Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1933.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 998.

Interpelace:

1. sen. Trnobranského a druhů p. ministru pošt a telegrafů ohledně křivdy spáchané na poštovním podúředníku Aloisu Vrabcovi a nespravedlivého vyměření pense.

2. sen. Stolberga a soudr. na p. ministerského předsedu stran použití francouzské půjčky, sjednané v roce 1932.

3. sen. Kindla, Hakena, Nedvěda a soudr. ministrům vnitra a spravedlnosti o trestných činech spáchaných radou politické správy v Třeboni dr Josefem Marunou.

998/1.

Interpelace

senátora Trnobranského a druhů panu ministru pošt a telegrafů ohledně křivdy spáchané na poštovním podúředníku Aloisu Vrabcovi a nespravedlivého vyměření pense.

Dne 30. srpna 1925 odeslán byl z poštovního úřadu Praha I. do Příbramí peněžní pytel obsahující částku asi 600.000 Kč. Pro pohodlí úředníka na úřadě v Praze I. (aby nemusel v pondělí ráno časně vstávat), přivezeny byly peněžní pytle s obsahem 5 až 6 milionů korun již v sobotu odpoledne na poštovní úřad Praha XV., kde se povalovaly v koutě na zemi až do pondělí ráno. Teprve z tohoto úřadu byly dále odeslány. Na poštovním úřadě Praha XV. nebylo tak veliké pokladny, do které by se ono množství pytlů dalo uschovati. Z pytle z Prahy do Příbrami určeného ztratilo se asi 100.000 Kč, ačkoliv podle zjištění byl pytel pozorně a nezávadně do Příbrami předáván. Událost tato stala se, jak z výše uvedeného data patrno, před 6 lety a do dnes nebyla podána úřední zpráva o tom, zda pachatel byl dopaden.

Dne 3. září 1926 byl s několika úředníky a zřízenci poštovního úřadu Praha XV. zatčen podúředník Alois Vrabec pro podezření z této krádeže. Na policejním ředitelství v Praze byl jmenovaný prohlédnut policejním lékařem a uznán zdravým. Dne 7. září byl dopraven do pankrácké věznice a opět po prohlídce vězeňským lékařem uznán zdravým. Po třech týdnech byl z vazby propuštěn, poněvadž byla zjištěna jeho nevina, a trestní řízení zastaveno. Leč propuštěn byl jako těžce nemocný. Odebral se k dru Hermanovi v Žižkově, který po prohlídce uznal, že jest těžce nemocný z důsledku přestálého duševního a fysického utrpení. Po 14 dnech byl povolán k úřednímu poštovnímu lékaři, který rovněž uznal, že jest těžce nemocen, pološílený a nezpůsobilý ke službě. Chorobu svou nesporně přivodil si v trestnici pankrácké, kde byl jako zločinec osaměle v cele uzavřen, což naň tak účinkovalo, že v porušení mysli pokusil se o sebevraždu oběšením.

U bratra Aloise Vrabce, Františka, majitele závodu holičského v Praze II., Biskupská ulice, byla vykonána policejní prohlídka a to jak v bytě, tak v obchodě, při které bylo pátráno po odcizených penězích. V obchodě bylo více zákazníků. Policejní prohlídkou bezohledně vykonanou byl František Vrabec obchodně zničen. Když policie se dostavila tvrdíc, že tam má jeho bratr uschované ukradené peníze, se tak polekal, že se roznemohl a v několika dnech zemřel. Zemřelý František Vrabec svého bratra podporoval měsíčními částkami, sice malými, ale v jeho situaci významnými. Úmrtím jeho přišel také o tuto podporu.

Poněvadž uznán byl Alois Vrabec úředním lékařem za trvale těžce nemocného, byl po 35 leté věrné a poctivé službě dán na odpočinek, ale se sníženou pensí, nikoli na kterou podle § 157 měl nárok. Postižený žádal, aby mu byla přiznána celá pense podle stupnice 10/I. a odškodnění za uvěznění a ostudu, z které vznikla škoda, způsobenou prohlídkou policejní v jeho bytě, kde mu byly i květiny z květináčů vysypány a celý byt přeházen. Žádal také, aby mu bylo přispěno na léčení choroby, poněvadž již po celých pět let jest v léčení, na které musí dopláceti ze své skromné pense. Jeho žádosti však vyhověno nebylo. Prostým dopisem bylo mu oznámeno, že podání jeho se nevyhovuje.

Podepsaní se proto táží:

1. Je pan ministr pošt a telegrafů ochoten sděliti, zná-li tento drastický případ křivdy?

2. Je pan ministr ochoten naříditi vyšetření případu a poskytnouti postiženému pensi ve výši, na kterou má nárok?

3. Je pan ministr ochoten v uvážení škod, jež postiženému vzešly, poskytnouti mu úměrné odškodné?

4. Je pan ministr ochoten sděliti, s jakým výsledkem provedeno bylo vyšetřování vyučené krádeže, byl-li vinník dopaden a potrestán?

