Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013

707/2013/S

Žádost o poskytnutí informace k platům, senátorským náhradám, provozním a ostatním nákladům úřadu.

Žádost o informace byla doručena 16. ledna, žadatel požadoval informace v rozsahu pořadové číslo, dodavatel, název zakázky, číslo smlouvy, objednávky, předávacího protokolu, daňového dokladu a uvedení celkové ceny s DPH se dnem platby tak, jak je uvedl v tabulce pro vyplnění a poskytnutí informací u odboru informačních a komunikačních technologií. Tabulku vypracovanou žadatelem pro jeden odbor požadoval upravit a vytvořit i pro zbývající odbory nebo sekce Senátu, v závislosti na počtu pracovníků nebo objemu čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Informace k provozním nákladům žadatel požadoval za rok 2011 a 2012.

Vypracování odpovědi by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, a proto byla požadována úhrada dle Sazebníku úhrad ve výši 348,- Kč za každou započatou hodinu práce. Tazateli bylo oznámeno, že podle § 17 odst. 5 zákona je celková výše úhrady nákladů 100 920,- Kč, které je nutno zaplatit v zákonné lhůtě 60 dnů.

Žadatel zaslal stížnost na postup při vyřizování žádosti a vyjádřil nesouhlas s výší náhrady, žádal poskytnutí informace bezplatně. 27. února vedoucí kanceláře Senátu požadavek na zaplacení úhrady potvrdil.

Vzhledem k tomu, že tazatel v zákonné lhůtě náklady nezaplatil, bylo zasláno oznámení o odložení žádosti.

1369/2013/S

Žádost o informace ve věci zřizovatele a správy subjektu ke dni 31. 12. 2012

Dne 4. 2. jsme obdrželi žádost o následující ( ke dni 31.12.2012):

 1. Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu?
 2. Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?
 3. Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)?
 4. Rozpočet vašeho subjektu, a to:
  • zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly)
  • zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to i když jdou mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu
  • vlastní zdroje
  • výše rezervního fondu, je-li zřízen
  • nároky nespotřebovaných výdajů
 5. Pracovníci:
  • počet celkem
  • počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a DPČ)
 6. Mzdy:
  • celkový objem mzdových prostředků
  • odvody na sociální pojištění
  • odvody na zdravotní pojištění
  • DPZČ
  • čisté vyplacené mzdové prostředky
 7. Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012 ?

Níže uvádíme požadované informace:

 1. Kancelář Senátu byla zřízena zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, k zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu.
 2. Kancelář Senátu provozuje následující webové stránky:
 3. Kancelář Senátu má podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, obdobné postavení jako organizační složka státu. Není zakladatelem žádné právnické osoby.
 4. Rozpočet:
  • Kapitola 303 Senát Parlamentu je organizační složkou státu a je plně financována ze státního rozpočtu
  • nemá k dispozici žádné další zdroje financování
  • kapitola má rezervní fond s nulovým zůstatkem
  • nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 31. 12. 2012 celkem 71 944 tis. Kč
 5. K 31.12.2012 měla Kancelář Senátu 192 zaměstnanců (přepočtený stav dle úvazků 191,375).
  • Na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 18 osob.
  • Na dohodu o provedení práce pracovaly 4 osoby.
 6. Mzdy – skutečnost k 31. 12. 2012
  • platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 159 537 tis. Kč
   (jedná se o platy zaměstnanců a senátorů vč. odchodného senátorů, kterým skončil mandát)
  • odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
   (odvod za organizaci) 47 832 tis. Kč
  • odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
   (odvody zaměstnanci a senátoři) 11 712 tis. Kč
  • odvod pojistného na zdravotní pojištění (za organizaci) 17 219 tis. Kč
  • odvod pojistného na zdravotní pojištění 8 301 tis. Kč
   (odvody zaměstnanci a senátoři)
  • DPZČ – daň z příjmů ze závislé činnosti 30 640 tis. Kč
  • vyplacené čisté platy zaměstnanců a senátorů 102 887 tis. Kč
 7. Neinvestiční výdaje k 31. 12. 2012 474 668 tis. Kč
  Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012 14 789 tis. Kč

1869/2013/S
1916/2013/S

Totožné s č.j. 1369/2013/S

2459/2013/S

Žádost ve věci oprávněnosti osvědčení o účasti v odboji proti komunismu.

