Výroční zpráva o podávání informací za rok 2006

1. část - zpracovaná oddělením vztahů s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2006

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 6
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
5. Další informace: V roce 2006 se žádosti o informace vztahovaly k ekonomické oblasti - rozpočtu Senátu PČR pro rok 2005 (5/06) a k platům ústavních činitelů (2/06, 3/06). Další dotazy se týkaly povinnosti senátorů odpovídat na podání občanů (1/06), počtu absencí při schůzích Senátu jednoho ze senátorů (6/06) a externího auditu v Kanceláři Senátu (4/06)
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/06 28. 2. 2006 (dopis čj. 2313/06) Povinnost senátorů odpovídat na dotazy občanů - kontakt na europoslance Ne 13. 3. 2006 žadateli odeslána odpověď včetně požadovaných kontaktů.
2/06 27. 3. 2006 (dopis čj. 3483/06) Platy ústavních činitelů - výsledky voleb do Senátu v roce 2002 Ne Informace ekonomického charakteru zpracovány v součinnosti s ekonomickým odborem KS, v otázce voleb byl pisatel odkázán na webové stránky Senátu a ČSÚ. 4. 4. 2006 odeslána odpověď.
3/06 18. 8. 2006 (e-mail) Základní plat senátora - seznam "náhrad výdajů spojených s výkonem funkce senátora" Ne Informace sděleny 25. 8. 2006 v součinnosti s ekonomickým odborem KS.
4/06 6. 9. 2006 (e-mail) Externí audit v Kanceláři Senátu Ne Požadované informace sděleny interním auditorem KS dne 6. 9. 2006.
5/06 24. 9. 2006 (e-mail) Rozpočet Senátu pro rok 2005 Ne Odpověď odeslána 24. 9. 2006 s odkazem na Výroční zprávu za rok 2005 KS a na zákon č. 675/2004 Sb.
6/06 17.10.2006 (e-mail) Dotaz na počet absencí jednoho ze senátorů při plénech Senátu Ne Informace sděleny 20.10.2006 ve spolupráci s archivem KS.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.

V roce 2006 oddělení vztahů s veřejností mj. přijalo a vyřídilo 1 140 písemných podání (dopisy, elektronická pošta) od občanů a organizací, která však nespadají do režimu uvedeného zákona a jejich analýza bude zpracována samostatně.


2. část - zpracovaná tiskovým tajemníkem Kanceláře Senátu za rok 2006

V průběhu roku 2006 nebyly k tiskovém tajemníkovi podány žádné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a všechny dotazy a otázky ze strany médií byly vyřizovány standardní agendou přímé komunikace s médii.

V roce 2006 bylo publikováno celkem 251 tiskových zpráv včetně avíz o akcích pořádaných v Senátu PČR. Celkem se uskutečnilo 49 tiskových konferencí.

Většina dotazů byla vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence. Dotazy se týkaly především:

  1. legislativní práce Senátu Parlamentu ČR, schvalování zákonů, legislativního procesu atd.
  2. jednotlivých senátorů, klubů, výborů a komisí
  3. chodu Kanceláře Senátu a financování Senátu PČR

Mezi nejčastější dotazy patřily dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu. Z rozpočtových otázek patří stabilně mezi nejčastější otázky platů, resp. odměňování senátorů a finančních náhrad. Další významný okruh otázek (především z první poloviny roku 2006) a se týkal ukončené rekonstrukce Kolovratského paláce.

Pravidelné dotazy vznášela média na rozpočty jednotlivých zahraničních cest, programy a cíle zahraničních cest, především u exotičtějších a vzdálených destinací.

Tradičně nejvíce dotazů ze strany médií směřovalo na legislativní proces v Senátu PČR, termíny projednávaných bodů, návrhy výborů, výsledky hlasování a dikce pozměňovacích návrhů.

Je zřejmé, že výraznou mediální pozornost přitáhly říjnové senátní volby. Před volbami, v době, kdy byly podány kandidátky jednotlivých politických subjektů, byl Senát PČR negativně zmiňován v souvislosti s řadou navrhovaných kandidátů, ale jejich absolutní neúspěch naopak tvář Senátu PČR „vylepšil“ a předchozí kritika Senátu PČR se obrátila proti kritikům.

Problémem zůstává nízká volební účast, zvláště ve druhém kole, kdy byly senátní volby samostatné.

Mediální pozornost přitahovaly mimořádné aktivity Senátu PČR, především kulturní léto ve Valdštejnské zahradě, které bylo médii velmi kladně přijato. Zasloužený mediální ohlas si postupně získával chystaný projekt výstavy o Albrechtu z Valdštejna, který byl odborné veřejnosti a médiím představen v červenci.

