Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012

466/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 11. ledna 2012 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení finančních nákladů za kalendářní rok 2011, které byly uvolněny na funkci senátora Ing. Jana Hajdy z rozpočtu Senátu Parlamentu ČR.

Informace ohledně příjmů členů Senátu Parlamentu ČR za rok 2011 byly na jaře 2012 uveřejněny na webových stránkách Senátu Parlamentu České republiky www.senat.cz.

příloha

647/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 16. ledna 2012 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o senátním tisku č. 253 - Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček). Konkrétně se tazatel zajímal o poskytnutí veškerých informací předložených prezidentem republiky Senátu Parlamentu ČR k tomuto tisku. Dále se dotazoval na správnost data uvedeného na webových stránkách Senátu u přijetí zmíněného tisku.

Senátní tisk č. 253 byl na základě rozhodnutí Organizačního výboru Senátu rozeslán senátorům a senátorským klubům v listinné podobě. Jelikož se však jednalo o senátní publikaci ve smyslu § 149 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, bylo možné do tohoto senátního tisku nahlédnout na Organizačním odboru Kanceláře Senátu (kontakt je: , tel. 257075108).

Co se týče lhůty uvedené na internetových stránkách Senátu u tohoto tisku, konstatovali jsme, že zde nebyla uvedena přesně, ale díky pečlivosti tazatele došlo k nápravě. Žádost prezidenta republiky byla Senátu doručena dne 14. prosince 2011. Za nepřesně uvedenou informaci jsme se omluvili.

2497/2012/S

Kanceláři Senátu byla dne 27. 2. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) o subjektech, které v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011 poskytovali Kanceláři Senátu poradenské činnosti (bez ohledu na charakter činnosti) a o advokátních kancelářích, které v současnosti poskytují Kanceláři Senátu právní služby.

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Kancelář Senátu tazatelce sdělila, že shromáždění požadovaných informací představuje časově náročnou činnost, neboť byly vyžadovány informace z různých oblastí působnosti útvarů Kanceláře Senátu za relativně dlouhé časové období zpětně. Podle Spisového řádu Kanceláře Senátu se všechny dokumenty ukládají v příručních registraturách ve všech spisových uzlech po dobu jednoho roku, v následujícím kalendářním roce se předávají do spisoven (samostatných či centrální). V případě tazatelkou požadované informace se tedy nejednalo o běžné vyhledání informace, nýbrž o vyhledání mimořádně rozsáhlé, které kladlo značné časové nároky na pověřené pracovníky jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu, neboť bylo nutno většinu potřebných dokladů (smlouvy a objednávky, jejichž předmětem byla poradenská a konzultační činnost), a údajů z nich vyhledat v systémech a evidencích již vyřízených a uzavřených dokumentů.

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací prováděli pracovníci odboru technického zabezpečení, odboru informačních technologií, personálního oddělení a právního oddělení Kanceláře Senátu ve dnech 29. 2. – 2. 3. 2012 po celkovou dobu 12,5 hodin. V Sazebníku úhrad za poskytování informací Kanceláře Senátu je stanovena hodinová sazba 348,- Kč za každou započatou hodinu výkonu mimořádně rozsáhlého vyhledání informací.

Na podkladě výše uvedeného oznámila Kancelář Senátu tazatelce, že celková výše úhrady nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání požadovaných informací činí 4.524,- Kč. Podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím je poskytnutí informace podmíněno zaplacením vyčíslené úhrady nákladů.

Vzhledem k tomu, že tazatelka neprovedla v zákonné lhůtě požadovanou úhradu, Kancelář Senátu její žádost podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím odložila, protože však Kancelář Senátu obdržela úhradu částky 4.524,- Kč dne 29. 5. 2012, rozhodla se nad rámec zákona o svobodném přístupu k informacím požadované informace pisatelce poskytnout a to v souladu s § 4 odst. 5 téhož zákona v elektronické podobě. Informace byly přílohou odpovědi.

příloha

3489/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 15. března 2012 stížnost na hlasitost znělky, která v Jednacím sále v sídle Senátu Parlamentu ČR oznamuje zahájení schůze pléna a zahajuje hlasování. Na základě stížnosti tazatel současně zaslal žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací na následující dotazy:

  1. Proč je znělka v Jednacím sále tak hlučná?
  2. Uvažujete se změnou, aby znělka byla slyšet zejména mimo jednací sál, a v něm třeba nebyla slyšet vůbec?
  3. Jsou nějaké technické, či finanční problémy hlasitost znělky v jednací síni podstatně snížit, či její zvuk tam zcela odstranit?