Dne 26. února jsem obdrželi tento konkrétní dotaz: Který orgán státní správy či veřejné moci České republiky je kompetentní k přezkumu oprávněnosti vydaných osvědčení o účasti v odboji proti komunismu, vydaných Ministerstvem obrany ČR?

Otázkou určení příslušnosti správního orgánu v řízeních podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (dále jen „zákon“) se zabýval poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, který vyjádřil své stanovisko v Závěru č. 112. Úkolem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu je sjednocovat právní úpravu správního procesu, sjednocovat výklad správního řádu a publikací doporučujících stanovisek koordinovat aplikační praxi ve veřejné správě.

S odkazem na uvedený Závěr č. 112 k žádosti konstatujeme, že k vedení odvolacího řízení a vydání rozhodnutí o odvoláních proti meritornímu rozhodnutí ministerstva obrany ve věci podle § 6 odst. 3 a 6 zákona je příslušná Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu zřízená zákonem. Ke všem ostatním procesním úkonům, k nimž je podle správního řádu příslušný nadřízený správní orgán, je příslušný ministr (ve stanovených případech po projednání v rozkladové komisi). K provedení přezkumného řízení vůči rozhodnutí ministerstva obrany podle § 6 odst. 3 nebo 6 zákona je tak příslušný ministr, stejně tak jako k činění opatření proti případné nečinnosti ministestva obrany.

2659/2013/S

Žádost o znění tisku č. 56 – ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky.

Dne 28. února byla doručena žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. Žadatel tak činil s vědomím i přes korektní upozornění na webových stránkách Senátu PČR, že zveřejnění brání ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb.; domnívám se však, že uvedené ustanovení lze vyložit ústavněkonformním způsobem a v této tak závažné události celospolečenských rozměrů. Domnívá se, že musí být dána přednost ústavně zaručenému právu na informace a mé žádosti by mělo být vyhověno a je toho názoru, že ust. § 149 odst. 2 zákona dopadá na „neveřejnou schůzi“ (event. její část), ale v daném případě jde „jen“ o neveřejné jednání Senátu na určité schůzi, či její části.

Podle ustanovení § 139 odst. 2 jednacího řádu Senátu je tato publikace neveřejná.

2876/2013/S

Žádost o zveřejnění výsledku hlasování k senátnímu tisku číslo 56.

Žadatel nenašel údaj na webových stránkách Senátu, a proto požádal dne 3. března v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o seznam přítomných a jejich vyjádření, uskutečněné formou hlasování, k návrhu na podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. Současně žádal o poskytnutí výsledku hlasování k senátnímu tisku číslo 56 na 7. schůzi Senátu v 9. funkčním období, konané dne 4.3.2013, a to podle jmen. Činil tak s vědomím i přes upozornění na webových stránkách Senátu PČR, že zveřejnění brání ustanovení § 149 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb. Domníval se však, že uvedené ustanovení na tuto situaci nedopadá, neboť podle jeho názoru je neveřejné toliko jednání o návrhu, nikoli však výsledek tohoto jednání, který je vyjádřen hlasováním, a to podle ust. § 139 odst. 1 věta poslední vposled zmíněného zákona: „O návrzích se hlasuje veřejně podle jmen.“

Odbor vnějších vztahů a služeb vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle §15 odst. 1 Informačního zákona. Podle ustanovení § 82 odst. 4 jednacího řádu Senátu platí, že jde-li o neveřejnou schůzi Senátu, informace o výsledku hlasování není veřejnosti a sdělovacím prostředkům dostupná. Toto ustanovení respektuje povahu neveřejné schůze i zvláštní postup při jednání o žalobě Senátu proti prezidentu republiky.

2889/2013/S

Žádost o zápis a záznam ze 7. schůze Senátu dne 4. 3. 2013.

