Výroční zpráva o podávání informací za rok 2003

1. zpracovaná Samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2003

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme souhrnné údaje o žádostech, které byly podány písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona) v následujícím členění:

a.Počet podaných žádostí o informace:13
b.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
c.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
(žádný rozsudek nebyl vydán)
  0
d.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:
(řízení o sankcích nebylo vedeno)
e.Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:jsou uvedeny v obsahu dalšího textu

Žádosti o poskytnutí informací byly zcela různorodé povahy, takže nelze v tomto směru provést jejich zevšeobecnění, nehledě na relativně nízký počet žádostí. Tři ze žádostí došly od téhož pisatele, avšak i ty se týkaly rozličných oblastí.

Žadatel z Mostu se dotazoval počátkem roku na adresu senátorské kanceláře pana senátora Železného, která v té době ještě nebyla uvedena na internetu. Dále se zajímal o úhradu provozu senátorských kanceláří a o rozpočet Senátu Parlamentu České republiky. Odpověď na tento dotaz byla zpracována v součinnosti s právním oddělením a s ekonomickým odborem.

Pisatel z Rousínova si stěžoval na neposkytnutí informace ze strany Ministerstva vnitra v součinnosti se změnou zákona č. 140/1991 Sb., o zpřístupnění svazků STB zákonem č. 107/2002 Sb. a tázal se na otázku úhrady případné škody. Žadatel byl informován o existenci orgánu Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 2 posledně citovaného zákona, jakož i o zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (čj. 3387/2003).

Tentýž žadatel na formuláři žádosti o poskytnutí informace položil předsedovi Senátu otázku, „jak pečlivě je zajištěna ochrana pedofilů v České republice státní mocí“. Byla mu poskytnuta informace o příslušných partiích trestního zákona i trestního řádu (čj. 3391/2003).

Stejný pisatel opět na formuláři požádal o informaci „o řešení problematiky nadlimitního množství škodlivin v potravinách, pitné vodě, ovzduší a půdě“. Byl mu poskytnut přehled základních právních norem, které tuto problematiku upravují včetně příslušných kontrolních orgánů (čj. 11635/2003).

Žadatel z Brna, funkcionář sdružení „Děti Země“ požádal s výslovným odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. o text Smlouvy mezi ČR a SRN o propojení dálnice D8 a A17 hraničním mostem. Byl mu zaslán text smlouvy, obsažený v senátním tisku č. 26 a informace o průběhu legislativního procesu (čj. 3900/2003).

Pisatel z Ostravy požádal o informace týkající se rozhodování Senátu o vyslovení souhlasu se jmenováním kandidátů na soudce Ústavního soudu. Byly mu poskytnuty konkrétní údaje o výsledcích hlasování a informační materiály o Senátu s adresářem senátorských kanceláří.

Další žadatel, píšící z výkonu trestu v Ostravě, požádal o koncepty posledních novel trestního zákona a trestního řádu. Byly mu zaslány texty senátních tisků č. 298 a č. 388.

Občan z Prahy požádal o sdělení volebního obvodu městské části Praha 15 - Horní Měcholupy a obratem elektronické pošty obdržel odpověď.

Občanské sdružení BEZK požádalo o informace o ekologickém provozu v rámci Senátu. V součinnosti s příslušnými útvary Kanceláře Senátu byl vyplněn a odeslán požadovaný formulářový dotazník.

Občanka z Pardubic požádala o informaci, zda konkrétní poslanec podal oznámení ve smyslu zákona č. 238/1992 Sb. Dotaz zodpověděl tajemník Mandátového a imunitního výboru Senátu.

Pisatel z Nového Města na Moravě se tázal mj. na znění senátorského slibu a zda existuje „morální kodex senátora“. Byl mu sdělen text slibu s informací zákona č. 238/1992 Sb. (zákon o střetu zájmů) a obdržel také brožury týkající se Senátu.

Občan z Ústí nad Labem se dotázal na personální obsazení Senátu. Byla mu zaslána informační brožura s požadovanými údaji.

Pisatelka z Brna se zajímala o zdroje financování Senátu a také o kontrolní funkce ve vztahu k Senátu. Požadované informace jí byly poskytnuty v součinnosti s ekonomickým odborem Kanceláře Senátu, zároveň jí byly zaslány informační brožury.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 3c/ zákona č. 106/1999 Sb.).

Žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.

