Historické senátní tisky z 4. volebního období
5. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

5. zasedání


č. zkrácený popis
431 Vládní návrh. Uvozovací zákon k zákonu o tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve sporných věcech právních (zákonu o soudní příslušnosti) a k civilnímu řádu soudnímu. - (pokračování předešlého)Bursovní soudy rozhodčí. -Zvláštní ustanovení pro věci, v kterých by mohl býti dotčen zájem obrany státu. -Zákon o tom, jak se v občanských věcech právních vykonává soudní moc a které řádné soudy jsou příslušné ve sporných věcech právních (zákon o soudní příslušnosti). PRVNÍ ČÁST. O soudní moci vůbec. PRVNÍ ODDÍL. Soudy a soudní orgány. -DRUH ODDÍL. O odmítnutí soudců a jiných soudních orgánů. Odmítnutí soudců. - (pokračování předešlého)TŘETÍ ODDÍL. O příslušnosti. -DRUHÁ ČÁST: O soudní moci ve věcech sporných PRVNÍ ODDÍL. Věcná příslušnost. - (pokračování předešlého)DRUHÝ ODDÍL. Místní příslušnost. -II. Civilní řád soudní. PRVNÍ ČÁST. Všeobecná ustanovení. PRVNÍ ODDÍL. Strany. - (pokračování předešlého)- (pokračování předešlého)DRUHÝ ODDÍL. Řízení. - (pokračování předešlého)- (pokračování předešlého)TŘETÍ ODDÍL. Ústní jednání. - (pokračování předešlého) - DRUHÁ ČÁST. Řízení před krajskými soudy. PRVNI ODDÍL. Řízení až do rozsudku. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého)DRUHÝ ODDÍL. Rozsudky a usnesení. - (pokračování předešlého)TŘETÍ ČÁST. Řízení před okresními soudy. - (pokračování předešlého)ČTVRTÁ ČÁST. Opravné prostředky. PRVNÍ ODDÍL. Odvolání. - (pokračování předešlého)DRUHÝ ODDÍL. Dovolání (revise). Přípustnost. -TŘETÍ ODDÍL. Rekurs. Přípustnost. - (pokračování předešlého)PATÁ ČÁST. Žaloba pro zmatečnost a o obnovu. -ŠESTÁ ČÁST. Zvláštní způsoby řízení. PRVNÍ ODDÍL. Rozkazní řízení. -DRUHÝ ODDÍL. Řízení ve sporech směnečných a šekových. -TŘETÍ ODDÍL. Upomínací řízení. -ČTVRTÝ ODDÍL. Řízení ve věcech nájemních nebo pachtovních. - (pokračování předešlého)PÁTÝ ODDÍL. Rozhodčí řízení. -SEDMÁ ČÁST. Manželské řízení. - (pokračování předešlého)OSMÁ ČÁST. Řízení, jímž se odporuje manželskému původu dítěte. -Důvodová zpráva. - (pokračování předešlého)Zákon o soudní příslušnosti. - (pokračování předešlého)- (pokračování předešlého)Civilní řád soudní. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)Řízení před soudy prvé stolice. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)Opravné prostředky: - (pokračování předešlého)Zvláštní způsoby řízení. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)Srovnávací prehled: a) paragrafu vládního návrhu s paragrafy dosavadních civilne procesních zákonu; - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5-Civilní řád soudní )- (pokračování předešlého-6)- (pokračování předešlého-7)- (pokračování předešlého-8)- (pokračování předešlého-9)- (pokračování předešlého-10)- (pokračování předešlého-11)- OBSAH.
432 Interpelace:432/1. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra zemědělství v záležitosti změny praxe provádění sociální péče o zemědělce. -432/2. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra veřejných prací v záležitosti stavby silnic ve venkovských obcích. -432/3. Interpelace senátorů R. Bergmana, dr J. Matouška na pana ministra spravedlnosti v záležitosti stavby nové soudní budovy pro okresní soud a věznici v Bílině -432/4. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra vnitra v záležitosti bojkotu a nátlaku, jejž v pohraničních krajích provádí sudetskoněmecká strana. -432/5. Interpelace senátora ing. Arnošta Wintra na pány ministry zemědělství, obchodu a národní obrany ve věci vývozu kulatiny. -432/6. Interpelace senátora Nedvěda ministrům vnitra, financí, spravedlnosti a zemědělství ohledně neslýchaného způsobu, jakým se provádí vyrovnací řízení zemědělské. -432/7. Interpelácia senátora Antona Hancku na vládu Čsl. republiky vo veci vyplácania vkladov bývalej uhorskej poštovej sporiteľne -432/8. Interpelace Sen. Dra J. Matouška a ing. Havlína na pana ministra spravedlnosti ve věci nešetření zákonných ustanovení o státním jazyce okresním soudem v Nových Hradech. -Překlad ad 432/9. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi financií o zdanení množstva vína pod 200 litrov. -432/9 (původní znění). Interpelláció a pénzügyminiszter úrhoz a 200 literen aluli bortermések megadóztatása tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -432/10. Interpelace senátorů ing. Havlína, dra Matouška, R. Bergmana na pana ministra školství a národní osvěty týkající se školních map vůbec a národnostních map ve školních atlasech zvláště
433 Návrh senátorov Ad. Šelmeca a dr Ed. Bačinského na vybudovanie ochranných hrádz na ľavom brehu rieky Latorice
434 Odpovědi: 434/1. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Nejezchleb-Marchy v záležitosti vybudování silničního spojení hlavního města Brna s územím Moravského Krasu (tisk 322/6). -434/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Svobody o stranickém postupu okresních úřadů v Kutné Hoře, Č. Brodě, Brandýse n. L -434/3 (původní znění). Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Füissyho o odvodňování čilizovského ostrova (Medzičilízu) (tisk322/3). -Překlad ad 434/3. Válasz a földművelésügyi minisztertől Füssy szenátor interpellációjára Csilizköz vízmentesítése tárgyában (322/3. nysz.). -434/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora L. Franka stran plánovitého počešťování Mariánských Lázní (tisk 331/1). -Překlad ad 434/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators L. Frank betreffend die planmäßige Čechisierung Marienbads (Druck 331/!). -434/5 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora A. Pfrognera o tom, že se nedbá zásady rovnosti při přidělování zbytkových statků při provedení t. zv. pozemkové reformy (tisk 331/2). -Překlad ad 434/5. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner betreffend die Nichtbeachtung des Gleichheitsgrundes anläßlich der Zuteilung von Restgütern im Zuge der sogenannten Bodenreform (Druck 331/2). -434/6 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora V. Patzaka stran vadného úřadování živnostenských inspektorátů v Trutnově a Hradci Králové (tisk 328/5). -Překlad ad 434/6. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen mangelhafter Amtsführung der Gewerbeinspektorate in Trautenau und Königgrätz (Druck 328/5 -434/7 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora F. Wernera o šikanujícím předpisování daní (tisk 363/6). -Překlad ad 434/7. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators F. Werner wegen schikanöser Vorschreibung von Steuern (Druck 363/6).
435 Překlad. Návrh senátora Füssyho na rýchle, radikálne a účinné podporovanie zemedelcov, postižených ničivými jarnými povodňami, poskytovaním osiva, daňových úľav a bezodkladným zastavením exekúcií.
436 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. května 1933, podepsaná v Praze dne 2. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. dubna 1937, č. 54 Sb. z. a n.
437 Vládní návrh. Zákon kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku, dotčeném změnou státoprávních poměrů.
438 Interpelace Překlad ad 438/1. Interpelace sen. A. Pfrognera na pana ministra spravedlnosti stran bezdůvodného zákazu německých písní, obzvláště písně "Wohlauf, Kameraden auf‘s Pferd" od Friedricha Schillera -438/1 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Justizminister wegen grundlosen Verbotes deutscher Lieder, insbesondere des Liedes "Wohlauf, Kameraden aufs Pferd..." von Friedrich Schiller -Překlad ad 438/2. Interpelace sen. E. Enhubera na pana ministra vnitra stran částečné konfiskace textu pozvánky Zemského svazu společenstev pekařů s německou řečí jednací pro Čechy se sídlem v Teplicích-Šanově -438/2 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Innenminister wegen teilweiser Beschlagnahme des Einladungstextes des Landesverbandes der Bäckergenossenschaften mit deutscher Verhandlungssprache für Böhmen mit dem Sitze in Teplitz-Schönau. -Překlad ad 438/3. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran bezdůvodného zákazu veřejné schůze okresním úřadem v Horšovském Týně -438/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen ungerechtfertigter Verweigerung einer öffentlichen Versammlung durch die Bezirksbehörde in Bishofteinitz. -Překlad ad 438/4. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran. disciplinárního stíháni a přeložení kompromitovaného, v prvé stolici trestním soudem odsouzeného, policejního inspektora Václava Fürsta v Mariánských Lázních -438/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen Dis3iplinierung und Versetzung des kompromittierten, in I. Instanz strafrechtlich verurteilten Marienbader Polizeiinspektors Vaclav Fürst.
439 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 749) o nejvyšším správním soudě (tisk 837). -(pokračování předešlého)
440 Původní znění. Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten in Angelegenheit der katastrofalen Folgen eines Erdrutsches in Eulau, Bezirk Tetschen. -Překlad. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra veřejných prací stran katastrofálních následků sesouvání půdy v Jílovém u Podmokel, okres Děčín
441 Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 377) o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů.
442 Zpráva l. kulturního výboru lI. sociálně-politického výboru IIl. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 420) k návrhu poslanců Fr. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Fr. Uhlíře, O. Otáhala. K. Chalupy a I. Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměru školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům).
443 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 426) k usnesení senátu N. S. R. Čs. o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zavádza preukaz spôsobilosti pre živnost hostinská a výčapnícku v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej.