Dne 5. března jsme obdrželi následující žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:zápis z neveřejného jednání Senátu o žalobě na prezidenta, těsnopiseckou zprávu z téhož a záznam z téhož (a to vč. hlasování jednotlivých senátorů).

Základní ustanovení o veřejnosti schůze Senátu upravuje jednací řád Senátu v § 52. Zákon rozlišuje veřejnou schůzi Senátu, jíž se může kromě senátorů a určených zaměstnanců Kanceláře Senátu účastnit ve vyhrazených prostorách i veřejnost, a neveřejnou schůzi, které se mohou účastnit pouze senátoři a další osoby jen stanoví-li tak zákon nebo rozhodne-li tak Senát. Jednací řád Senátu v § 139 odst. 1 výslovně stanoví, že jednání Senátu o návrhu ústavní žaloby je neveřejné, tj. s vyloučením veřejnosti. Od institutu veřejnosti schůze Senátu je nutno odlišovat úpravu způsobu hlasování na schůzi Senátu, ať již se koná za přítomnosti veřejnosti (veřejná schůze), nebo s jejím vyloučením (neveřejná schůze). Základní ustanovení týkající se způsobu hlasování upravuje Jednací řád v § 70 a násl. hlasuje se veřejně nebo tajně. Veřejně se hlasuje buď zdvižením ruky, případně i za pomoci technického zařízení, nebo podle jmen. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Jednací řád Senátu v § 139 odst. 1 zakotvuje povinnost o návrhu na schválení či zamítnutí ústavní žaloby hlasovat veřejně podle jmen. Tento postup byl na předmětné schůzi dodržen; senátoři vyslovovali veřejně před svými kolegy a dalšími osobami, které byly oprávněny zúčastnit se neveřejné schůze, odpověď na otázku, zda jsou pro nebo proti návrhu na schválení ústavní žaloby.

Závěr: Veřejnost schůze a způsoby hlasování Senátu jsou dva odlišné procedurální instituty. I na neveřejné schůzi Senátu se hlasuje buď veřejně (tj. senátor před přítomnými projeví svůj názor) nebo tajně prostřednictvím hlasovacího lístku (tj. názor senátora zůstane před přítomnými utajen). Podle ustanovení § 82 odst. 4 jednacího řádu Senátu platí, že jde-li o neveřejnou schůzi Senátu, informace o výsledku hlasování není veřejnosti a sdělovacím prostředkům dostupná. Toto ustanovení respektuje povahu neveřejné schůze i zvláštní postup při jednání o žalobě Senátu proti prezidentu republiky.

2936/2013/S

Žádost o text senátního tisku č. 56, zápisy, záznamy o hlasování, prezenční listinu ze 7. schůze Senátu dne 4. 3. 2013.

Dne 5. března jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Předmětem žádosti bylo poskytnutí všech informací a dokumentů, které jsou Senátem Parlamentu České republiky evidovány v souvislosti s jednáním o návrhu obžaloby prezidenta Klause pro velezradu a následného jednání 7. schůze Senátu v 9. funkčním období.

Zejména zápisy (případně podrobné stenozáznamy, pokud jsou pořizovány) ze schůzí všech výborů Senátu, kde byl projednán příslušný Návrh senátorů na podání ústavní žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu, kompletní stenografický záznam jednání výše uvedené schůze Senátu, záznam o hlasování o senátním tisku č. 56, Ústavní žalobě Senátu proti prezidentu pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, prezenční listinu a seznam omluvených senátorů i s důvody omluvy pro výše uvedenou schůzi Senátu.

K této žádosti bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informací. Podle ustanovení § 82 odst. 4 jednacího řádu Senátu platí, že jde-li o neveřejnou schůzi Senátu, informace o výsledku hlasování není veřejnosti a sdělovacím prostředkům dostupná. Toto ustanovení respektuje povahu neveřejné schůze i zvláštní postup při jednání o žalobě Senátu proti prezidentu republiky. Z důvodu závažnosti jednání o žalobě Senátu proti prezidentu republiky, Kancelář Senátu zveřejnila přesný výsledek hlasování o žalobě ihned po skončení schůze. Výsledné usnesení včetně žaloby zveřejnila poté, co byla doručena Ústavnímu soudu.