V reakci na dotazy pisatele jsme uvedli, že uvedená znělka splňuje veškeré zákonné normy ohledně hlasitosti. Vzhledem k vysílání dění v Jednacím sále na vnitřním okruhu v prostorách Senátu Parlamentu ČR je znělka velmi dobře slyšet právě mimo Jednací sál a upozorňuje tak osoby pohybující se v okolních prostorách na zahájení či pokračování schůze a hlasování. Nejsou známy žádné technické či finanční problémy, které by hlasitost znělky bránily snížit, vzhledem k výše uvedenému se však o změně hlasitosti znělky neuvažuje.

3890/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 27. března 2012 upozornění na existenci podnětu spolu se žádostí o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak bude uvedený podnět vyřešen, případně komu byl k realizaci přeposlán. V reakci na žádost tazatelky jsme uvedli následující:

Upozornění na podnět č. 20120309112830 (Zajistit možnost rychlého vyhledání vlastníka skupiny nemovitostí v regionu), který je zveřejněn na webových stránkách www.podnety.cz, byl postoupen všem členům Senátu Parlamentu České republiky, a to prostřednictvím senátorských klubů. Senátorům nezařazeným do senátorských klubů bylo podání postoupeno přímo.

Sdělujeme, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

4026/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 29. března 2012 upozornění na existenci podnětu spolu se žádostí o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak bude uvedený podnět vyřešen, případně komu byl k realizaci přeposlán. Na žádost tazatelky jsme uvedli následující:

Podnět č. 20110606150309 (Žádost o zajištění, aby policistům nebylo možné účelově vyplácet mimořádně vysoké odměny v posledním roce služby), zveřejněný na webových stránkách www.podnety.cz, byl postoupen všem členům Senátu Parlamentu České republiky, a to prostřednictvím senátorských klubů. Senátorům nezařazeným do senátorských klubů bylo podání postoupeno přímo.

Sdělujeme, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že v případě podání podnětu s identickou žádostí o vyřízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, již taková žádost nebude vyřízena na základě výše uvedeného zákona.

4407/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 10. dubna 2012 podnět ve věci porušování základních lidských práv při výkonu exekucí. Na základě podnětu tazatel současně zaslal žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací na následující dotazy:

  1. Přišel už čas na uplatnění práva podle článku 23 Listiny základních práv a svobod, nebo ještě v této věci zbývají jiné zákonné prostředky jak s okamžitou platností zabránit porušování lidských práv při výkonu exekucí?
  2. A pokud zbývají další prostředky, jaké to jsou?

K dotazům pisatele uvádíme, že Senátu Parlamentu České republiky nepřísluší zasahovat do moci soudní ani výkonné. Rovněž sdělujeme, že v § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se uvádí, že: „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Podnět pisatele byl k informaci postoupen členům Senátu Parlamentu České republiky.

Závěrem si dovolujeme upozornit na § 14, odst. 2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který stanoví postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého bydliště nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště.

5322/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 26. dubna 2012 žádost o poskytnutí zvukových a přepisu těsnopiseckých záznamů ze schůzí Ústavně-právního výboru, Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu k návrhu nového občanského zákoníku (senátní tisk č. 259, 2012). Dále tazatel požadoval zápis z 18. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku ze dne 18. 1. 2012 k témuž.

K žádosti o zvukové záznamy uvádíme toto:

Z 33. a 34. schůze Ústavně-právního výboru (10. a 11. 1. 2012) k senátnímu tisku č. 259 byl v souladu se zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 95 odst. 3, pořízen zvukový záznam na magnetofonovou pásku, nahrávka je k dispozici u tajemnice Ústavně-právního výboru Květy Skoupé, telefon +420 257 072 289, e-mailová adresa .

Senátní tisk č. 259 byl ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku projednáván na 19. schůzi dne 18. ledna 2012. V souladu se zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 95 odst. 3, byl pořízen zvukový záznam na magnetofonovou pásku; nahrávku má k dispozici tajemnice Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Blanka Fotrová, telefon +420 257 072 784, e-mailová adresa .

Ze 17. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (24. 1. 2012) k senátnímu tisku č. 259 byl rovněž pořízen zvukový záznam, nahrávka je uložena u tajemnice Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Andrey Jůzové, telefon +420 257 072 765, e-mailová adresa .