444 Interpelace 444/1. Interpelace senátora Jos. Svobody na pana ministra vnitra o svévolném postupu okresního hejtmana v Kutné Hoře -Překlad ad 444/2. Interpelace sen. O. Krommera na pana ministra vnitra a pana ministra školství a národní osvěty stran účasti mladistvých při politickém mezinárodním sjezdu žen komunistické strany v Lázních Kynžvartu dne 7. března 1937. -444/2 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Innenminister und den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen Teilnahme von Jugendlichen an einer politischen internationalen Frauentagung der Kommunistischen Partei in Bad Königswarth am 7. März 1937 -Překlad ad 444/3. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra o tom, že okresní úřad ve Stříbře bezdůvodně odepřel povolení k pořádání schůze sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, v Touškově. -444/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen unbegründeter Verweigerung einer Versammlung der udetendeutschen Partei, Vorsitzender Konrad Henlein, in Tuschkau durch die Bezirksbehörde in Mies. -Překlad ad 444/4. Interpelace sen. G. Krczala na pana ministra vnitra o tom, že zemský úřad v Brně jako nadační úřad nevyřizuje nadační věci. -444/4 (povodni znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister des Innern wegen Nichterledigung einer Stiftungsangelegenheit durch die Landesbehörde in. Brunn als Stiftungsbehörde. -Překlad ad 444/5. Interpelace sen. V. Patzaka na pana ministra spravedlnosti stran nejasností při trestním řízení pro ublížení na těle proti Emilu Kleinwächterovi, synu rolníka v Libotově, okres Dvůr Králové n. L -444/5 (povodní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Justizminister wegen Unklarheiten bei einem Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen Emil Kleinwächter, Landwirtsohn in Liebthal, Bezirk Königinhof a. E. -Překlad ad 444/6. Interpelace senátorů L. Franka a A. Pfrognera na vládu stran poškozování Němců při ustanovování lékařů, úředníků a zřízenců v zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, jakož i zanedbávání německého jazyka v oboru působnosti tohoto ústavu. -444/6 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank und Anton Pfrogner an die Regierung wegen der Benachteiligung der Deutschen bei der Anstellung von Ärzten, Beamten und Bediensteten in der Landesanstalt für Geisteskranke in Dobrzan, sowie Vernachlässigung der deutschen Sprache im Wirkungsbereiche der Anstalt. -Překlad ad 444/7. Interpelace sen. A. Pfrognera na pana ministra pošt a telegrafů o tom, že orgánové poštovního úřadu ve Stříbře doručovali nefrankované pozvánky na ples "Národní jednoty pošumavské" a "Tělocvičné jednoty Sokol" ve Stříbře. -444/7 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Minister für Post-, Telegrafen- u. Telefonverwaltung wegen Beförderung unfrankierter Einladungsbriefe für den Ball der "Národní jednota pošumavská" und der "Tělocvičná jednota Sokol" in Mies durch Organe des Postamtes in Mies. -Překlad ad 444/8. Interpelácia senátora Hokkyho celej vláde o naliehavej výstavbe budov okresného súdu a finančných úradov v Sevluši -444/8 (původní znění). Interpelláció az összkormányhoz a szöllösi járásbíróság és pénzügyi hivatalok sürgős felépítése tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -444/9. interpelace sen. J. Kvasničky, dra J. Matouška, inž. J. Havlína na pana předsedu vlády ve věci poškozování českých smluvních zaměstnanců Stát. úřadu statistického ve prospěch Němců. -444/10. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra financí ve věci výmazů slevených daňových pohledávek z knih pozemkových
445 . technicko-dopravního výboru II. ústavně-právního výboru III. sociálně-politického výboru IV. branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 359) k vládnímu návrhu zákona o drahách (železniční zákon). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)Přehled výsledků jednání senátu N. S. o železničním zákoně. - (pokračování předešlého)Zákon o drahách (železniční zákon).-Úvodní ustanovení.-ČÁST PRVNÍ. Dráhy pro přepravu veřejnou. -Hlava první. Dráhy hlavní. -Díl první. Povolení k přípravným pracím. -Díl druhý. Koncese. -Díl třetí. Zcizená dráhy. Opatření o vedení provozu, když koncese zanikne. Pronájem a přenechání provozu. -Díl čtvrtý. Vybudování a udržování dráhy. - (pokračování předešlého)Díl pátý. Poměr k veřejným pozemním komunikacím, k vodám i k vodním dílům, k dolům na vyhrazené nerosty a k regulačním zájmům významnějších obcí. - (pokračování předešlého)Díl šestý. Provoz. -Díl sedmý. Vnitřní kontrola. -Díl osmý. Ustanovení pro vlastníky nebo jiné uživatele pozemků v okolí dráhy a pro osoby, které tam chtějí něco podnikati. -Díl devátý. Vzájemné styky mezi drahou a obecenstvem. - (pokračování předešlého)Díl desátý. Věci ztracené nebo zapomenuté. -Díl jedenáctý. Povinnosti k státní správě poštovní a telegrafní, ustanovení v zájmu obrány státu a ustanovení o přepravě četnictva. -Díl dvanáctý. O úkonech státní výsosti zvláště. - (pokračování předešlého)Hlava druhá. Dráhy vedlejší. -Hlava třetí. Dráhy drobné. - (pokračování předešlého)ČÁST DRUHÁ. Dráhy pro omezenou přepravu veřejnou a dráhy pro přepravu neveřejnou. -ČÁST TŘETÍ. Zvláštní ustanovení o výkonu veřejné železniční správy a o věcech s tím souvisících. -ČÁST ČTVRTÁ. Úprava znění zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o vyvlastnění k účelům vybudování a provozu drah. -ČÁST PÁTÁ. Odpovědnost za škody. - (pokračování předešlého)ČÁST ŠESTÁ. Úprava vládním nařízením. -ČÁST SEDMÁ. Závěrečná ustanovení. -Příloha podle části čtvrté (§ 195) železničního zákona, obsahující upravené znění zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o vyvlastnění k účelům vybudování a provozu drah. - (pokračování předešlého)Resoluce navržená ústavně-právním výborem.
446 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 851) o vojenském polním trestním řízení (tisk 880).
447 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 437), kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů.
448 Návrh senátorů Karla Riedla, ing. Karla Marušáka na zvýšení počtu systemisovaných míst strojníků, šoférů a topičů u zemských úřadů pro státní silniční správu.
449 Interpelace: 449/1. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra vnitra a na pana ministra zemědělství ve věci poplašných zpráv o šířící se tularemii. -449/2. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra pošt a telegrafů ve věci zavádění telefonu do venkovských obcí. -449/3. Interpelácia senátora Antóna Hancku na pána ministra železníc v záležitosti výstavby železničného nádražia v Žiline. -449/4. lnterpelace senátora Vojt. Dundra na pana ministra vnitra ve věci konfiskace časopisu "Stráž Pojizeří" v Mladé Boleslavi. -Překlad ad 449/5. Interpelácia senátora Hokkyho predsedovi vlády o znečistení vody rieky Mŕtvej Boržavy škodlivými hmotami. - (pokračování předešlého)449/5 (původní znění). Interpelláció a Miniszterelnök Urhoz a Holt-Borzsava vizének ártalmas anyagokkal való megfrtözése tárgyában. Benyujtja: Hokyy Károly szenátor. -Překlad ad 449/6. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi školstva a národnej osvety o neštátnych učiteľoch, učiteľkách a detských opatrovateľkách, o ich základných platoch a iných krivdách. -449/6 (původní znění). Interpelláció az iskolügyi és népmüvelödési miniszter urhoz a nem állami tanitók, tanitónök és óvónök, azok alapfizetése s egyéb sérelmeik tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai.
450 Odpovědi: 450/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína, dr G. Reháka ve věci zákona o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí (tisk 358/1). -450/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora J. Kvasničky ve věci provedení systemisace míst pro úředníky III. služební třídy býv. zemského právního výboru (tisk 358/2). -450/3. Odpověd' ministra zemědělství na interpalaci senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína ve věci prodloužení lhůty k odevzdání závazných nabídkovch listů, umožňujících prodej obilí (tisk 358/6). -450/4. Odpověd' ministra vnitra na interpelaci senátora Nentvicha ve věci průtahu s potvrzením volby starosty v Michalovcích (tisk 363/1). -450/5. Odpověd' ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Kvasničky ve věci neodůvodněného zabavení časopisu "Národ" (tisk 404/6).
451 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu III. dodatkový protokol k obchodní a platební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n. -Troisieme Protocole additionnel á la Convention de Commercé et de Navigation entre la République Tchécoslovaque et la République de Finlande, signée le 2 mars 1927. - (pokračování předešlého)Překlad.) Třetí dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané dne 2. března 1927.
452 Interpelace: Překlad ad 452/1. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran bezdůvodného omezování svobody shromažďovací okresním úřadem v Plané u Mariánských Lázní. -452/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen grundloser Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch die Bezirksbehörde Plan bei Marienbad. -Překlad ad 452/2. Interpelace sen. W. Maixnera na pana ministra veřejných prací a pana ministra financí stran poskytnutí subvence okresu bruntálskému za účelem vydláždění okresní silnice Karlova Studánka-Ludvíkov. -452/2 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten und den Herrn Finanzminister betreffend die Gewährung einer Subvention an den Bezirk Freudenthal zwecks Pflasterung der Bezirksstraße Karlsbrunn-Ludwigsthal. - (pokračování předešlého)Překlad ad 452/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran doručování nefrankovaných pozvánek "Národní Jednoty Pošumavské" listonošem poštovního úřadu ve Stráži, okres Přimda. -452/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post-, Telefon- und Telegraphenverwaltung wegen portofreier Zustellung von Einladungen der "Národní Jednota Pošumavská" durch den Briefträger des Postamtes Neustadtl, Bezirk Pfraumberg. -Překlad ad 452/4. Interpelace sen. ing. F. Wellera na pana ministra školství a národní osvěty stran označení nádraží v Lipsku a vládní čtvrtě v Berlíně za nejdůležitější a nejvýznamnější místa pro letecký útok. -452/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen der Bezeichnung des Leipziger Bahnhofes und des Regierungsviertels in Berlin als wichtigste und bedeutendste Stellen für einen Flugangriff. -Překlad ad 452/5. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran libovolného a bezdůvodného zákazu schůze sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, okresním úřadem v Plané u Mariánských Lázní. -452/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen willkürlichen und ungerechtfertigten Verbotes einer Versammlung der Sudetendeutschen Partei, Vorsitzender Konrad Henlein, durch die Bezirksbehörde in Plan bei Marienbad.
453 Původní znění. Antrag des Senators Max Fritsch auf sofortige und wirkungsvolle Unterstützung der durch die Hochwasserschäden im Odertale betroffenen Gemeinden und auf unverzügliche Regulierung der Oder. -Překlad. Návrh sen. M. Fritsche na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory obcím postiženým povodní v údolí Odry a na bezodkladnou regulaci Odry.
454 Odpovědi: 454/1 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelací senátora W. Patzaka stran obsazení míst u poštovního úřadu Dubenec (tisk 364/4). -Překlad ad 454/1. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators W. Patzak wegen der personellen Besetzung des Postamtes in Dubenetz (Druck 364/4). -454/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra financí na interpelaci senátora L. Franka stran protizákonného poručníkování trafikantů v Tachově (tisk 364/10). -Překlad ad 454/2. Antwort des Ministers des Innern und des Finanzministers auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen gesetzwidriger Bevormundung der Tabaktrafikanten in Tachau (Druck 364/10). -454/3 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci sen. ing. Löhnerta stran ohrožení dobrých sousedských styků s Německou říší periodickým tiskopisem "Večerní České Slovo" v Praze (tisk 378/2). -Překlad ad 454/3. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Ing. E. Löhnert wegen Gefährdung der gutnachbarlichen Beziehungen zum Deutschen Reiche durch die periodische Druckschrift "Večerní České Slovo" in Prag (Druck 378/2).
455 Interpelace: 455/1. Interpelace senátora Nedvěda ministru vnitra ohledně domovní prohlídky, provedené okresním úřadem v Jičíně u umělecké skupiny dne 29. dubna 1937. -455/2. Interpelace senátora Františka Müllera na pana ministra vnitra v záležitosti neodůvodněné a provokativní asistence při veřejných projevech v Klatovech. -455/3. Interpelace senátora Aloise Kříže na pana ministra vnitra v záležitosti případu válečného invalidy Bedřicha Kučery ve Strakonicích. -455/4. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra národní obrany a na pana ministra vnitra ve věci státní nespolehlivosti lesního personálu na slezském pohraničí a na Hlučínsku. -455/5. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra sociální péče v záležitosti zajištění dostatečného počtu pracovních sil pro žňové práce v zemědělství. -Překlad ad 455/6. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra sociální péče a pana ministra vnitra o tom, že okresní úřad v Plané u Mariánských Lázní opožděně přiděluje městskému úřadu v Plané potravinové lístky ze státní vyživovací akce. - 455/6 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für soziale Fürsorge und den Herrn Innenminister wegen Verzögerung der Zuteilung von Lebensmittelkarten aus der staatlichen Ernährungsaktion durch die Bezirksbehörde Plan bei Marienbad an das Bürgermeisteramt Plan. -Překlad ad 455/7. Interpelácia senátora Hokkyho celej vláde o modrých a žltých železničných legitimáciách neštátnych a štátnych učiteľov. -455/7 (původní znění). lnterpelláció az összkormányhoz a nem állami tanitók kék s az állami tanitók sárga vasuti igazolványa miatt. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 455/8. Interpelácia senátora Hokkyho celej vláde o špatných silniciach, nedostatku pošt a zanedbaných verejnozdravotných pomeroch v obciach Dercen a Fornoš. -455/8 (původní znění). Interpelláció az összkormányhoz Derczen és Fornos Községek rossz utai, posta hiánya és elhanyagolt közegészségügyi állapota miatt. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 455/9. Interpelácia senátorov Steinera, Fidlíka, Kreibicha ministrom vnútra a spravedlnosti o pomeroch, zavládnuvšich v urbariálnej oloci Farkašde. -455/9 (původní znění). Irlterpelláció Beadják Steiner Gábor, Fiedlich Josef, Karl Kreibich szenátorok a belügy-és igazságügy miniszter urakhoz a farkasdi úrbéres községben uralkodó állapotok tárgyában. -Překlad ad 455/10. Interpelácia senátora Steinera, Fidlíka a Kreibicha ministrom vnútra a financií o škodách spósobených krupobitím a povodňou v Nedede. -455/10 (původní znění). Steiner, Fidlík, Kreibich és társai szenátorok interpelációja a negyedi jég és árvízkárosultak ügyében a belügyminiszterhez és pénzügy-miniszterhez.
