Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 957.

Zpráva

rozpočtového výboru

o vládním návrhu (tisk 952) zákona,

kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti.

V souhrnu úhradových předloh rozpočtu na rok 1933 jest počítáno také s výnosem zvýšené daně z obratu a daně přepychové, které nastane, jestliže zrušena bude výjimka, že přirážkou není stižena 2%ní daň z obratu (a snížená daň, která ji nahrazuje) u podnikatelů, jejichž celkový obrat nepřesahoval 150.000 Kč. Z dosavadní zkušenosti plynulo, že mnozí podnikatelé neoprávněně snažili se ve svých přiznáních vykazovati obrat do 150.000 Kč, aby unikli přirážce, ač prodejní cena v jejich závodech vyrovnávala se ceně podnikatelů, kteří přirážce podléhali. Soudí se proto, že přirážka nebude míti za následek zvýšení cen.

Rozpočtový výbor projednal vládní návrh ve své schůzi kopané dne 16. prosince 1932 a uváživ, že je nutno nalézti nově prameny příjmů na r. 1933, usnesl se doporučiti slavnému senátu, aby přijal osnovu zákona, ve znění dole otištěném. Při tom zdůrazňuje výbor znovu přechodnost přirážek do konce r. 1935.

V Praze dne 16. prosince 1932.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

F. F. Plamínková v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne........1932,

kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zákon č. 56/1932 Sb. z. a n. pozměňuje se takto:

§ 1, odst. 2., bude zníti: "Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na 1%ní daň z obratu podle § 10, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 a 188/1930 Sb. z. a n. a na paušalovanou nebo sníženou daň, nahrazující výhradně nebo převážně 1%ní pravidelnou daň z obratu."

V § 3, odst. 1. a 2., nahradí se slova "podle §§ 1 a 2" slovy "podle § 2, odst. 4.,".

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provedení jeho se ukládá ministru financí ve shodě s ministry spravedlnosti, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, zemědělství a pro zásobování lidu.