S tajemnicemi výborů si lze telefonicky domluvit osobní schůzku za účelem poslechu požadovaných nahrávek záznamů ze schůzí. Nahrávky jsou připraveny k poslechu.

Zápis z 19. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku i záznam z hlasování č. 8 a č. 9 ze stejné schůze jsou přílohami této odpovědi.

Těsnopisecké záznamy pořízeny nebyly, neboť se na nich výbory neusnesly (zákon č. 107/1999 Sb., § 95 odst. 4).

příloha 1, příloha 1

příloha 2

příloha 3

6266/2012/S
6397/2012/S

Kanceláři Senátu byla dne 18. 5. 2012 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) s dotazy na ubytování předsedy Senátu Parlamentu České republiky, kterým byl v letech 2004-2010 pan Přemysl Sobotka. V podání se pisatel dále dotazuje mimo jiné na nemovitosti k užívání pro potřeby předsedy Senátu Parlamentu České republiky a výdaje s tím spojené.

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Kancelář Senátu tazateli sdělila, že shromáždění požadovaných informací představovalo časově náročnou činnost, neboť byly vyžadovány informace za relativně dlouhé časové období zpětně. Podle Spisového řádu Kanceláře Senátu se všechny dokumenty ukládají v příručních registraturách ve všech spisových uzlech po dobu jednoho roku, v následujícím kalendářním roce se předávají do spisoven (samostatných či centrální). V případě požadované informace se nejednalo o běžné vyhledání informace, nýbrž o vyhledání rozsáhlé, které kladlo časové nároky na pověřenou pracovnici útvaru Kanceláře Senátu, neboť bylo třeba většinu potřebných údajů vyhledat v systémech a evidencích již vyřízených a uzavřených dokumentů.

Vyhledání informací provedla pracovnice odboru technického zajištění dne 21. 5. 2012 a celková doba zpracování činila 1 hodinu. V sazebníku úhrad za poskytování informací Kanceláře Senátu je stanovena hodinová sazba 348,- Kč za každou započatou hodinu výkonu rozsáhlého vyhledání informací.

Na podkladě výše uvedeného Kancelář Senátu tazateli oznámila, že celková výše úhrady nákladů na vyhledání požadovaných informací činí 348,- Kč.

Na základě úhrady nákladů 348,- Kč na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v zákonné lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady byly tazateli v souladu s § 4 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím požadované informace poskytnuty v elektronické podobě. Informace jsou přílohou této odpovědi.

příloha, příloha

7461/2012/S

Kanceláři Senátu byla dne 11. června 2012 doručena žádost o doplnění informace poskytnuté tazateli na základě předchozích žádostí č. j. 6266/ 2012/ S a č. j. 6397/ 2012/ S ohledně ubytování, které měla Kancelář Senátu k dispozici pro předsedu Senátu Parlamentu České republiky v letech 2005 - 2009.

Protože tazatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), nespecifikoval, zda se jedná o odvolání, stížnost či nové podání a výše uvedený zákon termín doplnění a ujištění se nezná, žádost o doplnění informace byla vzhledem ke svému charakteru i účelu poskytnutí informace vyhodnocena jako nová žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím navazující na předcházející dvě podání. Z tohoto důvodu bylo možné požadovanou informaci poskytnout, přestože nová žádost nesplňovala formální náležitosti v souladu s § 14 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy že ze žádosti nebylo zřejmé, zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba by také měla vždy uvést v každé jednotlivé žádosti svoje jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

V souladu s § 4 odst. 5 téhož zákona, jenž stanoví, že pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě, jsme požadovanou informaci poskytli na v předchozích podáních č. j. 6266/ 2012/ S a č. j. 6397/ 2012/ S uvedenou elektronickou adresu.

Požadovaná informace:

K dotazu č. 1, zda předseda Senátu Parlamentu České republiky v letech 2005 – 2009 užíval byt v senátorské ubytovně, za který Kancelář Senátu hradila nájem ve výši cca 19 tis. Kč, jsme uvedli:

Ano, částka za měsíční nájem a služby (jde o jedno souhrnné číslo) za byt v senátorské ubytovně pro tehdejšího předsedu Senátu činila cca 19 tis. Kč. Dle ústavního pořádku České republiky je předseda Senátu Parlamentu ČR druhým nejvyšším ústavním činitelem státu po prezidentu republiky. Jednalo se o přiměřeně vybavený byt v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

K dotazu č. 2, zda můžeme sdělit celkovou užitnou plochu vily, kterou někdejší předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka nevyužíval, bylo žadateli sděleno:

Užitná plocha vily je 493 m2.