456 Odpovědi: 456/1 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora ing. E. Löhnerta stran jazykového vybavení okružních jízdních lístků (tisk 358/3). -Překlad ad 456/1. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators Ing. E. Löhnert wegen sprachenrechtlicher Ausstattung von Rundreisefahrkarten (Druck 358/3). -456/2 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora ing. E. Löhnerta o tom, že nejvyšší soud v Brně nedbá jazykového zákona (tisk 363/3). -Překlad ad 456/2. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Ing. E. Löhnert wegen Nichtbeachtung des Sprachengesetzes durch das oberste Gericht in Brünn (Druck 363/3). -456/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora V. Popoviče o krveprolití při provádění exekuce v obci Bukovcové, okres Velký Berezný (tisk 363/9). -456/4 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora A. Pfrognera stran špatného poštovního spojení v obcích Žernovník, Nová Víska, Světec, Račín, Čestětín a Chudeč (tisk 364/8). -Překlad ad 456/4. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen schlechter Postverbindung in den Ortschaften Schirnik, Neudörfl, Schewitz, Ratschin, Tschisotin und Kutsch (Druck 364/8). -456/5 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci sen. Franka stran urážky německého říšského kancléře komunistickým deníkem "Rote Fahne" v Praze ( tisk 417/6 ). -Překlad ad 456/5. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Frank wegen Beleidigung des deutschen Reichskanzlers durch die "Rote Fahne", kommunistisches Tagblatt, Prag (Druck 417/6). -456/6 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora G. Krczala stran toho, že stání zastupitelství v Brně neustále nedbá jazykového zákona (tisk 418/4). -Překlad ad 456/6. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators G. Krczal wegen fortgesetzter Mßachtung des Sprachengesetzes durch die Staatsanwaltschaft in Brünn (Druck 418/4). -456/7 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelací senátora K. Bocka stran jednojazyčného vyhotovení stvrzenek poštovních úřadů o poplatcích za rozhlas (tisk 427/3). -Překlad ad 456/7. Antwort des Ministers, für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators K. Bock wegen einsprachiger Ausfertigung von Empfangsbestätigungen über Rundfunkgebühren durch die Postämter (Druck 427/3 ).
457 Interpelace: Překlad ad 457/1. Interpelace sen. M. Fritsche na pana ministra vnitra stran šikanující censury časopisu "Neutitscheiner Zeitung für das Kuhländchen" v Novém Jičíně. -457/1 (původní znění). Interpetlation des Senators Max Fritsch an den Herrn Innenminister wegen schikanöser Zensur der "Neuttitscheiner Zeitung für das Kuhländchen". -Překlad ad 457/2. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran neustálého omezování svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře. -457/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen fortgesetzter Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch dle Bezirksbehörde in Mies. -Překlad ad 457/3. Interpelace sen. H. Liehma na vládu stran doručení osnovy nového trestního zákoníka německým zájmovým svazům. -457/3 (původní znění). Interpellation des Senators Hugo Liehm än die Regierung wegen Zustellung des Entwurfes des neuen Strafgesetzbuches an deutsche Interessenverbände. -Překlad ad 457/4. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran porušení zásady rovnosti při zákazu schůze sudetskoněmecké strany okresním úřadem ve Stříbře. -457/4 (původní znění). Interpetlation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen Verletzrang des Gleichheitsbrunalsatzes bei Verlbot einer Versammlung der Sudetendeutschen Partei durch die Bezirksbehörde in Mies.
458 Interpelace: -Překlad ad 458/1. Interpelace sen. A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran přehmatů četnictva pátracího oddělení ve Stříbře při velikonoční jízdě selského dorostu v Horních Sekyřanech. -458/1 (původní znění) Interpelation Des Senators Anton Pfrogner An den Herrn Minister sed Innern Wegen Übergriffe der Gendameire Fahndungsabsteilung i Mies Anäslich des Osterreitens der Jungbauernschaft in Ober-Sekerschan -Překlad ad 458/2. Interpelace sen. O. Krommera na pana ministra pošt a telegrafů stran poškození státního občana poštovní správou. -458/2 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Minister für Post- u. Telegraphenwesen wegen Schädigung eines Staatsbürgers durch die Postverwaltung. - (pokračování předešlého)Překlad ad 458/3. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran neustálého bezdůvodného zakazování schůzí sudetskoněmecké strany. -458/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen fortgesetzter grundloser Unter sagung von Versammlungen der Sudetendeutschen Partei. -Překlad ad 458/4. Interpelace sen. A. Pfrognera na pana ministra spravedlnosti o tom, že politický úřad ve Stříbře nařídil omezování politické činnosti.
459 Interpelace: Překlad ad 459/1. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra spravedlnosti stran nedostatečného povyšování německých soudců. -Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Justizminister wegew mangelhafter Beförderung deutscher Richter. -Překlad ad 459/2. Interpelace sen. M. Fritsche na pana ministra vnitra stran zákazu schůze v Butovicích a nedbalého pátrání po neznámých komunistických tiskařích illegálních letáků. -459/2 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Innenminister wegen Versammlungsverbot in Botenwald und fahrlässiger Fahndung nach unbekannten kommunistischen Druckern illegaler Flugschriften. -Překlad ad 459/3. Interpelace sen. K. Stellwaga na pana ministra vnitra stran nezákonitého příkazu okresního úřadu v Německém Jablonném. -459/3 (původní znění). Intierpellation des Senators Karl Stellwag an den Herrn Innenminister wegen ungesetzlichen Auftrages der Bezirksbehörde in Deutsch-Gabel. -Překlad ad 459/4. lnterpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran omezování svobody shromažďovací příslušníků sudetskoněmecké strany okresním úřadem v Horšovském Týně. -459/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen Einschränkung der Versammlungsfreiheit gegenüber Anhängern der Sudetendeutschen Partei durch die Bezirksbehörde in Bischofteinitz. - (pokračování předešlého)Překlad ad 459/5. Interpelace sen. K. Garlika na pana ministra vnitra o tom, že orgánové státní policie v Českých Budějovicích hrubě porušily služební předpisy. -459/5 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Innenminister wegen gr ober Dienstverletzungen von Organen. der Staatspolizei in B. Budweis. -Překlad ad 459/6. Interpelace sen. L. Franka na pana ministra vnitra stran protizákonných konskripčních opatření státních policejních úřadů v Teplicích-Šanově, Duchcově, Litoměřicích, Mariánských Lázních, Kašperských Horách, Lázních Kynžvartu a j. -459/6 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen gesetzwidriger Konskritptionsmaßnahmen durch die staatliche Polizeibehörde in Teplitz-Schönau, Dux, Leitmeritz, Marienbad, Bergreichenstein, Bad Königswarth u. a.
460 Odpovědi: 460/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora H. Liehma stran osobitých zásahů četnické stanice v Chodově do úřední činnosti obce Nová Role (tisk 358/4). -Překlad ad 460/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators H. Liehm wegen anmaßender Eingriffe der Gendar meriestation Chodau in die Amtstätigkeit der Gemeinde Neu Rohlau (Druck 358/4). -460/2 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora V. Patzaka o tom, že okresní nemocenská pojišťovna ve Dvoře Králové n. L. nedbá jazykových práv (tisk 363/4). -Překlad ad 460/2. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen Nichtbeachtung der Sprachenrechte durch die Bezirkskrankenversicherungsanstalt in Königinhof a. E. (Druck 363/4). -460/3 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora V. Patzáka stran zrušení zbytečné české menšinové měšťanské školy ve Dvoře Králové n. L. (tisk 363/5). -Překlad ad 460/3. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen Auflassung einer überflüssigen čechischen Minderheitsbürgerschule in Königinhof a. E. (Druck 363/5). -460/4 (původní znění). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora V. Patzaka stran obsazování míst u okresní nemocnice ve Dvoře Králové n. Lab. (tisk 363/8). -Překlad ad 460/4. Antwort des Ministers für öffentliches Gesundheits wesen und körperliche Erziehung auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen der personellen Besetzung des Bezirkskrankenhauses in Königinhof a. E. (Druck 363/8). -460/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika pro porušování jazykových práv okresním úřadem v Tachově (tisk 364/1). -Překlad ad 460/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen Verletzung der Sprachenrechte durch die Bezirksbehörde Tachau (Druck 364/1). -460/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Franka o tom, že se nevypisují obecní volby v obcích Konstantinových Lázních, Lomech, Pláni, Okrouhlém Hradišti a Skupči v politickém okresu Planá (tisk 364/2). -Překlad ad 460/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Nichtausschreibung der Gemeindewahlen in den Gemeinden Konstantinsbad, Lohm, Planes, Scheiben Radisch und Skupsch im politischen Bezirke Plan (Druck 364/2). -460/7 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora L. Franka o použití označení "zněmčené území" státním zastupitelstvím v Plzni (tisk 364/9). -Preklad ad 460/7. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Verwendung der Bezeichnung "verdeutschtes Gebiet" durch die Staatsanwaltschaft in Pilsen (Druck 364/9). -460/8 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Enhubera stran osvobození lněného (semenného) oleje od daně z umělých tuků (tisk 372/4). -Překlad ad 460/8. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Enhuber bezüglich Befreiung des Lein-(Samen-) Öles von der Kunstfettsteuer (Druck 372/4).
461 Vládní návrh. Zákon o některých opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.
462 Návrh sen. Antona Hancku na udelenie podpory pre pohorelých v obci Fačkov, okres Žilina.
463 Návrh sen. Antona Hancku na udelenie podpory pre pohorelých v obci Lieskovec n./Kysucou, okres Kys. Nové Mesto.
464 sen. Antony Hancku na udelenie podpory pre pohorelých v obci Belá pri Varíne, okres Žilina.
465 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsané v Římě dne 31. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1937, č. 72 Sb. z, a n.
466 Vládní návrh. Zákon kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 3b. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 17311933 Sb. z. a n. (opiový zákon). Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: - (pokračování předešlého)
467 Zpráva I. branného výboru II. ústavne-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 446) k vládnemu návrhu zákona o vojenskom poľnom trestnom pokračovaní.
468 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny(tisk 439) k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě.
469 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. května 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. Sb. z. a n.
470 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n. -Obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbijskou. -Convenio de Comercio exstre la República de Colombia y la República Checoslovaca. - (pokračování předešlého)
471 senátora Maxmiliána Rohleny na poskytnutí státní podpory poškozeným živelní katastrofou v Obci Sedleci na Vysokomýtsku.
