Čl. XI.

(1) Jde-li o opatření nutné potřeby a není-li pro ni schválených dostatečných prostředků, může býti potřebná částka uhrazena úsporami v rozpočtu téže kapitoly za podmínek § 7 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu, při čemž nutno zvláště zkoumati, zda zamýšlené opatření nutné potřeby odpovídá ustanovení druhé věty článku VII.

(2) Prostředků povolených pro věcné výdaje nesmí býti použito k hrazení výdajů preliminovaných jako osobní.

(3) Prostředků povolených k hrazení osobních výdajů podle platových zákonů a nařízení není možno použíti k úhradě jiných výdajů. Výjimečně možno za podmínek § 7 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n. použíti těchto prostředků také na náhradní opatření nutná k plnění stejných úkolů, pro které byly tyto prostředky povoleny.

(4) Prostředků povolených na mimopodnikové potřeby stavební (investiční) nesmí býti použito k jiným účelům. K zadání prací, jichž náklad má býti hrazen z těchto prostředků, jest si vyžádati napřed souhlasu ministra financí.

Čl. XII.

Výdaje, které nelze hraditi ani přesunem podle článku XI. tohoto zákona, vyžadují souhlasu Národního shromáždění republiky Československé.

Čl. XIII.

Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují rozpočty příští, vyžadují souhlasu ministra financí. Toto ustanovení se nevztahuje na opatření, která se dějí v běžném hospodářství prováděním platných zákonů anebo na základě zmocnění podle nich.

Čl. XIV.

Ministr financí se zmocňuje:

a) aby k hrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřil peněžité prostředky přechodnými úvěry, jež musí býti splaceny nejdéle do konce února 1934 a nesmějí býti v žádné formě prolongovány ani novými uvěrovými operacemi hrazeny,

b) aby provedl potřebné úvěrní operace na prolongaci, konversi nebo zaplacení státních dluhů splatných v roce 1933, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrními operacemi a dluhy sjednané podle čl. XIV., písm. a), finančního zákona na rok 1932,

c) aby k opatření potřeb v zájmu veřejném nevyhnutelných převzal státní záruky až do výše 150,000.000 Kč a dal je Národnímu shromáždění republiky Československé na vědomost,

d) aby v dohodě s ministrem veřejných prací použil na účast státu na elektrických podnicích zbytku splátek zápůjčky poskytnuté státem Ústředním elektrárnám, akciové společnosti v Praze, i s úroky.

Čl. XV.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil úvěrovou operací, po případě poskytl zálohou ze státní pokladny peníz nutný pro investiční potřeby státních podniků, a to

a) Československých státních drah až do výše.........282,000.000 Kč,

b) Státních lesů a statků až do výše..................27,094.800 Kč,

c) školního závodu zemědělského v Děčíně-Libverdě až do výše.........1,148.800 Kč,

d) Vojenských lesních podniků až do výše................29,330.000 Kč,

e) Státních lázní až do výše.......................7,476.800 Kč,

tudíž do úhrnné výše.......................347,050.400 Kč.

(2) Prostředků takto opatřených nesmí se použíti k hrazení jiných než investičních výdajů těchto podniků. K provádění investic možno přikročiti jen, jestliže potřebné prostředky byly již opatřeny a souhlas ministrem financí dán.

(3) Pokud jde o investiční potřeby uvedené v odst. 1., písm. e), zmocňuje se ministr financí, aby hypotekárně zatížil majetek spravovaný státním podnikem "Státní lázně"'až do výše 7,476.800 Kč.

Čl. XVI.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v roce 1933 mohl bez předchozího schválení Národního shromáždění nemovitý státní majetek

1. zciziti až do úhrnné částky 6,000.000 Kč, nepřevyšuje-li odhadní cena zcizovaných nemovitostí v jednotlivém případu 1,000.000 Kč,

2. zatížiti služebnostmi neb zástavními právy až do úhrnné hodnoty 1,000.000 Kč, nepřevyšuje-li hodnota jednotlivé propůjčované služebnosti anebo jednotlivá pohledávka zajišťovaná zástavním právem 200.000 Kč,

3. zatížiti stavebními právy.

(2) O těchto opatřeních nutno podati zprávu Národnímu shromáždění republiky Československé.

Čl. XVII.

K prodeji majetku, který se stal státním majetkem placením dávky podle § 55, odst. 1., bod 6, zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, a nebyl podle § 37 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, převzat k účelům zákona přídělového, jest zapotřebí pouze souhlasu ministrů financí a zemědělství.

Čl. XVIII.

(1) Povolených prostředků může býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak, jen do konce roku 1933 a k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Toto ustanovení neplatí pro prostředky povolené k úhradě stálých platů jako služného a pensí, aneb na plnění závazků, jako je placení úroků ze státního dluhu. Těchto prostředků může býti použito až do uplynutí promlčecí lhůty.

Čl. XIX.

Předpisy článků VII. až XIII. a XVIII. se nevztahují na státní podniky.

Čl. XX.

(1) Roční částka stanovená v odst. 1., čl. XX., finančního zákona na rok 1931 se snižuje na rok 1933 na 45,000.000 Kč a roční částka stanovená v odst. 2. téhož článku na 17,000.000 Kč.