V Praze, dne 23. února 1933.

Trnobranský,
dr Buday, Volko, Pastyřík, Ďurčanský, Rovňan, Horák, Janík, dr Krčméry, Hancko, Kianička.

Překlad ad 998/2.

Interpelace

senátora Stolberga a soudruhů na pana ministerského předsedu

stran použití francouzské půjčky, sjednané v roce 1932.

Zákonem č. 14/1932, byla vláda zmocněna, aby k překonání obtíží, způsobených mimořádnými hospodářskými poměry, opatřila úvěrovými operacemi peníz až do jedné miliardy Kč. § 2, odst. 2 zákona ukládá vládě, aby o použití opatřeného peníze podala zprávu.

Na základě tohoto zákona opatřila si vláda od Francie půjčku 600 milionů franků - a patrně jí také použila. Dosud však parlamentu zpráva o použití nebyla předložena.

Podepsaní senátoři táží se tudíž pana ministerského předsedy, je-li ochoten zaříditi, aby parlamentu co nejdříve byla podána zpráva o použití půjčky 600 milionů franků.

V Praze, dne 22. února 1933.

Stolberg,
Kostka, Reil, Eichhorn, Tichi, Wenzel, dr Jesser, dr Feierfeil, Fr. Scholz, dr Hilgenreiner, dr Szilassy, Keresztury, Böhr.

998/2 (původní znění).

Interpellation

des Senators Stolberg und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten

betreffend die Verwendung der im Jahre 1932 aufgenommenen französischen Anleihe.

Durch das Gesetz No 14/1932 wurde die Regierung ermächtigt, zur Ueberwendung der durch die ausserordentlichen Wirtschaftsverhältnisse verursachten Schwierigkeiten durch Kreditoperationen einen Betrag bis zu einer Milliarde Kč zu beschaffen, § 2, Abs. 2 des Gesetzes gibt der Regierung den Auftrag, über die Verwendung des beschafften Betrages Bericht zu erstatten.

Auf Grund dieses Gesetzes hat die Regierung von Frankreich ein Darlehen von 600 Millionen frcs aufgenommen - und offenbar auch schon verwendet. Bisher aber wurde dem Parlamente ein Bericht über die Verwendung noch nicht vorgelegt.

Die gefertigten Senatoren fragen daher den Herrn Ministerpräsidenten, ob er bereit ist, zu veranlassen, dass dem Parlamente ehestens der Bericht über die Verwendung der 600 Millionen frcs Anleihe erstattet wird.

Prag, am 22. Feber 1933.

Stolberg,
Kostka, Reil, Eichhorn, Tichi, Wenzel, Dr. Jesser, Dr. Feierfeil, Fr. Scholz, Dr. Hilgenreiner, Dr. Szilassy, Keresztury, Böhr.

998/3.

Interpelace

senátorů Kindla, Hakena, Nedvěda a soudr.

ministrům vnitra a spravedlnosti

o trestných činech spáchaných radou politické správy v Třeboni dr Josefem Marunou.

V Třeboni je na okresním hejtmanství rada politické správy dr Josef Maruna jako zástupce okresního hejtmana. O jeho činnosti jsme obdrželi úplně hodnověrné a ověřené zprávy, které dokazují, že dr Josef Maruna měl by již dávno býti v soudní vazbě pro trestné činy, které soustavně páchal a páchá. Z jeho činností uvádíme:

1. V roce 1931 si dal rada politické správy dr Josef Maruna, zástupce okresního hejtmana v Třeboni, odvézti z okresního úřadu v Třeboni do svého bytu čtyři fůry uhlí a nezaplatil je okresnímu úřadu. Na schůzi pak vykládal, že když mu okres nedal účet, že uhlí nemohl platit.

2. Dále zcizil plot (drátěné pletivo), které náleželo okresu a nechal si jej odvézti ke své vile do Tůčap. Plot byl z okresních školek, snad zrušených.

3. Roku 1932 odvezl stavitel Barvínek z Třeboně 10 kubických metrů kamene na stavbu vily dra Maruny v Tůčapech z okresního lomu v Dunajovicích a kámen dosud nebyl zaplacen. I od dovozu nezaplatil a nedávno přišel na Barvínka a řekl mu: >Tak Barvínku, my jsme vyrovnáni!< a Barvínek na to řekl: >No, když to musí být!< Nyní však poslal dru Marunovi účet za dovoz tohoto kamene. Napřed chtěl na něm dr Maruna potvrzení, že mu Barvínek nic nevozil. Když věc praskla, dal mu Barvínek potvrzení, že v roce 1932 mu nic nevozil, ale v roce 1931 že mu odvezl do Tůčap 10 kub. metrů kamene.