3032/2013/S

Žádost o informace ve věci nakládání s použitými elektrozařízeními a elektro-odpadem včetně dodavatelů služeb.

Kancelář Senátu obdržela dne 6. března prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci nakládání s použitými elektrozařízeními a elektroodpadem, a to včetně našich dodavatelů služeb.

Na základě dotazu ohledně nakládání s použitým elektrozařízením skupiny 5 – osvětlovacím zařízením jsem sdělili: Pro Kancelář Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (dále jen „KS“) udělilo Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce v množství menším než 100 tun za rok ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech firmě: Antonín Herrman. Tato firma zajišťuje pro KS odvoz do systému zpětného odběru použitých výrobků – světelných zdrojů, a to zcela zdarma, dle požadavků a potřeb KS vč. dopravy. Rozsah zmíněných zdrojů je velice nepatrný a pro potřeby KS by každá kapacita unifikovaných nádob, dle jednotlivých komodit byla zbytečně objemná.

3362/2013/S

Žádost o výsledky hlasování senátorů ve věci návrhu žaloby na prezidenta republiky na 7. schůzi Senátu.

Pisatel požadoval informaci v souvislosti s konáním 7. schůze Senátu dne 4. března 2013, kde se jednalo o návrhu na podání ústavní žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. Konkrétně žádal zápis z hlasování senátorů, jmenovitě jak kdo hlasoval a současně informaci, který ze senátorů nebyl přítomen.

Bylo vydáno rozhodnutí o tom, že danou informaci nelze poskytnout z následujících důvodů: Veřejnost schůze a způsoby hlasování Senátu jsou dva odlišné procedurální instituty. I na neveřejné schůzi Senátu se hlasuje buď veřejně (tj. senátor před přítomnými projeví svůj názor) nebo tajně prostřednictvím hlasovacího lístku (tj. názor senátora zůstane před přítomnými utajen). Podle ustanovení § 82 odst. 4 jednacího řádu Senátu platí, že jde-li o neveřejnou schůzi Senátu, informace o výsledku hlasování není veřejnosti a sdělovacím prostředkům dostupná. Toto ustanovení respektuje povahu neveřejné schůze i zvláštní postup při jednání o žalobě Senátu proti prezidentu republiky.

5306/2013/S

Žádost o poskytnutí výsledků hlasování k senátnímu tisku č. 56.

Pisatel požaduje poskytnutí výsledku hlasování k senátnímu tisku č. 56 na 7. schůzi Senátu v 9. funkčním období, konané dne 4. 3. 2013, a to podle jmen. Tento dotaz je zcela shodný s dotazem č.j. 2876/2013/S, který jsme obdrželi jako žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 5. března 2013.

K tomuto číslu jednacímu bylo vydáno a zasláno žadateli rozhodnutí o odmítnutí žádosti (viz výše).

5307/2013/S

Žádost o poskytnutí textu senátního tisku č. 56.

Pisatel požaduje poskytnutí znění senátního tisku č. 56 – ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc. pro velezradu. Tato žádost se shoduje se žádostí č.j. 2659/2013/S, kterou jsme obdrželi dne 28. února 2013.

Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o neposkytnutí požadovaného textu z důvodu projednávání v režimu „neveřejný“ s odůvodněním (viz výše).

5404/2013/S

Žádost o poskytnutí kopie videozáznamu z jednání.

Kanceláři Senátu byla dne 25.dubna 2013 doručena prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci poskytnutí kopie videozáznamu ze semináře senátního klubu ODS - diskusního fóra s názvem „Umírá ústav pro studium totalitních režimů?“, který se konal ve středu 24. dubna 2013 od 9.00 hodin v Jednacím sále Senátu.

