Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 993.

Zpráva

I. zahraničního výboru,

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 973), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některý ch druhů zboží, sjednanou výměnou not v Praze dne 17. prosince 1932 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.

I.

Obchodní styky mezi republikou Československou a Rakouskou poklesly sice následkem všeobecné hospodářské krise v posledních létech velmi značně, přes to však naše obchodní bilance vůči Rakousku je stále ještě velmi aktivní. V roce 1930 naše aktivum činilo 1.228,439.000.-, v r. 1931 Kč 944,958.000.-, v r. 1932 Kč 578,404.000.-.

Delegace obou vlád snaží se udržeti i za dnešních těžkých hospodářských poměrů vzájemný obchod mezi Československem a Rakouskem. Čsl. delegace učinila v Rakousku návrh na velkorysou úpravu vzájemných obchodních styků na basi největšího možného uvolnění oboustranného vývozu a dovozu; nabídka tato byla přijata s uspokojením delegací rakouskou. Jednání dosud nebylo skončeno; prozatím sešly se obě delegace v říjnu a prosinci m. r. a po vzájemném vyjasnění stanoviska k citovanému návrhu má v nich býti pokračováno v době nejbližší.

Ještě před tímto jednáním v létě projevila se v Rakousku snaha zvednouti cla na 14 zlatých K za 100 kg dosud bezcelného dovozu rour pod 8 mm světlosti, proto zahájila československá delegace jednání o této položce. Československo poskytlo Rakousku slevu smluvní celní sazby na osvětlovací tělesa a jejich součástky poměděné nebo pomosazněné a to z 1.400.- Kč na 850.- Kč za 100 kg, rakouská vláda vyšla nám vstříc výhodou bezcelného dovozu ještě pro 20 vagonů rour. Výsledek jednání jest v předložené dohodě.

Pokud jde o slevy celních sazeb námi povolených na osvětlovací těleša a jejich součástky poměděné nebo pomosazněné, spadající do sazebního čísla 445 e), nabý vá dohoda účinnosti dnem 1. ledna t. r.; Rakousko svůj závazek ohledně bezcelého odbavení 20 vagonů rour splnilo již během r. 1932.

Vzhledem k tomu, že dohoda vyhovuje zájmům obou států, usnesl se zahraniční výbor navrhnouti slavnému senátu, aby schválil dohodu mezi republikou Československou a Rakouskou, jak byla sjednána 17. prosince 1932 a uvedena v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.

V Praze, dne 21. února 1933.

V. Donát v. r.,
předseda.

F. F. Plamínková v. r.,
zpravodaj.

II.

Výbor národohospodářský jednal o tomto návrhu vlády a uvážil důvody vládou pro tuto dohodu uvedené. K těmto náleží v prvé řadě úvaha, že Rakousko je bezprostředním sousedem Československa a v dobách normálních obchodních styků bylo po Německu největším odběratelem československého zboží, a naopak také Československo patřilo k větším odběratelům zboží rakouského. Proto obě delegace smlouvající tuto dohodu projevily ochotu ku poskytnutí některých naléhavých celních úlev. Československo slíbilo, že poskytne Rakousku slevu smluvní celní sazby na osvětlovací tělesa a jejich součástky poměděné nebo pomosazněné z Kč 1400.- na Kč 850.- za 100 kg, začež rakouská vláda vyšla nám vstříc při vyclívání rour. Dohoda nabyla platnosti 1. ledna 1933, kterýmž dnem republika Rakouská svůj závazek z dohody plynoucí již splnila.

Osvětlovacích těles leštěných neb niklovaných, zařaděných také do položky sazební 445 e), se toto ujednání netýká, činí tedy clo na tato tělesa Kč 1400,- za 100 kg jako doposud.

Činí tedy výbor národohospodářský návrh:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednanou výměnou not v Praze dne 17. prosince 1932 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.

V Praze, dne 28. února 1933.

Hubka v. r.,
místopředseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.