4. Okresní úřad koupil čtvera kamna >Fenom< po 800 Kč od fy Bedřich Pejša v Třeboni. Na protiúčet vzala fa čtyři stará kamna, nová však byla odvezena do vily dra Maruny do Tůčap a na okres byla odvezena čtyři obyčejná násypná kamna po 200 Kč.

5. V roce 1932 koupil okresní úřad nový stůl, který ještě v témže roce koupil dr Maruna za 50 Kč, ač byl úplně nový a pro okres na objednávku zhotoven.

6. Do městské spořitelny se ukládaly peníze, které došly od vlády jako subvence na živelní pohromy. Peníze (subvence) se vyplatily, ale úroky, ač peníze dosti dlouho ležely a úroky byly dosti vysoké, se ze spořitelny ztratily.

7. Okresní úřad v Třeboni má zvláštní konto v městské spořitelně pod číslem 3315 >dary při svatbách<, ale dary se ztratily a nikdo je nevyúčtoval.

8. Chudinský fond třeboňské obce nedostal po 5 let žádné peníze za policejní hodiny (prodloužení při plesech a pod. zábavách) a peníze se ztratily.

9. Jistý Vosyka vyšel z vězení krajského soudu v Budějovicích, kde byl asi sedm neděl, a čtyři neděle po tom dostal od dra Maruny zbrojní pas.

10. Dr Maruna byl v roce 1929 opilý a v Lužnici na zastávce zfackoval železničního zřízence Vodrážku proto, že mu neotevřel závory. Věc vyšetřoval strážmistr Votruba z Lomnice a dostal příkaz věc ututlati.

11. V hostinci, kde sedával dr Maruna ve společnosti, neplatily předpisy o policejní hodině a neplatila se také policejní hodina. Důkaz výslechem v hotelu >Koníček< a >Hrozen< v Třeboni, dále strážníka Šediny v Třeboni.

12. Jmenovaný úředník počínal si zejména v opilosti v hostincích přímo skandálně.

13. Celý okres a celé město ví o počínání dr Maruny, ale protože je známa jeho mstivost a bezohlednost zvláště proti živnostníkům, o těchto věcech se mlčí.

14. Nyní, kdy i okresní hejtman doslechl se o různých věcech a kdy i dr Maruna cítí půdu hořet pod nohama, shánějí se rychle dodatečné doklady a o věci vedla se mezi drem Marunou a agrárním tajemníkem na okrese hodinová rozmluva a důsledek toho snad je, že případ bude zahlazen a dru Marunovi bude rychle vyřízena žádost o přeložení do Prahy, takže bude vlastně povýšen.

Podepsaní táží se pana ministra vnitra:

1. Jest mu tato přímo zločinná činnost dra Josefa Maruny známa?

2. Jest ochoten dra J. Marunu ihned suspendovati a zavésti proti němu ihned disciplinární vyšetřování?

3. Jest ochoten zastaviti přeložení dra J. Maruny do Prahy?

4. Jest ochoten dáti ihned provésti revisi v městské spořitelně v Třeboni, vyšetřit obvinění podle bodu 6. a 7. této interpelace a proti vinníkům podati trestní oznámení?

5. Jest ochoten vyšetřiti u obecního úřadu v Třeboni kdo zpronevěřoval peníze za překročení policejní hodiny v hostincích?

6. Jest ochoten zaříditi, aby na dra J. Marunu podáno bylo trestní oznámení pro všechny trestní činy, zejména v této interpelaci uvedené?

7. Jest ochoten ihned učiniti opatření, aby škody drem J. Marunou způsobené byly na jeho majetku nebo příjmech zajištěny?

Podepsaní se táží pana ministra spravedlnosti:

1. Jsou mu trestní činy dra J. Maruny známy?

2. Jest ochoten dáti rozkaz prokurátorovi krajského soudu v Českých Budějovicích, aby proti dru J. Marunovi zahájeno bylo trestní řízení?

3. Jest ochoten naříditi, aby dr J. Maruna byl ihned vzat do vazby krajského soudu v Č. Budějovicích, jelikož hrozí nebezpečí koluse?

4. Jest ochoten naříditi, aby byli také vzati do vazby všichni jeho spoluvinníci, zejména jejichž jména jsou v této interpelaci uvedena?

5. Je ochoten učiniti opatření, aby škody způsobené drem J. Marunou jeho trestními činy byly zajištěny na jeho jmění a jeho příjmech?

V Praze, dne 24. února 1933.

Kindl, Haken, Nedvěd,
Mezö, Hlávka, Kello, Stejskalová, Mikulíček, Langer, Fidlík, Vydrová, Pilz.