Největší obavy s hlediska celostátního působí vzrůst onemocnění záškrtem. Počet onemocnění vzrostl z 3000 onemocnění v roce 1923 na 27.030 onemocnění v roce 1932, a to ještě bez měsíce prosince. Státní správa zdravotní podporuje provádění ochranného očkování protidifterického anatoxinem Ramonovým. Ideálem bylo by zajisté provésti ochranné očkování protidifterické, pokud možno, u všech dětí ve státě. To nelze ovšem provésti najednou z důvodů technických i finančních. Ministerstvo zdravotnictví nepomýšlí prozatím dáti podnět k zavedení povinného očkování proti záškrtu zákonem. Prvním krokem k dosažení žádaného cíle bude provésti v okresech nejvíce ohrožených, samozřejmě za souhlasu rodičů, očkování pokud možno největšího počtu dětí anatoxinem Ramonovým, čímž budou získány zkušenosti jak pro obor vědy, tak pro zdravotní administrativu, které ukáží možnost zavedení očkování ve větším, případně i největším měřítku.

Pokud jde o prevenci tuberkulosy vakcinou Calmette-Guérinnovou, "sleduje ministerstvo zdravotnictví s velkou pozorností výsledky této methody jak v cizině, tak i v našem státě. Kromě toho přispívá ministerstvo též morální i hmotnou podporou poradnám protituberkulosním, jichž jest činno v RČS. na 150.

Poradenství ocitlo se následkem hospodářské situace ve velmi těžké krisi, a to jak poradny protituberkulosní, tak i poradny jiné, protivenerické, kojenecké a pod., a ministerstvo zdravotnictví snaží se v dohodě se zúčastěnými činiteli - ministerstvo sociální péče, Ústřední sociální pojišťovna, Čsl. Červený Kříž - v mezích svých rozpočtových prostředků krisi této co nejlépe čeliti.

Pokud jde o potírání pohlavních nemocí, snaží se ministerstvo jednak podporou staveb odborných oddělení nemocničních (Bulovka), jednak podporou poraden pro pohlavně nemocné umožniti zjišťování i léčení pohlavních nemocí.

Jest nutno zmíniti se také o poradně pro děti stižené vrozenou příjicí v I. české dětské nemocnici v Praze, která jest první poradnou tohoto druhu a jest důležitým článkem v souboru zdravotních zařízení směřujících k soustavnému potírání pohlavních nemocí.

Ministerstvo zdravotnictví podporuje také zřizování ústavů, v nichž se má dostati občasného útulku a příležitosti k nápravě řemeslným prostitutkám.

Podporovány jsou také poradny protialkoholní, a v abstinentním pensionátu v Tuchlově zakupuje ministerstvo každoročně nadační místa pro nemajetné osoby. Čsl. spolku pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v Praze přislíbilo ministerstvo značnou stavební subvenci z výnosu zdravotní přirážky.

V provádění protitrachomové akce na Slovensku jest plánovitě pokračováno.

Pokud jde o zkoumání t. zv. hornické nemoci v Jáchymově, provádí se opětné prohlídky důlního osazenstva, dále soustavný rozbor krevní u všech zaměstnanců jáchymovských dolů, experimentální měření vyzařování radia ze živé tkáně, a není pouštěno se zřetele ani provádění pitev osob zemřelých na tuto nemoc za účely diagnostickými.

Ministerstvo zdravotnictví zahájilo prostřednictvím zemských úřadů dotazníkovou akci o vlivu racionalisace výroby na zdravotní stav dělnictva. Ze zpráv došlých vyplývají sice některá důležitá pozorování, která ovšem nemohou zatím činiti nárok na úplnost. Otázka tato jest dále pozorně sledována. Ministerstvo zdravotnictví udržuje styk s činiteli Mezinárodního úřadu práce, otázkou touto se obírajícími, a zařídilo i zvláštní laboratoř pro studium této otázky ve Státním zdravotním ústavě.

