Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 977.

Zpráva

I. národohospodářského výboru

II. zahraničního výboru

o vládním návrhu (tisk 923), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1922, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1922, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.

I.

Důvodem pro opětné jednání vlády republiky Československé s vládou Švýcarskou byla okolnost, že Švýcarsko přikročilo letos k opětnému obmezování dovozu některých i pro Československo důležitých druhů zboží. Při tomto jednání poskytlo Československo Švýcarsku celní slevu na kloboukové úplety, položka 260 československého celního sazebníky, začež Švýcarsko přislíbilo Československu blahovolný postup při dovozu některých pro náš vývoz důležitých standardních vývozních druhů zboží.

Dovoz kloboukových úpletů ze Švýcarska činí přibližně polovinu celkového našeho dovozu. V roce 1931 byla hodnota úpletů dovezených ze Švýcarska 1,200.000 Kč. Náš zahraniční obchod se Švýcarskem se vyvíjel za 9 měsíců letošního roku takto:

Vývoz náš činil 221,7 mil. Kč, dovoz 157,5 mil. Kč.

Je tedy náš vývoz aktivní částkou 64,2 mil. Kč.

My vyvážíme do Švýcarska hlavně zboží pro náš odbyt důležité, jako jsou ku příkladu ječmen, slad a cukr, a mimo to padá na váhu i okolnost, že Švýcarsko nám platí ve své hodnotné valutě.

Tento třetí dodatkový protokol je nerozlučnou částí obchodní smlouvy z roku 1927 a jest tedy vázán na jednoměsíční výpověď.

Národohospodářský výbor projednal vládní návrh ve své schůzi konané dne 13. prosince 1932 a usnesl se doporučiti slavnému senátu, aby schválil uvedený III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě se Švýcarskem.

Dále navrhuje výbor, aby slavný senát přijal tři resoluce dole otištěné.

Praze, dne 13. prosince 1932.

Jan Kotrba v. r.,
místopředseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.

II.

V krátkých časových intervalech následují za sebou dodatkové protokoly k obchodní smlouvě naší se Švýcarskem ze dne16. února 1927, které vláda předložila ke schválení Národnímu shromáždění. Po čtyřletém trvání obchodní smlouvy se Švýcarskem sjednány byly na podnět Švýcarska první změny obchodní smlouvy dodatkovým protokolem ze dne 3. září 1931, před třemi měsíci schválili jsme druhý dodatkový protokol, sjednaný dne 27. června 1932, a dne 16. listopadu 1932 předložila vláda Národnímu shromáždění další třetí dodatkový protokol, který byl sjednán dne 27. října 1932 a který vstoupil prozatímně v účinnost dnem 15. listopadu 1932.

Také obsah tohoto posledního dodatkového protokolu k obchodní smlouvě československo-švýcarské je dokladem mimořádných poměrů mezinárodního obchodu; i stát s takovou příznivou platební bilancí, jakou i v nejtěžších dobách vykazovalo Švýcarsko, sahá k mimořádným opatřením, brání se zhoršování své obchodní bilance zesílenou ochranou domácího trhu, zvyšuje cla, zavádí povolovací řízení a zřizuje zvláštní ústředny pro dovoz některých druhů zboží.

Náš vývoz do Švýcarska po uzavření obchodní smlouvy z r. 1932 vytvářel se pro nás příznivě. I když vývoz tento průběhem posledních let, zejména od roku 1928, kdy vyvezli jsme do Švýcarska zboží úhrnem za 619,000.000 Kč, vykazuje tendenci sestupnou, tož přece ještě i během roku 1932 obchodní bilance naše se Švýcarskem vykazuje při podstatně zmenšeném obratu poměrně slušné aktivum.

Náš celkový zahraniční obchod se Švýcarskem vyvíjel se v posledních letech takto:

Vývoz

Dovoz

Naše aktivum

v 1000 Kč

v 1000 Kč

v 1000 Kč

1929

559.106

485.306

73.800

1930

504.638

418.265

86.373

1931

466.578

354.389

112.189

1932

309.207

217.626

91.581

Zůstal tedy i v době tak kritické, jak se jeví v r. 1932, náš zahraniční obchod se Švýcarskem aktivním částkou 91.5 mil. Kč, a z celkového přehledu za poslední čtyři roky je patrno, že aktivum naše spíše vzrůstá než klesá.

Za tohoto stavu věcí a při známé okolnosti, že Švýcarsko má hodnotnou měnu a jest správným platičem, je přirozeno, že se přihlíží ke přáním Švýcarska po změně původní obchodní smlouvy.

V důsledku toho zástupci našeho státu při posledním jednání se Švýcarskem učinili další koncesi a souhlasili s navrženou celní slevou na kloboukové úplety v ten smysl, že republika Československá bude nyní používati na tyto úplety sazby 2500 Kč za 100 kg na místě dosavadní sazby 3600 Kč. Tuto dohodu obsahuje třetí dodatkový protokol, který byl uveden v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932 č. 168 Sb. z. a n., dnem 15. listopadu 1932.

Také tento třetí dodatkový protokol k obchodní smlouvě se Švýcarskem tvoří integrující součást obchodní smlouvy z roku 1927 a jest podroben v důsledku zkrácené výpovědní lhůty podle druhého dodatkového protokolu ze dne 27. června 1932 stejně jako základní smlouva jednoměsíční výpovědi.

Zahraniční výbor projednav vládní návrh třetího dodatkového protokolu ve schůzi dne 8. února 1933 usnesl se navrhnouti slavnému senátu toto schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1922, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený, v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.

Současně schválil zahraniční výbor i připojené resoluce, přijaté ve výboru národohospodářském.

Praze, dne 8. února 1933.

V. Donát v. r.,
předseda.

Dr Ant. Klouda v. r.,
zpravodaj.

Resoluce:

1. Vládě se ukládá, aby působila k tomu, by v našich školách obchodních byla věnována náležitá pozornost a péče specielnímu vzdělání zahraničních obchodních zástupců.

2. Vládě se ukládá, aby co nejdříve postarala se o utvoření vývozního (exportního) ústavu.

3. Vládě se ukládá, aby záhy předložila k zákonodárnému jednání zákon o obchodních komorách a zákon kartelový.