Ani další velké senátní výstavy pro veřejnost (Parlament v zrcadle času a Dějiny parlamentarismu u nás) neunikly pozornosti médií a byly kladně hodnoceny.

Média rovněž zaznamenala další organizační proměny Kanceláře Senátu (systém odměňování, platový řád) a také nové webovské stránky byly novináři zmiňovány.

Veřejnoprávní televize ČT v průběhu roku 2006 dále rozšiřovala počet vstupů ze Senátu PČR v průběhu jednání pléna a živé vstupy do zpravodajských relací a na program ČT24 se staly standardem. Rovněž parlamentní televize 24CZ pokračovala v průběhu roku 2006 ve vysílání záznamů z jednání pléna a klíčových jednání výborů Senátu PČR.

Celkově lze říci, že mediální zájem o Senát PČR v roce 2006 vzrostl. Svůj podíl na tom mají politické události po červnových volbách do Poslanecké sněmovny PČR, kdy se o Senátu PČR hodně publikovalo v rámci mediálních spekulací o možných ústavních krizích a dalším vývoji povolebního vyjednávání.

Senát PČR si ale získal pozornost i jinak. Velké množství kulturních akcí, mezinárodní konference (předsedové parlamentů V4) a významné iniciativy (pohyb pracovních sil v rámci EU, rozšiřování schengenského prostoru, billboardy na dálnicích atd.) přitáhly k Senátu PČR pozornost médií.

Rovněž obraz Senátu PČR se v médiích proměňuje. Ubývá prvoplánových článků o smyslu Senátu PČR a v tomto kontextu se média spíše vyjadřují k charakteru Senátu PČR, k jeho roli v ústavním (bikamerálním) uspořádání ČR.

Senátu se v roce 2006 vyhnuly negativní mediální kauzy, naopak se objevily některé zásadní články, které Senát PČR hodnotí pozitivně (Respekt č.44).


3. část - zpracovaná oddělením vztahů s veřejností

Od 1. ledna do 31. prosince 2006 bylo předáno k vyřízení oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb, které je pověřeno zabývat se touto agendou, celkem 1 146 podání. Písemných podání bylo zasláno 187, elektronickou poštou došlo 959 podání, anonymních podání přišlo 34. Dotazů odvolávajících se přímo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo 6 (viz Příloha č. 1 - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

K legislativní činnosti nejvíce podnětů, připomínek a stanovisek zasílali občané k novelám zákonů o státní sociální podpoře, sociálních službách, spotřebních daních, k silničnímu zákonu, návrhu senátního návrhu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Pisatelé také zasílali návrhy kandidátů na Veřejného ochránce práv a jeho zástupce a návrhy na státní vyznamenání. Dále žádali o senátní tisky, informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, důvodové zprávy, pozměňovací návrhy, informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů.

Velký ohlas byl zaznamenán k probíhajícím volbám (možnost kandidatury, informace o kandidátech, volebních průkazech, volebních kampaních …) jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, a následně k povolební situaci v Poslanecké sněmovně a k sestavování nové vlády. K činnosti Senátu se dotazy nejvíce vztahovaly k zahraničním cestám, platům a povinnostem senátorů, k rozpočtu Senátu a k 10. výročí vzniku Senátu a s ním spojeným akcím.

V mnoha podáních si pisatelé stěžovali na porušování lidských práv, na činnost soudů a soudců, na orgány činné v trestním řízení a žádali Senát o pomoc. Těmto pisatelům byla většinou poskytnuta rada, jak mají v dané věci postupovat.

Další velkou skupinu tvořily kladné i negativní připomínky, stanoviska a úvahy od jednotlivců a organizací k aktuálním politickým a společenským otázkám, např. vybudování raketové základny USA v České republice, k reformě ve zdravotnictví, vystěhování romských rodin z města Vsetína, politicko-ekonomické situaci atd.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným přímo, nebo v závislosti na problematiku, rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím.

Veškerá podání byla vyřízena ve vymezené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována většinou obratem. Telefonické dotazy a připomínky občanů se týkaly především aktuálně projednávaných zákonů, volebního zákona, termínu a výsledku voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu a do obecních zastupitelstev, informací na internetové stránky Senátu. Žádali o kontaktní adresy na senátorské kanceláře, Veřejného ochránce práv, orgány státní správy, zaslání senátních tisků a dokumentů Senátu.

Někteří pisatelé zpětně projevili poděkování za poskytnuté informace a slova uznání Senátu Parlamentu České republiky.