Péče o mládež organisována jest hlavně v poradnách zabývajících se péčí o mládež. Těchto dětských poraden i s příslušnými pobočkami jest v ČSR. asi 1400. I tyto poradny ohroženy jsou hospodářskou tísní, a ministerstvo snaží se provoz jejich se zúčastněnými úřady a veřejnoprávními korporacemi zabezpečiti.

Náležitá pozornost věnována jest též péči o chrup školní mládeže. Při ministerstvu zdravotnictví utvořena byla společnost "Péče o chrup školní mládeže při ministerstvu zdravotnictví", která má pečovati o to, aby školní děti jak městské, tak venkovské opouštěly školu s chrupem úplně sanovaným.

Jedním z účinných prostředků proti šíření se nakažlivých chorob, zejména břišního tyfu, jsou asanační zařízení obecní, t. j. vodovody a kanalisace. Od roku 1925 zmohl se stavební ruch vodovodní. V roce 1932 počet obcí nově po válce zásobených vodou z vodovodů dosáhl číslice 1351. Zásobeno jest vodou: v Čechách asi 50 % všeho obyvatelstva, v zemi Moravskoslezské asi 35 %, v zemi Slovenské asi 11 %, v zemi Podkarpatoruské pouze 4,2 % obyvatelstva. V celé Československé republice zásobeno jest vodou z vodovodů celkem 35,8 % obyvatelstva. Jak z uvedených číslic je patrno, bude u nás potřebí hlavní pozornost věnovati Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde poměry v zásobení vodou jsou dosud velmi nedostatečné proti ostatním zemím.

Položka "Asanace", z níž jsou stavby vodovodů podporovány, preliminována jest v rozpočtu na rok 1933 nesníženou částkou 6,030.000 Kč, jest však zatížena závazky za povolené příspěvky na stavby asanační z doby minulé.

Jest jistě velmi důležito, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo účelně říditi činnost veterinářů, směřující k ochraně zdraví lidí. Za tím účelem zřízeno bylo při ministerstvu zdravotnictví veterinární oddělení. Až bude ministerstvu zdravotnictví vrácena agenda potravinářská po zrušení ministerstva zásobování, bude mu dána možnost intensivněji než dosud zabývati se výživou lidu po stránce zdravotní.

Pokud jde o státní ústavy podřízené ministerstvu veřejného zdravotnictví, pokračuje se v jich dobudování podle generelních stavebních programů a plánů. Bohužel i tu krise hospodářská a nedostatek preliminovaných úvěrů hrozí způsobiti nevítanou stagnaci.

Položka ministerstva věnovaná na podpory na výstavbu nemocnic snížena byla na rok 1933 o 1,110.000 Kč na 1,500.000 Kč, ačkoliv ministerstvo veřejného zdravotnictví má z minulé doby řadu závazků z tohoto titulu, jichž splácení bude trvati celou řadu let. Odpomoc může částečně zjednati novela k zákonu o t. zv. zdravotní přirážce, kterou ministerstvo zdravotnictví meziministersky projednává. Legislativní změna záleží hlavně v tom, aby ze zdravotní přirážky mohly býti poskytovány podpory na investice, což podle dosavadního zákonného stavu možno není. Před konečnou textací osnovy jest potřebí dohodnouti se se samosprávnými činiteli (zemskými zastupitelstvy, resp. zemskými výbory) o způsobu rozdílení výnosu zdravotní přirážky.

Ministerstvo zdravotnictví učinilo prostřednictvím zemských úřadů opatření, aby osoby, které byly v námezdním pracovním poměru a jsou nyní bez zaměstnání, což musí hodnověrně prokázati, byly léčeny zdarma, ambulantně ve veřejných nemocnicích, jimž se za to dostane podpory z výnosu zdravotní přirážky přidělované zeměmi.

Pokud jde o vybudování pražské všeobecné nemocnice a klinik, postoupily práce komise ustanovené pro redakci podrobného stavebního programu do té míry, že v nejbližší době budou sestaveny podmínky chystané soutěže na vybudování celé nemocnice tak, aby mohla býti soutěž v letním období vypsána.

