Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 973.

Vládní návrh

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dohoda mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednanou výměnou not v Praze dne 17. prosince 1932 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Ve snaze udržeti i v těžkých dobách hospodářské krise vzájemný obchod mezi Československem a Rakouskem v rozsahu, který by odpovídal vzájemným potřebám obou našich sousedních států, projevily delegace obou stran při letošním obchodně-politickém jednání ochotu k poskytnutí některých naléhavých celních úlev. Tak Československo slíbilo, že poskytne Rakousku slevu smluvní celní sazby na osvětlovací tělesa a jejich součástky poměděné nebo pomosazněné z Kč 1400,- na Kč 850,- za 100 kg, začež rakouská vláda vyšla nám vstříc při vyclívání rour.

Dohoda nabývá účinnosti, pokud jde o snížení celní sazby na osvětlovací tělesa a jejich součástky poměděněné nebo pomosazněné spadající do sazebního čísla 445 e) dnem 1. ledna 1933, Rakušané svůj závazek již splnili.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností, a v senátě výborem zahraničním a národohospodářským.

Texty not se předkládají v originálních zněních československém a německém s československým překladem.

V Praze, dne 31. prosince 1932.

Předseda vlády:

Malypetr v. r.

Ministerstvo zahraničních věcí republiky Československé.

č. 136.316/IV-3/32.

Ministerstvo zahraničních věcí má čest oznámiti, že vláda republiky Československé souhlasí s tím, aby ustanovení Dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou z roku 1921, týkající se osvětlovacích těles a jich součástek z položky celního sazebníku 445 e, bylo upraveno takto:

Ex saz. pol. 445 e:

Osvětlovací tělesa a jejich součástky:

poměděněné nebo pomosazněné...............Kč 850,- za 100 kg

leštěné nebo niklované........................Kč 1400,- za 100 kg.

S výhradou ústavního schválení je vláda republiky Československé ochotna uvésti tuto úpravu v prozatímní platnost dnem 1. ledna 1933.

V Praze, dne 3. prosince 1932.

L. S.

Vyslanectví Rakouské republiky

v Praze.

 

Österreichische Gesandtschaft

Z. 20.227.

Verbalnote.

Die österreichische Gesandtschaft beehrt sich, den Empfang der geschätzten Verbalnote Z. 135.316/IV-3 vom 3. Dezember 1932 zu bestätigen, die in deutscher übersetzung wie folgt lautet:

"Das Ministerium des Äußern beehrt sich mitzuteilen, daß die Regierung der Tschechoslowakischen Republik einer Regelung jener Bestimmung des Zusatzabkommens zu dem zwischen der Tschechoslowakischen Republik und der Republik österreich geschlossenen Handelsübereinkommen vom Jahre 1921 zugestimmt hat, welche "Beleuchtungskörper und deren Bestandteile" aus der Zolltarifpost 445 e) betrifft.

Der Text dieser Bestimmung wird demnach folgend lauten:

Ex Z. T. P. 445 e)

Beleuchtungskörper und deren Bestandteile:

verkupfert oder vermessingt...........Kč 850,- per 100 kg

poliert oder vernickelt..............Kč 1400,- per 100 kg.

Unter Vorbehalt der vefassungsmäßigen Zustimmung ist die Regierung der Tschechoslowakischen Republik bereit, diese Regelung provisorisch mit 1. Jänner 1933 in Kraft treten zu lassen."

Prag, am 16. Dezember 1932.

L. S.

Österreichische Gesandtschaft Prag.

 

Ministerstvu zahraničních věcí

v Praze.

 

Rakouské vyslanectví

Č. 20.227.

(Překlad.)

Verbální nota.

Rakouské vyslanectví dovoluje si potvrditi příjem vážené verbální noty č. 135.316/IV-3 ze dne 3. prosince 1932, jež v německém překladě zní takto:

"Ministerstvo zahraničních věcí má čest oznámiti, že vláda republiky Československé souhlasí s tím, aby ustanovení Dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou z roku 1921, týkající se osvětlovacích těles a jich součástek z položky celního sazebníku 445 e, bylo upraveno takto:

Ex saz. pol. 445 e:

Osvětlovací tělesa a jejich součástky:

poměděněné nebo pomosazněné...................Kč 850.- za 100 kg,

leštěné nebo niklované.........................Kč 1400.- za 100 kg.

S výhradou ústavního schválení je vláda republiky Československé ochotna uvésti tuto úpravu v prozatímní platnost dnem 1. ledna 1933.

V Praze, dne 3. prosince 1932.

L. S.

Rakouské vyslanectví v Praze.

Ministerstvu zahraničních věcí

v Praze.