Výroční zpráva o podávání informací za rok 2009

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2009 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1573 podání od občanů, z toho 11 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). E-mailových podání obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1421, písemných listin bylo evidováno 152. Z celkového počtu e-mailových podání jich bylo 130 zasláno přímo na oddělení vztahů s veřejností, 1291 e-mailových podání obdrželo oddělení vztahů s veřejností z elektronické podatelny. Anonymů eviduje oddělení 47, z toho 26 zaslaných dopisem či na korespondenčním lístku. Oproti roku 2008 tak bylo zasláno oddělení vztahů s veřejností o 78 anonymních sdělení méně.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty, názory či dotazy zejména k tématům Lisabonské smlouvy a zdravotnictví, především vybírání poplatků u lékařů. Dále se občané obraceli na oddělení vztahů s veřejností ve věci problematiky hazardních her, projednávání trestního a školského zákona, vybírání koncesionářských poplatků a v neposlední řadě se témata týkala hospodářské krize, lidských práv či ochrany spotřebitelů. Následovaly dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Občané rovněž apelovali na důslednější ochranu zvířat proti týrání a na větší dohled na činnost soudů a orgánů činných v trestním řízení. Oddělení vztahů s veřejností přijalo také několik petic, které byly obratem postoupeny příslušnému senátnímu výboru.

Častým tématem podání občanů byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní.

Pisatelé dále zasílali odkazy na články v tištěných médiích, ve vlastním blogu pisatele, popř. odkazy na reportáže v audiovizuálních médiích. Témata těchto článků a reportáží se týkala zejména současného politického dění v ČR i v zahraničí, v menší míře pak dalšího společenského dění.

V rámci těch podání, která se týkala přímo Kanceláře Senátu, převládaly dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce, dotazy týkající se dní otevřených dveří a probíhajících kulturních akcí v Senátu PČR, především pak výstav a koncertů.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným přímo. V závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a připomínky občanů, v tomto případě se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, dotazy na možnost účasti na schůzi Senátu, dotazy na kontaktní adresy na příslušné senátory a senátorky, senátní výbory nebo komise. Ostatní telefonické dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům, výstavám či seminářům.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 11
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/09 20.1.2009 (doručení dopisem čj. 662/2009) Žádost o poskytnutí informace o počtu projednaných a neprojednaných tisků za rok 2008 Ne 28.1.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
2/09 19.2.2009 (emailové podání čj. 2100/2009) Žádost o poskytnutí kopií dokumentů týkajících se činnosti Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky Ne 24.2.2009 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace
3/09 4.3.2009 (podání do elekronické podatelny čj. 2577/2009) Žádost o poskytnutí informace ohledně návrhu zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a o změně některých zákonů Ne 5.3.2009 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace
4/09 9.3.2009 (podání do elekronické podatelny čj. 2855/2009) Žádost o informaci týkající se veřejných zakázek Ne 19.3.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
5/09 9.3.2009 (podání do elektronické podatelny čj. 2856/2009) Žádost o informaci týkající se vedení registru oznámení Ne 16.3.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
6/09 16.3.2009 (podání do elektronické podatelny čj. 3186/2009) Žádost o poskytnutí informace ohledně finančních prostředků, které vynaložil Senát PČR za využívání poštovních a telekomunikačních služeb za rok 2007 a 2008 Ne 23.3.2009 pisateli odeslána požadovaná odpověď
7/09 26.8.2009 (podání do elektronické podatelny čj. 10535/2009) Žádost o poskytnutí informace ve věci využívání náhrad senátorem Vlastimilem Balínem Ne 1.9.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
8/09 4.9.2009 (emailové podání žádosti čj. 11045/2009) Žádost o poskytnutí informace ohledně počtu vystoupení senátora Vlastimila Balína v Senátu PČR Ne 7.9.2009 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace
9/09 8.9.2009 (podání do elektronické podatelny čj. 11130/2009) Žádost o poskytnutí údajů o fakturování odborných a administrativních prací senátora Vlastimila Balína Ne 18.9.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
10/09 1.10.2009 (podání do elektronické podatelny čj. 12103/2009) Žádost o poskytnutí jmen senátorů, kteří podali ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu spolu se žádostí o zaslání textu stížnosti Ne 9.10.2009 žadateli odeslán kontakt na jednoho z iniciátorů ústavní stížnosti
11/09 12.10.2009 (podání do elektronické podatelny čj. 12740/2009) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí jmen senátorů, kteří podali ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu spolu se žádostí o zaslání textu stížnosti Ne 16.10.2009 žadateli opětovně odesláno vyjádření se zdůvodněním, proč se žádosti nevyhovuje

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.). Jednomu žadateli byly účtovány náklady spojené se zpracováním požadovaných informací.