"Sbor pro duševní hygienu" při ministerstvu zahájil svoji činnost tím, že přednostové odborů Sboru zahájili písemnou anketu mezi členy svých odborů o nejaktuelnějších otázkách duševní hygieny.

Připravuje se také založení "Společnosti pro péči o duševní zdraví", která má za součinnosti se Sborem pro duševní hygienu pečovati o šíření správných názorů o duševním zdraví mezi lidem, konati drobnou práci duševně-hygienickou a podporovati všechny zdravé podněty i z řad soukromých v tom směru se vyskytující.

Položka věnovaná podpoře tělovýchovy snížena byla proti roku 1932 o 1,420.000 Kč. Zůstává tudíž pro rok 1933 na vydání řádná a mimořádná, pouze částka 380.000 Kč. Snížení tohoto sluší v zájmu věci jen opravdu litovati.

Podnik "Státní lázně" musí bojovati toho času se dvěma zly: Musí jednak omezovati investiční činnost i provozní režii jen na nezbytně nutnou míru pro nedostatek finančních prostředků, jednak musí počítati s úbytkem příjmů plynoucím z omezené návštěvy lázní a menší platební schopností hostů v důsledku všeobecné hospodářské tísně.

Přes to státní lázně reagovaly na nepříznivou situaci hospodářskou, které nezůstaly ovšem ušetřeny ani všechny ostatní, nestátní podniky lázeňské v RČS, poměrně pevně.

V závěru svého výkladu odpověděl ministr i na některé dotazy a přání pronesená během debaty.


Kapitola 20. Odpočivné a zaopatřovací platy.

Zpravodaj sen. R. Pánek.

Pensijní břemeno rok od roku stoupá. Příčinou toho jest nejen stálý vzrůst počtu příjemců odpočivných a zaopatřovacích platů, ale i několikeré úpravy těchto platů, které od převratu byly provedeny.

Teprve v letošním návrhu kapitoly 20. státního rozpočtu preliminuje se částka nižší než v loňském prelimináři. Snížení toto jest odůvodněno srážkami z platů provedeným zákonem čís. 204/32 Sb. z. a n. úspora docílená tímto zákonem neprojevuje se ovšem plně v preliminované částce, ježto valnou část úspory spotřebuje opět zvýšený počet příjemců.

Kapitola 21. Ministerstvo financí

a ze skupiny II. § 1. Tabáková režie, § 2. Státní loterie, § 3. Státní mincovna v Kremnici, skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích (vyjma fondy u kap. 11. a 14.) a skupina IV. Správa státního dluhu.

Zpravodaj sen. Frant. Modráček.

Zpravodaj kap. 21 "Ministerstvo financí" sen. Modráček ve své zprávě o této kapitole konstatoval, že letošní rozpočet počítá s poněkud sníženými příjmy a tedy i s celkovou úpravou výdajů přizpůsobenou poklesu těchto příjmů. Pokles příjmů je důsledkem trvale horší konjunktury a je patrný i přes zavedení některých nových daní a po nové úpravě daní již zavedených. Jsou tedy příjmy preliminovány částkou 8.085,769.110.- Kč, t. j. ca o 734 mil. Kč méně proti roku 1932. Ve spojení s tím jsou nejen výdaje ostatních resortů, ale i výdaje samého ministerstva financí podstatně sníženy, a to na částku 2.491,089.000 Kč, tedy méně o ca 180 mil. Kč než na rok 1932. Snížení výdajů připadá stejnou měrou na osobní jako na věcné výdaje. Z věcných výdajů největší položkou je příspěvek státní správy na úhradu státního dluhu v částce 1.532,515.100 Kč, tedy ca o 158 mil. Kč méně než v rozpočtu na rok 1932, v prvé řadě proto, že se přechodně nepočítá s úmorem státovkového dluhu, když určitá část tohoto dluhu přešla do bloku drobných peněz.