Jednání bylo živě přenášeno na webu www.senat.cz, a v současné době je i nadále tento záznam volně přístupný. Zde zasílám odkaz: http://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20130424003700&konec=20130424999999

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty oprávněny v souvislosti s pořizováním kopií požadovat úhradu nákladů. Vytvoření požadované kopie videozáznamu si vyžaduje převedení do obecně používaného formátu. Podle předběžného odhadu se jedná o 6 hodin práce. Podle platného sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, je sazba 348,- Kč za každou započatou hodinu práce. Z toho plyne, že celková výše nákladů na pořízení tohoto záznamu by byla 2 088,- Kč.

5630/2013/S

Žádost o poskytnutí textu ústavní stížnosti na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Dne 1. května jsme obdrželi následující žádost. V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádá pisatel poskytnout informace o stížnosti na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., a to formou poskytnutí textu této stížnosti.

Pisateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože tyto informace nemůže Kancelář Senátu poskytnout. Text návrhu je totiž oprávněn poskytnout Ústavní soud. Vzhledem k tomu, že šlo o již zveřejněnou informaci, zaslali jsme odkaz na tiskovou zprávu Ústavního soudu.

6324/2013/S

Žádost o získání přehledu uzavřených smluv povinným subjektem včetně elektronické podoby prvních deseti smluv z r. 2013.

Dne 15. května 2013 jsme prostřednictvím elektronické podatelny obdrželi žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., vedenou pod č. j. 6324 / 2013 / S. Tato žádost se týkala poskytnutí následujících informací: zaslání přehledu všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013 a poskytnutí elektronické podoby prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce.

V tabulce jsme zaslali tazateli přehled smluv, na základě kterých byly v požadovaném období poskytnuty veřejné prostředky (viz § 8b zákona č. 106/1999 Sb.). Smlouvy jsme poskytli pouze ve formátu PDF, přičemž je třeba respektovat ust. § 8b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., tj. že základní osobní údaje je možné poskytnout pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Na základě žádosti jsme zaslali prvních 10 smluv z tohoto seznamu v té podobě, kterou jsme měli k dispozici.

7115/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 4. června 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Pisatel J. V. žádal o poskytnutí informací, které se týkaly rozsudku Okresního soudu Nový Jičín.

Věc: Doplnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byl pisatel J. V. vyzván k upřesnění žádosti.

Kancelář Senátu připomněla, že není orgánem soudní moci.

J. V. byl upozorněn, že pokud svou žádost neupřesní do 30 dnů, Kancelář Senátu rozhodne o odmítnutí žádosti.

Jelikož pisatel svou žádost do 30 dnů neupřesnil, kancelář Senátu žádost J. V. odložila.

7529/2013/S
7659/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 11. června 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Pisatelka Mgr. V. T. žádá o sdělení jmen a příjmení předsedy a místopředsedů Senátu PČR dle jednotlivých funkčních období od roku 1996 do současnosti, s vymezením jejich funkčního období.

Věc: Doplnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nejprve byla žadatelka Mgr. V. T. v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. vyzvána k doplnění informací týkajících se jejího data narození.

Žadatelka Mgr. V. T. informaci doplnila.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byla pisatelka, jejíž dotaz se týkal personálního obsazení funkcí předsedy a místopředsedů horní komory Parlamentu od roku 1996 do současnosti, odkázána na webové stránky Senátu, a to konkrétně na na tento odkaz: http://www.senat.cz/informace/z_historie/studie/15_let_ceskeho_senatu.pdf.

Dále byla upozorněna, že informace o současném obsazení funkcí (rok 2013) lze nalézt na této webové adrese: http://www.senat.cz/senat/index.php.

8460/2013/S
9507/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 1. července 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel I. I. požadoval za Společenství čerpacích stanic ČR písemný, případně zvukový záznam z 25. června 2013 (14. schůze výboru VHZD), konkrétně projednávání novely zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

Úhrada nákladů

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty oprávněny v souvislosti s pořizováním kopií požadovat úhradu nákladů. Pořízení kopie záznamu bylo podmíněno zaplacením vyčíslených nákladů. Pokud by nebyla do 60 dnů ode dne tohoto oznámení zaplacena vyčíslená částka, Kancelář Senátu by žádost odložila.

odpověď

Žadatel o informaci I.I. ze Společenství čerpacích stanic ČR uhradil přes bankovní účet vyčíslené náklady, a tak mu byla na zvukovém nosiči poskytnuta požadovaná informace.

odpověď

9688/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 1. srpna 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatelka A. K. požadovala rozsáhlé informace týkající se počítačových systémů a zabezpečení v Senátu PČR.