472 Návrh senátorů dr J. Soboty, T. Dytrycha na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v politickém okresu náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Horní Radechové, okr. Náchod, postiženým živelní pohromou.
473 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 898) zriadení vysokej školy technickej v Košiciach (tisk 932).
474 Odpovědi: 474/1. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Františka Nováka o změně způsobu ustanovování a povyšování zřízenců, podúředníků a gážistů ve službách čsl. státních drah (tisk 325/4). -474/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Frant. Nedvěda ohledně pogromové protižidovské kampaně, vedené v Jičíně Národním sjednocením za patronace okresního hejtmanství (tisk 378/1). -474/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Fr. Nedvěda ohledně zoufalé situace města Bělé pod Bezdězem a ohledně kryti úhrady za překročení rozpočtu na stavbu vodovodu v Bělé pod Bezdězem, zaviněné ing. O. Šulcem ze zemského úřadu, ministerstvem vnitra (tisk 378/4).
475 Interpelace: 475/1. Interpelace senátora Fr. Nedvěda, K. Pfeiferové ministru národní obrany ohledně poměrů a poškozování rakouských vojenských invalidů v Invalidovně v Hořicích. -Překlad ad 475/2. Interpelácia senátora Hokkyho predsedovi vlády o nebezpečenstve krajnej skazy produkeie vína v Podkarpatskej rusi. -475/2 (původní znění). Interpelláció a miniszterelnök urhoz a podk. rusi bortermelés végveszedeime tárgyában Beadják: Hooky Károly szenátor és társai.
476 Odpovědi: 476/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína ve věci snížení cen za prostředky na hubení škůdců ovocného stromoví (tisk 353/5). -476/2. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů R. Bergmana, J. Kvasničky, v záležitosti jazykové kvalifikace soudců a soudních úředníků v pohraničních krajích (tisk 417/3). -476/3. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora R. Bergmana a dr Matouška v záležitosti zvýšení počtu náhradní zálohy na rok 1937 (tisk 417/2).
477 Odpovědi: 477/1 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací a národní obrany na interpelaci senátora A. Pfrognera o tom, že se při státních stavbách nepřijímají dělníci, kteří jsou příslušníky sudetskoněmecké strany (tisk 363/2). -Překlad ad 477/1. Antwort der Minister für öffentliche Arbeiten und für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen Nichtaufnahme von Arbeitern, die der sudetendeutschen Partei angehören, bei Staatsbauten (Duck 363/2). -477/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Schössera stran bezohledného jednání četnictva ve Vyšším Brodě (tisk 372/2). -Překlad ad 477/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Schösser wegen des rücksichtslosen Verhaltens der Gendarmerie in Hohenfurth (Druck 372/2). -477/3 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora H. Liehma stran toho, že se protizákonným způsobem podporuje ustoupení od ústavě zaručených jazykových práv (tisk 417/9). -Překlad ad 477/3. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators H. Liehm wegen gesetzwidriger Förderung des Verzichtes auf verfassungsmäßig gewährleistete Sprachenrechte (Druck 417/9). -477/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Schössera stran urychlená trestného řízení proti bernímu úředníku Frant. Řihákovi ve Žluticích, který německého říšského kancléře veřejně obviňoval ze zločinu (tisk 418/1). -Překlad ad 477/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators K. Schösser wegen Beschleunigung des Strafverfahrens gegen den Steuerbeamten Franz Řihák in Luditz, der den deutschen Reichskanzler öffentlich eines Verbrechens beschuldigt hat (Druck 418/1). -477/5 (původní znění). Odpověď ministr vnitra na interpelaci senátora W. Mixnera stran neustálých zákazů sbírek německých písní (tisk 418/3). -Překlad ad 477/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators W. Maixner wegen fortgesetzter Verbote deutscher Liedersammlungen (Druck 418/3). -477/6 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Brasse stran poškozování Němců ve Státní tiskárně (tisk 418/0). -Překlad ad 477/6. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Brass wegen Benachteiligung der Deutschen in der Staatsdruckerei (Druck 418/5).
478 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 914) o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937 (tisk 959).
479 I. sociálně-politického výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 466), kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon). - (pokračování předešlého)
480 I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru k vládnímu návrhu (tisk 436), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1923 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. května 1933, podepsaná v Praze dne 2. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. dubna 1937, č. 54 Sb. z. a n.
481 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 398), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n.
482 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 419), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n.
483 Interpelace: 483/1. Interpelace senátora Otakara Javornického vládě ve věci závadné prakse železniční správy při překládání zaměstnanců ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. -483/2. Interpelace senátora dra J. Matouška, J. Kvasničky, J. Trnobranského na pp. ministra železnic a ministra vnitra, ve věci dopravní ktastrofy na elektrické dráze v Praze dne 8. června 137. -Překlad ad 483/3. Interpelace Senátora dr. L. Franka na pana ministra školství a národní osvěty stran zbytečné státaní české menšinové školy v Drmouli, okres Planá. -483/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die überflüssige staatliche čechische Minderheitsschule in Dürrrnaul, Bezirk Plan. -Překlad ad 483/4 Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran ohrožování veřejného klidu a pořádku radou politického úřadu dr Hodinou v Plané - (pokračování předešlého)483/4 (původni znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Innenminister weben Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung durch den Rat der politischen Behörde Dr. Hodina in Plan. -483/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post und Telegraphenwesen in Angelegenheit der zweisprachigen Aufschriften auf Grund der international garantierten Gleichheitsgrundsätze. -Překlad ad 483/5. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti. -Překlad ad 483/6. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran ztýrání státních občanů německé národnosti orgánem pátracího oddělení četnictva ve Stříbře. -483/6 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Innenminister wegen Mißhandlung von. Staatsbürgern deutscher Volkszugehörigkeit durch ein Organ der Fahndungsabteilung des Gendarmeriepostens in Mies.
484 Návrh senátora dra Otakara Base, aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje zákon proti nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n.
485 Interpelace: Překlad ad 485/1. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra vnitra stran surového jednání a služebních přehmatů orgánu státního policejního úřadu v Děčíně. -485/1 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Innenminister wegen rohen Benehmens und dienstlicher Verfehlungen eines Organes der staatlichen Polizeibehörde in Tetschen. -Překlad ad 485/2. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra vnitra stran různosti jednání s politickými stranami při májových projevech v Karlových Varech v neprospěch sudetskoněmecké strany. -485/2 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Innenminister wegen unterschiedlicher Behandlung der politischen Parteien anläßlich der Maikundgebung in Karlsbad zu Ungunsten der Sudetendeutschen Partei. - (pokračování předešlého)Překlad ad 485/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran porušování jazykového zákona, 1. okresním úřadem ve Stříbře, 2. státním policejním úřadem v Tachově, 3. okresním úřadem v Tachově a 4. státním policejním úřadem v Mariánských Lázních. -485/3. (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen Verletzungen des Sprachengesetzes durch 1. die Bezirksbehörde in Mies, 2. die staatliche Polizeibehörde in Tachau, 3. die Bezirksbehörde in Tachau und 4. die staat liehe Polizeibehörde in Marienbad. -Překlad ad 485/4. Interpelace senátora L. Franka na vládu stran zneužívání úřadu lesním radou Otakarem Husákem. -485/4 (původní znění). lnterpellation des Senators Ludwig Frank an die Regierung wegen Mißbrauch seines Amtes durch Forstrat Ottokar Husak.
486 Vládní návrh. Zákon kterým se mění zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských.
487 Interpelace: Překlad ad 487/1. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana anínistra vnitra stran neoprávněného omezování svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře. -487/1 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Innenminister wegen ungerechtfertigter Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch die Bezirksbehörde in Mies. -Překlad ad 487/2. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra pošt a telegrafů stran služebních poklesků orgánů poštovního úřadu ve Fulneku. -487/2 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen wegen dienstlicher Verfehlungen von Organen des Postamtes in Fulnek. -Překlad ad 487/3. Interpelace senátora ing. F. Wellera na pana ministra školství a národní osvěty stran odstrkování německého jazyka při vypsání místa pomocné síly na německé státní průmyslové škole v Liberci. -487/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen Hintansetzung der deutschen Sprache bei Ausschreibung der Stelle einer Hilfskraft an der deutschen Staatsgewerbeschule in Reichenberg. -Překlad ad 487/4. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra železnic stran naprosté neznalosti po případě nedostatečné znalosti německého jazyka, u železničních průvodčí. -487/4 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Eisenbahnminister wegen vollkommener Unkenntnis der deutschen Sprache, bezw. ungenügenden deutschen Sprachkenntnissen der EisenbahnKondukteure.
488 Odpovědi: 488/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Mikulíčka a Jurana ohledně vyplacení náhrady škod, způsobených živelními pohromami v r. 1933 až 1935 v obvodu soudního okresu Břeclav (tisk 404/4). -Odpověď ministrů pošt a telegrafů a zahraničních věcí na interpelaci senátorů R. Bergmana a F. Pauluse záležitosti dopravy protistátních tiskovin do republiky (tisk 417/4). -488/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora. J. J. Krejčího o protizákonném postupu policie pražské při valné hromadě Mlynářského družstva pro nákup a prodej při Jednotách mlynářů v čsl. republice dne 1. února 137 (tisk 404/8).
489 Původní znění. Javaslat Benyújtják Steiner Gábor, Fidlík Štefán, Kreibich Karl és társai szenátorok a zselízi és párkányi járás jégverés sujtotta gazdáinak és földmunkásainak azonnali megsegítésére. -Překlad. Návrh senátorov Steinera, Fidlíka, Kreibicha na bezodkladné poskytnutie podpory gazdom a zemedelským delníkom postiženým krupobitím v okresoch Želíz a Parkán.
490 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisíc 478) k vládnímu návrhu zákona o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937.
491 Zpráva I. kultúrneho výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 473) k vládnemu návrhu zákona o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach.
492 Zpráva ústavne-právneho výboru k vládnemu návrhu zákona tisk (461) o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej.
493 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 397), jimž se mění a doplňuji některá ustanovení veřejnonotářských řádů. - (pokračování předešlého)
494 Návrh senátora V. Sehnala na poskytnutí pomoci obyvatelstvu obcí Staré Smrkovice, Nevrátice a Chomutice v okresu Nový Bydžov postiženým krupobitím.
495 Návrh senátora Josefa Sechtra na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím v okrese Jílové a Praha-Venkov.
496 Návrh senátora Aloise Kříže na poskytnutí pomoci poškozeným živelní pohromou v obcích Římov, Stropnice a okolí v pol. okresu českobudějovickém.
497 Interpelace: Překlad ad 497/1. Interpelácia senátorov Steinera, Fidlika, Kreibicha ministrom vnítra a spravedľnosti o jednaní člena sjednotených strán maďaských Ludvika Srenkera, starostu v Dunajskej Strede, a policajného strážnika Hajduška v Dunajskej Strede. -497/1 (původní znění). Interpelláció Benyujtják Steiner Gábor, Fidlik Štefán, Kreibich Karl és társai szenátorok a belügy és igazságügymniszter urakhoz Srenker Lajos dumaszerdahelyi egyesült magyar párti sztaroszta és Hajdušek dunaszerdahelyi rendőr eljárása tárgyában. -Překlad ad 497/2. Interpelace senátorů dr Hellera, Grünznera na vládu stran výcviku průmyslového dorostu. -497/2 (původní znění). Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Grünzner an das Gesamtministerium betreffend die Ausbildung des industriellen Nachwuchses. -497/3. Interpelace senátora A, Bergmana na pana ministra pošt a telegrafů ve věci rozšiřování německého vysílání z rozhlasových stanic československých. -497/4. Interpelace. senátora R. Berganana vládě v záležitosti přizpůsobení se cen obilí ze sklizně 1937 současné cenové výši. -497/5. Interpelace senátora Felixe jasného panu ministru školství a národní osvěty o nemožných poměrech státního čsl. reálného gymnasia v Olomouci a o postavení nově budovy pro tento ústav.