Výroční zpráva za rok 2009 pro mediální oblast

V průběhu roku 2009 byl tiskový tajemník požádán o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve dvou případech, a to souběžně s elektronicky podanou žádostí na Oddělení vnějších vztahů. V obou případech se jednalo o informace vážící se k senátorským náhradám. Informace byly poskytnuty koordinovaně a jednotně.

Všechny další dotazy a otázky ze strany médií a odborné veřejnosti byly vyřizovány standardní agendou přímé komunikace prostřednictvím elektronické pošty a telefonátů.

V prvním pololetí byl znát výrazně větší zájem zahraničních médií o český Senát, což souviselo s předsednictvím ČR Radě EU. Ve druhé části roku se pak světová média zajímala o Senát v souvislosti s dokončovanou ratifikací Lisabonské smlouvy. Komunikace se týkala především legislativních procesů v Senátu ve vazbě na Poslaneckou sněmovnu, na prezidenta a na roli Senátu po pádu „předsednické” vlády a také na postoje senátorů k Lisabonské smlouvě ve vztahu k jejímu projednávání Ústavním soudem.

V roce 2009 bylo publikováno celkem 294 tiskových zpráv včetně tiskových zpráv senátorských klubů a jednotlivých senátorů, které byly publikovány prostřednictvím Kanceláře Senátu. Dále jsme publikovali řadu mimořádných avíz o akcích konaných v Senátu. Celkem se uskutečnilo 76 tiskových konferencí a briefingů. Převážně souvisely s uskutečňovanými semináři, konferencemi a dalšími akcemi v Senátu.

Nadstandardní zájem projevila média o Senát v souvislosti s konáním mezinárodní konference Cesta z okovů u příležitosti 20. výročí pádu totalitního režimu u nás. Pravidelně významný zájem projevují média o výstavy pořádané Senátem.

Hlavní zájem o Senát projevovala média v těchto oblastech:

  1. legislativní práce Senátu Parlamentu ČR, schvalovací proces zákonů, stav přijímaných zákonů, výsledky hlasování atd.
  2. financování Senátu v době krize, platy senátorů a zvláště pak v letošním roce módní téma senátorské, respektive poslanecké náhrady
  3. chod Kanceláře Senátu a financování aktivit Kanceláře Senátu zvláště v souvislosti s úpravami „krizového” státního rozpočtu, snižování zaměstnanců
  4. práce jednotlivých senátorů, výborů a komisí a senátorských klubů
  5. osobní záležitosti jednotlivých senátorů
  6. kulturní projekty Kanceláře Senátu, výstavy, koncerty, Kulturní léto
  7. Valdštejnská zahrada, stav zvířat v zahradě, péče o ně

Mezi nejčastější témata novinářů patří stabilně dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu. Z rozpočtových otázek patří dlouhodobě mezi nejčastější otázky na platy, resp. odměňování senátorů a financování náhrad, „expertné”, jízdné atd.

Pravidelné jsou dotazy na rozpočty jednotlivých zahraničních cest a jejich programy a cíle.

Veřejnoprávní televize ČT v průběhu roku 2009 vysílala přímé přenosy z akcí v Senátu a přímé přenosy pléna, vybraných tiskových konferencí a některých konferencí a seminářů. Běžnou součástí mediálních výstupů ze Senátu se staly přímé vstupy z jednání pléna do zpravodajských relací jak ČT tak ČRo. Pokračuje velmi dobrá a úzká spolupráce se zdrojovou agenturou ČTK.

Mediální obraz Senátu se v roce 2009 příliš neměnil. Senát PČR ovšem jako ústavní instituce doplatil částečně na vrcholící krizí, která se projevuje i poklesem důvěry veřejnosti ve státní a ústavní instituce.

V roce 2009 se v Senátu akreditovalo celkem 36 novinářů včetně realizačních týmů ČRo a ČT. Na růstu počtu akreditovaných novinářů má vliv výměna a nový systém vstupních průkazů a také inovace akreditačního programu.