Příjmy ministerstva financí mají své hlavní zdroje v daních a poplatcích a jsou preliminovány níže než na rok 1932, ač zvýšená byla daň z obratu a zvýšení to bylo dodatečně rozšířeno i na menší podniky s obratem pod 150.000 Kč a v příjmech rozpočtu počítá se mimo jiné i s výnosem navržené nové daně ze žárovek. Preliminovaný příjem daní a poplatků na rok 1933 je také o 630 mil. Kč nižší než platba na rok 1931. Třeba snad příjmy na některých položkách, jako u právních poplatků, jsou preliminovány výše než platba na rok 1931, je na druhé straně celá řada položek tak opatrně preliminovaných, že i kdyby byl místy skutečný výnos nižší než je preliminováno, bude snad na jiných položkách tato diference zvýšenými příjmy vyrovnána. Srovnají-li se s preliminovanými příjmy na rok 1933 dosažené výsledky za 11 měsíců roku 1932, možno počítati s tím, že očekávaných výsledků se také dosáhne, pokud ovšem hospodářské poměry se podstatně nezhorší.

Zvýšený odvod státní pokladně ze státních podniků dá se do značné míry vysvětliti snížením nákladů na investice. Zvýšil se i příjem z movitého státního majetku, poněvadž v příjmech Všeobecné pokladní správy počítá se s první splátkou státního pozemkového úřadu na zálohu povolenou podle § 79 zákona náhradového v částce 50 mil. Kč. Za to podstatného snížení doznal i po inkameraci příjmu plynoucího z účasti státu na prodeji zdaněného lihu očekávaný výnos daně z lihu. Jest zřejmo, že lihové zákony nikterak neulehčily situaci státní pokladně.

Proti zmenšení výdajů ve skupině I. značného zvýšení doznala skupina III. "Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích" hlavně z toho důvodu, že do této skupiny byl vsunut nový odstavec pod lit. D),,,Mimořádná přechodná opatření", do něhož vsunuty byly výdaje, vedené až dosud mimorozpočtově, pro něž však bylo již dříve učiněno příslušné opatření ve finančním zákoně. Je to úděl na zálohy Košicko-Bohumínské železnice a místních drah podle čl. IV., odst. 3. finančního zákona v částce 125 mil. Kč, jenž má býti hrazen z daně z obratu a přepychové částkou 100 mil. Kč a z daně důchodové částkou 25 mil. Kč. Je to dále úděl na péči o nezaměstnané podle čl. IV., odst. 4. finančního zákona ve výši 700 mil. Kč. Výdaj ten má býti uhrazen z nouzové dávky částkou 100 mil. Kč, z výnosu daně důchodové částkou 200 mil. Kč a z výnosu daně z obratu a přepychové částkou 400 mil. Kč. Tyto dávky jsou vsunuty přímo v rámec rozpočtu a je na ně pamatováno jednak skutečnými příjmy ministerstva financí, jednak příjmy předpokládanými.

V debatě, která se rozvinula po obsažné zprávě referentově, byla podrobně rozebrána celá hospodářská a finanční situace, při čemž jeden z řečníků zdůraznil, že je nutno jednou pro vždy vyrovnati se s myšlenkou inflace. Neboť inflace nemůže býti nikdy rázu trvalého a po ní musela by nutně se všemi svými tragickými důsledky, přijíti znovu deflace.

V debatě doporučováno jednak urychlení investiční půjčky, jednak vymáhání dlužných nedoplatků třeba i cestou dohody s poplatníkem, aby státní pokladna získala rychle bezúročné prostředky, které má na dosah ruky. Vyslovena byla řada výtek o některých nesrovnalostech při vymáhání daní.

