Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 985.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu (tisk 1815) zákona,

jímž se určuje pro další leta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. Hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (tisk 2148).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 247. schůzi dne 10. února 1933 tuto osnovu zákona:

 

Zákon

ze dne...................................................................................,

jímž se určuje pro další leta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. Hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Úhrn záruk, které smějí býti podle § 8 zákona č. 121/1931, Sb. z. a n. poskytnuty, stanoví se ve smyslu § 9 řečeného zákona pro druhý rok jeho účinnosti nepřekročitelnou částkou 600,000.000 Kč, do které se včítá neupotřebený zbytek úhrnu povoleného pro první rok.

(2) Ve třetím roce a letech následujících možno použíti pro poskytování záruk za vývozní úvěry - pokud by nedošlo k dalšímu zmocnění - toliko nevyčerpaného zbytku úhrnů z prvních dvou let.

(3) Záruky za pohledávky mezitím splacené nevčítají se ani do částky uvedené v odst. 1., ani do nepoužitých zbytků.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři financí a průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.

 

F. Staněk v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.