Výroční zpráva o podávání informací za rok 2008

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2008 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1634 podání od občanů, z toho 6 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Z celkového počtu podání jich bylo 1004 zasláno přímo do informačního střediska, 342 e-mailů obdrželo oddělení vztahů s veřejností z elektronické podatelny. Anonymů eviduje oddělení 125, z toho 90 e-mailových a 30 zaslaných dopisem či na pohlednici. Písemných listin bylo doručeno 162. Celkem tak bylo doručeno o 581 podání více než v roce 2007.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty, názory či dotazy ze začátku roku zejména k tématům volby prezidenta, občany dále zajímalo zdravotnictví, především vybírání poplatků u lékařů a téma kouření, dále umístění americké radarové základny v České republice, problematika Lisabonské smlouvy, projednávání trestního zákona, problematika hraní hazardních her, otázka Komunistické strany Čech a Moravy či antidiskriminační zákon. V rámci přijatých podání k těmto tématům převládaly zejména připomínky a podněty občanů, následovaly dotazy na aktuální stav projednávání daných tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Ke každému ze zmíněných témat přijalo oddělení vztahů s veřejností také několik petic, které byly obratem postoupeny příslušnému senátnímu výboru.

Pisatelé ve svých podáních často také zmiňovali problematiku lidských práv, stejně jako apelovali na důslednější ochranu zvířat proti týrání. V neposlední řadě přicházely stížnosti také na činnost soudů a orgány činné v trestním řízení. Častým tématem byla v rámci těchto podání také žádost o pomoc v těžké životní situaci. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní. Velkou skupinu písemností tvořily také odkazy na články v tištěných médiích, ve vlastním blogu pisatele, popř. odkazy na reportáže v audiovizuálních médiích. Témata těchto článků a reportáží se týkala zejména současného politického dění v ČR i v zahraničí, v menší míře pak dalšího společenského dění.

V rámci těch podání, která se týkala přímo Kanceláře Senátu, převládaly v první polovině roku především dotazy či připomínky k probíhající výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba, o kterou byl mezi veřejností velký zájem. Specifickou kategorii tvořily dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce, dotazy týkající se dní otevřených dveří a probíhajících kulturních akcí v Senátu PČR, především pak výstav a koncertů.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným přímo, nebo v závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a připomínky občanů, v tomto případě se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, dotazy na kontaktní adresy na příslušné senátory a senátorky, senátní výbory nebo komise. Ostatní telefonické dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům a výstavám.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 6
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/08 29.2.2008
(osobní doručení formuláře čj. 2652/2008)
- Žádost o poskytnutí informace o výši částky odchodného a průměrného platu vybraných senátorů Ne 11.3.2008 žadateli odeslána požadovaná informace
2/08 4.8.2008
(emailové podání čj. 9875/2008)
Žádost o poskytnutí fotokopie vysokoškolského diplomu uděleného předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému za úspěšně absolvovaná studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Ne 11.8.2008 pisateli odesláno vyjádření o odložení žádosti z důvodu, že poskytnutí požadovaného materiálu se nevztahuje k působnosti Senátu PČR.
3/08 18.8.2008
(podání do elektronické podatelny k čj. 9875/2008)
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí fotokopie vysokoškolského diplomu uděleného předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému za úspěšně absolvovaná studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Ne 29.8.2008 žadateli odesláno vyjádření se zdůvodněním, proč se žádosti nevyhovuje.
4/08 11.10.2008
(emailové podání čj. 12733/2008)
Žádost o poskytnutí informace ohledně adaptace Senátu PČR a Kanceláře Senátu na členství v Evropské unii. Ne 20.10.2008 pisateli odeslána požadovaná odpověď spolu s dalšími odkazy a materiály.
5/08 19.11.2008
(doručení dopisem čj. 14345/2008)
Žádost o poskytnutí informace o trestním zákonu, trestním řádu, daňových zákonech a zákonech o účetnictví. Ne 1.12.2008 žadateli odeslána požadovaná informace.
6/08 27.11.2008
(emailové podání žádosti čj. 14864/2008)
Žádost o poskytnutí seznamu senátorů, kteří zároveň působí v zastupitelstvech a radách obcí a krajů. Ne 4.12.2008 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.


Výroční zpráva za rok 2008 pro mediální oblast

V průběhu roku 2008 nebyl tiskový tajemník žádán ani jednou o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Všechny dotazy a otázky ze strany médií a odborné veřejnosti byly vyřizovány standardní agendou přímé komunikace prostřednictvím korespondence, elektronické pošty a telefonátů.

Oproti předcházejícím rokům se zvýšil zájem zahraničních médií o český Senát, což souviselo s blížícím se předsednictvím ČR Radě EU a také aktivní zahraniční politika Senátu PČR vedla k zvýšené potřebě informovat o činnosti Senátu. V neposlední řadě měl vliv na zvýšený zájem zahraničních médií proces přijímání Lisabonské smlouvy v Senátu a smluv o radarové základně v ČR.

V roce 2008 bylo publikováno celkem 337 tiskových zpráv včetně avíz a mimořádných avíz o akcích konaných v Senátu. Celkem se uskutečnilo 92 tiskových konferencí, jejich nárůst je spojen do značné míry s volební kampaní stávajících senátorů do Senátu.

Hlavní zájem o Senát směřoval k:

  1. legislativní práci Senátu Parlamentu ČR, schvalovacímu procesu zákonů, stavu přijímaných zákonů, výsledků hlasování atd.
  2. financování Senátu, platům senátorů, náhrad, k účtu za volební rok atd.
  3. práci jednotlivých senátorů, klubů, výborů a komisí
  4. chodu Kanceláře Senátu a financování aktivit Kanceláře Senátu
  5. osobních záležitostí jednotlivých senátorů
  6. kulturním projektům Kanceláře Senátu, výstavám atd.

Mezi nejčastější dotazy patřily dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu. Z rozpočtových otázek patří dlouhodobě mezi nejčastější otázky platů, resp. odměňování senátorů a finančních náhrad na jízdné, na asistenty a vybavení kanceláří senátorů.

Pravidelné jsou dotazy na rozpočty jednotlivých zahraničních cest a jejich programy a cíle.

Veřejnoprávní televize ČT v průběhu roku 2008 standardizovala přímé přenosy z akcí v Senátu, včetně přímých přenosů částí pléna, tiskových konferencí atd. Běžnou součástí mediálních výstupů ze Senátu se staly přímé vstupy z jednání pléna do zpravodajských relací jak ČT tak ČRo.

O dění v Senátu začala pravidelně informovat nově vzniklá vícezdrojová média a digitální televize, především ČTK, iDnes a Aktuálně.cz, z televizí pak Z1 a RTA.

Mediální obraz Senátu se ustálil na pozici vlivného politického hráče a po senátních volbách na podzim 2008 stoupl zájem o legislativní proces v Senátu vzhledem k pozměněným poměrům politických sil. Překvapivě menší ohlas než v předchozích obdobích měly volby senátních orgánů a vedení Senátu, což lze vysvětlit uzavřenými dohodami hlavních politických stran o rozložení sil v Senátu ještě před samotnou volbou.

V roce 2008 se v Senátu akreditovalo celkem 16 novinářů kromě realizačních týmů ČRo a ČT. Výrazně stoupl počet novinářů, kteří docházejí na jednotlivá pléna.