Výroční zpráva o podávání informací za rok 2001

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zpracovaná samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2001

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. úvodem uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech, podaných písemnou formou (§ 13 odst, 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

a. Počet podaných žádostí o informace: 6
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny v obsahu dalšího textu

Shodně s předchozím obdobím (rok 2000) převažovaly také v roce 2001 písemné žádosti o informace, vztahující se k hospodaření Senátu Parlamentu České republiky.

Tři dotazy zaslané elektronickou poštou v období února až března 2001 byly zcela shodného obsahu a jejich pisatelé požadovali informaci o nákladech a úhradě cesty předsedy Senátu Parlamentu České republiky na Kubu. Dotazy byly zodpovězeny v součinnosti s ekonomickým odborem.

V průběhu července 2001 se na Senát obrátil zahraniční expert zpracovávající podklady pro zprávu Evropské unie, který žádal o informaci týkající se dodržování zákona č. 238/1992 Sb., o ochraně veřejného zájmu. Odpověď byla obratem zpracována a posléze doplněna tajemníkem Mandátového a imunitního výboru Senátu ke spokojenosti žadatele.

V srpnu 2001 se na Kancelář Senátu obrátil tazatel, požadující s poukazem na zákon č. 106/1999 Sb., o informaci o finančních nákladech zahraničních cest senátorů do Thajska a na Filipíny. Dotaz byl zodpovězen po součinnosti ekonomického odboru a pisateli byl nabídnut časopis Senát, který pravidelně obsahuje přehled přijatých návštěv a zahraničních cest.

Poslední dotaz zaslaný studentem Masarykovy univerzity v Brně, se týkal rozpočtu Senátu a byl zodpovězen rovněž ve spolupráci s ekonomickým odborem Senátu. Tazatel byl upozorněn na přílohu k zákonu č .491/2000 Sb., o státním rozpočtu a byly mu sděleny základní údaje upraveného rozpočtu kapitoly 303 - Senát.

Úhrada za poskytnutí informace nebyla účtována žádnému občanovi.

Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/01 6. 2. 2001 (e-mail) finanční náklady zahraniční cesty předsedy Senátu na Kubu Ne Uzavřeno. 9. 3. 2001 vyjádření ekonomického odboru, odpověď pisateli dne 14. 2. a 22. 3. 2001 - sam. odd. pro styk s veřejností
2/01 6. 2. 2001 (e-mail) finanční náklady zahraniční cesty předsedy Senátu na Kubu Ne Uzavřeno. 9. 3. 2001 vyjádření ekonomického odboru, odpověď pisateli dne 14. 2. a 22. 3. 2001 - sam. odd. pro styk s veřejností
3/01 18. 3. 2001 (e-mail) finanční náklady zahraniční cesty předsedy Senátu na Kubu Ne Uzavřeno. 9. 3. 2001 vyjádření ekonomického odboru, 22. 3. 2001 odpověď pisateli - sam. odd. pro styk s veřejností
4/01 17. 7. 2001 (e-mail) dodržování zákona č. 238/1992 Sb., o ochraně veřejného zájmu Ne Uzavřeno. 17. 7. 2001 předáno Mandátovému a imunitnímu výboru, odpověď pisateli 19. 7.2001 - Mandátový a imunitní výbor
5/01 24. 8. 2001 (e-mail) finanční náklady zahraničních cest senátorů do Thajska a Filipín Ne Uzavřeno. 30. 8. 2001 vyjádření ekonomické odboru, odpověď pisateli dne 5. 9. 2001 - sam. odd. pro styk s veřejností
6/01 4. 11. 2001 (e-mail) rozpočet Senátu Ne Uzavřeno. 6. 11. 2001 vyjádření ekonomického odboru, odpověď pisateli dne 9 11. 2001- sam. odd. pro styk s veřejností

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovaná tiskovou tajemnicí Kanceláře Senátu za rok 2001

Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Senát PČR ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví, že žádosti o poskytnutí informace, které jsou na Kancelář Senátu směrovány ze strany sdělovacích prostředků, samostatně vyřizuje tiskový tajemník Kanceláře Senátu (na základě materiálů, které jsou na vyžádání tiskového tajemníka v případě potřeby povinny dodat věcně příslušné útvary). Tiskový tajemník je součástí odboru tiskového a spisového.

Tiskové a ediční oddělení registruje denně průměrně 10 telefonických dotazů novinářů týkajících se chodu a provozu Senátu ČR i Kanceláře Senátu, činnosti Senátu PČR a senátorů. Vzhledem k charakteru novinářské práce a nutnosti rychlého reagování je valná většina telefonických dotazů bezprostředně zodpovězena.

V případě dotazu vyžadujícího náročnější přípravu na odpověď, novináři pokládají dotazy elektronickou poštou a stejným způsobem je jim odpovězeno. V letošním roce bylo takto zodpovězeno přes 70 dotazů od našich i zahraničních novinářů. Díky prezentaci elektronické adresy pracovníků tiskového odboru na www stránkách Senátu na tiskový odbor směřují i některé dotazy občanů. Pokud odpověď nepřekračuje rámec běžné práce tiskového odboru, je také bezprostředně vyřízena. Takových dotazů bylo v letošním roce vyřízeno cca 50. Ostatní dotazy jsou přesměrovány na samostatné oddělení pro styk s veřejností.

Ve většině případů se dotazy týkají běžných záležitostí v činnosti Senátu PČR a jeho orgánů - program jeho jednání, složení jeho orgánů, situace s projednáváním jednotlivých návrhů zákonů či dotazy na aktuální pracovní program jednotlivých senátorů. Převážná většina zevrubných dotazů se stejně jako v předešlých letech týkala ekonomické stránky činnosti Senátu PČR a jeho orgánů, zvláště platu senátorů, plateb za zahraniční cesty nebo stavebních investic.

Prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byl na odbor tiskový a spisový směrován pouze jeden dotaz od redaktorky časopisu Týden. Jednalo se o poskytnutí adres pronajímaných služebních bytů pro senátory. Tento dotaz byl do týdne písemně zodpovězen, odvolání proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb. podáno nebylo.