K jednotlivým požadavkům a výtkám zaujal stanovisko ministr financí. V prvé řadě konstatoval, že hospodářství státu musí býti krajně opatrné a že v dalším snižování výdajů nutno nalézti další řešení pro případ poklesu příjmů, neboť jsou-li výsledky na přímých daních za rok 1932 nad preliminářem, došlo k tomu v prvé řadě zvýšením některých daní, hlavně daně důchodové a daně z tantiem, kdežto u daní nepřímých jeví se určitý pokles, což je ovšem smutným důsledkem poklesu konsumu hlavních předmětů spotřeby.

Že se s plnou energií šetřilo již během roku 1932, vidno z toho, že po snížení výdajů vůbec a úplné suspensi vánočního přídavku bylo možno konstatovati z předběžných výkazů vydání za rok 1932, že jsme ve výdajích pod číslicí, která byla stanovena jako maximální výdajový program. Je úkolem ministerstva financí, pokud se týče výdajů a zvláště pokud se týče subvencí, vyloučiti v prvé polovici roku všechny zbytné výdaje a omeziti je na vydání opírající se o zákon. Dosavadní ustanovení, pokud se týče hospodaření povolenými kredity, musí býti vládou u vědomí její zodpovědnosti v dnešní těžké situaci zpřísněna.

O státním dluhu bylo ministrem financí konstatováno, že vezmou-li se v úvahu na jedné straně úvěrová opatření dlouhodobá, - francouzská půjčka -, na druhé straně opatření krátkodobá, - pokladniční poukázky -, resp. běžné zadlužení státní pokladny, dojde se k cifře asi 2 miliardy Kč, jež se zmenšuje opět splátkami, které resultují ze služby státního dluhu, ze slosování státních papírů a jinými provedenými opatřeními v zákoně o drobném oběživu, úhrnem ca 800 mil. Kč, takže zvýšené zadlužení státu minulého roku činí asi 1 miliardu až 1200 milionů Kč. Jestliže v letech 1922 a 1923, t. j. v době naší nejtěžší finanční krise vzrostlo zadlužení o 3400 a 2300 mil. Kč, nelze zvýšení zadlužení, v roce 1932 míti za povážlivé.

K výtkám o nesrovnalostech při vymáhání daní upozornil ministr na konflikt zájmů, do něhož se finanční správa dostává, že se na jedné straně poukazuje na velké nedoplatky devizové a na druhé straně že finanční správa příliš naléhá na poplatníky, vymáhá-li dlužné daně intensivněji v době, která seslabuje nebo podlamuje hospodářské síly poplatnictva. Pokud se týče samého vymáhání dlužných daní, byla provedena v minulém roce řada vyrovnání s poplatníky, jednak tím způsobem, že povoleny byly splátky, jednak že se podmínečně snižují daně nebo slibuje odpis, zachová-li poplatník sjednané lhůty určených splátek. Aby čeleno bylo přehmatům při vymáhání daní, vydán byl v posledních dnech výnos, kterým se má čeliti prodeji zabavených svršků za nepřiměřeně nízké ceny; při zabavování má pak býti hleděno k potřebám dlužníkovým a prodej živého dobytka i nutných životních potřeb má býti omezen na minimum.

O investiční půjčce bylo konstatováno, že je v úzké souvislosti s úrokovým problémem. A úrokový problém dlužno řešiti, poněvadž hospodářská krise se projevila mezi jiným i zhodnocením dluhu. Nelze-li dluhu nominelně snížiti, je třeba se snažiti o snížení úroků a alespoň tímto způsobem uleviti dlužníku. Pokud pak se týče příprav pro investiční půjčku, nutno ve shodě s tím postupovati s určitou opatrností, resp. je třeba voliti pro ni vhodnou dobu.


Kapitola 22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

Zpravodaj sen. Frant. Modráček.

V rozpočtu kapitoly Nejvyššího účetního kontrolního úřadu na rok 1933 preliminuje se o 458.000 Kč méně než v předchozím rozpočtu; ze snížení toho připadá 376.000 Kč na platy stálých a přidělených zaměstnanců, které činí v této kapitole pět šestin veškeré preliminované potřeby. U ostatních osobních výdajů činí úspora 35.000 Kč a u věcných výdajů 47.000 Kč. Jsou tudíž u kapitoly léto docíleny úspory, pokud připouštěl stále rostoucí rozsah kontroly státního hospodaření.