(2) Ustanovení druhé věty, odst. 3., čl. XX., finančního zákona na rok 1931 neplatí na rok 1933.

Čl. XXI.

Platby a doplatky přímých daní předepsaných nebo placených podle zákonů platných před 1. lednem 1927 súčtují se na přímé daně podle zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, jsou-li daně tyto pokračováním dřívějších daní přímých, jinak se súčtují odděleně.

Čl. XXII.

Účelové dávky jsou vázány pro účel v příslušném zákoně vyjádřený jen tehdy, je-li mezi dávkou a účelem přímý právní vztah a je-li účel ten i ve státním rozpočtu od všeobecných úkolů státních oddělen a osamostatněn.

Čl. XXIII.

Vláda se zmocňuje, aby vydala podrobné předpisy o evidenci a kontrole všech očekávaných státních výdajů a příjmů za účelem úpravy těchto výdajů v jednotlivých měsících rozpočtového roku podle stavu státní pokladny, dále o evidenci vydaných platebních poukazů jakož i o vykazování realisovaných výdajů a příjmů státních. Zmocnění toto vztahuje se též na státní podniky a fondy uvedené ve státním rozpočtu.

Čl. XXIV.

(1) Vyžadují-li jednotlivé články tohoto zákona podrobných předpisů, budou vydány vládním nařízením.

(2) Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933. Provede jej ministr financí.

 

Celkové přehledy

rozpočtových skupin.

Rozpočtová skupina I. Vlastní státní správa
" " II. Správa státních podniků
" " III. Podíly na státních dáních, dávkách a poplatcích
" " IV. Správa státního dluhu

Celkový přehled státního

Skupina I. Vlastní

 

Kapitola

číslo název
A. Ústřední orgány státu: 1 President republiky a kancelář presidenta
2 Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven
3 Předsednictvo ministerské rady
B. Správa zahraniční a vojenská 4 Ministerstvo zahraničních věcí
5 Ministerstvo národní obrany
C. Správa vnitřní:      
a) politická: 6 Ministerstvo vnitra
b) justiční a unifikační 7 Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem
  8 Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy
  9 Nejvyšší správní soud a Volební soud
c) kulturní: 10 Ministerstvo školství a národní osvěty
d) hospodářská a dopravní 11 Ministerstvo zemědělství
  12 Státní pozemkový úřad
  13 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
  14 Ministerstvo veřejných prací
  15 Ministerstvo pošt a telegrafů
  16 Ministerstvo železnic
e) sociální: 17 Ministerstvo sociální péče
  18 Agenda ministerstva pro zásobování lidu
  19 Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
  20 Odpočivné a zaopatřovací platy
D. Správa finanční: 21 Ministerstvo financí
E. Kontrola státní správy 22 Nejvyšší účetní kontrolní úřad
    Úhrn skupiny I.

rozpočtu na rok 1933.

státní správa.

Výdaje

Příjmy

Kapitola číslo

1931

1932

1933

1931

1932

1933

19,101.800 18,877.300 15,190.500 2,676.400 2,611.500 2,271.500 1
43,371.200 43,203.500 38,252.300 204.000 204.000 192.000 2
51,948.700 50,390.200 40,214.200 21,536.000 19,626.000 13,559.000 3
170,070.400 155,483.400 124,688.200 7,580.000 14,080.000 10,080.000 4
1.400,000.000 1.309,500.000 1.252,254.970 17,360.100 13,214.000 11,191.000 5
699,091.400 697,603.900 646,454.300 19,347.000 19,501.600 19,403.800 6
315,138.800 323,144.600 290,061.200 16,386.900 13,827.700 12,760.200 7
2,099.800 2,247.600 1,976.200 - - - 8
6,062.000 6,824.900 6,161.600 64.000 64.000 64.000 9
1.010,566.000 1.014,199.000 979,471.800 28,862.000 28,541.300 28,707.750 10
243,836.100 231,300.000 198,374.600 12,676.300 13,772.800 11,969.300 11
25,740.600 23,021.100 20,070.100 25,740.600 23,021.100 20,070.100 12
48,650.000 44,280.500 32,936.500 6,713.900 11,883.000 18,675.400 13
800,200.000 762,490.800 567,468.900 123,037.700 151,497.300 152,878.400 14
13,873.100 13,448.600 11,797.700 13,873.100 13,448.600 11,797.700 15
27,418.000 24,927.700 21,486.800 27,418.000 24,927.700 21,486.800 16
865,224.200 872,753.200 863,109.700 17,737.500 17,045.500 36,537.500 17
15,884.000 14,531.400 12,794.200 75.000 65.000 50.000 18
157,171.400 149,865.000 146,382.200 35,031.200 36,182.500 35,532.000 19
932,348.000 881,122.800 865,893.000 104,163.000 100,041.200 141,174.500 20
2.984,610.200 2.672,625.300 2.491,089.000 9.363,344.800 8.819,821.200 8.085,769.110 21
6,119.500 6,867.800 6,409.800 - - - 22
9.838,525.200 9.318,708.600 8.632,537.770 9.843,827.500 9.323,376.000 8.634,170.060