Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 975.

Interpelace:

1. sen. Hakena a soudr. ministru školství a národní osvěty oproti zákonném postupu okresního školního výboru Praha -Venkov proti obecnímu zastupitelstvu a místní školní radě v Ruzýni.

2. sen. Šimka a druhů na pp. ministry vnitra a spravedlnosti v záležitosti, konfiskace článku "Demonstrační stávka?" uveřejněného v časopise "Národní železničář" roč. VIII. čís. 24 ze dne 28. prosince 1932.

975/1.

Interpelace

senátora Hakena a soudruhů ministru školství a národní osvěty

o protizákonném postupu okresního školního výboru Praha -Venkov proti obecnímu zastupitelstvu a místní školní radě v Ruzýni.

Dne 11. prosince 1931 byla provedena ve schůzi obecního zastupitelstva v Ruzýni volba čtyř členů a tří náhradníků do místní školní rady podle zákona a výsledek volby oznámen okresnímu školnímu výboru Praha -Venkov. Na tento akt odpověděl okresní školní výbor tímto přípisem:

Okresní školní výbor Praha -Venkov.

Číslo j. 234/32.

Věc: Volba členů do místní školní rady.

K číslu: 2147/31 - XI/1 ze dne 31. XII. 1931 obec. úř.

Obecnímu zastupitelstvu v Ruzýni.

Žádáme, aby ve smyslu odstavce III. zdejšího vynesení ze dne 27. října 1931, číslo 7488/31 zvoleni byli do místní školní rady rodiče dítek ve školní obci školou povinných (viz § 21 zák. č. 292/1920).

V důsledku toho je třeba, aby za nově zvoleného Václava Krále, tesaře v Ruzýni, čp. 107, jehož volba odporuje § 21 cit. zák., zvolen byl do 14 dnů jiný člen, který by vyhovoval podmínkám zákonem stanoveným.

O tom Vás vyrozumíváme na list dodací, kterýž po podepsání budiž ihned vrácen.

Předseda: Komers.

Ve schůzi obecního zastupitelstva v Ruzýni dne 15. dubna 1932 byla dána na program volba nového člena místní školní rady podle nařízení okresního školního výboru. Bylo usneseno setrvati na původní volbě Václava Krále; jako důvod uvedeno, že ani jiní členové místní školní rady nemají dítek školou povinných.

Tato volba nebyla okresním školním výborem uznána, Václav Král rekuroval k zemské školní radě, rekurs nebyl po celé měsíce vyřizován, takže desolátní stav místní školní rady v Ruzýni vinou úřadů potrval téměř rok, což způsobilo v občanstvu značné rozhořčení.

Konstatujeme, že okresní školní výbor Praha -Venkov zasáhl protizákonně do voleb místní školní rady v Ruzýni a nařizoval něco, co zákon neustanovuje a k čemuž podle zákona oprávněn nebyl.

§ 21 zák. z 9. dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., jehož se přípis okresního škol. výboru dovolává, praví:

>Při volbě těchto členů místní školní rady i náhradníků doporučuje se přihlížeti k tomu, aby mezi zvolenými byli rodiče dítek ve školní obci školou povinných, neb jejich zástupci.<

Každé dítě školního okresu Praha - Venkov, jež se naučilo číst, pozná, že zákon slovy >doporučuje se< vyjadřuje přání, ale nenařizuje, neustanovuje. Proto nepotvrzení volby Václava Krále odůvodněné §em 21 je nezákonné.

Okresní školní výbor se však ještě dovolává svého výnosu ze dne 27. října 1931, č. 7488/31, odst., III.

Neznáme obsahu cit. vynesení, ale domníváme se, že nemůže býti v rozporu s ustanovením zákona a je-li, je protizákonné.

Protizákonný postup okresního školního výboru vyvolal pobouření v obci a rozháral poměry v místní školní řadě, jak jsme již vpředu uvedli, téměř na rok. Okresní školní výbor v poslední době dal provésti sice nové volby členů místní školní rady v Ruzýni, v nichž byl Václav Král znovu zvolen a tentokrát ve funkci potvrzen, ale tím není nezákonný postup okresního školního výboru omluven, aniž vyřízen k uspokojení občanstva.

Ptáme se pana ministra,

je-li ochoten uvedený případ nezákonného postupu okr. školního výboru Praha - Venkov dáti vyšetřiti, vinníka potrestati; je-li ochoten zaříditi, aby protizákonný zásah okresního školního výboru učiněný přípisem č. j. 234/32 byl jako nezákonný odvolán a o odvolání uvědoměno obecní zastupitelstvo i místní školní rada v Ruzýni.

V Praze, dne 17. ledna 1933.

Haken,
Langer, Fidlík, Mikulíček, Hlávka, Mezö, Kindl, Hajníková, Vydrová, Pilz, Stejskalová.

975/2.

Interpelace

senátora Šimka a druhů

na pány ministry vnitra a spravedlnosti

v záležitostí konfiskace článku >Demonstrační stávka?< uveřejněného v časopise >Národní železničář< roč. III. čís. 24 ze dne 28. prosince 1932.

Ve jmenovaném časopise byl zařaděn tento článek:

Demonstrační stávka?

Z referentské povinnosti zaznamenáváme zprávu o usnesení místního odboru Federace strojvůdců v Pardubicích, kde bylo ve schůzi konané 1. prosince t. r., k návrhu Ústředí Federace v Praze usneseno, že po tři dny na znamení protestu proti zamýšlenému snížení vedlej. příjmů o 20% bude 15ti minutová stávka. K tomuto usnesení dostáváme z kruhů strojvůdců informaci, že Federace strojvůdců, která je ve společenství soc. dem. Unie a německého Verbandu, dostala pokyn od soc. dem. strany k tomuto usnesení, neboť prý pan ministr železnic jako soc. demokrat nenamítal by nic, kdyby se stávka uskutečnila, aby mohl zamýšlené 20%ní snížení vedlejších příjmů proti návrhu úřadu, s odvoláním se na stávku zrušit. Strana soc. dem. by to tak potřebovala pro agitaci v tisku a na schůzích s poukazem, jak min. železnic, soudruh Bechyně, uhájil snížení vedlejších příjmů.

Tuto informaci zaznamenáváme s reservou. Takhle se to sice dělalo ještě do nedávna, avšak těžko věříme, že by se tenhle způsob agitace mohl pěstovati ještě dnes.

Podepsaní se táží pánů ministrů vnitra a spravedlnosti:

Ve kterém směru jsou spatřovány závady zmíněného článku, že byl konfiskován?

V Praze, dne 28. prosince 1932.

Šimek,
Votruba, ing. Havlín, Curkanovič, dr Kapras, Šabata, ing. Koubek, Šachl, Navrátil, dr Rehák, Bergman.