Bezpečnost poskytnutých informací

Požadavek byl konzultován vedle příslušných útvarů Kanceláře Senátu také s Národním bezpečnostním úřadem.

Žádosti tazatelky bylo vyhověno s upozorněním, že sdělené informace slouží pouze pro její potřebu a z bezpečnostních důvodů není možné je dále šířit.

10212/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 12. srpna 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatelel Ing. F. B. požadoval informace týkající se případů, kdy Senát v posledních pěti letech řešil přestupky veřejných funkcionářů.

žádost

Doplnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel o poskytnutí informace podle InfZ. byl vyzván k upřesnění požadavku.

výzva

Žadatel o poskytnutí informace Ing. F. B. žádost nedoplnil ani neupřesnil, proto byla jeho žádost odložena.

10217/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 12. srpna 2013 prostřednictvím České pošty na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatelel F. F. požadoval blíže nespecifikované informace.

žádost

Doplnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel o poskytnutí informace F. F. byl podle regulí zákona č. 106 /1999 Sb. vyzván k upřesnění požadavku a doplnění informace.

výzva

Žadatel o poskytnutí informace F. F. žádost nedoplnil ani neupřesnil, proto byla odložena.

25.08/2013

Prostřednictvím e-mailu ředitele sekce ekonomicko-správní Kanceláře Senátu se na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obrátil dne 25. srpna 2013 žadatel S. G. s žádostí o poskytnutí informací.

S. G. požadoval zveřejnění platů všech současných senátorů a všech výdajů pro jejich asistenty od posledních senátních voleb.

žádost

Náležitosti podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kancelář Senátu vyzvala žadatele S. G. k řádnému podání žádosti: výzva.

Žadatel S. G. upřesnil dotaz: upřesnění.

Kancelář Senátu poskytla žadateli upřesňující informace: odpověď.

Žadatel reagoval stáhnutím žádosti, resp. de facto o informace nepožádal, jelikož nesplnil potřebné náležitosti, které ukládá InfZ.: informace.

Tímto byl požadavek uzavřen a Kancelář Senátu jej považuje za vyřízený.

11262/2013/S

SS 11401/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 6. září 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel J. H. požadoval zveřejnění platů a odměn vedoucích pracovníků Senátu PČR za roky 2002 až 2012 a první pololetí roku 2013.

Doplnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel J. H. byl nejprve vyzván k doplnění žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Konkrétně se jednalo o doplnění IČO. Podle § 14 odstavce 2 neobsahuje-li žádost všechny náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Po doplnění informací bylo žadateli J. H. sděleno, že Senát PČR nemá vedoucí pracovníky. Platové náležitosti Senátu jsou pak upraveny v zákoně č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

odpověď

11423/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 10. září 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel I. K. požadoval informaci týkající se přijetí zákona o podpoře obnovitelných zdrojů.

Kancelář Senátu pisateli poskytla následující informaci: odpověď.

11699/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 16. září 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatelka S. J. požadovala informaci týkající se prošetření vraždy jejího syna.

Kancelář Senátu pisatelku upozornila, že Senát má zákonodárnou moc a tato problematika nespadá do jeho kompetencí.

odpověď

11872/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 19. září 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel J. S. požadoval informace týkající se vydávání karet pro volný vstup do prostor Senátu. Tazatele zajímala pravidla pro jejich vydávání a okruh osob, kterým je možno karty vydat, předpisy pro jejich vydávání. Požadoval jmenovitě, kterým osobám byly v posledním období karty vydány a jak dlouho se uchovávají údaje o jejich použití.

Kancelář Senátu pisateli odpověděla: odpověď.

