Výroční zpráva o podávání informací za rok 2007

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2007 bylo předáno k vyřízení oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb, které je pověřeno zabývat se touto agendou, celkem 1052 podání - písemných podání bylo zasláno 176, elektronickou poštou došlo 876 podání. Z toho dotazy odvolávajících se přímo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly dva (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Anonymních podání přišlo 86.

K legislativní činnosti nejvíce podnětů, připomínek a stanovisek zasílali občané k vládní reformě, k Návrhu senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, a k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Pisatelé také žádali o informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, žádali o informace k pozměňovacím návrhům a o informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů, případně vyjadřovali názory k jednotlivým zákonům a návrhům.

K činnosti Senátu se dotazy vztahovaly zejména k informacím o akcích konaných v Senátu. V druhé polovině roku byl zaznamenán obrovský zájem o Výstavu Albrecht z Valdštejna. Většina dotazů se týkala obecných informací k výstavě, ale i k možné současné návštěvě Valdštejnského paláce. Lidé se zajímali i o školní exkurze ve Valdštejnském paláci a velký ohlas mělo i školení pedagogů a Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě.

V mnoha podáních si pisatelé stěžovali na porušování lidských práv, na činnost soudů a soudců, na orgány činné v trestním řízení a žádali Senát o pomoc. Těmto pisatelům byla většinou poskytnuta rada, jak mají v dané věci postupovat.

Další velkou skupinu tvořily kladné i negativní připomínky, stanoviska a úvahy od jednotlivců a organizací k aktuálním politickým a společenským otázkám, např. umístění radarové základny USA v České republice, k reformě ve zdravotnictví, zejména poplatkům u lékaře, k vládní reformě a politicko-ekonomické situaci. Občané posílali i své názory na volbu prezidenta či vstup České republiky do Schengenského prostoru, případně reagovali na vystoupení jednotlivých senátorů v médiích.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným přímo, nebo v závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována většinou obratem.

Telefonické dotazy a připomínky občanů se týkaly především aktuálně projednávaných zákonů. Žádali o kontaktní adresy na senátorské kanceláře, Veřejného ochránce práv, orgány státní správy. Zajímali se o informace k aktuálně probíhajícím schůzím nebo k akcím konaným v Senátu. Velký ohlas měly také kulturní akce.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 2
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno

Další informace: v roce 2007 se žádosti o informace vztahovaly k poskytnutí vyjádření, které zaslal Senát Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č.247/1995 Sb., který v roce 2006 podala skupina senátorů (1/07, 2/07)

Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/07 6.9.2007 (dopis čj. 9624/07) Žádost o poskytnutí vyjádření, které zaslal Senát Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., který v roce 2006 podala skupina senátorů Ne 17.9.2007 žadateli odesláno vyjádření se zdůvodněním, proč se žádosti nevyhovuje
2/07 5.10.2007 (dopis čj. 10074/07) Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace týkající se vyjádření, které zaslal Senát Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., který v roce 2006 podala skupina senátorů Ne 19.10.2007 pisateli odesláno vyjádření o&nbps;odložení žádosti z důvodu, že požadovaná informace je materiálem, který je určen pro rozhodovací činnost Ústavního soudu při kontrole ústavnosti zákona č. 247/1995 Sb. Vydání požadovaných informací není v působnosti činnosti Senátu.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.