Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kancelář Senátu podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací:

1) Žadatel o informace poskytované Kanceláří Senátu, pokud se nejedná o již zveřejněnou informaci, uhradí Kanceláři Senátu úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací ve výši:

a) 3,-- Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie, 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,

b) 12,-- Kč za 1 kus CD-R, 15,-- Kč za 1 kus DVD-R,

c) náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb,

d) 348,-Kč za každou započatou hodinu výkonu mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (jedná-li se o poskytnutí informace v čase kratším než 1/2 hodiny, lze uvedený náklad krátit o polovinu).

2) V případě, že Kancelář Senátu bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Poskytnutí informace, za kterou bude požadována úhrada nákladů, je podmíněna zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Kancelář Senátu žádost odloží.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Kanceláře Senátu, Valdštejnské náměstí č. 17/4 118 01 Praha 1 nebo převodem na účet Kanceláře Senátu u České národní banky v Praze č.ú. 19-26423001/0710 variabilní symbol 111 plus pořadové číslo přidělené žadateli odborem komunikace a vnějších vztahů.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.