Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 983.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajského súdu v Chustu zo dňa 25. novembra 1932, č. j. Nt V 25/32/3, aby senát dal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Ivana Lokotu pre prečin §u 15 bod 1. zákona č. 50/1923, prečin §u 15 bod 2. zákona č. 50/1923, prečin §u 14 bod 3. zákona č. 50/1923, prestupok §u 46 zák. čl. XL/1879, prestupok §u 15 bod 4. zákona č. 50/1923, prečin §u 2, 3, odst. II., čís.2 zák. čl. XLI/ 1914 a prečin §u 14 bod 1. zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 7579/32 preds.).

Skutková podstata.

Podľa relácie veliteľstva četnickej stanice vo Vyšnej Apši zo dňa 10. júna 1932 a podľa obžalovacieho spisu krajského súdu v Chustu zo dňa 25. novembra 1932 pokusil sa senátor Ivan Lokota dňa 29. mája 1932 o 11. hodine na obecnej ceste vo Vyšnej Apši usporiadať verejnú schôdzu vzdor tomu, že táto bola zakázaná. Senátor Ivan Lokota prišiel do Vyšnej Apši nepozorovane. Keď ľudia o 11. hodine išli z kostola, nashromaždilo sa okolo neho asi 50 až 60 osôb a senátor Ivan Lokota začal k ním rečniť: >Neplaťte dane a keď príde exekútor, urobte s ním jako na Dubovom.< (V Dubovom dňa 13. januára 1932 shluklo sa asi 300 ľudí, keď sa dozvedeli, že prišiel súdny exekútor Jozef Molnár z okresného súdu v Táčove, ktorý mal vykonať súdnu exekúciu, při čom bol násilne a nebezpečnou hrozbou v jeho úradnom výkone hatený.) Podozrelý Ivan Lokota ďalej kričal: >Vy platíte dane na českých úradníkov a tým z ních rastú bruchá.< Na výzvu strážmajstra Františka Oliberiusa v mene zákona, aby prestal štvať a legitimoval sa, podozrelý kričal: >Tu máte legitimáciu< a trepal mu s ňou před očami; po vyzvaní, aby mu ju dal, kričal: >Do vašich krvavých rúk ju nedám, aby ste vedel, že už ju žiadali väčší páni, než ste vy a žandárski dôstojníci v Dubovom a inde, ale ešte v takých špinavých rukách nebola.< Keď na vyzvanie menovaného strážmajstra sa ľud začal rozchádzať, kričal podozrelý: >Nikam nechoďte, netreba poslúchať žandárov.< Na to kričal ďalej: >Čakajte, žandári, zaraz bude revolúcia a pojdete k čertu, zlodeji krvavými rukami, krvaví psi, za vaše služby buržoázia vyžene vás jako psov.< Keď podozrelý sa znovu pokúšal marne shromaždiť hlúčok ľudí okolo seba kričal: >Žandárski bitangoria, vyserem sa vám na vaše pušky, hovno, prdel, smradi, lumpi apod.<

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát dal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Ivana Lokotu a vyhovel tým žiadosti krajského súdu v Chustu zo dňa 25. novembra 1932, č. j. Nt V 25/32/3, a to: pre prečin podľa §u 15 bod 1. zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., ktorého sa dopustil tým, že vyzýval k hromadnému neplneniu verejnoprávnych povinností zákonom uložených, a sice k neplateniu daní; pre prečin podľa §u 15 bod 2. zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., ktorého sa dopustil tým, že podnecoval ku zločinu alebo prečinu slovami: >A keď príde exekútor, urobte to s ním jako v Dubovém<; pre prestupok podľa §u 46 zák. čl. XL/1879, ktorého sa dopustil tým, že sa dotknul urážlivými výrokmi četníckeho strážmajstra Fr. Oliberiusa; pre prestupok podľa §u 15 bod 4. zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., ktorého sa dopustil tým, že vyzýval k hromadnému páchaniu prestupku neuposlechnutia príkuzu úradných orgánov; pre prečin podľa §u 2 a 3 bod2. zák. čl. XLI/1924, ktorého sa dopustil tým, že urazil oddiel četníctva, ohľadne čoho je už podaná žiadoť k ministerstvu vnútra o zmocnení k stihaniu; pre prečin podľa §u 14 bod 1. zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., ktorého sa dopustil tým, že poburoval verejne proti štátu, jeho samostanosti a demokraticko-repulikánskej forme.

Dôvody.

Podľa obžalobného spisu je podozrelý senátor Ivan Lokota obžalovaný pre delikty vyše uvedené, ktorých sa udajne dopustil nie při výkonu funkcií vylývajúcich z jeho postavenia jako voleného zástupcu ľudu k obhajobe politických práv a slobod, alebo cielom informácie voličstva riadnym spôsobom, ale jedine z toho dôvodu, aby proti platnému právnemu poriadku a vykonávateľom verejnej bezpečnosti shromaždený ľud poburoval, a to vo forme senátora naprosto nedôstojnej.

Vo výroku >Vy platíte dane na českých úradníkov a tým z ních rastú bruchá< neshľadáva imunitný výbor dôvodu, aby preň bol senátor Ivan Lokota vydaný k stíhaniu pre prečin podľa §u 14 bod 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. A navrhuje preto, aby senát odeprel súhlas k trestnému stíhaniu.

V Prahe, dňa 8. februára 1933.

Dr Jozef Buday v. r.,
podpredseda.

J. Pocisk v. r.,
zpravodaj.