Výroční zpráva o podávání informací za rok 2013

Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2013 obdrželo Oddělení vztahů s veřejností Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1497 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 35 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o mírný pokles oproti roku 2012.

Vývoj počtu doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2009 - 2013.

Doručená podání 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
Dotazy - zákon č. 106/1999 Sb. 11 11 15 40 35
E-mailové podněty 1 421 1 511 1 620 1 369 1 423
Písemné podněty 152 106 80 104 27
Anonymní podání (písemná) 47 29 11 26 12

Stejně jako v minulých letech občané při zasílání podání nejvíce využívali elektronickou cestu (převážně e-maily, datové schránky výjimečně).

Evidováno bylo 27 písemných listin. Písemných anonymních podání bylo přijato celkem 12. Ve srovnání s rokem 2012 bylo přijato o 91 písemných listin méně. Počet e mailových podání se naopak zvýšil o 54. Občané tedy i v roce 2013 jednoznačně preferovali elektronickou formu komunikace.

Občané v roce 2013 zasílali svoje připomínky, podněty či dotazy zejména k těmto legislativním oblastem:

  • senátní tisk č. 56 ve věci ústavní žaloby proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 S., o Ústavním soudu
  • zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
  • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • legislativa související s legalizací konopí pro léčebné účely (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů)

Evidovány byly dále dotazy organizačního charakteru, například k termínům a průběhu schůzí pléna Senátu PČR a schůzí výborů, reakce na veřejná slyšení, žádosti o zaslání přepisů stenozáznamů z akcí a žádosti o informace vztahující se k volbě ústavních soudců.

Podání adresovaná Senátu PČR, respektive všem senátorům byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů. Nezařazeným členům Senátu PČR byla podání postupována přímo. V závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí rovněž odborně příslušným orgánům Senátu PČR.

Občané se ve svých podáních kromě činnosti Senátu PČR věnovali řadě celospolečenských témat, např. novoroční amnestii prezidenta Václava Klause, důchodové reformě, sociální problematice, problematice menšin, nezaměstnanosti, legalizaci pěstování a užívání konopí pro léčebné účely, tematice dodržování lidských práv a svobod, týrání zvířat a jejich ochraně.

Obdobně jako v předchozích letech se občané ve svých písemnostech zajímali o politické dění. Komentovali kroky prezidenta Václava Klause, činnost tehdejšího premiéra Petra Nečase a bývalých ministrů Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, stejně jako aktivity jednotlivých politických stran (včetně nově vzniklých) a jejich lídrů. V souvislosti s tím zasílali pisatelé odkazy na internetové diskuse a články a reportáže v médiích, odrážející zejména aktuální politické dění v České republice (např. zatčení poslance Davida Ratha, kauza úřednice Jany Nagyové, případ policejních prezidentů Petra Lessyho a Martina Červíčka).

Podněty se týkaly taktéž OKD, skupiny PPF, fotovoltaických elektráren nebo intervence ČNB v závěru roku. Občané rovněž vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů a orgánů činných v trestním řízení. Častým tématem byly žádosti o pomoc v těžkých životních situacích (zejména finančních) a upozornění na možná protiprávní jednání orgánů státní správy a samosprávy.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také informace o občanských iniciativách a peticích. Tyto podněty byly vždy konzultovány s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který je věcně příslušným senátním výborem.

Senát PČR obdržel v roce 2013 celkem 26 peticí, z toho šest z nich podpořilo více než 10 tisíc petentů (mj. „Chceme kvalitní zdravotnictví“ - 132 141 podpisů, „Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 Ústavy ČR“ – 73 197 podpisů, „Proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům“ - 27 906 podpisů).

Kancelář Senátu obdržela rovněž podání, která se týkala přímo její činnosti a akcí pořádaných pro veřejnost. V této skupině převládaly dotazy k možnostem navštívit sídlo Senátu PČR, žádosti o rezervace prohlídek, dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, Kulturní léto, Dny otevřených dveří, semináře, veřejná slyšení), žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. realizované veřejné zakázky).

Vícero děkovných dopisů bylo přijato zejména po akci Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, která se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem konala v rámci celorepublikové akce „Hradozámecká noc 2013“. Pochvalné dopisy přicházely po celý rok na adresu průvodců.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy veřejnosti. Občané přicházeli rovněž osobně do Informačního centra Senátu. Jejich dotazy směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům, schůzím pléna a výborů Senátu PČR. Další osobně zodpovězené dotazy se týkaly předně prohlídek Valdštejnského paláce, otevření Valdštejnské zahrady, koncertů, výstav, seminářů či veřejných slyšení.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

K problematice zákona č. 106/1999 Sb. eviduje Kancelář Senátu celkem 5 sporů, žalobcem je ve všech případech P. Č. Všechny jeho žaloby proti Senátu PČR byly a jsou zatím posuzovány v rovině zkoumání podmínek řízení, kdy pro nezaplacení soudních poplatků byly žaloby odmítnuty a řízení zastavena.

