Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 984.

Interpelace:

1. sen. Nentvicha, dr Farkasa a soudr. na p. ministra vnitra ve příčině odkladu jmenování starosty města Košic.

2. sen. F. Nováka, Donáta, Vraného, Foita, dr Šrobára a spol. na pány ministry financí a vnitra v záležitosti podloudnictví na Těšínsku a na Slovensku.

3. sen. Donáta, Vraného, Foita, dr Šrobára a spol. na celou vládu ohledně snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů a civilních geometrů.

984/1.

Interpelace


senátorů Nentvicha, dra Farkasa a soudruhů na pana ministra vnitra

ve příčině odkladu jmenování starosty města Košic.

V Košicích konány byly volby obecního zastupitelstva dne 24. dubna 1932. Průběh voleb byl normální. Námitky proti volbám podané byly rázu formálního jen za tím účelem, aby staré zastupitelstvo mohlo fungovati do doby, kdy dosáhne se dohody o osobě starosty, jehož podle zákona ze dne 13. července 1922, čís. 243 Sb. z. a n., ze zvoleného pětičlenného presidia jmenuje vláda. Námitky proti volbám podané byly odvolány, jakmile interesované strany ve správě města zastoupené o osobě starosty se dohodly. Nové zastupitelstvo bylo pak krajinským úřadem svoláno k ustavující schůzi na den 12. prosince 1932, v němž provedena volba městského předsednictva, z něhož má býti starosta vládou jmenován, i volba dvou náměstků starosty.

Ač od této ustavující schůze již osm týdnů uplynulo, nebylo jmenování starosty dosud provedeno. Staré zastupitelstvo nemůže obecní záležitosti obstarávati, nové dosud nefunguje. Tak je vlastně město takového významu, jako jsou Košice se svými 73.000 obyvateli, bez odpovědného zastupitelstva v době nad obyčej těžké a svízelné. Tato nesnáz je ještě neobyčejně zvyšována tou okolností, že dosavadní starosta byl před více než půldruhým rokem jmenován veřejným notářem v místě 38 km od Košic vzdáleném a Košice přestaly býti jeho bydlištěm. Také dosavadní úřadující prvý náměstek starosty byl pověřen vedením jistého ústavu mimo Košice a odtud se vystěhoval. Jest tedy město fakticky bez zodpovědného vedení a zastoupení, ač nové zastupitelstvo čekají vážné a neodkladně řešitelné problémy, jako nový rozpočet a řešení otázky nezaměstnanosti, jež se stává den ze dne palčivější.

Podepsaní táži se proto pana ministra:

1. Jest Vám tento stav samosprávy města Košic znám?

2. Jest pan ministr ochoten učiniti vše, aby nemožný a samosprávy nedůstojný tento stav byl neprodleně odstraněn a nový starosta ze zvoleného předsednictva bezodkladně jmenován?

V Praze, dne 6. února 1933.

Nentvich, dr Farkas,
Zimák, Kříž, Časný, Filipínský, Havlena, Havránek, F. V. Krejčí, A. Novák, Petřík, Pocisk.

984/2.

Interpelace

senátorů F. Nováka, Donáta, Vraného, Foita, dra Šrobára a společníků

na pány ministry financí a vnitra

v záležitosti podloudnictví na Těšínsku a na Slovensku.

Docházejí nás zprávy a stížnosti, že na našem pohraničí, jmenovitě na hranicích polských, maďarských a rumunských, vzmáhá se podloudná přeprava zemědělských výrobků a to zejména masa do naší republiky. Tato podloudná doprava jmenovitě masa provádí se nyní na Těšínsku přímo ve velkém a na hranicích polských v bezprostřední blízkosti našich hranic otevírají se nové krámy řeznické a tisíce kilogramů masa přenáší se denně přes hranici a to nejen pro vlastní potřebu, ale šíří se povážlivě i organisace řemeslných tlup podloudnických, které přepravují maso ve velkých kvantech 200 až 300 kg a k přepravě používají osobních automobilů. Finanční stráž proti tomuto způsobu podloudné dopravy není vyzbrojena a pokusy o zastavení podezřelých aut většinou selhávají. Přeprava děje se většinou v noci a to neosvětlenými automobily a maso dopravuje se do průmyslových míst na Těšínsku. Osoby zabývající se řemeslným podloudnictvím chodí v celých tlupách a přímo atakují finanční orgány a znemožňují jim výkon služby. Finanční stráž si stěžuje, že nemohou se dožádati asistence četnické, protože četníci odmítají asistenci bez bezprostředního nařízení nadřízených úřadů.

