Výroční zpráva o podávání informací za rok 2010

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2010 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1617 podání od občanů, z toho 11 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Oproti předchozím letům došlo k výraznému nárůstu e-mailových podání, jichž obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1511, naopak písemných listin bylo evidováno 106. Oproti roku 2010 tak bylo přijato o 46 písemných listin méně, počet e-mailů naopak vzrostl o 90 podání. Z celkového počtu e-mailových podání jich bylo 70 zasláno přímo na oddělení vztahů s veřejností, ostatní podání obdrželo oddělení vztahů s veřejností z elektronické podatelny. Anonymů eviduje oddělení 29, což je o 18 anonymních sdělení méně než v předešlém roce a o 96 méně než v roce 2008.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty či dotazy zejména k tématům úsporných opatření, především ke snižování platů zaměstnancům ve státní sféře. Časté reakce si rovněž vyžádalo zavedení tzv. povodňové stokoruny. Významným tématem bylo stejně jako v předchozích letech rovněž zdravotnictví, přičemž v druhé polovině roku se jednalo zejména o možný odchod lékařů do zahraničí a s tím související otázka kvality lékařské péče. Velkou pozornost si vysloužilo rovněž hodně diskutované téma státních maturit. Dále se občané obraceli na oddělení vztahů s veřejností ve věci problematiky hazardních her a drogové závislosti, občané se rovněž dotazovali na projednávání trestního zákona, zejména v souvislosti s věkovou hranicí trestní odpovědnosti. V neposlední řadě se témata týkala lidských práv a rovněž ochrany zvířat proti týrání. Následovaly dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Občané rovněž apelovali na větší dohled na činnost soudů a orgánů činných v trestním řízení. Stejně jako v předchozích letech obdrželo oddělení vztahů s veřejností také několik petic, které byly obratem postoupeny příslušnému senátnímu výboru.

Častým tématem podání občanů byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci a upozornění na protizákonná jednání. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní.

Pisatelé dále zasílali odkazy na články a reportáže v médiích, zejména pro zobrazení současného politického dění a problematiky v ČR i v zahraničí. V některých případech zasílali pisatelé svá podání prvotně jinému příjemci, přičemž senátorům dávali obsah jejich korespondence na vědomí.

V rámci těch podání, která se týkala přímo Kanceláře Senátu, převládaly dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce, dotazy týkající se dní otevřených dveří a probíhajících kulturních akcí v Senátu PČR, především pak výstav a koncertů.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným přímo. V závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta pak převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a připomínky občanů, v tomto případě se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, dotazy na možnost účasti na schůzi Senátu, dotazy na kontaktní adresy na příslušné senátory a senátorky, senátní výbory nebo komise. Ostatní telefonické dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům, výstavám či seminářům a veřejným slyšením.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 11
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/10 19. 02. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace ohledně cesty skupiny senátorů a senátorek do Austrálie Ne 25. 02. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
2/10 11. 03. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace o počtu služebních vozů v Senátu PČR Ne 18. 03. 2010 žadatelce odeslána požadovaná informace
3/10 15. 03. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřízen podnět umístěný na stránce www.podnety.cz Ne 18. 03. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
4/10 16 .03. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřízen další podnět umístěný na stránce www.podnety.cz Ne 18. 03. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
5/10 06. 04. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o informaci týkající se vedení registru oznámení Ne 08. 04. 2010 žadatelce odeslána požadovaná informace
6/10 12. 04. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace ve věci nákupu elektřiny a plynu za měsíce únor a březen 2010 Ne 26. 04. 2010 pisateli odeslána požadovaná odpověď
7/10 16. 04. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí vyčíslení kontraktů Kanceláře Senátu na využívání externí služby a poradenství za posledních pět let Ne 20. 04. 2010 žadatelka upozorněna na nutnost doplnit identifikační údaje. Následně pisatelka žádost o poskytnutí informace vzala zpět.
8/10 23. 04. 2010
(podání zasláno poštou)
Žádost o poskytnutí informace ohledně jazykového vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu Ne 26. 04. 2010 žadatelce odeslána požadovaná informace
9/10 11. 06. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace, zda v Senátu působí Podvýbor pro cestovní ruch Ne 15. 06. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
10/10 14. 10. 2010
(podání na e-mail jednoho ze zaměstnanců)
Žádost o poskytnutí informace o celkových objemech veřejných zakázek malého rozsahu Ne 15. 10. 2010 žadatel upozorněn na nutnost zaslání žádosti do elektronické podatelny, přesto mu byla odpověď poskytnuta
11/10 29. 10. 2010
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace o příjmech senátorek a senátorů za uplynulých šest let Ne 29. 12. 2010 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.). Pouze u poslední žádosti byla lhůta pro poskytnutí informace vzhledem k rozsáhlému vyhledávání požadovaných údajů prodloužena. Žadateli byly následně účtovány náklady spojené s tímto vyhledáním.


