Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 981.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 5. srpna 1932, č. j. Nt XIV 366/32/2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II. č. 1, 2, § 9 č. 6 zák. čl. XLI/1914 (č. 6969/1932 předs.).

Skutková povaha.

V časopisu >Slovák< č. 30 ze dne 7. února 1932 uveřejněný byl tento článek pod názvem >Čo si to dovoluje četnický strážmajster Mihel vo Vinnej?< podepsaný Janem Janíkem, senátorem.

Čo si to dovoľuje četnický strážmajster Mihel vo Vinnej?

Urobí tu nápravu krajinský četnícky veliteľ?

Dňa 2. januára t. r. prišli do domu p. Tomovčíka, predsedu našej strany vo Vinnej, dvaja četníci, menom Veselý a Nedoma, a žiadali ho, aby im vydal protestnú rezolúciu, ktorú dal v obci podpisovať. Na druhý deň vyhľadal p. Tomovčík veliteľa stanice, vrch. strážmajstra Mihela, aby mu dal vysvetlenie, prečo bola rezulúcia četníctvom zhabaná. Mihel mu odpovedal, že sa najprv opýta okresného náčelníka a že len potom mu povie, či mu rezolúciu vydá.

Četnícky strážmajster Mihel, politicky angažovaný u českých agrárov, vycítil, že čosi smrdí v Dánii a preto rýchle rezolúciu vrátil bez toho, že by sa bol pána okresného náčelníka opýtal! Pán četnícky strážmajster Mihel zbadal veľmi rýchle, že strelil capa a chcel sa umyť.

Pri tejto príležitosti třeba nám tu priklincovať, že četnícky vrchný strážmajster je kapelmajstrom hudby Rolníckeho dorastu vo Vinnej, že sa zúčastňuje jeho zájazdov, opustiac svoju stanicu, ba že dokonca ešte aj reční na slávnostiach. Upozorňujem krajinského četníckeho veliteľa na toto nedôstojné chovanie sa vrchného strážmajstra Mihela a žiadam, aby bolo proti nemu zakročené a urobená náprava, lebo je to potupou, aby bol veliteľ četníckej stanice kapelmajstrom, politickým rečníkom a niečim iným, než bezpečnostným orgánom. Toto je možné v Afrike, ale nie v civilizovanom štáte a keď četnícky strážmajster Mihel myslí, že mu lepšie vynáša trúba a fúkanie, nech sa vyzlečie z četníckej rovnošaty a nech ju dá Slovákovi, ktorý ju aj s povinnosťami veľmi srdečne prevezme.

Kolujú chýry, že vrchný četnícky strážmajster urobil priamo závratnú kariéru a že behom 3-4 rokov prešiel viac hodností. Z jednoduchého strážmajstra stal sa za tento čas vrchný a veliteľ stanice. Pýtam sa i na tomto mieste, pre aké zásluhy? Snad pre to kapelmajstrovstvo v českom agrárnom doraste? Mohol by som dostať s kompetentného miesta prijateľné vysvetlenie? Lebo ak ho nedostanem, opýtam sa na to pána ministra Slávika v interpelácii a posvietim na kariéru pána Mihela.

Mám však v rukách doklady aj o tom, že pán vrchný strážmajster Mihel choval sa veľmi divne při záležitosti malverzácie obecných peňazí vo Vinnej. Pán notár Herceg vyzval totiž bývalého strarostu Getlíka, ľudáka, aby do 1. januára 1932 vrátil do obecnej pokladnice 4700.- korún. Prípad vyšetrovalo četníctvo vo Vinnej a je divné, že hoci peniaze Getlík nerátil, lebo však nikdy ich ani v ruke nemal, pán notár Herceg tieto viac na ňom nevymáha. Prečo? Proste preto, lebo tieto zdefraudoval niekto, kto veľmi blízko stojí k pánu notárovi a tiež aj k p. vrchnému strážmajstrovi Mihelovi. Defraudant je exponentom, a to zúrivým, českej agrárnej strany a preto požíva akejsi ochrany a jeho zločin sa všemožne utuláva. Prečo p. vrchný strážmajster Mihel nepodal na defraudanta trestné oznámenie? Takto sa plní četnícka povinnosť? Či snáď p. Mihel má nejaké extra-argalášske predpisy pre plnenie prísahou predpísaných povinností?

Žiadam, aby aj v tejto věci bolo zahájené ihneď vyšetrovanie proti vinníkom a aby títo boli pohnaní k zodpovednosti. Záujem štátu je predsa viac, než osobný záujem klík. S vecmi pána Mihela, četníka a agrárneho kapelmajstra, budem sa zaoberať aj na inom mieste. Ján Janík, senátor.

Zemské četnické velitelství v Bratislavě zmocnilo státní zastupitelství v Bratislavě k zavedení soudního stíhání senátora Jana Janíka. Inkriminován je celý obsah článku.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby slavný senát dal souhlas k trestnímu stíhání Jana Janíka pro přečin pomluvy podle § 1, 3, odst. II., č. 1, 2, § 9, čís. 6 zák. čl. XLI/1914.

Důvody.

V článku tom je obviňován velitel stanice vrchní strážmistr Ludevít Mihel z politické stranickosti, dále že je politicky angažován u strany >českých agrárov<, že je politickým řečníkem, že případ zpronevěry obecních peněz ve Vinnej vyšetřil stranicky a defraudanta >exponenta českej agrárnej strany< že soudu neoznámil proto, poněvadž >stojí blízko vrch. strážm. Mihelovi<.

Obsahem článku tvrdí se tedy o Ludevítovi Mihelovi, veliteli četn. stanice ve Vinnej, takové skutečnosti, které, kdyby byly pravdivy, mohly by býti důvodem, aby proti němu bylo zahájeno trestní anebo disciplinární vyšetřování, přičemž pomluva vztahuje se na výkon jeho povolání. Obsah článku může zakládati podstatu přečinu pomluvy podle § 1, 3, odst. II. č. 1, 3, § 9, č. 6 žák. čl. XLI/1914.

Protože článek ten podepsaný je >Jánem Janíkem, senátorem<, je možno, že on napsal a dal uveřejniti ve zmíněném čísle časopisu uvedený článek, musil by za obsah článku nésti zodpovědnost, a není proto důvodů, proč by neměl býti dán průchod trestnímu řízení.

 

V Praze, dne 8. února 1931.

Dr Jozef Buday v. r.,
místopředseda.

Dr Otakar Havelka v. r.,
zpravodaj.