Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče.

Zpravodaj sen. Frant. Zimák.

Rozpočet ministerstva sociální péče na rok 1933 byl v rozpočtovém výboru senátu projednán dne 16. února 1933.

Celkové výdaje dílčího rozpočtu kap. 17. jsou stanoveny částkou.....863,109.700 Kč

a příjmy částkou .........................................36,537.500 Kč.

Při srovnání s rozpočtem na rok 1932 jsou výdaje menší o.................9,643.500 Kč

a příjmy větší o......................................19.492.000 Kč.

Věcné výdaje byly sníženy proti roku 1932 o.......................6,868.300 Kč

a osobní výdaje o........................................2,775.200 Kč.

Zvýšení příjmů spočívá hlavně v očekávaném výnosu úpravy postihového práva státu podle zákonů o stavebním ruchu z roku 1921 až 1924, kde v příslušné položce 2. § 4 tit. 1. "Náhrady vlastníků domů a úroky z prodlení" jest prelimimován příjem proti roku 1932 větší o 20,000.000 Kč.

K snížení výdajů došlo hlavně v úvěrech tit. 4. "Péče o válečné poškozence" o.20,350.400 Kč a v § 4 tit. 5. "Péče o nezaměstnané" o.........................18,160.000 Kč.

Výdaje na péči o válečné poškozence snižují se úměrně k přirozenému poklesu potřeby na důchody válečných poškozenců, pokud jde o počet důchodců v jednotlivých kategoriích a sazby důchodů dle dosavadního zákonného stavu. Od roku 1924, kdy náklad na péči o válečné poškozence dosáhl vrcholu tím, že byly z největší části důchody vyměřeny a uspokojeny tak nároky válečných poškozenců vyplývající ze zákona, a kdy dosáhla potřeba na výplatu důchodů s doplatky nejvyšší částky 911,400.000 Kč, čímž byl překročen povolený úvěr pro rok 1924 o částku 364,900.000 Kč, počala potřeba klesati a přibližovati se skutečné běžné potřebě odpovídající počtu důchodců v jednotlivých kategoriích.

Pokud se týče rozpočtových prostředků na péči o nezaměstnané, dlužno uvážiti, že sice v kap. 17. tet. 5. § 4 je zařazen úvěr o 18,160.000 Kč menší proti roku 1932, že však v čl. IV. finančního zákona na rok 1933 stanoví se z důvodů mimořádných hospodářských poměrů na tentýž účel částka až do výše 700,000.000 Kč a vláda se zmocňuje, aby této částky použila k podpoře vyplácené nezaměstnaným odborovými organisacemi a k zmírnění následků nezaměstnanosti vůbec.

V celkové části výdajové zahrnuta jsou také značnější zvýšení v následujících potřebách:

V tit. 1. § 3. "Sociální pojištění" jsou relativně zvýšeny úvěry o.......24,600.000 Kč.

V tit. 1. § 4. "Péče stavební a bytová" jsou zvýšeny úvěry o...........14,221.300 Kč,

a v tit. 2. § 2. "Podpora jinakého obecně prospěšného zprostředkování práce"

jest zařazený úvěr vyšší o.......................................50.000 Kč.

Jest tedy video, že v rozpočtu ministerstva sociální péče na rok 1933, třeba jest ciferně nižší, potřeby na důležité sociální úkoly došly také značného zvýšení.

Hlavní zpravodaj podav nejdříve číselný rozbor rozpočtu, jak dříve uvedeno, pojednal pak podrobně o jednotlivých oborech působnosti ministerstva sociální péče se zřením k jejich rozpočtovým prostředkům a poukázav na nutnost udržeti položky rozpočtu ministerstva sociální péče ve výši odpovídající potřebám a požadavkům kladeným mimořádnými hospodářskými poměry na státní péči sociální odporučil, aby rozpočet ministerstva sociální péče byl s ostatními kapitolami blahovolné schválen.

