Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 979.

Návrh

senátorů Filipínského, Antonína Nováka a soudruhů na vydání zákazu nošení a užívání zbraní.

Vláda se vyzývá, aby v době nejbližší předložila Národnímu shromáždění návrh zákona o zákazu nošení a užívání střelných, sečných a bodných zbraní, pokud jinými zákonnými předpisy není již takový zákaz vysloven.

Zákaz ten týkejž se zejména:

Zrušení nošení zbraní a užívání zbraní členy korporací a spolků střeleckých, a to i těch, kterým statutárně právo nošení a užívání zbraní bylo povoleno. Pro budoucnost nebudiž žádné korporaci nošení a používání zbraní statutár. povolováno. V zákoně buďtež doplněny předpisy ustanoveními o přísné trestní sankci pro případ zneužití zbrojních pasů.

Do doby, než bude vydán tento zákon, buďtež okamžitě odebrány zbraně spolkům a korporacím, jimž byly ministerstvem nár. obrany nebo jinými státními orgány propůjčeny a činnost všech těchto spolků a korporací budiž podrobena revisi.

V Praze, dne 8. února 1933.

Filipínský, A. Novák,
Časný, Zimák, Petřík, Modráček, F. V. Krejčí, Kříž, Havránek, Johanis, Havlena, dr Farkas.