Podobné poměry jsou i na hranicích slovenských, kde pašuje se ve značné míře jmenovitě také líh.

Tyto poměry, jmenovitě na Těšínsku, je třeba napraviti a to jak v zájmu ohrožené státní autority, tak i v zájmu státních financí a našeho zemědělství. Jest samozřejmé, že takovýmto hromadným porušováním platných zákonů trpí státní autorita a že podloudnou dopravou zboží bez placení cla unikají příjmy státní pokladně. Také naše zemědělství je tímto podloudným dovozem zemědělských výrobků, zejména masa, těžce poškozováno, neboť maří se tak účinky celní ochrany, která, byť i v nedostatečné míře, chrání naše zemědělství před ještě větším poklesem cen.

Podepsaní se proto táží pánů ministrů financí a vnitra:

1. Jsou vylíčené poměry pánům ministrům známy?

2. Jest pan ministr financí ochoten dočasným rozmnožením mužstva pohraniční finanční stráže jmenovitě na hranici Těšínsko-polské a dále jeho vyzbrojením všemi prostředky a zostřením všech opatření proti podloudníkům zameziti tuto podloudnou dopravu zemědělských výrobků do ČSR.?

3. Jest pan ministr vnitra ochoten dáti příkaz četnictvu, aby ve všech případech s největším urychlením vyhovělo žádostem pohraniční finanční stráže o poskytnutí asistence?

V Praze, dne 8. února 1933.

F. Novák, Donát, Vraný, Foit, dr Šrobár,
Kroiher, dr Havelka, dr ing. Botto, Stodola, Dresler, Danko, Hrubý, Olejník, Sehnal, Ušák, dr Bačinský, Měchura, Stržil, Sechtr.

984/3.

Interpelace

senátorů Donáta, Vraného, Foita, dra Šrobára a spol.

na celou vládu

ohledně snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů a civilních geometrů.

V posledních dvou letech úžasnou měrou poklesly ceny zemědělských výrobků a v posledních měsících dochází i ke snížení cen výrobků průmyslových. To znamenalo a znamená snížení státních příjmů, protože poklesla tím daňová nosnost výrobních vrstev a důsledkem tohoto poklesu státních příjmů bylo i snížení platů státních a veřejných zaměstnanců. Také v soukromém podnikání následkem snížení příjmů musí soukromí podnikatelé šetřiti a dochází ke snížení mezd a platů. Velkou roztrpčenost vyvolává, že některé stavy, jmenovitě příslušnicí tzv. svobodných povolání v nadpise uvedených, nepřizpůsobili se dosud změněným poměrům. Tarify za jejich výkony stanoveny byly za zcela jiných hospodářských poměrů než jsou dnešní a je tedy jen spravedlivé, žádá-li občanstvo podstatné jejich snížení. Tento požadavek je tím oprávněnější, že i platební schopnost nejširších vrstev občanstva je značně omezena a snížena oproti době, kdy posledně upravovány byly tarify za výkony v nadpise uvedených příslušníků tzv. svobodných povolání. Máme za to, že odborové organisace těchto stavů měly samy přičiniti se o snížení svých tarifů a protože se tak dosud nestalo, táží se podepsaní celé vlády:

1. Jsou tyto poměry vládě známy?

2. Jest vláda ochotna působiti na příslušné korporace a přičiniti se o snížení poplatků za výkony advokátů, notářů, lékařů a civilních geometrů?

V Praze, dne 8. února 1933.

Donát, Vraný, Foit, dr Šrobár,
Kroiher, Ušák, Danko, Dresler, dr ing. Botto, Stržil, Hrubý, Sehnal, Olejník, dr Bačinský, Sechtr, F. Novák, Stodola, Měchura.