Na počátku podrobné rozpravy podal pan ministr sociální péče povšechný výklad o důsledcích nebývalé hospodářské krise v poměrech veškerého obyvatelstva, především pak pracujících vrstev státu. Tragický vývoj poměrů na pracovním trhu, jehož výrazem jest den ze dne stoupající vyřazování mnoha tisíc živitelů rodin z práce a výdělku, jest základním problémem této chvíle, který staví všechny ostatní státní problémy do pozadí. Musí býti řešen s největším urychlením. Ministerstvo staví proto v čelo svých úkolů, mimo péči charitativní, zvláště ony problémy, jež jsou s to přivésti krisí postižené pracovníky znovu do stavu obživy. Cesta k nim vede především přes nejrychlejší znovuvybudování mezinárodního hospodářství a přes nejspěšnější odstranění všech závor celně i obchodně-politických jakož i měnových, bez nichž nemá náš průmysl, odkázaný tak velkou měrou na vývoz, žádné možnosti žíti. Vede však také přes posílení vnitřního trhu, jehož uzdravení možno jen dosíci plánovitým zvyšováním kupní síly pracujících vrstev a přes hospodářskou politiku, jež si učiní stěžejním bodem svých nejbližších úkolů opatření práce, jež využije všech jakkoli dosažitelných možností úvěrových k použití všech již existujících možností, spadajících do oboru produktivní péče o nezaměstnané. Ruku v ruce musí s tím jíti také nová úprava poměrů na pracovním trhu, obsažená v návrhu zákona o zprostředkování práce, který ministerstvo sociální péče již před dvěma lety předložilo k projednání.

Proti tvrzeným pochybnostem o uveřejňovaných číslicích nezaměstnaných konstatuje ministr, že uveřejňované číslice sestavují se podle zákonných norem. Číslice takto zjištěné naprosto se nekryjí s mnohem menším okruhem oněch osob, jež jsou účastny státní péče o nezaměstnané. Ministerstvo sestavuje pouze data vyšetřená zprostředkovatelnami práce a zpracovaná a dodaná zemskými centrálami práce v Čechách a zemskými úřady práce v ostatních zemích. Ještě koncem prosince byl počet nezaměstnaných 749.876 a koncem ledna t. r. 865.477.

Pokud je konjunkturální nezaměstnanost, může navržené řešení způsobiti zmírnění hromadné bídy. Řešení jest však velmi obtížné pro ony statisíce dělníků, jež jsou obětí racionalisace a jež se ani při úplné změně konjunktury nebudou moci vrátiti do svého starého pracovního postavení. Pro ně bude nalezeno záchranné východisko jen tenkráte, včlení-li se do přestavby celého hospodářství a do nové úpravy celého výrobního procesu také zkrácení pracovní doby, a zabezpečí-li se tím i pro oběti racionalisace něco z onoho množství práce, jež bude po ruce. Poznání, že jest nutno zkrátiti pracovní dobu, se zrcadlí i v celém průběhu mezinárodní technické konference, konané v měsíci lednu t. r. v Ženevě, kde pro zkrácení pracovní doby kromě zástupce našeho státu hlasovalo ještě také 20 jiných států, a 18 vlád hlasovalo také pro to, aby čtyřicetihodinový týden byl učiněn zásadou nové konvence o pracovní době.

Navazuje na povšechnou rozpravu rozpočtovou ve výboru, prohlašuje ministr k pronesené otázce snížení mezd, že dělnictvo dospělo k mezdnímu niveau, jež jeho životaschopnost činí přímo pochybnou. Ministerstvo musí se proti takovéto politice nejrozhodněji obrátiti a musí proti heslu snižování mezd postaviti heslo zdvihání mezdní hladiny. Ministerstvo sociální péče považuje také za svou povinnost povznésti varovný hlas proti námětům namířeným proti zařízení sociálního pojištění a jest pevně odhodláno nejen brániti dosavadní sociálně-politická zařízení se vší rozhodností, nýbrž zasazovati se vší silou o jejich vybudování se zřetelem na nynější potřebu.

V rámci vládou usnesené žitné akce bylo umožněno zabezpečiti nezaměstnaným v krajích zvlášť těžce krisí postižených jako doplněk stravovacích lístků malý přídavek, totiž bochník chleba. Základem akce zamýšlené zatím na několik měsíců jest 1000 vagonů žita, jež vláda nakoupí a jež dodají konsumní a zemědělská společenstva, pověřená prováděním akce ve způsobě chleba do rozděloven. Jako počátek akce jest myšlen nejpozději den 12. března t. r.

V oboru sociálního pojištění jest v poslední době znamenati potěšitelný úspěch. Po víceletých námahách se podařilo dosíci vydání vládního nařízení o pensijním pojištění zaměstnanců místních drah a zabezpečiti tak zaměstnancům těchto drah a jejich příslušníkům nároky pro případ invalidity a stáří.