Jelikož sídlo Senátu PČR je místem, kde dochází ke styku s utajovanými informacemi, na část „žádosti o informace“ bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti: rozhodnutí.

12958/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 10. října 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací. Žadatel J. K. požadoval záznam zprávy, kdy Senát či jiný orgán rozhodl o prodeji zásobníků zemního plynu, které vlastnila Česká republika. Pokud o prodeji nejednal Senát, požadoval informaci, který orgán nebo ministerstvo o prodeji jednalo.

Kancelář Senátu žadatele odkázala na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

odpověď

13475/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 24. října 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel M. M. požadoval informaci o subjektech, které zajišťují překladatelský servis pro potřeby Senátu v roce 2013, informace o jednotkové ceně a předmětu plnění, ceny za úřední překlad, ceny za tlumočení (hodina, půlden, den) i za jednotlivé jazyky. Žadatel rovněž požadoval sdělení výše expresních příplatků.

Kancelář Senátu zodpověděla část dotazů, ovšem vypracování komplexní odpovědi by si vyžádalo značnou časovou náročnost. V takovém případě jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů.

odpověď

Jelikož žadatel poplatek v termínu neuhradil, Kancelář Senátu žádost odložila.

13476/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 24. října 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel T. B. požadoval informaci o subjektech zajišťující překladatelský servis pro potřeby Senátu v roce 2013. Zajímal se o roční objem prostředků vynaložených na překlady a tlumočení. Zajímalo jej, na základě čeho byly jednotlivé překladatelské subjekty vybírány (zadání, výběrová řízení atd.). Žádost se týkala konkrétního obsahu předmětu plnění.

Kancelář Senátu část dotazu zodpověděla, ovšem odpověď na celou „žádost“ by si vyžádala značnou časovou náročnost. V takovém případě jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů.

odpověď

Žadatel poplatek neuhradil, proto Kancelář Senátu žádost odložila.

13881/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 5. listopadu 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel P. Č. požadoval informaci v komprimované podobě (zvukový záznam) týkající se vystoupení kandidátů na ústavní soudce v Senátu.

Kancelář Senátu žadateli zaslala odkaz k samostatnému vyhledávání s tím, že pokud by trval na přímém poskytnutí informace, jednalo by se o časově náročné vyhledávání, které by muselo být zpoplatněno.

odpověď

Žadatel P. Č. na odpověď reagoval stížností.

14694/2013/S

SS 13881/2013/S

Kancelář Senátu obdržela 19. listopadu 2013 stížnost žadatele o informaci P. Č. na první instanci správního orgánu (tedy odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu).

Stížnost na podání žádosti připadla druhé instanci povinného subjektu (tedy vedoucímu Kanceláře Senátu).

Vedoucí Kanceláře Senátu pouze potvrdil postup první instance povinného subjektu.

odpověď

Žadatel P. Č. neuhradil náklady na rozsáhlé vyhledávání, proto Kancelář Senátu žádost odložila.

14823/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 21. listopadu 2013 na elektronickou podatelnu na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel D. D. požadoval informaci týkající se toho, zda byl jejich návrh na zajištění dostupnosti konopí pro léčbu a výzkum (zaslaný 17. listopadu 2013) předán všem senátorům a senátorkám.

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu informoval o návrhu žadatele senátory prostřednictvím klubů.

odpověď

15683/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 6. prosince 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatel J. Š. požadoval informaci týkající se členství senátorů a senátorek v KSČ a KSČM.

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako prvoinstanční orgán rozhodl o odmítnutí žádosti: odpověď.

15796/2013/S

Kancelář Senátu obdržela dne 9. prosince 2013 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací.

Žadatelka M. CH. požadovala dva okruhy informací: informaci týkající se členství senátorů a senátorek v KSČ a KSČM a odškodnění občanů, kteří museli v letech 1951 až 1969 odvádět zemědělské dodávky.

žádost

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako prvoinstanční orgán rozhodl o odmítnutí části žádosti: odmítnutí.

Část informací by poskytl v případě úhrady nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací.

informace