498 Zpráva I. kulturního výboru II. sociálně-politického výboru III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 486), kterým se mění zákon ze dne 93. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských.
499 Interpelace: Překlad ad 499/1. Interpelece senátora G. Krczala na vládu o tom, že zemský úřad v Brně brání stavební činnosti obcí. -499/1 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczap an die Regierung wegen Verhinderung der Genfeinde-Bautätigkeit durch das Landesamt Uriinn. -Překlad ad 499/2. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran nedostatečných jazykových znalostí policejního inspektora v Úšovicích. -499/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen sprachlich mangelhafter Ausbildung eines Polizeiinspektors in Auschowitz. -Překlad ad 499/3. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra železnic stran služebních přestupků železničního hlídače Josefa Hniličky ve Štětí. -499/3 (původní znění). Interpelletion des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Eisenbahnminister wegen dienstlicher Verfehlungen des Eisenbahnwärters Josef Hnilička, Wegstädtl. -Překlad ad 499/4. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran porušování jazykových předpisů poštovním a telegrafním úřadem v Mariánských Lázních. -499/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post-, Telegraf u. Telefonwesen wegen Verletzung der Sprachenvorschriften durch das Post- und Telegrafenamt in Marienbad. -Překlad ad 499/5. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra vnitra stran nesprávné odpovědi na interpelaci tisk 325/2 ze dne 9. října 1936. -499/5 (původní znění). Interpellation des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Innenminister wegen unrichtiger Beantwortung der Interpellation Druck 325/2 vom 9. Oktober 1936. -Překlad ad 499/6. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran neoprávněného omezování ústavně zaručené svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře. -499/6 (původní znění). Interpellation. des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Innenminister wegen ungerechtfertigter Einschränkung der verfassungsmäßig gewährleisteten Versammlungsfreiheit durch die Bezirksbehörde Mies.
500 Interpelace: Překlad ad 500/1. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran jednojazyčně českého označování míst na telefonních účtech. -500/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post-, Telefonund Telegrafenwesen wegen einsprachig čechischer Ortsbezeichnungen in Telefonrechnungen. -Překlad ad 500/2. Interpelace senátora L. Franka na vládu stran označení "Národní shromáždění". -500/2 (původní zněni). Interpellation des Senators Ludwig Frank an die Regierung betreffend die Bezeichnung "Národní shromáždění". -Překlad ad 500/3. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra vnitra stran služebních přehmatů orgánu neuniformované stráže bezpečnosti v Opavě. -500/3 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Innenminister wegen dienstlicher übergriffe eines Organes der nichtuniformierten Sicherheitswache in Troppau. -Překlad ad 500/4. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran nepřístojného chování četníka četnické stanice Rabštejně. -500/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen ungebührlichen Benehmens eines Gendarmen der Gendaraneriestation Rabenstein. -Překlad ad 500/5. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra národní obrany a pana ministra financí stran nákladů pro účely obrany státu, jež zapravují samosprávné korporace. -500/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Verteidigungsminister und Herrn Finanzminister wegen der von.den SelltsverWaltungskÜrperschaften bestrittenen Auslagen für staatliche Verteidigungszwecke. -Překlad ad 500/6. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra vnitra stran bezdůvodných zákazů návěstních desek a vývěsních skříněk. -500/6 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Innenminister wegen unbegründeter Verbote von Anschlagetafeln und Aushängekästen.
501 Původní znění. Antrag der Senatoren R. Schmidt, K. Stellwag, R. Tschakert u. Fr. Werner auf Durchführung sofortiger Hilfsmassnahmen für die durch eine Unwetterkatastrophe schwer geschädigten Gemeinden in den Gerichtsbezirken Auscha und Leitmeritz. -Překlad. Návrh senátorů R. Schmidta, K. Stellwaga, R. Tschakerta a Fr. Wernera na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obce v soudních okresech Úštěk a Litoměřice, živelní pohromou těžce poškozené.
502 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 936) o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (tisk 980).
503 Odpovědi: 503/1. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Národního shromáždění o počtu československých státních zaměstnanců německé národnosti podané ministru financí (tisk 372/3), ministru spravedlnosti (tisk 328/4, 363/7), ministru obchodu (tisk 328/2), ministrům železnic (tisk 364/7), veřejných prací (tisk 364/6), pošt a telegrafů (tisk 364/3) a ministru unifikací (tisk 364/5). -Překlad ad 503/1. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren der Nationalversammlung betreffend die Anzahl der čechoslovakischen Staatsbediensteten deutscher Nationalität, gerichtet an den Finanzminister (Druck 372/3), an den Justizminister (Druck 328/4, 363/7), an den Handelsminister (Druck 328/2), an den Eisenbahnminister (Druck 364/7), an den Minister für öffentliche Arbeiten (Druck 364/6), an den Minister für Post- und Telegraphen wesen (Druck 364/3) und an den Unifizierungsminister (Druck 364/5). -503/2 původní znění. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů L. Franka a E. Enhubera stran protizákonného omezování shromažďovací svobody v Mariánských Lázních (tisk 417/7). Úředníku intervenujícímu na schůzi v interpelaci uvedené nebylo -Překlad ad 503/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und E. Enhuber wegen gesetzwidriger Beschränkung der Versammlungsfreiheit in Marienbad (Druck 417/7). -503/3 původní znění. Odpověď vlády na interpelaci senátora Krczala stran právního poškozování kandidátů advokacie brněnskou advokátní komorou (tisk 417/8). -Překlad ad 503/3. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Krczal wegen rechtlicher Benachteiligung der Advokaturskandidaten durch die BrünnerAdvokatenkammer (Druck 417/8). -503/4 původní znění. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Schössera stran služebního poklesku orgánu četnické stanice v Manětíně, strážmistra Janoty v Manětíně (tisk 417/10). -Překlad ad 503/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Schösser wegen dienstlicher Verfehlung des Organes der Gendarmeriestation in Manětín, Wachtmeister Janota in Manětín (Druck 417/10).
504 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 915) zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk 961).
505 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 95), kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby (tisk 990).
506 Vládní návrh. Zákon o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým.
507 Vládní návrh. Zákon o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sadby a zkoušeni odrůd kulturních rostlin.
508 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 502) k vládnímu návrhu zákona o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních.
509 Zpráva rozpoctového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 506) o úprave tax za pripuštení ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým.
510 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 451), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu 111. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n.
511 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 465), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsaná v Římě dne 31. března 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1937, č. 72 Sb. z. a n.
512 I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 469), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 28. května 1937a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 88 Sb. z. a n.
513 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 470), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. Dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n.
514 Zpráva I. rozpočtového výboru I. národohospodářského výboru o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky čís. 321, 357, 435, 453, 462, 463, 464).
515 Zpráva I. národohospodářského výboru II. živnostensko-obchodního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 504) k vládnímu návrhu zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
516 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 505) k vládnímu návrhu zákona, kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby.
517 Návrh. senátora R. Bergmana na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, postiženému živelními pohromami.
518 Návrh. sen. K. Pfeiferové na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím průtrží mračen postiženým zemědělcům v okrese novobydžovském.
519 Návrh. senátora Pavla Rejmona na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v jednotlivých okresech kraje Mladá Boleslav.
520 Návrh. senátora V. Donáta na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou obce Nová Buková, okres Počátky.
521 Odpovědi: 521/1. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů A. Eergmana, ing. J. Havlína ve věci užívání státního jazyka v nemocenských pojišťovnách (tisk 354/2). -521/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů R. Bergmana, J. Kvasničky ve věci nejednotnosti učebnic na školách měšťanských (tisk 404/3). -521/3. Odpověď ministra zemědělství o dohodě s ministrem veřejného zdravotnictví na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti zaručení pravosti a zlepšení odbytu másla, vyrobeného v zemědělských podnicích (tisk 417/1). -521/4. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci změny prakse provádění sociální péče o zemědělce (tisk 432/1). -521/5. Odpověď ministra spravedlnosti na inerpelaci senátorů R. Bergmana, dr J. Matouška v záležitosti stavby nové soudní budovy v Bílině (tisk 432/3).
522 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Berana, dr Meissriera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky (tisk 1012) na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (tisk 1018).
523 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky (tisk 1013) na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům v členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS. (tisk 1019). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé
524 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 987) o branné výchově (tisk 1017). HLAVA I. Všeobecná ustanovení. -HLAVA II. Branná výchova na školách. -HLAVA III. Branná výchova mimo školu. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)HLAVA IV. Trestní ustanovení. -HLAVA V. Závěrečná ustanovení.
525 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 522) o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mičocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na vydání zákona, kterém se stanoví srážky z platů členů národního shromáždění.
526 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 523) o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členění obou sněmoven Národního shromáždění RČS.
527 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 933) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024).
528 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1009) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 1025).
529 Návrh senátorky Betty Karpíškové na poskytnutí okamžité podpory postiženým živelní pohromou v okrese Jílové u Prahy.
530 Zpráva I. branného výboru II. kulturního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 524) k vládnímu návrhu zákona o branné výchově.
531 I. ústavně-právního výboru II. sociálně-politického výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 527) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních personálních.
532 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 528) k vládnímu návrhu zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách.
533 Interpelace: 533/1. Interpelace senátorů J. Kvasničky, dra J. Matouška na pana předsedu vlády ve věci poškozená zájmů státu nedostatečnou organisací československé exposice na světové výstavě v Paříži. -533/2. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra zemědělství ve věci revise snížená obilního osevu a zajištění dostatečného množství chlebové mouky. -533/3. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra financí ve věci státního příspěvku fondům při zemědělských radách určeným na podporu krajů postižených živelní pohromou.
534 Interpelace: Překlad ad 534/1. Interpelace senátora L. Franka na vládu stran nedodržování národnostního klíče obyvatelstva u státní policie. -534/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an die Regierung wegen Niehteinhaltung des nationalen tevölkerungsschlüssels bei der Staatspolizei. -Překlad ad 534/2. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra stran neoprávněného omezování ústavou zaručeného práva shromažďovacího okresním úřadem v Bílovci. -534/2 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Innenminister wegen ungerechtfertigter Einschränkung des verfassungsmäßig gewährleisteten Versammlungsrechtes durch die Bezirksbehörde in Wagstadt. -Překlad ad 534/3. Interpelace senátora K. Bocka na pana ministra vnitra stran bezdůvodného zákazu slavnosti praporů v Postoloprtech okresním úřadem v Žatci. -534/3 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Innenminister wegen grundlosen Verbotes eines Fahnentreffens in Postelberg durch die Bezirksbehörde in Saaz. -Překlad ad 534/4. Interpelace senátora S. Keila na pana ministra vnitra a pana ministra spravedlnosti stran služebních přestupků vrchního strážmistra Brichty z četnické stanice v Německém Pravnu. -534/4 (původní znění). Interpellation des Senators Sigmund Keil an den Herrn Innenminister und den Herrn Justizminister wegen dienstlicher Verfehlungen des Oberwachtmeisters Brichta von der Gendarme - (pokračování předešlého)Překlad ad 534/5. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran přidělení výhradně českých policejních strážníků do Lázní Kynžvartu. -534/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister betreffend Zeaziehung ausschließlich čechischer Polizisten nach Bad Königswart. -Překlad ad 534/6. Interpelace senátora S. Keila na pana ministra vnitra stran služebních přestupků praporčíka četnické stanice v Německém Pravnu, Synka. -534/6 (původní znění). Interpellation des Senators Sigmund Keil an den Herrn Innenminister wegen dienstlicher Verfehlungen des Fähnrichs Synek von der Gendarmeriestation in Deutsch-Proben. -Překlad ad 534/7. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra železnic stran neuspokojivé odpovědi na interpelaci. -534/7 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Eisenbahnminister wegen unbefriedigender Beantwortung einer Interpellation. -Překlad ad 534/8. Interpelace senátora G. Krczala na vládu stran protizákonného udávání smýšlení obviněných v četnických oznámeních a žalobních spisech. -534/8 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an die Regierung wegen gesetzwidriger Anführung über die Gesinnung der Beschuldigten in Gendarmerieanzeigen und Anklageschriften.