Dne 18. ledna t. r. byl konečně vládními zástupci obou stran podepsán závěrečný protokol dohody o vzájemnosti mezi Československem a Rakouskem. Možno očekávati, že poslední formality budou v brzku vyřízeny, takže možno počítati s právní účinností smlouvy v brzké době.

Ministerstvo sociální péče plníc v rámci možnosti plně svoji povinnost, žádá, aby jeho práce, jež nemohla býti, jako žádné lidské dílo, dokonalá, byla hodnocena spravedlivě.

V podrobné rozpravě, jež na to následovala, a v níž promluvilo osm řečníků, bylo uvažováno o všech závažných, vlivem současných nepříznivých poměrů hospodářských zejména aktuelních otázkách, dotýkajících se vrstev těmito poměry nejvíce stížených a závěrečným doslovem pana ministra sociální péče, jenž znovu přednesené podněty a všechny obtíže a problémy dnešní těžké doby zhodnotil, byla rozprava o kapitole 17. skončena.

 

Kapitola 18. Agenda ministerstva pro zásobování lidu.

Zpravodaj sen. Frant. Zimák.

V osobních výdajích této kapitoly jeví se proti roku 1932 snížení o Kč 946.200.- a ve věcných o Kč 791.000.-, celkem tudíž o Kč 1,737.200.-. Toto snížení jest úměrně rozvrženo na jednotlivé tituly a paragrafy této kapitoly. Beze změny zůstala položka "Nouzové stravování a ošacování potřebných vrstev obyvatelstva" vzhledem k její důležitosti v době nynější hospodářské a výrobní krise.

Zpravodaj rozpočtu kapitoly 18. podal stručný nástin dosavadní činnosti ministerstva pro zásobování lidu. V této činnosti zmínil se o třech hlavních vývojových etapách a to etapě vázaného státního hospodářství, kdy správa věcí přímo nebo nepřímo souvisejících se zásobováním obyvatelstva se projevovala nejaktivněji státním obhospodařováním předmětů potřeby a jejich distribucí vedle rozsáhlé činnosti protilichevní na ochranu spotřebitelů před různými živly, které těžily z tehdejšího nedostatku zboží. Tato etapa končí postupnou likvidací státního hospodaření vázaného a pozvolným přechodem do normálních poměrů.

Druhá etapa trvala od zrušení vázaného státního hospodářství až k počátkům světové hospodářské krise a nese markantní známky oživující hospodářské konjunktury a nadbytku kvalitního zboží při cenách pohybujících se na snesitelné výši. Tyto změněné poměry měly přirozeně za následek snížení činnosti tohoto ministerstva a následkem toho je odbourání značné části jeho úřednického aparátu a zmenšení počtu odborných oddělení. V této době prosperity vytvořilo se ve veřejnosti přesvědčení tehdejšími poměry zcela odůvodněné, že činnost tohoto ministerstva byla vlastně poměry předstižena a stala se proto zbytečnou.

Než světová krise postavila ministerstvo pro zásobování lidu před nový úkol, který směřoval k tomu cíli, aby v mezích daných hospodářských poměrů byla též umožněna a regulována spotřeba, tato poslední, nicméně stejně důležitá složka hospodářského procesu, ovšem bez újmy oprávněných zájmů ostatních dvou jeho složek, výroby zemědělské a průmyslové. Cíl tento byl též zárukou, že hospodářské věci budou sledovány a regulovány nikoli jen s jednostranného hlediska některé z dotyčných složek hospodářského procesu, nýbrž s hlediska všeobecných zájmů obyvatelstva.

Tato třetí etapa projevuje se tudíž zřejmým přesunem hlavního těžiska agendy ministerstva pro zásobování lidu z oboru vlastních kompetenčních zásahů do oboru součinnosti s druhými hospodářskými resorty při řešení hospodářských věcí. Touto činností, řízenou vyššími hledisky celkového hospodářského prospěchu, má býti v mezích hospodářských možností zajištěna rovnováha mezi zájmy spotřeby na straně jedné a zájmy výroby na straně druhé.

Tato nová orientace jest zřejmým dokladem toho, že vývoj ministerstva pro zásobování lidu dospěl v této své fási právě k té formě hospodářské kontroly, která má za úkol reglementačně zasahovati do hospodářského dění, aniž by je snad dusila nebo potlačovala iniciativnost v hospodářském podnikání.