Výroční zpráva za rok 2010 pro mediální oblast

V roce 2010 byl tiskový tajemník požádán o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve třech případech a to souběžně s elektronicky podanou žádostí na Oddělení vztahů s veřejností. V prvních dvou případech se jednalo o informace k oficiální návštěvě předsedy Senátu PČR Austrálie. Informace byly poskytnuty koordinovaně. Třetí žádost směřovala na senátorské nároky a náhrady za celé funkční období. Šlo o velmi náročnou žádost z hlediska nutnosti vytřídění a zpracování velkého množství dat. Tato žádost byla podle zákona 106/1999 Sb. zpoplatněna (viz žádost č. 11/10 v tabulce výše).

Všechny ostatní dotazy novinářů byly vyřizovány prostřednictvím elektronické pošty a telefonicky v přímé komunikaci s médii.

Mediální obraz Senátu výrazně ovlivnily především tyto události roku 2010:

 • Květnové volby do Poslanecké sněmovny
 • Sestavení koaliční vlády
 • Senátní volby

V roce 2010 bylo do médií rozesláno celkem 176 tiskových zpráv a tiskových avíz formou TZ. Vedle toho bylo médiím poskytnuto více než 120 avíz o senátních akcích formou přímých pozvánek a cílených informací o konaných akcích. Celkem se uskutečnilo 46 tiskových konferencí. V tomto souhrnu nejsou zahrnuty tiskové briefingy ad hoc uspořádané Kanceláří Senátu v průběhu jednotlivých plén Senátu. Tiskové konference organizovali jak jednotliví funkcionáři Senátu, především předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka (celkem 18x) a první místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková (celkem 6x), tak výbory a komise (celkem 6x) i jednotliví senátoři (celkem 9x). 4 TK se konaly v souvislosti s konferencemi, mezinárodními přijetími a vernisážemi. Další TK pořádaly, bez spolupráce s tiskovým tajemníkem, jednotlivé senátorské kluby, převážně po jednání klubů a v prostorách jednotlivých klubů. Nově zvolený předseda Senátu Milan Štěch uspořádal od svého zvolení do konce roku 2010 4 tiskové konference.

V roce 2010 projevovala média o Senát zájem především v souvislosti s následujícími tématy:

 1. Volby do Senátu PČR, výsledky senátních voleb
 2. Senátorské (obecně ústavních činitelů) náhrady, platy a nároky
 3. Rozpočet a jeho složení Kanceláře Senátu, především v souvislosti s jeho krácením a úpravami
 4. Legislativní proces (schvalování zákonů, výsledky hlasování, průběh legislativního procesu atd.)
 5. Kulturní projekty Kanceláře Senátu, zde dominoval zájem o výstavy
 6. Osobní záležitosti jednotlivých senátorů, včetně jejich práce, záležitosti senátorských klubů
 7. Valdštejnská zahrada, péče o zvířata v ní. To je opakující se záležitost letních měsíců

Pravidelné a četné dotazy se v uvedeném období konkrétně týkaly:

 1. Platů a financování náhrad senátorů, smluv vztahujících se k náhradám a nárokům, jízdného, letenek
 2. Zahraničních cest senátorů a jejich programů a rozpočtů
 3. Struktury rozpočtu Kanceláře Senátu ( kapitálové, resp. běžné výdaje, rekonstrukce, autopark)

Mediální obraz Senátu v roce 2010 se odvíjel od politické a celospolečenské situace v zemi. Veřejnost pozitivně vnímá projekty typu Kulturní léto, kompletní výstavní projekt (Trčkovská galerie, Výstavní síň Senátu, mimořádné výstavy v historických prostorách a ve Valdštejnské zahradě).

V roce 2010 se v Senátu akreditovalo celkem 30 novinářů a 21 technických pracovníků médií. V uvedeném období pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi Kanceláří Senátu a Českou televizí, především při přímých přenosech (vstupech) z jednání plén Senátu, dobrá spolupráce pokračovala také s Českým rozhlasem a ČTK, médii veřejné služby, která mají v sídle Senátu svá zázemí.