Také omezení investičních prací postihlo Nejvyšší účetní kontrolní úřad; k novostavbě budovy jest určen státní pozemek na Letné a stavební plány jsou již vypracovány. Doporučovalo by se v připravovaném návrhu investičních prací pamatovati na tuto novostavbu, ježto úřad jest nyní umístěn ve třech od sebe vzdálených činžovních budovách, což značně ztěžuje úřadování a mimo to nájemné činí 440.000 Kč.

Rozsah kontrolní agendy úřadu vzrůstá. V rozpočtu na rok 1933 III. skupina, Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích, rozšířena jest o oddíl mimořádných přechodných výdajů ve výši 825 mil. Kč, které stejně jako ostatní rozpočtové výdaje jsou předmětem kontroly Núkú. Vzrůst agendy Nejvyššího kontrolního úřadu jest zjevný také ze závěrky na r. 1931, která byla právě před rozpočtem projednávána v rozpočtovém výboru senátu; agenda rozmnožila se zřízením nových fondů, rozšířením počtu podporovaných institucí a různých sanačních akcí.

Zpravodaj oceňoval včasné informování Národního shromáždění státními závěrečnými účty i výkazy o stavu rozpočtového hospodaření a o stavu pokladním. Zevrubný přehled o rozpočtovém hospodaření, jejž vede Nejvyšší účetní kontrolní úřad o poukázaných výdajích a o příjmech uskutečněných na rozpočet, bude vhodnou pomůckou pro přizpůsobování rozpočtových výdajů v jednotlivých obdobích skutečnému stavu hotovostí a běžným příjmům; opatření takové bude zařízeno podle čl. XXIII osnovy finančního zákona. - V oboru hospodaření svazků zemské samosprávy prozkoumal nejvyšší kontrolní úřad všechny zemské účetní závěrky za rok 1929 a z některých zemí i za rok 1930. V tomto odvětví bude záhy kontrola v běžném stavu, ačkoliv ji přejal spřed 6 lety s úkolem zkoumati dodatečně veškery závěrky od převratu.

Ve zvláštní části důvodové zprávy k návrhu fin. zákona jest uvedeno, že Nejvyšší kontrolní úřad zápasí s nesnázemi při výkonu kontroly státních příjmů (u přímých daní) a při výkonu dozoru nad smíšenými společnostmi, ve kterých má stát kapitálové vklady a které vydatně podporuje. Jest nutno, aby v tom směru výkonná moc zjednala nápravu.

Předseda Nejvyššího kontrolního úřadu vylíčil ve svém exposé vývoj činnosti úřadu; zabýval se rozborem přesunů rozpočtových, jichž počet i obnos stále klesá, což svědčí přesnějšímu postupu při sestavování rozpočtu. Uvedl výsledky provedeného soupisu státního nemovitého majetku. Administrativními úřady spravované nemovitosti mají hodnotu úhrnem 5.785 mil. Kč; nemovitosti podniků bez hodnoty majetku státních lesů a statků dosahují 15.278 mil. Kč. Oceňují-li se nemovitosti v podniku Státních lesů a statků (okrouhle 1 mil. ha) na 3 miliardy Kč, činí celková hodnota státních nemovitostí okrouhle 24 miliard Kč, k čemuž přistupuje ještě hodnota movitého majetku dosud neoceňovaného.

O uveřejňování závěrek fondů jest následkem loňské resoluce senátu jednání s resorty v proudu. Nejvyšší účetní kontrolní úřad bude moci sněmovnám podati často již požadované výkazy o kapitálové účasti státu na t. zv. smíšených společnostech, o státních zápůjčkách a vkladech, o zárukách státních a o jmění i zadlužení zemském.