7474/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 12. června 2012 žádost o poskytnutí informace, zda byl Ing. Pavel Halas, narozen 30. 9. 1963, podnikající na základě živnostenského oprávnění pod identifikačním číslem 13414003 asistentem některého senátora. V případě kladné odpovědi na první otázku tazatele dále zajímalo, v jakém období a kterému senátorovi dělal Ing. Halas asistenta. Časově žadatel vztahoval svůj dotaz k období od 1. ledna 2010 do 12. června 2012.

V reakci na žádost jsme tazateli po konzultaci se samostatným oddělením právním poskytli požadovanou informaci, v elektronické podobě.

Ing. Pavel Halas byl asistentem senátora Mgr. Miloše Malého (volební obvod č. 76 - Kroměříž, do Senátu zvolen 2010) v období od 1. září 2011 do 31. prosince 2011. V předcházejícím období, tj. od 1. ledna 2010 do 1. září 2011, ani v následujícím období po skončení platnosti jeho smlouvy, tj. po termínu 31. prosince 2011 do současnosti (tj. do 12. června 2012) již nebyl dle našich dostupných informací Ing. Pavel Halas asistentem senátora Malého ani jiného senátora či senátorky.

8308/2012/S

Kancelář Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senátu) obdržela dne 28. června 2012 prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka se dotazovala, zda je na webových stránkách Senátu uveřejněný jeho rozpočet na roky 2011 a 2012 v členění dle rozpočtové skladby - případně jak je možné se k těmto detailním rozpočtovým údajům dostat.

Rozpočtová data v členění dle rozpočtové skladby nejsou na webových stránkách Senátu k dispozici. Nicméně pod bodem č. 11 „Výroční zprávy za rok 2011“ jsou uveřejněny ekonomické ukazatele vztahující se k rozpočtu Kanceláře Senátu. Rozpočtové údaje Senátu v členění dle rozpočtové skladby byly tazatelce poskytnuty v příloze.

příloha

8835/2012/S

Kancelář Senátu obdržela dne 11. července 2012 žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona o svobodném přístupu k informacím). Předmětem zájmu žadatele byl přehled čerpání náhrad senátory Senátu Parlamentu České republiky.

Přehled čerpání náležitostí senátorů dle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších přepisů (čerpání paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů dle § 5, § 6 a § 9 zákona za rok 2011) je k dispozici na webových stránkách Senátu Parlamentu České republiky www.senat.cz / Informace a zajímavosti / Základní statistické ukazatele Senátu / Přehledy.

9083/2012/S

Kancelář Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senátu) obdržela dne 16. července 2012 prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona o svobodném přístupu k informacím). Žadatelku zajímalo, zda Kancelář Senátu plánuje vypsání veřejné zakázky pro oblasti: nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat, popřípadě jestli veřejné zakázky v některé z těchto oblastí již byly vypsány a daná zadávací nebo poptávková řízení již proběhla.

Podle českých zákonů musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací, které přesáhnou určitý finanční objem. Správný název pro výběrové řízení je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákona o veřejných zakázkách) „zadávací řízení“. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky. Přehled vypsaných zadávacích řízení je veřejně dostupný na webových stránkách http://www.isvzus.cz/ Vyhledávání podle zadavatele, zadavatelem je Kancelář Senátu.

Na zakázky malého rozsahu jsou vypisována tzv. poptávková řízení. Pokud se jedná o dotaz, zda Kancelář Senátu plánuje poptávková řízení v oblastech, které žadatelka uvedla, jsme upozornili na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, jenž stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Poskytnutím informace o eventuálně připravovaných poptávkových řízeních by došlo nejen k porušení zákona o svobodném přístupu k informacím, ale mohlo by dojít také k udělení neoprávněné kompetitivní výhody jednomu ze zájemců o účast na takovém řízení.

Co se týče dotazu na v minulosti vypisovaná poptávková řízení, včetně stále probíhajících, informovali jsme tazatelku, že odbor informačních technologií v dotazovaných oblastech provedl poptávkové řízení na vytvoření senátních webových stránek pro děti a mládež v červenci roku 2009 prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy, dílo bylo následně realizováno a publikováno na www.senat.cz (http://mladez.senat.cz/). Jiné řízení nebylo zadáváno.