535 Návrh senátora ing. Arnošta Wintra na vydání zákona, kterým se osvobozují dary a věnování pro účely obrany státu ode všech daní a poplatků.
536 Interpelace: 536/1. Interpelace senátora V. Mikulíčka na pana ministra školství a národní osvěty ve věci učitele Fr. Kružíka z Heraltic, okr. Třebíč, který zbil ve škole 11tiletou žačku Jiřinu Žampovou. -536/2. Interpelace senátorů J. Kvasničky, dra J. Matouška na pana předsedu vlády ve věci sociálního zabezpečení československých legionářů. -536/3. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra vnitra ve věci protistátních projevů na schůzích sudetskoněmecké strany. -Překlad ad 536/4. Interpelace senátora ing. F. Wellera, na pana ministra vnitra stran nezákonného postupu policejního ředitelství v Liberci při vydávání zbrojních pasů. -536/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Innenminister wegen ungesetzlichen Vorgehens der Polizeidirektion in Reichenberg bei Ausstellung von Waffenpässen. -Překlad ad 536/5. Interpelace senátora ing. F. Wellera, na, pana ministra vnitra stran nezákonitého postupu policejního ředitelství v Liberci při vydávání cestovních pasů. -536/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Innenminister wegen ungesetzlichen Vorgehens der Polizeidirektion in Reichenberg bei Ausstellung von Reisepässen.
537 Odpovědi: 537/1 (původní znění). Odpověď ministra financí a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora R. Tschakerta stran těžkého ztýrání pana Karla Otta v Libouchci č. 336 orgány finanční stráže (tisk 417/5). -Překlad ad 537/1. Antwort des Finanzministers und des Justizministers auf die Interpellation des Senators R. Tschakert wegen schwerer Mißhandlungen des Herrn Karl Ott in Königswald lr. 336 durch Organe der Finanzwache (Druck 417/5). -537/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran bezdůvodného zákazu písně "Wohl auf Kameraden..." okresním úřadem v Plané (tisk 418/2). -Překlad ad 537/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen des grundlosen Verbotes des Liedes "Wohl auf Kameraden......" durch die Bezirksbehörde in Plan (Druck 418/2). - (pokračování předešlého)537/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran nepřípustného omezování svobody slova na schůzi v Mariánských Lázních (tisk 418/6). -Překlad ad 537/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen unzulässiger Beschränkung der Redefreiheit in einer Versammlung in Marienbad (Druck 418/6). -537/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran bezdůvodného napomenutí senátora L. Franka na veřejné schůzi v Mariánských Lázních ( tisk 418/7 ). -Překlad ad 537/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen unbegründeter Ermahnung des Senators L. Frank in einer öffentlichen Versammlung in Marienbad (Druck 418/7). -537/5 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora K. Schössera stran nepřípustného verbování učitele Ladislava Hanuše v Novosedlech č. 13, okres Žlutice, pro návštěvu české školy (tisk 427/2). -Překlad ad 537/5. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators K. Schösser wegen unzulässiger Werbung für den Besuch der čechischen Schule durch den Lehrer Ladislav Hanuš in Nebosedl Nr. 13, Bezirk Luditz (Druck 427/2). -537/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Schössera stran přehmatů četnictva ve Vyšším Brodě (tisk 427/4). -Překlad ad 537/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Schösser wegen Übergriffen der Gendarmerie in Hohenfurth (Druck 427/4). -537/7 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora A. Pfrognera stran bezdůvodného zákazu německých písní, obzvláště písně "Wohlauf, Kameraden aufs Pferd..." od Friedricha Schillera (tisk 438/1). -Překlad ad 537/7. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen grundlosen Verbotes deutscher Lieder, insbesondere des Liedes "Wohlauf, Kameraden aufs Pferd..." von Friedrich Schiller (Druck 438/1). -537/8 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na, interpelaci senátora V. Patzaka stran nejasností při trestním řízení pro ublížení na, těle proti Emilu Kleinwächterovi, synu rolníka v Libotově, okr. Dvůr Králové n. Labem (tisk 444/5). -Překlad ad 537/8. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen Unklarheiten bei einem Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen Emil Kleinwächter, Landwirtsahn in Liebthal, Bezirk Königinhof a. E. (Druck 444/5). -Překlad ad 537/8. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen Unklarheiten bei einem Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen Emil Kleinwächter, Landwirtsahn in Liebthal, Bezirk Königinhof a. E. (Druck 444/5). -537/10. Odpověď ministra vnitra, ministra školství a národní osvěty a ministra zemědělství na interpelaci senátorů Jos. Hubky, K. Rušavého, O. Javornického a A. Šolce ve věci vzdělávacích kursů pro německou mládež v Čechách (tisk 40/7).
538 Odpovědi: 538/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora inž. Wellera stran neoprávněného trestního stíhání policejním úřadem v Liberci (tisk 423/2). -Překlad ad 538/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen ungerechtfertigter Strafverfolgung durch die Polizeibehörde in Reichenberg (Druck 423/2). -538/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora inž. Wellera stran obsazování místa okresního hejtmana v Liberci Němcem (tisk 427/1). -Překlad ad 538/2. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen Besetzung der Stelle des Bezirkshauptmannes in Reichenberg durch einen Deutschen (Druck 427/1). -538/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Bocka stran bezdůvodné tělesné prohlídky policejními úředníky na hlavním nádraží v Plzni (tisk 427/5). -Překlad ad 538/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Bock wegen unbegründeter Leibesvisitation durch Polizeibeamte am Hauptbahnhofe in Pilsen (Druck 427/5). -538/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Hokkyho ve věci vyplácení vkladů ukládaných u býv. uherské poštovní spořitelny (tisk 430). -Překlad ad 538/4. Válasz a kormánytól Hokky szenátor interpellációjára a volt magyar postatakarekpénztárnál elhelyezett betétek kifizetése tárgyában (430. nysz.). -538/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. E. Enhubera stran částečné konfiskace textu pozvánky Zemského svazu společenstev pekařů s německou řečí jednací pro Čechy se sídlem v Teplicích-Šanově (tisk 438/2). -Překlad ad 538/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators E. Enhuber wegen teilweiser Beschlagnahme des Einladungstextes des Landesverbandes der Bäckergenossenschaften mit deutscher Verhandlungssprache für Böhmen finit dem Sitze in Teplitz-Schönau (Druck 438/2). -538/6 (původní znění). Odpověď ministr a vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran bezdůvodného zákazu veřejné schůze okresním úřadem v Horšovském Týně (tisk 438/3). -Překlad ad 538/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen ungerechtfertigter Verweigerung einer öffentlichen Versammlung durch die Bezirksbehörde in Bischofteinitz (Druck 438/3).
539 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 179 Sb. z. a n.
540 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 189 Sb. z. a n.
541 Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 23. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 28. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 200 3b. z. a n.
542 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 31. července 193.7 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n.
543 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1936 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) = (ve formátu PDF)
544 Odpovědi: 544/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra sociální péče interpelaci senátora L. Franka stran porušení ustanovení jazykového zákona okresní ústřednou práce v Nýrsk (tisk 378/3). -Překlad ad 544/1. Antwort des Ministers des Innern und des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Verletzung der Bestimmungen des Sprachengesetzes durch die Bezirksarbeitsvermittlungsanstalt in Neuern (Druck 378/3). -544/2. Odpověď předsedy vlády a ministra sociální péče na interpelaci senátorů C. Záborce, F. Pauluse ve věci ustanovení a provádění zákona a vládního nařízení o gentském systému (tisk 423/1). -544/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti bojkotu a nátlaku, jejž v pohraničních krajích provádí sudetskoněmecká strana, (tisk 432/4). -544/4. Odpověd' ministrů průmyslu, obchodu a živností, zemědělství a národní obrany na interpelaci senátora inž. Arnošta Wintra ve věci vývozu kulatiny (tisk 432/5). -544/5. Odpověď ministrů spravedlnosti, vnitra, financí a zemědělství na interpelaci senátora Nedvěda ohledně neslýchaného způsobu, jakým se provádí vyrovnací řízení zemědělské (tisk 432/6). -544/6 (původní znění). Odpověd' ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora A. Pfrognera o tom, že orgánové poštovního úřadu ve Stříbře doručovali nefrankované pozvánky na ples "Národní jednoty pošumavské" a "Tělocvičné jednoty Sokol" ve Stříbře (tisk 444/7). -Překlad ad 544/6. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen Beförderung unfrankierter Einladungsbriefe für den Ball der "Národní jednota pošumavská" und der "Tělocvičná jednota Sokol", in Mies durch Organe des Postamtes in Mies (Druck 444/7). -544/7. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci zavádění telefonu do venkovských obcí (tisk 449/2). - (pokračování předešlého)544/8. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda ohledně domovní prohlídky, provedené okresním úřadem v Jičíně u umělecké skupiny dne 29. dubna 1937 (tisk 455/1). -544/9. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Františka Müllera v záležitosti neodůvodněné a provokativní asistence při veřejných projevech v Klatovech (tisk 455/2). -544/10 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka o doručování nefrankovaných pozvánek Národní jednoty pošumavské listonošem poštovního úřadu ve Stráži, okres Přimda (tisk 452/3). -Překlad ad 544/10 Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation, des Senators L. Frank wegen portofreier Zustellung von, Einlalungen der "Národní Jednota Pošumavská" durch den Briefträger des Postamtes Neustadtl, Bezirk Pfraumberg (Druck 452/3). -544/11 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci sen. O. Krommera stran poškození státního občana poštovní správou (tisk 458/2). -Překlad ad 544/11. Antwort des Ministers für Post- Bund Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators O. Krommer wegen Schädigung eines Staatsbürgers durch die Postverwaltung (Druck 458/2). -544/12 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran protizákonných konskripčních opatření státních policejních úřadů v Teplicích-Šanově, Duchcově, Litoměřicích, Mariánských Lázních, Kašperských Horách, Lázních Kynžvartu a j. (tisk 459/6). -Překlad ad 544/12. Antwort des Ministers, des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen gesetzwidriger Konskriptionsmaßnahmen durch die staatliche Polizeibehörde in Teplitz-Schönau, Dux, Leitmeritz, Marienbad, Bergreichenstein, Bad Königswart u. a. (Druck 459/6). -544/13. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci rozšiřování německého vysílání z rozhlasových stanic československých (tisk 497/3).
