Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 961.

Zpráva

ústavně-právního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 958)

o vládním návrhu zákona

o změně a doplnění některých předpisů o exekučním řízení a o trestním stíhání pletich při dražbách.

Vládní návrh zákona snaží se ulehčiti postavení exekvovaného dlužníka v řízení exekučním zejména při dražbách, a proto stanoví vyšší podání při nemovitostech i při prodeji věcí movitých než dosavadní řád exekuční připouštěl. Prodlužuje také na dva roky lhůtu, po kterou trvá zástavní právo na movitých věcech nabyté a ustanovuje pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, že dražební rok ku prodeji movitých věcí má býti ustanoven jen na přihlášení věřitelovo.

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravuje se řízení odhadní i dražební podle zkušeností, kterých praxe nabyla, a všeobecně ustanovuje, že obsah §§ 1 a 2 platí také pro vymáhání daní, přirážek, poplatků, cla a jiných veřejných dávek. Pletichy při dražbách prohlašují se za přestupky po případě přečiny a stihají se přísněji, než dosud. Vládní návrh obsahuje vesměs ustanovení, která jsou za nynější těžké doby docela účelná a vhodná, a také změny, které poslanecká sněmovna ve vládním návrhu provedla, vyhovují zkušenostem, kterých praxe nabyla, a proto ústavně-právní výbor navrhuje, aby slavný senát schválil usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stihání pletich při dražbách ve znění sen. tisku č. 958.

Dále doporučuje ústavně-právní výbor ke schválení resoluci dole otištěnou.

V Praze, 20. prosince 1932.

Dr Witt v. r.,
předseda.

Dr Veselý v. r.,
zpravodaj.

Resoluce.

Ministerstva spravedlnosti a financí se vyzývají, aby se bezodkladně postarala o to, aby při exekucích proti vlastníkům zemědělských usedlostí bylo šetřeno ustanovení § 252 exek. řádu, § 2, čl. VI. zákona č. 23/1928 Sb. z. a n. a § 362 zákona o přímých daních, která nepřipouštějí oddělenou exekuci na movité věci, tvořící příslušenství hospodářských usedlostí, jako dobytek, hospodářské nářadí, osivo, zásoby a podobně.