Skupina III.

Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích.

Dotčené daně, dávky a poplatky nejsou ve skupině I. "Vlastní státní správa" obsaženy, nebo jsou tam zařazeny již po odečtení zde vykázaných podílů:

Položka

A. Podíl samosprávných svazků a fondů na státních daních, dávkách a poplatcích.

1933

1932

1

Příděl fondům a zemím na příspěvcích k pozemkové dani

39,161.900

38,880.000

2

Příděl zemím a obcím z výnosu domovní daně

169,864.000

138,536.000

3

Příděly a úděly z daně z obratu a z daně přepychové:
  I. podle zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 169 Sb. z. a n

242,946.000

242,946.000

  II. ostatní (učitelské platy podle č1.IV. odst.2. fin. zákona)

925,000.000

800,000.000

4

Přirážka ke spotřební a výrobní dávce z lihu zemím

35,652.000

52,000.000

5

Příděly zemím z výnosu daně z piva

220,694.000

240,896.000

6

Podíl zemím místo přirážek k dědickým poplatkům

7,000.000

7,000.000

7

Daň ze zbraní a lovu podle zák. čl. XXIII/1883

415.000

430.000

 

Úhrn A

1.640,732.900

1.520,688.000

 

B. Podpory k řešení krise malých pivovarů.

   

8

Podpory k řešení krise malých pivovarů podle ustanovení §u 19 zák. o dani z piva ze dne 27. listopadu 1930, čís. 168 Sb. z. a n

6,000.000

6,000.000

 

C. Podíly státních fondů.

   
 

I. Podíl státního silničnfho fondu.

   

9

Podíl státního silničního fondu na dani z motorových vozidel, na dani z jízdného za hromadnou dopravu osob motorovými vozidly, poplatcích za povolení k dovozu minerálních olejů, na cle z dovozu minerálních olejů, na cle na dovoz pneumatik a plných a komorových pryžových obručí, na spotřební dani z minerálních olejů a na kontrolním poplatku z lihu

255,700.000

274,000.000

 

II. Podíl státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství.

10

Podíl státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství na dani z vodní síly

10,000.000

10,000.000

 

III. Podíl státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací.

   

11

Podíl státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací na dani z vodní síly

11,300.000

11,260.000

 

Úhrn C

277,000.000

295,260.000

 

D. Mimořádná přechodná opatření.

   

12

Úděl na zálohy Košicko-Bohumínské železnice a místních drah podle čl. IV. odst. 3 fin. zákona:    
  a) z daně z obratu a přepychové

100,000.000

     
  b) z daně důchodové

25,000.000

125,000.000

-

13

Úděl na péči o nezaměstnané podle čl. IV. odst. 4 fin. zákona:    
  a) z nouzové dávky

100,000.000

   
  b) z výnosu daně důchodové

200,000.000

   
  c) z výnosu daně z obratu a daně přepychové

400,000.000

700,000.000

-

 

Úhrn D

825,000.000

-

 

Úhrn skupiny III.

2.748,732.900

1.821,948.000

Skupina IV.

Správa státního dluhu.

Výdaje na státní dluh jsou obsaženy jednak ve skupině I. "Vlastní státní správa", v kapitole 21. "Ministerstvo financí", pokud zatěžují všeobecnou státní správu, jednak ve skupině II. "Správa státních podniků" v "Provozních rozpočtech státních podniků" a ve skupině III. C. "Podíly státních fondů", pokud tyto podniky a fondy na státní dluh přispívají.

Titul Paragraf

Výdaje

Rok

Kapitál

Úrok

Úmor

Správa

Úhrn

1   Státní dluh republiky Československé          
  1 Vnitřní státní dluh 1932

25.900,810.500

1.314,931.737

415,847.5430

-

1.730,779.267

1933

26.450,698.800

1.376,523.003

362,714.984

-

1.739,237.987

  2 Zahraniční dluh 1932

8.349,704.169

277,749.181

58,795.602

748.044

337,292.827

1933

8.838,645.256

202,620.551

39,347.759

846.519

242,814.829

  3 Správní výdaje 1932

-

-

-

5,550.000

5,550.000

1933

-

-

-

14,200.000

14,200.000

  4 Státovkový dluh 1932

3.300,000.000

-

87,100.000

-

87,100.000

1933

2.680,000.000

-

-

-

-

   

Úhrn skupiny IV

1932

37.550,514.669

1.592,680.918

561,743.132

6,298.044

2.160,722.094

1933

37.969,344.056

1.579,143.554

402,062.743

15,046.519

1.996,252.816

Titul Paragraf Příjmy Rok Úrok

Úmor

Správa

Úhrn

1     Státní dluh republiky Československé.        
  1 Úhrada státními podniky a fondy 1932

348,113.690

1,216.400

185.100

349,515.190

1933

360,626.700

1,216.400

185.100

362,028.200

  2 Příjmy z titrů Společné pokladny 1932

35,000.000

10,498.950

-

45,498.950

1933

31,000.000

10,709.550

-

41,709.550

    3 Úhrada z fondu zřízeného podle článku XVII. fin. zák. pro rok 1927 1932

75,000.000

-

-

75,000.000

1933

60,000.000

-

-

60,000.000

  4 Úhrada státní správou 1932

1.134,567.228

550,027.782

6,112.944

1.690,707.954

1933

1.127,516.854

390,136.793

14,861.419

1.532,515.066

   

Úhrn skupiny IV

1932

1.592,680.918

561,743.132

6,298.044

2.160,722.094

1933

1.579,143.554

402,062.743

15,046.519

1.996,252.816