V dalších svých vývodech zabýval se rozpočtový zpravodaj podrobně tou činností ministerstva pro zásobování lidu, která právě v nynější době jest velmi důležitou a možno též říci úspěšnou, totiž činností směřující k ulehčení situace nezaměstnaných a nemajetných i jejich rodin v oblastech postižených nejvíce nezaměstnaností. V tom směru vykazuje ministerstvo pro zásobování lidu v roce minulém zvýšenou činnost jak pokud jde o akci stravovací, tak i v akci pro zaopatření brambor, kukuřice a uhlí pro chudé obyvatelstvo.

Vzhledem na skrovné rozpočtové prostředky tohoto ministerstva poskytla vláda z přebytků melasové komise na shora zmíněné akce částku Kč 2,000.000 a z dobrovolných darů z kruhů průmyslových získána byla k témuž účelu částka Kč 2,961.826.-.

V rámci akce na zakoupení bramborů bylo poskytnuto v zimním období 1931/1932

v Čechách 81 okresům............Kč 2,124.000.-,

na Moravě 36 okresům.................Kč 1,067.928.- a

na Slovensku 58 okresům....................Kč 745.500.-,

tudíž celkem...................Kč 3,937.428.-.

V zimním období 1932/1933 bylo pak na tutéž akci poskytnuto

v Čechách 70 okresům...................Kč 1,283.000.-,

na Moravě a ve Slezsku 36 okresům........Kč 659.000.- a

na Slovensku 54 okresům........................Kč 500.000.-,

tedy celkem.....................Kč 2,442.000.-.

Připraven jest ještě návrh na rozdělení dalšího příspěvku ve výši Kč 200.000.-.

Vzhledem k veliké nouzi na Podkarpatské Rusi přidělilo ministerstvo pro zásobování lidu v roce 1932 nejchudším okresům zdarma 4.600 q kukuřice a postaralo se též o dovoz potřebného množství kukuřice do Podkarpatské Rusi, jež se tam prodává za jednotnou, tímto ministerstvem předem stanovenou cenu. Dle docházejících zpráv jest obyvatelstvo Podkarpatské Rusi velmi spokojeno jak s jakostí kukuřice, tak i s nízkou prodejní cenou.

Vedle této kukuřičné akce provádí ministerstvo pro zásobování lidu na Podkarpatské Rusi ještě akci chlebovou, která spočívá v rozdělování 275.000 bochníků chleba, vyrobeného z 50 vagonů žita, jež bylo dodáno z tak zvaného intervenčního fondu. I tato akce se setkala s úspěchem, neboť chléb jest velmi dobré jakosti a rozdělovací akce vesměs hladce probíhá.

V celé oblasti Československé republiky provádělo pak ministerstvo pro zásobování lidu jak v zimním období 1931/1932 tak i v zimním období 1932/1933 prostřednictvím zemských a okresních péčí o mládež stravování chudých dětí. Počet dětí do této akce pojatých činil na počátku roku 1932 asi 300.000 a náklad s tím spojený částku Kč 2,700.000.-. V zimním období 1932-1933 věnovalo ministerstvo pro zásobování lidu na tuto akci z vlastních rozpočtových prostředků částku Kč 3,003.500.-, z čehož připadá

na zemi Českou.......Kč 1,544.000.-,

na zemi Moravskoslezskou.....Kč 766.500.-,

na zemi Slovenskou..........Kč 495.000.- a

na zemi Podkarpatoruskou.... Kč 198.000.-.

V zemi české se toho čašu stravuje okrouhle 210.000, na Moravě a ve Slezsku 110.000, na Slovensku 54.000 a v Podkarpatské Rusi 7.500 dětí. Kromě toho byla věnována na mléčnou akci chudých dětí Podkarpatské Rusi v roce 1932 částka Kč 550.000.-.

Rozpočtový zpravodaj zmínil se pak ještě o pomocné akci uhelné, kterou toto ministerstvo provedlo resp. ještě provádí v nynějším zimním období ve prospěch nezaměstnaných. V rámci této akce bylo již rozděleno v Čechách 500 vagonů hnědého uhlí ze státních dolů revíru mosteckého, v zemi Moravskoslezské 150 vagonů černého uhlí z revíru moravsko-ostravského. Akci tuto podpořilo ministerstvo železnic tím, že čítalo na dopravném jen malou paušální částku 100 Kč za jeden vagondesetitunový a ministerstvo veřejných prací 50% slevou na vlečném. Obce kryjí z vlastních prostředků náklad spojený s rozvážením uhlí z nádraží a jeho rozdělením mezi nezaměstnané. Toho času se v Čechách rozděluje 7500 tun uhlí, jež darovali k tomu účelu soukromí těžaři z revíru mosteckého a falknovského, na Moravě 2000 tun na Slovensku 1000 tun kamenného uhlí pocházejícího rovněž z darů soukromých těžařů z revíru ostravsko-karvínského.