545 Interpelace: Překlad ad 545/1. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra financí stran jazykové neschopnosti berního exekutora. -545/1 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Finanzminister wegen sprachlicher Unfähigkeit eines Steuerexekutors. -Překlad ad 545/2. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra vnitra stran zákazu konání obžínkové slavnosti ve Štětí. -545/2 (původní znění). Interpellation des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Innenminister wegen Verbotes der Abhaltung eines Erntedankfestes in Wegstädtl. -Překlad ad 545/3. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra vnitra o tom, že spolek "Arbeiterverein Kinderfreunde" v Podmoklech provedl zakázanou sbírku. -545/3 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Innenminister wegen Durchführung einer verbotenen Sammlung durch den "Arbeiterverein Kinderfreunde" in Bodenbach. -Překlad ad 545/4. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra národní obrany o tom, že se na letišti v Karlových Varech nezaměstnávají dělníci německé národnosti. -545/4 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Minister für nationale Verteidigung wegen Nichtbeschäftigung von Arbeitern deutscher Volkszugehörigkeit am Flugbahnhof in Karlsbad. -Překlad ad 545/5. Interpelace senátoa R. Tschakerta na pana ministra železnic stran služebních závad u strážního domku 329 na trati Těchlovice-Nebočeny. -545/5 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Eisenbahnminister wegen dienstlicher Misstände beim Wächterhaus 329 der Strecke Tichlowitz-Neschwitz. -Překlad ad 545/6. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra národní obrany stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce v Plané. - (pokračování předešlého)Překlad ad 545/7. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra stran nedostatečného ocenění, důkazů u zemského úřadu v Brně ve věci rekursu, podaného proti výměru okresního úřadu v Moravském Berouně ze dne 24. dubna 1937, č. 3281/4-III a rozhodnutí, vydaného pak pod č. 16.041/I-7 ze dne 7. června 1937. -545/7 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Innenminister wegen ungenügender Beweiswürdigung seitens der Landesbehörde in Brünn in Angelegenheit einer gegen den.Bescheid der Bezirksbehörde in Bärn vom 24. IV. 1937, Zahl 3281/4-III, eingebrachten Berufung und hierauf unter Zahl 16.041/1-7 am 7. VI. 1937 erfolgten Entscheidung. -Překlad ad 545/8. Interpelace senátora F. Wernera na pana ministra vnitra stran omezování ústavou zaručené svobody shromažďovací. -545/8 (původní znění). Interpellation des Senators Franz Werner an den Herrn Innenminister wegen Einschränkung der verfassungsmäßig gewährleisteten Versammlungs freiheit. -Překlad ad 545/9. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra vnitra stran protiústavní činnosti odnárodňovací. -545/9 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Innenminister wegen verfassungswidriger Entnationalisierungstätigkeit. -545/10 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Innenminister und Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen Politisierung eines Schulfestes. - (pokračování předešlého)Překlad ad 545/10. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra a pana ministra školství a národní osvěty stran zpolitisování školní slavnosti. -Překlad ad 545/11. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra školství a národní osvěty stran nesprávných tvrzení v jeho přednášce, předčítané na pařížském sjezdu pedagogů. -545/11 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen unrichtiger Behauptungen in seinem auf dem Pariser Pädagogenkongreß verlesenen Vortrag. -Překlad ad 545/12. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra a pana ministra národní obrany stran zabrání tkalcovské školy v Horním Benešově pro vojenskou stráž. -545/12 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Minister des Innern und den Herrn Varteidigungsminister in Angelegenheit der Beschlagnahme der Webschule in Bennisch für eine Militärwache. -545/13. Interpelace senátora J. Jurana ministru sociální péče ve věci Ústřední sociální pojišťovny v Praze, pro soustavné odpírání invalidního důchodu pojištěnci Josefu Nováčkovi z Rosic u Brna. -Překlad ad 545/14. Interpelácia senátorov Steinera, Fidlíka, Nedvěda a Kreibicha ministrovi národnej obrany o delníkoch zamestnaných pri budovaní pohraničnej obrannej čiary. -545/14 (původní znění). Infierpelláció Benyujták: Steiner Gábor, Fidlík István, Nedvěd, Kreibich szenátor és társai a nemzetvédelmi miniszter urhoz a határmenti védelmi vonal épitésénél alkalmazandó munkások ügyében.
546 Původní znění. Antrag der Senatoren Wilhelm Maixner und Vinzenz Patzak auf wirkungsvolle Unterstützung der durch schwere Gewitterschäden betroffenen Gemeinden im Bezirke Rokitnitz im Adlergebirge. -Překlad. Návrh senátorů W. Maixnera a V. Patzaka na účinnou podporu obcím v okresu Rokytnice v Orlických Horách, postiženým těžkými živelními škodami.
547 Odpovědi: 547/1. Odpověď vlády na interpelaci senátora Pichla v záležitosti srážek z výplaty smluvních cen za dodávky textilního zboží pro veřejné úřady, podniky, ústavy, fondy a zařízení, zavedené vládním nařízením č. 99/33 a č. 3/34 Sb. z. a n. (tisk 444/1). -547/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora Kvasničky ve věci vládního nařízení č. 99/1933 a č. 3/1934 Sb. z. a n. (tisk 404/5). -547/3. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti stavby silnic ve venkovských obcích (tisk 432/2). -547/4. Odpověď vlády a ministra pošt na interpelací senátora Hancku ve věci vyplácení vkladů u býv. uherské poštovní spořitelny (tisk 432/7). -547/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dr Matouška ve věci nešetření jazykových předpisu okresním soudem v Nových Hradech (tisk 432/8). -547/6. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů ing. Havlína, dra Matouška, R. Bergmana týkající se školních map vůbec a národnostních map ve školních atlasech zvláště (tisk 432/10). -547/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran disciplinárního stíháni a přeložení kompromitovaného, v prvé stolici trestním soudem odsouzeného, policejního inspektora Václava Fürsta v Mariánských Lázních (tisk 438/4). -Překlad ad 547/7. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Disziplinierung und Versetzung des kompromittierten, in I. Instanz strafrechtlich verurteilten Marienbader Polizeiinspektors Václav Fürst (Druck 438/4). -547/8. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Jos. Svobody o svévolném potupu okresního hejtmana v Kutné Hoře (tisk 444/1). -547/9 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka o tom, že okresní úřad ve Stříbře bezdůvodně odepřel povolení k pořádání schůze sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, v Touškově (tisk 444/3). -Překlad ad 547/9. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen unbegründeter Verweigerung einer Versammlung der sudetendeutschen Partei, Vorsitzender Konrad Henlein, in Tuschkau durch die Bezirksbehörde in Vlies (Druck 444/3). -547/10. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů J. Kvasničky, dra J. Matouška, inž. J. Havlína ve věci poškozování českých smluvních zaměstnanců Státního úřadu statistického ve prospěch Němců (tisk 444/9). -547/11. Odpověď ministrů zemědělství a vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci poplašných zpráv o šířící se tularaemii (tisk 449/1). -547/12. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Antona Hancku v záležitosti výstavby železničního nádraží v Žilině (tisk 449/3).
548 Odpovědi: 548/1 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hokkyho o nestátních učitelích, učitelkách a dětských opatrovatelkách, o jejich základních platech a jiných křivdách (tisk 449/6). -Překlad ad 548/1. Válasz az iskola és nemzetművelődésűgyi minisztertál Hokky szenátor interpellációjára a nercállami tanítók, tanítónők éskisdedóvónőkről, azok alapfizetéséről és ebyéb sérelmekről (449/6. nysz.). -548/2 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho o znečištění vody řeky mrtvé Boržavy škodlivými hmotami (tisk 449/5). -Překlad ad 548/2. Válasz a kormány elnökétől Hokky szenátor interpellációjára Boržava folyó vizének ártalmas anyagokkal való beszennyezése tágyában (449/5. nysz.). -548/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran bezdůvodného omezování svobody shromažďovací okresním úřadem v Plané u Mariánských Lázní (tisk 452/1). -Překlad ad 548/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen grundloser Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch die Bezirksbehörde Plan bei Marienbad (Druck 452/1). -548/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran libovolného a bezdůvodného zákazu schůze sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, okresním úřadem v Plané u Mariánských Lázní (tisk 452/5). -Překlad ad 548/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen willkürlichen und ungerechtfertigten Verbotes einer Versammlung der sudetendeutschen Partei, Vorsitzender Konrad Henlein, durch die Bezirksbehörde in Plan bei Marienbad (Druck 452/5). -548/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Aloise Kříže v záležitosti případu válečného invalidy Bedřicha Kučery ve Strakonicích (tisk 455/3). -548/6. Odpověď ministrů vnitra a národní obrany na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci státní nespolehlivosti lesního personálu na slezském pohraničí a na Hlučínsku (tisk 455/4). -548/7 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Hokkyho o modrých a žlutých železničních legitimacích nestátních a státních učitelů (tisk 455/7). - (pokračování předešlého)548/8 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora M. Fritsche stran šikanující censory časopisu "Neutitscheiner Zeitung f¨ir das Kuhländchen" v Novém Jičíně (tisk 457/1). -Překlad ad 548/7. Válasz a kormánytól Hokky szenátor interpellációjára a nemállami és állami tanítók kék és sárga vastati igazolványai tárgyában (455/7. nysz.). -Překlad ad 548/8. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators M. Fritsch wegen schikanöser Zensur der "Neutitscheiner Zeitung für das Kuhländchen", Neutitschein (Druck 457/1). -548/9 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Liehma stran doručení osnovy nového trestního zákoníka německým zájmovým svazům (tisk 457/3). -Překlad ad 548/9. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators H. Liehm wegen Zustellung des Entwurfes des neuen Strafgesetzbuches an deutsche Interessenverbände (Druck 457/3). -548/10 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran porušení zásady rovnosti při zákazu schůze sudetskoněmecké strany okresním úřadem ve Stříbře (tisk 457/4). -Překlad ad 548/10. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes bei Verbot einer Versammlung der sudetendeutschen Partei durch die Bezirksbehörde in Mies (Druck 457/4). -548/11 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika o tom, že orgánové státní policie v Českých Budějovicíeh hrubě porušili služební předpisy (tisk 459/5). -Překlad ad 548/11. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen grober, Dienstverletzungen von Organen der Staatspolizei in Böhm. Budweis (Druck 459/5). -548/12. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. Nedvěda a Pfeiferové ohledně poměrů a poškozování rakouských vojenských invalidů v Hořicích (tisk 475/1).
