Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 986.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 2147)

o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi (tisk 2156).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 247. schůzi dne 10. února 133 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............. 1933

o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Prvnímu ministru financí Dr. Aloisu Rašínovi a prvnímu ministru vojenství Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi v uznání jejich zásluh o stát zřídí se pomníky nákladem státním v hlavním městě Praze.

§ 2.

K výkonu toho ustaví se devítičlenné kuratorium ze stejného počtu zástupců předsednictva poslanecké sněmovny, předsednictva senátu a vlády. Kuratorium může se rozšířiti přibráním dalších členů.

§ 3.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

F. Staněk v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.