 

Kapitola 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

a ze skupiny II. § 12. Státní lázně.

Zpravodaj sen. Frant. Zimák.

Na kap. 19. preliminováno jest, jak uvedl zpravodaj, jako celkový výdaj na rok 1933 146,382.200 Kč, což jest o 3,482.800 Kč méně než v roce 1932. Na osobní výdaje připadá částka 53,610.500 Kč a na výdaje věcné 92,771.700 Kč. Ježto z částky 3,482.800 Kč, o niž se rozpočet, proti roku 1932 snížil, připadá na snížení osobních výdajů v důsledku zákonného snížení platů státních zaměstnanců částka 3,471.100 Kč, připadá na věcné výdaje snížení pouhých 11.700 Kč.

Avšak do rozpočtu na rok1933 bylo nutno nově pojmouti 2 mimořádné položky, které zkracují položky věnované na normální péči zdravotní, a to částku 1,500.000 Kč na zaplacení dlužného nájemného obci Pražské za objekty u sv. Bartoloměje, jež adaptovány jsou pro sídlo ministerstva, a částku 6,260.000 Kč jako mimořádný výdaj na zaplacení dlužného léčebného veřejným nemocnicím, k jehož hrazení jest stát po zákonu povinen.

V centrálním úřadě (§ 2) činí snížení osobních platů 459.400 Kč, a řádných věcných výdajů 171.000 Kč. Mimořádné věcné výdaje zvýšeny byly celkem o 1,870.000 Kč, což vyplývá ze zařazení položky 1,500.000 Kč na dlužné nájemné za objekty u sv. Bartoloměje a z nákladů spojených se zařízením těchto budov pro pobyt ministerstva.

Státní ústavy (§ 3). V § 3 preliminovány jsou výdaje celkem na 19 státních ústavů přímo podřízených ministerstvu zdravotnictví. Celkové výdaje na tomto paragrafu sníženy byly o 4,218.700 Kč, a to na osobních výdajích o 618.000 Kč, na řádných věcných výdajích o 670.700 Kč a na mimořádných výdajích, určených na pořízení a doplnění vnitřního zařízení těchto ústavů, o 2,930.000 Kč.

Z nových akcí investičních, pokud jde o státní ústavy, uvésti jest tyto:

Při Státním zdravotním ústavu v Praze započne se se stavbou školy pro sestry zdravotní a sociální péče nákladem asi 6,5 mil. Kč, jejž hraditi bude z polovice stát a z polovice Rockefellerova nadace.

V Praze na Karlově náměstí na pozemcích t. zv. Otcových domů vybudována bude novostavba státních ošetřovatelských škol, které dosud umístěny jsou v Praze v najatých budovách, na Karlově náměstí (německá) a v Ječné ulici (česká).

Ve státní nemocnici na Kr. Vinohradech bude přestavěna a adaptována hospodářská budova, čímž získány budou byty pro personál, a započne se asi se stavbou nového chirurgického pavilonu, poněvadž dosavadní umístění chirurgie je nevyhovující.

Ve státní nemocnici na Ostravsku v Zábřehu nad Odrou započato bylo se stavbou nového pavilonu interního po úplném vybudování a zařízení pavilonu porodnicko-gynekologického a hospodářské budovy.

Ve Šrobárově ústavu v Dolním Smokovci pro léčení dětské tuberkulosy pamatováno jest po dokončení a zařízení chirurgického pavilonu a budovy kuchyně s jídelnami na rekonstrukci vodovodu.

Pro státní nemocnici v Mukačevě pamatováno jest v investičním rozpočtu na koupi pozemku k rozšíření nemocnice a na přípravné práce pro stavbu hospodářské budovy, a pro státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek v Užhorodě na stavbu infekční stanice a umrlčí komory.

V září minulého roku otevřena, ubyla jako filiálka mukačevské nemocnice nemocnice ve Slatinských Dolech o 36 lůžkách, která bude ještě dodatečně rozšířena.

Dům lidového zdraví v Užhorodě byl stavebně dokončen. Význam bude míti tento ústav hlavně pro soustředění protiepidemické služby, zejména bakteriologicko-diagnostické, pro umístění I. epidemické autokolony a pro soustředění poradenské péče.

