Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 959.

Překlad.

Návrh

senátora Emila Reila a soudr.

stran dočasné odpočítatelnosti dobrovolných příspěvků na pomoc pro nezaměstnané v letech 1933 a 1934.

Podepsaní navrhují:

Senáte račiž se unésti:

Zákon

ze dne.........

o dočasné odpočítatelnosti dobrovolných příspěvků na pomoc pro nezaměstnané v letech 1933 a 1934.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Při vyměřování důchodové daně a všeobecné daně výdělkové za leta 1933 a 1934 buďtež od důchodu zásadně dani podrobeného (§ 7 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních) a od výtěžku, podléhajícího všeobecné dani výdělkové (§ 55 téhož zákona), odčítány dary a jiná bezúplatná věnování, pokud jich skutečně bylo použito ke státní nebo autonomní péči o nezaměstnané v letech 1933 a 1934.

Dary a jiná bezúplatná věnování, jež podniky, podrobené zvláštní dani výdělkové, poskytly ve správních letech 1933 a 1934 účelům, uvedeným v prvém odstavci, tvoří při vyměřování této daně za leta 1933 a 1934 srážkovou položku, pokud nepřesahují 20% bilančního zisku.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr financí v dohodě se všemi zúčastněnými ministry.

Odůvodnění.

Peněžním ústavům a soukromníkům ztěžují se příspěvky k péči o nezaměstnané tím, že částky takovýmto účelům věnované se neuznávají za srážkové položky pro vyměření daní a musí se tudíž zdaniti. Stále vzrůstající nezaměstnanost a tím vzrůstající nouze vyžadují, jak bylo v posledním vládním prohlášení obyvatelstvu naznačeno, také soukromé pomoci. Ježto však státní opatření při nynějším rozsahu nezaměstnanosti nemohou postačiti, nutno pokud možno usnadniti přispění soukromé pomoci. Podstatným krokem k tomu by bylo, kdyby se zákonem připustila odpočítatelnost z důchodové po případě všeobecné a zvláštní daně výdělkové, a to vzhledem k době mimořádné tísně, o které se ve všech dosavadních vládních opatřeních předpokládalo, že potrvá 2 roky, alespoň na 2 leta. Navrhovatelé poukazují k tomu, že dočasná odpočítatelnost stanovena byla již jednou zákonem č. 120 Sb. z. a n. z roku 1928.

V ohledu formálním navrhují podepsaní, aby věc byla přikázána výborům rozpočtovému a sociálně-politickému, a aby tento návrh byl projednán zkráceným řízením podle § 55 jednacího řádu senátu.

V Praze, dne 16. prosince 1932.

Reil,

dr Hilgenreiner, dr Feierfeil, Böhr, Stolberg, F. Scholz, Böhm, Richter, dr Korláth, dr Szilassy, Füssy.

 

Tisk 959.

Původní znění.

Antrag

des Senators Emil Reil und Genossen,

betreffend die zeitweilige Abzugsfähigkeit freiwilliger Beiträge zur Arbeitslosenhilfe in den Jahren 1933 und 1934.

Die Gefertigten beantragen:

Der Senat möge beschliessen:

Gesetz

vom..........

betreffend die zeitweilige Abzugsfähigkeit freiwilliger Beiträge zur Arbeitslosenhilfe in den Jahren 1933 und 1934.

Die Natiönalversammlung der Čechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen:

§ 1.

Bei Bemessung der Einkommensteuer und der allgemeinen Erwerbsteuer für die Jahre 1933 und 1934 sind vom grundsätzlich einkommensteuerpflichtigen Einkommen (§ 7 des Ges. vom 15. Juni 1927 Slg. der Ges. u. Vdgen Nr. 76, betreffend die direkten Steuern) und von dem der allgemeinen Erwerbsteuer unterworfenen Ertrage (§ 55 desselben Gesetzes), Schenkungen und andere unentgeltliche Widmungen abzurechnen, soweit sie tatsächlich für die staatliche oder autonome Arbeitslosenfürsorge in der Jahren 1933 und 1934 verwendet werden.

Schenkungen und andere unentgeltliche Widmungen, die von der besonderen Erwerbsteuer unterworfenen Unternehmungen in den Geschäftsjahren 1933 und 1934, den im ersten Absatz angeführten Zwecken zugewendet werden, bilden bei Bemmessung dieser Steuer für das Jahr 1933 und 1934 eine Abzugspost, soweit sie 20% des bilanzmässigen Gewinnes nicht übersteigen.

§ 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft. Mit der Durchführung wird der Finanzminister im Einvernehmen mit allen beteiligten Ministern betraut.

Begründung.

Geldinstituten und Privaten werden Beiträge zur Arbeitslosenhilfe dadurch erschwert, dass die solchen Zwecken gewidmeten Beiträge nicht als Abzugsposten für die Steuerbemessung anerkannt werden und daher versteuert werden müssen. Die stetig anwachsende Arbeitslosigkeit und die sich dadurch steigernde Not, erheischen, wie in der letzten Regierungserklärung der Bevölkerung nahe gelegt Wurde, auch die private Hilfe. Da aber die staatlichen Massnahmen bei dem jetzigen Ausmasse der Arbeitslosigkeit nicht ausreichen können, muss der Einsatz privater Hilfe möglichst erleichtert werden. Einwesentlicher Schritt hiezu wäre, wenn die Abzugsfähigkeit von der Einkommen- bezw. allgemeinen und besonderen Erwerbsteuer gesetzlich zulässig gemacht würde und zwar mit Rücksicht auf die ausserordentliche Notzeit, welche in allen bisherigen Regierungsmassnahmen mit 2 Jahren angenommen wurde, für wenigstens 2 Jahre. Die Antragsteller verweisen darauf, dass eine zeitweilige Abzugsfähigkeit bereits einmal durch das Gesetz Nr. 120 Slg. der Ges. und Vdgen aus dem Jahre 1928 festgesetzt würde.

In formaler Beziehung beantragen die Gefertigten die Zuweisung an den Budgetausschuss und sozialpolitischen Ausschuss und Behandlung dieses Antrages im abgekürzten Verfahren nach § 55 der Geschäftsordnung des Senates.

Präg, am 16. Dezember 1932.

Reil,

Dr. Hilgenreiner, Dr. Feierfeil, Böhr, Stolberg, F. Scholz, Böhm, Richter, Dr. Korláth, Dr. Szilassy, Füssy.