Výroční zpráva o podávání informací za rok 2012

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2012 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1539 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 40 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o meziroční nárůst 25 dotazů oproti stavu v roce 2011. Stejně jako v předchozích letech občané při zasílání podání nejvíce užívali elektronickou formu odesílání (převážně e-mailové, výjimečně datové schránky). E-mailů obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1369; písemných listin bylo evidováno 104. Ve srovnání s rokem 2011 bylo tedy přijato o 24 písemných listin více, počet e-mailových podání naopak poklesl o 251. Písemných anonymních podání evidovalo oddělení o 15 více než v předešlém roce, tj. 26. Vývoj počtů doručených podání v letech 2008-2012 dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2008-2012.

Doručená podání 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Dotazy - zákon č. 106/1999 Sb. 6 11 11 15 40
E-mailové dotazy 1346 1421 1511 1620 1369
Písemné podněty 162 152 106 80 104
Anonymní podání (písemná) 125 47 29 11 26

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané v roce 2012 svoje připomínky, podněty či dotazy zejména k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi); dále k novele ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR, omezující doživotní imunitu zákonodárců; k reformě důchodového systému obecněji; k zákonu č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; k zákonu č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů i jeho novele z roku 2012; k sociální problematice (dlouhodobá nezaměstnanost, výplata sociálních dávek prostřednictvím karet sociálních systémů (sKaret); k otázce zajištění ochrany práv dítěte ve střídavé péči (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině); k aktuální situaci v soustavě státních zastupitelství nebo k legislativě související s legalizací konopí pro léčebné účely (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)).

Obdobně jako v předchozích letech se občané ve svých písemnostech věnovali problematice zdravotnictví, zvláště pak kvalitě lékařské péče a její dostupnosti, legalizaci pěstování a užívání konopí pro léčebné účely, ale také lidským právům či ochraně zvířat proti týrání (regulace chovu velkých a bojových plemen psů). Další tématickou skupinu tvořily dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění legislativního procesu. Oddělení vztahů s veřejností obdrželo také několik informací o peticích. Podněty k peticím byly vždy konzultovány s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a dle charakteru tomuto výboru postupovány k přímému vyřízení (e.c. Petice za spravedlivé vyrovnání s církvemi, Petice za léčebné konopí).

Podavatelé vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů a orgánů činných v trestním řízení, častým tématem byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci a upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do výkonu moci soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti nejkompetentnější pro řešení dané situace.

Pisatelé též k informaci zasílali odkazy na internetové diskusní články a reportáže v médiích, odrážející zejména aktuální politické dění v České republice (zatčení poslance Davida Ratha, odvolání policejního prezidenta Petra Lessyho ministrem vnitra Janem Kubicem), i v zahraničí (výhrady ke způsobu informování veřejnoprávního média o masakru v syrské vesnici Houla). Některá podání byla senátorům zaslána pouze na vědomí s tím, že prvotním adresátem byla jiná instituce.

Kancelář Senátu nadto obdržela podání, týkající se přímo její činnosti a akcí pořádaných pro veřejnost. V této skupině převládaly dotazy veřejnosti k možnostem navštívit sídlo Senátu Parlamentu České republiky a žádosti o rezervace prohlídek; dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, Kulturní léto, dny otevřených dveří, semináře, veřejná slyšení); dotazy vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (zápisy ze schůzí, veřejné zakázky, platy a náhrady senátorek a senátorů); dotazy organizačního charakteru (schůze pléna, schůze výborů, prezence senátorek a senátorů, rozpočet); reakce na veřejná slyšení i žádosti o zaslání přepisů stenozáznamů z akcí (ponejvíce z veřejných slyšení na téma Zplyňování černého uhlí a Aktuální situace v Ústavu pro studium totalitních režimů).

Dále reagovali občané v podnětech na společensky diskutovaná témata petic, doručených Senátu Parlamentu České republiky v roce 2012 (petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“, petice „Za záchranu českého regionálního školství“, petice „Za záchranu lázní Kyselka.“, petice „Za obnovu zemědělské krajiny“).

Oddělení vztahů s veřejností obdrželo i řadu podnětů s identickým obsahem od různých podavatelů, např. podnět usilující o větší možnosti veřejnosti vstupovat s připomínkami do mezirezortních připomínkových řízení ministerstev v průběhu příprav věcných záměrů návrhů zákonů, dokumentovaný průběhem mezirezortního řízení k návrhu věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí Ministerstva zdravotnictví České republiky. U tohoto typu podnětů bylo vždy konzultováno s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, zda je vzhledem k obsahu lze považovat za petice či zařadit k projednání ve výboru.