V Praze dne 3. února 2004

JUDr. I. Vůjtěchová

Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/03 15. 1. 2003(e-mail) Adresa senátorské kanceláře VO č. 54, rozpočet Senátu PČR Ne Uzavřeno. 21. 1. 2003 žadatel vyrozuměn o adrese, dále o přísl. ustanoveních zákona č. 236/1995 Sb. a zák. č. 579/2002 Sb.
2/03 25. 3. 2003 čj. 3387/2003 Stížnost na neposkytnutí informací Ministerstvem vnitra ČR Ne Uzavřeno. 28. 3. 2003 žadatel vyrozuměn o existenci orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve smyslu § 2 zákona č. 107/2002 Sb. a zák. č. 82/1998 Sb.
3/03 25. 3. 2003 čj. 3391/2003 Zajištění ochrany pedofilů Ne Uzavřeno. 28.3.2003 žadateli sděleny příslušná ustanovení trestního zákona a trestního řádu.
4/03 4.4.2003 čj. 3900/2003 Smlouva ČR - SNR o propojení dálnice D8 a A17 Ne Uzavřeno. 8.4.2003 žadateli zaslány požadované texty Smlouvy
5/03 7.8.2003 čj. 9528/2003 Rozhodování Senátu o souhlasu se jmenováním soudců Ústavního soudu Ne Uzavřeno. 18.8. 2003 sděleny požadované údaje
6/03 10.10.2003 čj. 11452/2003 Žádost o koncepty návrhů na změnu trestního zákona a trestního řádu Ne Uzavřeno. 14.10.2003 zaslány žadateli příslušné senátní tisky
7/03 14.10.2003 čj. 11635/2003 Problematika škodlivin v ovzduší, vodě, půdě ve vztahu k potravinám Ne Uzavřeno. 21.10.2003 žadatel informován o příslušných zákonných normách
8/03 13.11.2003(e-mail) Informace o volebním obvodu Ne Uzavřeno. 13.11.2003 žadatel informován
9/03 20.11.2003(e-mail) Informace o ekologickém provozu Ne Uzavřeno. 26.11.2003 odeslán vyplněný dotazník
10/03 23.11.2003(e-mail) Informace o čestném prohlášení poslance Ne Uzavřeno. 24.11.2003 odeslaná odpověď
11/03 28.11.2003 čj. 13627/2003 Senátorský slib, morální kodex Ne Uzavřeno. 9.12.2003 odeslána odpověď na dotazy
12/03 1.12.2003 čj. 13713/2003 Informace o složení Senátu Ne Uzavřeno. 3.12.2003 žadateli zaslány informační materiály
13/03 12.12.2003(e-mail) Financování Senátu, Senát a kontrola Ne Uzavřeno. 19.12.2003 žadatelce odeslána odpověď na dotazy spolu s informačními brožurami

2. zpracovaná pracovnicí tiskového a spisového odboru Kanceláře Senátu za rok 2003

Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Senát PČR ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví, že žádosti o poskytnutí informace, které jsou na Kancelář Senátu směrovány ze strany sdělovacích prostředků, samostatně vyřizuje tiskový tajemník Kanceláře Senátu (na základě materiálů, které jsou na vyžádání tiskového tajemníka v případě potřeby povinny dodat věcně příslušné útvary). Tiskový tajemník je součástí odboru tiskového a spisového.

Odbor tiskový a spisový denně vyřizuje množství dotazů týkajících se činnosti Senátu a jednotlivých senátorů. Většinou se jedná o dotazy týkající se běžného chodu, např. program jednání Senátu, volby do Senátu, složení orgánů Senátu, časový harmonogram jednotlivých senátorů apod. Velmi časté jsou také žádosti o zprostředkování kontaktu se senátory. Tyto dotazy a žádosti jsou bezprostředně vyřizovány pracovníky oddělení tiskového a spisového.

Složitější dotazy či soubory otázek jsou směrovány tiskové tajemnici Kanceláře Senátu elektronickou poštou, prostřednictvím počítače jsou také vyřizovány. Všechny písemné dotazy a odpovědi na ně jsou evidovány. V roce 2003 bylo takto vyřízeno 69 dotazů, které zahrnovaly celkem 143 otázek od našich i zahraničních novinářů.

Nejvíce dotazů - 30, 5% - bylo zaměřeno na provoz Kanceláře Senátu. Otázky se týkaly jednak rekonstrukce Valdštejnského a Kolovratského paláce, oprav budov a zahrady po povodních, autoprovozu, stravování, ubytování senátorů. Několik dotazů bylo zaměřeno i na spotřebu recyklovaného papíru a vzhledem k mezinárodní situaci i na ostrahu objektu Senátu.

Na konkrétní činnost Senátu nebo jednotlivých senátorů bylo směrováno 26% dotazů. Stejný počet dotazů byl také zaměřen na financování zahraničních cest, přičemž na dotazy o konkrétním obsahu jednotlivých cest jsme odpovídali pouze třem novinářům. Zde je ovšem nutno zmínit, že dotazy na konkrétní záležitosti týkající se zahraničních aktivit deleguje odbor tiskový a spisový přímo na jednotlivé účastníky zahraničních cest. Pět dotazů se týkalo rozpočtu Senátu a financí vůbec a čtyři novináři se zajímali o historické prostory Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady.

Všechny dotazy byly vždy vyřízeny v nejbližší možné době. Na odbor tiskový a spisový nebyl v roce 2003 směrován žádný dotaz prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V Praze dne 9. ledna 2004

Mgr. Květoslava Kozáková