549 Odpovědi: 549/1 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora G. Krczala o tom, že zemský úřad v Brně jako nadační úřad nevyřizuje nadační věci (tisk 444/4). -Překlad ad 549/1. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators G. Krczal wegen Nichterledigung einer Stiftungsangelegenheit durch die Landesbehörde in Brünn als Stiftungsbehörde (Druck 444/4). -549/2 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora inž. F. Wellera stran označení nádraží v Lipsku a vládní čtvrtě v Berlíně za nejdůležitější a nejvýznamnější místa pro letecký útok (tisk 452/4). -Překlad ad 549/2. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen der Bezeichnung des Leipziger Bahnhofes und des Regierungsviertels in Berlin als wichtigste und bedeutendste Stellen für einen Flugangriff (Druck 452/4). -549/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran neustálého omezování svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře (tisk 457/2). -Překlad ad 549/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen fortgesetzter Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch die Bezirksbehörde in Mies (Druck 457/2). -549/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran přehmatů četnictva pátracího oddělení ve Stříbře při velikonoční jízdě selského dorostu v Horních Sekyřanech (tisk 458/1). -Překlad ad 549/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen Übergriffe der GendarmerieFahndungsabteilung in Mies anläßlich des Osterreitens der Jungbauernschaft in Ober-Sekeřan (Druck 458/1). - (pokračování předešlého) 549/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran neustálého bezdůvodného zakazování schůzí sudetsko-německé strany (tisk 458/3).-Překlad ad 549/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen fortgesetzter grundloser Untersagung von Versammlungen der sudetendeutschen Partei (Druck 458/3). -549/6 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora A. Pfrognera o tom, že politický úřad ve Stříbře nařídil omezování politické činnosti (tisk 458/4). -Překlad ad 549/6. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen Anordnung der Beschränkung politischer Betätigung durch die politische Behörde in Mies (Druck 458/4). -549/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora M. Fritsche stran zákazu schůze v Butovicích a nedbalého pátrání po neznámých komunistických tiskařích illegálních letáků (tisk 459/2). -Překlad ad 549/7. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators M. Fritsch wegen Versammlungsverbot in Botenwald und fahrlässiger Fahndung nach unbekannten kommunistischen Druckern illegaler Flugschriften (Druck 459/2). -549/8 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Stellwaga stran nezákonitého příkazu okresního úřadu v Německém Jablonném (tisk 459/3). -Překlad ad 549/8. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Stellwag wegen ungesetzlichen Auftrages der Bezirksbehörde in Deutsch-Gabel (Druck 459/3). -549/9 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran omezování svobody shromažďovací příslušníků sudetskoněmecké strany okresním úřadem v Horšovském Týně (tisk 459/4). -Překlad ad 549/9. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Einschränkung der Versammlungsfreiheit gegenüber Anhängern der sudetendeutschen Partei durch die Bezirksbehörde in Bischofteinitz (Druck 459/4). -549/10 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora L. Franka stran zbytečné státní české menšinové školy v Drmouli, okres Planá (tisk 483/3). -Překlad ad 549/10. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators L. Frank betreffend die überflüssige staatliche čechische Minderheitsschule in Dürrmaul, Bezirk Plan (Druck 483/3). -549/11 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran ohrožování veřejného klidu a pořádku radou politického úřadu dr Hodinou v Plané (tisk 483/4). -Překlad ad 549/11. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung durch den Rat der politischen Behörde Dr. Hodina in Plan (Druck 483/4). -549/12. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Felixe Časného o nemožných poměrech státního čsl. reálného gymnasia v Olomouci a o postavení nové budovy pro tento ústav (tisk 497/5). -549/13. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci státního příspěvku fondům při zemědělských radách určeným na podporu krajů postižených živelní pohromou (tisk 533/3).
550 Vládní návrh. Zákon o přísežných tlumočnících. - (pokračování předešlého)
551 Odpovědi: 551/1 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Hokkyho zdanění množství vína pod 200 litrů (tisk 432/9). -Překlad ad 551/1. Válasz a pénzügyi minisztertől Hokky szenátor interpetllációjára a 200 literen aluli borkészletek megadózta tása tárgyában (432/9. nysz.). -551/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelací senátora O. Krommera stran účasti mladistvých při politickém mezinárodním sjezdu žen komunistické strany v Lázních Kynžvartu dne 7. března 1937 (tisk 444/2). -Překlad ad 551/2. Antwort des Ministers des Innern und des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators O. Krommer wegen Teilnahme von Jugendlichen an einer politischen intíernationalen Frauentagung der kommunistischen Partei in Bad Königswart am 7.März 1937 (Druck 444/2) -551/3 (původní znění). Odpověď Vlády na interpelaci senátora Hokkyho o naléhavé výstavbě budov okresního soudu a finančních úřadů v Sevluši ( tisk 444/8 ). -Překlad ad 551/3. Válasz a kormánytól Hokky szenátor interpellációjára a sevlusi járásbiróság és pénzügyi hatóság épületeinek sürgífs felépítése tárgyában (444/8 nysz.). -551/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran ztýrání státních občanů německé národnosti orgánem pátracího oddělení četnictva ve Stříbře (tisk 483/6). -Překlad ad 551/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen Mishadlung von Staatsbüsrger deutscher Volkszugehöngkeit durch ein Organ der Fahndungsabteilung des Gendarmeriepostens in Mies (Druck 483/6). -551/5 (původní znění). Odpověd' ministra vnitra na interpelaci senátora R.Tschakerta stran surového jednání a služebníeh přehmatů orgánů státního policejního úřadu v Děčíně (tisk 485/1). -Překlad ad 551/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators R. Tschakert wegen rohen Benelamens und dienstlicher Verfehlung eines Organes der staatlichen Polizeibehorde in Tetschen (Druck 485/3). -551/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr F. Tischera stran různosti jednání s politickými stranami při májových projevech v Karlových Varech v neprospěch sudetskoněmecké strany (tisk 485/2). -Překlad ad 551/6. Antwort des Ministers Innern des auf die Interpellsation des Senators Dr. F. Tischer wegen unterschedlicher Behandlung der politíschen Parteien anläßlich der Mai- kundgebung in Karlsbad zu Ungunstender sudetendeutschen Partei (Druck 485/2). - (pokračování předešlého)551/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka o porušování jazykového zákona okresnímí úřady ve Stříbře a Tachově a státními policejními úřady v Tachově a Mariánských Lázních (tisk 485/3). -Překlad ad 551/7. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Verletzungen des Sprachengesetzes durch die Bezirksbehörden in Mies und Tachau und die staatlichen Polizeibehörden in Tachau und Marienbad (Druck 485/3). -551/8 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran neoprávněného omezování svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře (tisk 487/1). -Překlad ad 551/8. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen ungerechtfertigter Einschänkung der Versammlungsfreiheit durch die Bezirksbehörde in Mies (Druck 487/1). -551/9 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora M. Fritsche stran služebních poklesků orgánů poštovního úřadu ve Fulneku (tisk 487/2). -Překlad ad 551/9. Antwort des Ministers für Post und Telegraphen wesen auf die Inter pellation des Senators M. Fritsch wegen dienstlicher Verfehlungen von Organen des Postamtes in Fulnek (Druck 487/2). -551/10 (původní zněni). Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na ínterpelaci sen. Steinera, Fidlíka, Kreibicha o jednání člena sjednocených stran maďarských Ludvíka. Srenkera, starosty v Dunajské Stredě, a policejního strážníka Hajdušky v Dunajské Stredě (tisk 497/1). -Překlad ad 551/10. Válasz a belügyi és igazságügyi miniszterektöl Steiner, Fidlík és Kreibich szenátorok interpellácíójára Srenker Lajos dunaszerdahelyi egyesült magyarpárti sztaroszta és Hajdušek dunaszerdahelyi rendör eljárása tárgyábán (497/1 nysz.). -551/11 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran nedostatečných jazykových znalostí policejního inspektora v Úšovicích (tisk 499/2). -Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senator s L. Frank wegen. sprachlich mangelhafter Ausbildung eines Polizeiinspektors in Auschowitz (Druck 499/2). -551/12 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka stran porušování jazykových předpisů poštovním a telegrafním úřadem v Mar. Lázních (tisk 499/4). -Překlad ad 551/12. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphen- wesen auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Verletzung der Sprachenvorschriften durch das Post- und Telegraphenamt in Marienbad (Druck 499/4). -551/13 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka o jednojazyčném českém označování míst v telefonních účtech (tisk 500/1). -Překlad ad 551/13. Antwort des Ministers für Post und Telegraphen wesen auf die Interpellation des Senators I:. Frank wegen einsprachig čechischer Ortsbezeichnungen in Telephonrechnungen. (Druck 500/1). -551/14 (původní znění). Odpověď. ministra vnitra na interpelaci senátora M. Fritsche stran služebních přehmatů orgánu neuniformované stráže bezpečnosti v Opavě (tisk 500/3). -Překlad ad 551/14. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators M. Fritsch wegen dienstlicher Übergriffe eines Organes der nichtuniformierten Sicherheitswache in Troppau (Druck 500/3). -551/15 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Franka stran nepřístojného chování četníka četnické stanice v Rabštejně (tisk 500/4). -Překlad ad 551/15). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Frank wegen ungebührlichen Benehmens eines Gendarmen der Gendarmenestation in Rabenstein (Druck 500/4).
552 Odpovědi: 552/1 (původní znění). Odpovědi. ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora ing. F. Wellera stran odstrkování německého jazyka při vypsání místa pomocné síly na německé státní průmyslové škole v Liberci (tisk 487/3). -Překlad ad 552/1. Antwort Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen Hintansetzung der deutschen Sprache bei Ausselhreibung der Stelle einer Hilfsliraft an der deutschen Staatsgewerbeschule in Reichenberg (Druck 487/3). -552/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Krczala o tom, že zemský úřad v Brně brání stavební činnosti obcí (tisk 499/1). -Překlad ad 552/2. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Krczal wegen Verhinderung der GmeindeBautätigkeit durch das Landesamt in Brünn (Druck 499/1). -552/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Schmidta stran nesprávné odpovědi na interpelaci tisk 325/2 z 9. října 1936 (tisk 499/5). -Překlad ad 552/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators R. Shmidt wegen unrichtiger Beantwortung der Interpellation Druck 325/2 vom 9. Oktober 1936 (Druck 499/5). -552/4 (původní zněni). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran neoprávněného omezování ústavně zaručené svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře (tisk 499/6). -Překlad ad 552/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen ungerechtfertigter Einschränkung der verfassungsmäßig gewährleisteten Versammlungsfreiheit durela die Bezirksbehörde Mies (Druck 499/6). -552/5 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora L. Franka stran označení "Národní shromáždění" v jazyce německém (tisk 500/2). -Překlad ad 552/5. Antwort der Regierung auf die InterpeÍlation des Senators L. Frank betreffend die Bezeichnung "Národní shromáždění" in deutscher Sprache (Druck 500/B). -552/6 (původní znění). Odpověď Ministra vnitra na interpelaci senátora dr F. Tischera stran bezdůvodných zákazů návěstních desek a vývěsnícb skříněk (tisk 500/6). -Překlad ad 552/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Dr. F. Tischer wegen unbegrürideter Verbote von Ansehlagetafeln und Aushängekästen (Druck 500/6).
553 Původní znění. Interpelláció Benyujtja: Füssy szenátor a Föidmivelésügyi és a Pénzügyi Miniszter Urakhoz Czilizköz ármentesítése, csatornázása és a megfrelelő Dunaszakasz kotrása tárgyában. -Překlad. Interpelácia senátora Füssyho ministrom vnútra a financií o odvodnení a kanalizcii Czilizközu a o bagrovaní prísiušného úseku Dunaja.
554 Odpovědi: 554/1 (původní znění). Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Steinera, Fidlika, Kreibicha ministrům vnitra a spravedlnosti o poměrech, zavládnuvších v urbariální obci Farkašdu (tisk 455/9). -Překlad ad 554/1. Vállasz a földművelésűgyi minisztertól Steiner, Fidlik és Kreibich szenátorok interpellációjára a Farkasd urbéri községben uralkodó viszonyok tárgyában (455/9. nysz.). -554/2 (původní znění). Odpověď ministrů vnitra, financí a zemědělství na interpelaci senátorů Steinera, Fidlíka a Kreibicha o škodách způsobených krupobitím a povodní v Nededu (tisk 455/10). -Překlad ad 554/2 Válasz a belügyi, pénzügyi és földművelésügyi miniszterektól Steiner, Fidlík és Kreibich szenátorók interpellációjára a negyedi jégkárok és árvízkárok tárgyában (455/10. nysz.). -/3. Odpověď vlády na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti přizpůsobení se cen obili ze sklizně 1937 současné cenové výši (tisk 497/4).
555 Původní znění. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti (tisk 483/5). -Překlad. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators L. Frank in Angelegenheit der zweisprachigen Aufschriften auf Grund der international garantierten Gleichheitsgrundsätze (Druck 483/5).

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.