Kursy ve státních ústavech pro vzdělání a výcvik porodních asistentek konaly se loni v 5 ústavech: v Pardubicích, Liberci, Bratislavě, Košicích a Užhorodě. Počítá se s otevřením dalších dvou ústavů.

Celkové snížení na tomto paragrafu činí 4,497.500 Kč. Položky zahrnuté v tomto paragrafu určeny jsou zejména na potírání epidemických nemocí, boj proti lidovým a sociálním chorobám, péči o mládež, činnost tělovýchovnou a na asanace.

Položka na potírání epidemických nemocí snížena byla proti roku 1932 o 1 mil. Kč, ačkoli jsme svgdky toho, ˛e naka˛livé nemoci, zejména ngkteré z nich, jako spála a záškrt, se velmi povážlivě šíří.

Položka na boj proti lidovým a sociálním chorobám (tuberkulosa, pohlavní nemoci, rakovina, trachom a alkoholismus) snížena byla o 738.700 Kč.

Na položce péče o mládež škrtnuta byla částka 347.000 Kč.

Položka na tělovýchovu snížena, byla o částku 1,420.000 Kč na pouhých 380.000 Kč.

Nezměněna zůstala úvěrová položka určená na podpory asanací, t. j. na stavbu vodovodů a kanalisací, avšak jest známo, že ministerstvo zdravotnictví přislíbilo na podporách asanačních milionové částky, jež bude musiti nyní po celou řadu let spláceti.

Položka na podpory na výstavbu nemocnic snížena byla o 1,110.004 Kč na 1,500.000 Kč, a to přes to, že i tu je povinno ministerstvo zdravotnictví spláceti značné obnosy na přislíbených. podporách na investiční práce veřejných nemocnic.

Z úsporných důvodů byly dále sníženy v § 6 tyto položky: "Odborné vzdělání" o 178.300 Kč, "Různá zařízení" o 146.000 Kč a "Podpory lázním" o 30.000 Kč.

Do působnosti ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy patří podnik "Státní lázně".

Výdaje na Státní lázně preliminovány jsou částkou 10,121.400 Kč, příjmy částkou

10,214.600 Kč. Předpokládá se tudíž zisk podniku v částce 93.200 Kč. Proti roku 1932 jsou preliminovány výdaje níže o 350.400 Kč a příjmy níže o 370.900 Kč.

Přebytku preliminovaného na rok 1933 - 93.200 Kč spolu s výpůjčkou podle čl. XV. finančního zákona ve výši 7,476.800 Kč má býti použito na investice.

K rozpočtu ministerstva zdravotnictví promluvilo celkem 8 řečníků, kteří přednesli různé výtky a přání, jejichž splnění považují řečníci za užitečné.

Uvedeny byly zejména tyto věci: Nedostatek léků a lékařů na Podkarpatské Rusi. Nutnost studia vlivu racionalisace výroby na zdravotní stav dělnictva. Podporování investičních výdajů veřejných nemocnic v míře co nejhojnější. Urychlení přebudování všeobecné nemocnice v Praze. Snížení sazeb ve veřejných nemocnicích. Přiměřené zastoupení nositelů sociálního pojištění ve zdravotních radách. Konečné rozřešení otázky honorářů lékařů na vyšších třídách. Nutnost kontroly stravy v nemocnicích. Úprava dovolených ošetřovatelského personálu. Změna nařízení o ošetřovatelském personálu v tom smyslu, aby ošetřovatelkám nebylo bráněno ve sňatku. Nutnost sociálního zajištění porodních asistentek. Včlenění klinik vysokoškolských do oboru ministerstva zdravotnictví. Nedostatek lůžek v nemocnicích pro nemocné nakažlivými nemocemi.

Ke konci debaty ujal se slova ministr a pojednal podrobněji o otázkách zdravotnických, které zasluhují významem svým i časovostí všeobecnější pozornosti.

Stav onemocnění břišním tyfem je celkem stabilisován. Nemocnost břišním tyfem od noku 1919 nestoupla.

Onemocnění spálou jeví od roku 1919 tendenci vzestupnou. V roce 1928 zaznamenán byl největší počet 23.024 onemocnění. Přes to nevzbuzuje spála s všeobecného hlediska přílišných obav, ježto průběh onemocnění bývá příznivý a úmrtnost nedosahuje ani 1%.