Podání adresovaná Senátu PČR jako zákonodárnému sboru byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným členům Senátu byla podání postupována přímo; v závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta pak převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a podněty občanů, popř. občané přicházeli přímo do Informačního centra Senátu. Dotazy na legislativní činnost směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům a na zasedání pléna či schůze výborů a komisí. Ostatní dotazy i připomínky se týkaly opět především prohlídek Valdštejnského paláce, návštěv koncertů, výstav, seminářů či veřejných slyšení.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 40
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/12 11. 01. 2012
(podání doporučeným dopisem)
- Žádost o sdělení finančních nákladů, které byly uvolněny na funkci senátora Ing. Jana Hajdy z rozpočtu Senátu PČR za kalendářní rok 2011 Ne 20. 01. 2012 žadateli odeslána požadovaná informace
2/12 16. 01. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o senátním tisku č. 253 – Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček) Ne 19. 01. 2012 žadatelce odeslána požadovaná informace
3/12 27. 02. 2012
(podání do elektronické podatelny datovou schránkou)
- Žádost o poskytnutí informace o subjektech, které od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2011 poskytovaly Kanceláři Senátu poradenské činnosti a o advokátních kancelářích, které Kanceláři Senátu poskytují právní služby Ne 31. 05. 2012 žadatelce po úhradě poplatku dle Sazebníku úhrad KS odeslána požadovaná rozsáhlá informace
4/12 15. 03. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace týkající se hlasitosti znělky v Jednacím sále během schůzí pléna Senátu PČR Ne 21. 03. 2012 žadateli odeslána požadovaná informace
5/12 20. 03. 2012
(podání osobním doručením do podatelny Kanceláře Senátu)
- Žádost o poskytnutí informace, jak reagovat na rozsudek soudu; žadatelka v osobní tíživé situaci Ne 21. 03. 2012 žadatelka upozorněna na formální nedostatky podané žádosti; žádost odložena, jelikož nespadá pod režim zákona č. 106/1999 Sb., doporučeno obrátit se na orgány moci soudní
6/12 27. 03. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl podnět, požadující zajištění možnosti rychlého vyhledání vlastníka skupiny nemovitostí v regionu, vyřešen, případně komu byl postoupen Ne 03. 04. 2012 žadatelce odeslána požadovaná odpověď
7/12 29. 03. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřešen, případně komu byl postoupen podnět, požadující zamezení možnosti účelově vyplácet mimořádně vysoké odměny policistům v posledním roce služby Ne 11. 04. 2012 žadatelce odeslána požadovaná odpověď
8/12 05. 04. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 16. 04. 2012 žadatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
9/12 až 27/12 (totožný text i datum) 05. 04. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 17. 04. 2012 žadatelka vyrozuměna, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
28/12 16. 05. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace k ubytování předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky v letech 2004 – 2010 a dotaz na nemovitost k užívání předsedou Senátu PČR a výdaje s ní spojené Ne 01. 06. 2012 žadateli po úhradě poplatku dle Sazebníku úhrad KS odeslány požadované obsáhlé informace
29/12 18. 05. 2012
(podání doporučeným dopisemy)
- Žádost o poskytnutí informace k ubytování předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky v letech 2004 – 2010 a dotaz na nemovitost k užívání předsedou Senátu PČR a výdaje s ní spojené (duplicitně podaná žádost) Ne 01. 06. 2012 žadateli odeslány požadované obsáhlé informace (poplatek dle Sazebníku úhrad KS již byl uhrazen v souvislosti s předchozí identickou žádostí stejného tazatele)
30/12 11. 06. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace k poplatkům hrazeným Kanceláří Senátu za měsíční nájem bytu v senátorské ubytovně (včetně služeb), využívaného předsedou Senátu PČR v letech 2005 – 2009 a žádost o sdělení celkové užitné plochy vily k užívání pro předsedu Senátu PČR Ne 20. 06. 2012 tazateli odeslány požadované informace
31/12 12. 06. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, zda byl Ing. Pavel Halas asistentem některého senátora a pokud ano, v jakém časovém období Ne 18. 06. 2012 tazateli odeslána požadovaná informace
32/12 28. 06. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí rozpočtu Senátu PČR, respektive Kanceláře Senátu, na rok 2011 a 2012 v členění dle rozpočtové skladby Ne 11. 07. 2012 tazatelce poskytnuty požadované informace
33/12 11. 07. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o měsíčním platu senátora Ing. Jana Horníka, včetně čerpaných náhrad a žádost o sdělení celkové částky, kterou senátor Jan Horník obdržel od roku 2004 do současnosti (plat i náhrady) z rozpočtu Kanceláře Senátu Ne 11. 07. 2012 žadatel upozorněn, že z podnětu není zřejmé, zda se dožaduje poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb.
34/12 13. 07. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o měsíčním platu senátora Ing. Jana Horníka, včetně čerpaných náhrad a žádost o sdělení celkové částky, kterou senátor Jan Horník obdržel od roku 2004 do současnosti (plat i náhrady) z rozpočtu Kanceláře Senátu Ne 12. 09. 2012 žadatel vyzván k doplnění žádosti o poskytnutí informace o povinné údaje, protože však žadatel v zákonné lhůtě nedoplnil povinné údaje, byla jeho žádost odložena
35/12 16. 07. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, zda Kancelář Senátu plánuje vypsání veřejných zakázek pro oblast informačních technologií, případně zda již nějaká zadávací či poptávková řízení v této oblasti v poslední době proběhla Ne 20. 07. 2012 pisatelce poskytnuta požadovaná odpověď ve vztahu k již proběhlým poptávkovým řízením na veřejné zakázky malého rozsahu a ve vztahu k proběhlým zadávacím řízením; dotaz na plánované vypsání veřejných zakázek zamítnut s odkazem na skutečnost, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na budoucí rozhodnutí, navíc poskytnutím požadované informace by mohlo dojít k neoprávněnému udělení kompetitivní výhody jednomu z potenciálních uchazečů o účast na některém z v budoucnu vypisovaných řízení
36/12 06. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 06. 08. 2012 tazatelka vyrozuměna, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
37/12 06. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 06. 08. 2012 podavatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
38/12 06. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 06. 08. 2012 pisatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
39/12 31. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 31. 08. 2012 pisatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
40/12 30. 10. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jaké jsou podmínky užívání senátorské kanceláře v jeho volebním obvodu, zda tato kancelář může sloužit jako komunitní centrum, kdo v ní může být zaměstnán, kdo v ní může pracovat jako dobrovolník nebo zaměstnanec jiného subjektu a zda je možné ji užívat i pro veřejné akce, diskuze veřejnosti se senátorkou (senátorem) apod. Ne 06. 11. 2012 podavateli poskytnuty požadované informace

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).