1. část zpracovaná samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme souhrnné údaje o žádostech, které byly podány písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona) v následujícím členění:

  1. Počet podaných žádostí o informace: 4
  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
  4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: (řízení o sankcích nebylo vedeno)
  5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny v obsahu dalšího textu

Po obsahové stránce šlo o rozdílné předměty žádostí, takže nelze činit žádná zevšeobecnění.

Žadatelka z Uherského Hradiątě, která požádala o přehledné sdělení činnosti senátora ze svého volebního obvodu, byla bezprostředně informována o možnosti využití internetu Senátu. Její pozdější žádost o specifikaci údajů byla vyřízena v součinnosti s výborem, jehož je uvedený senátor místopředsedou, načež žadatelka poděkovala za poskytnuté informace (e-mail).

Žadateli z Prahy byl k jeho požadavkům zaslán text Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (čj. 1003/2002).

Žadateli z Prahy, který za občanské sdružení "Habeas Corpus" požadoval po předsedovi Senátu zodpovězení otázek:

  1. o očistě justice a státní správy dle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu,
  2. kdo a jak vykonává dohled nad causou neoprávněně vydaných lustračních osvědčení,
  3. zda, kdy a jak se otázkami ad 1,2, zabývaly poslanecké orgány a jak je vykonávána parlamentní kontrola.

V prvém bodě byl pisatel upozorněn na nepříslušnost Senátu Parlamentu České republiky, další dvě otázky zodpověděl dopisem senátor pan M. Žantovský s připojením kopie zápisu ze schůze senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (čj. 1066/2002).

Žadatel ze Znojma, který píše diplomovou práci o financování politických stran, požadoval údaje o rozpočtech a výdajích jednotlivých senátorských klubů. Obsáhlá odpověď byla zpracována v součinnosti s ekonomickým odborem Kanceláře Senátu (čj. 3740/2002).

Úhrady za poskytnutí informací nebyly žádnému žadateli účtovány.

2. část zpracovaná tiskovou tajemnicí Kanceláře Senátu za rok 2002

Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Senát PČR ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví, že žádosti o poskytnutí informace, které jsou na Kancelář Senátu směrovány ze strany sdělovacích prostředků, samostatně vyřizuje tiskový tajemník Kanceláře Senátu (na základě materiálů, které jsou na vyžádání tiskového tajemníka v případě potřeby povinny dodat věcně příslušné útvary). Tiskový tajemník je součástí odboru tiskového a spisového.

Na odbor tiskový a spisový se denně obrací několik novinářů s dotazy týkajícími se činnosti Senátu a práce jednotlivých senátorů, časté jsou i dotazy ohledně provozu Kanceláře Senátu. Ve většině případů se tyto dotazy týkají běžných záležitostí v činnosti Senátu PČR a jeho orgánů - program jeho jednání, složení orgánů Senátu, situace s projednáváním jednotlivých návrhů zákonů či dotazy na aktuální pracovní program jednotlivých senátorů. Valná většina telefonických dotazů je zodpovězena přímo nebo poukazem na webové stránky Senátu.

V případě dotazu vyžadujícího náročnější přípravu na odpověď novináři pokládají otázky, respektive soubory otázek, elektronickou poštou a stejným způsobem je jim odpovězeno. V roce 2002 bylo takto vyřízeno 76 dotazů zahrnujících 143 otázek od našich i zahraničních novinářů.

Otázky novinářů doručené elektronickou poštou lze rozdělit do tří skupin. Prvním je okruh otázek týkající se činnosti Senátu či práce jednotlivých senátorů. Těchto otázek bylo 17, což činí 12% z celkového počtu.

Druhý okruh otázek se týká finančního a materiálního zabezpečení práce senátorů - financování zahraničních cest, autoprovozu Kanceláře Senátu, odměňování, stravování nebo ubytování senátorů. Otázek na tato témata bylo 102, tzn. 71 % z celkového počtu.

Třetí okruh se týkal práce Kanceláře Senátu. Dominovaly zde otázky na rekonstrukci a provoz jednotlivých budov v areálu Senátu včetně Valdštejnské zahrady, dále dotazy týkající se srpnových záplav. 24 těchto otázek činilo 17% ze všech položených.

Veškeré dotazy byly uspokojivě a v nejbližší možné době zodpovězeny. Na odbor tiskový a spisový nebyl v roce 2002 směrován žádný dotaz prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.