1. Počet podaných žádostí o informace: 35
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/13 16. 1. 2012
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace k platům, senátorským náhradám, provozním a ostatním nákladům úřadu za rok 2011 a 2012. ano 30. 1. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, žádost byla proto odložena.
2/13 4. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace ve věci zřizovatele a správy subjektu. ne 18. 2. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
3/13 11. 2. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací o využívání poslaneckých náhrad v loňském roce. ne 20. 2. 2013
Žadateli byl sdělen odkaz na internetové stránky Senátu, kde lze nalézt požadované informace.
22. 3. 2013
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu na své 3. schůzi rozhodla o poskytování přehledu čerpání náležitostí senátorů pouze na vyžádání. Proto byl žadateli přehled náhrad dodatečně zaslán.
4/13 4. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace ve věci zřizovatele a správy subjektu (rozpočet, atd.) ne 13. 2. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
5/13 26. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, který orgán státní správy či veřejné moci České republiky je kompetentní k přezkumu oprávněnosti vydaných osvědčení o účasti v odboji proti komunismu. ne 6. 3. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
6/13 28. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc., pro velezradu. ne 6. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
7/13 5. 3. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o výsledku hlasování k senátnímu tisku číslo 56 na 7. schůzi Senátu v 9. funkčním období, konané dne 4. 3. 2013, a to podle jmen. ano 7. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
8/13 5. 3. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí zápisu z neveřejného jednání Senátu o žalobě na prezidenta, které se konalo dne 4. 3. 2013, včetně těsnopisecké zprávy, záznamu a přehledu hlasování jednotlivých senátorů. ne 7. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
9/13 5. 3. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení informací ze 7. schůze Senátu v 9. funkčním období. ne 17. 4. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
10/13 6. 3. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o sdělení informací, jakým způsobem Kancelář Senátu nakládá s použitým elektroodpadem. ne 14. 3. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
11/13 12. 3. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. ne 22. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
12/13 22. 4. 2013
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí výsledku hlasování k senátnímu tisku číslo 56 na 7. schůzi Senátu ve věci podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu., a to podle jmen. ne 6. 5. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
13/13 22. 4. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu. ne 3. 5. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
14/13 25. 4. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o kopii videozáznamu z uzavřeného jednání senátorského klubu ODS 24. 4. 2013 vztahujícího se k práci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. ne 27. 4. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů v souvislosti s pořízením kopií dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, proto byla žádost odložena.
15/13 2. 5. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o plné znění ústavní stížnosti na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. ne 9. 5. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
16/13 21. 5. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 a elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. 1. až 30. 4. 2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. ne 27. 5. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
17/13 4. 6. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Blíže nespecifikovaná žádost o informace. ne 8. 7. 2013
Žadatel vyzván k upřesnění žádosti. Pisatel žádost o informace nespecifikoval, proto byla odložena.
18/13 11. 6. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení jmen a příjmení předsedy a místopředsedů Senátu dle jednotlivých funkčních období od r. 1996 do současnosti, s vymezením jejich funkčního období. ne 18. 6. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
19/13 1. 7. 2013
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o zaslání zvukového záznamu z jednání VHZD ze 14. schůze dne 25. 6. 2013. ne 8. 7. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů spojených s pořízením kopií dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku uhradil, načež bylo jeho žádosti vyhověno.
20/13 1. 8. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení systému počítačového zabezpečení, používaných počítačových programů atd. ne 14. 8. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
21/13 12. 8. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Přesně nespecifikovaná žádost o informace o přestupcích veřejných funkcionářů. ne 15. 8. 2013
Žadatel vyzván k upřesnění žádosti. Pisatel žádost o informace nespecifikoval, proto byla odložena.
22/13 12. 8. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Blíže nespecifikovaná žádost o informace. ne 14. 8. 2013
Žadatel vyzván k upřesnění žádosti. Pisatel žádost o informace nespecifikoval, proto byla odložena.
23/13 25. 8. 2013
podání prostřednictvím e-mailu sekčního ředitele KS
Žádost o sdělení výše platů všech současných senátorů a všech výdajů pro jejich asistenty. ne 5. 9. 2013
Žadatel vyzván k plnění náležitostí podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel reagoval stažením žádosti.
24/13 6. 9. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o zveřejnění platů a odměn vedoucích pracovníků Senátu. ne 9. 9. 2013
Žadatel vyzván k doplnění žádosti o poskytnutí informace o povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po doplnění povinných údajů byla žadateli odeslána požadovaná informace.
25/13 10. 9. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informace týkající se zákona o podpoře obnovitelných zdrojů a proceduře přijímání tohoto zákona. ne 16. 9. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
26/13 16. 9. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o prošetření sebevraždy syna žadatelky a prošetření práce Policie ČR v tomto případu. ne 18. 9. 2013
Žadatelka byla upozorněna, že problematika nespadá do kompetencí Senátu PČR, a bylo jí doporučeno obrátit se na Generální inspekci bezpečnostních sborů, případně Veřejného ochránce práv.
27/13 19. 9. 2013
podání prostřednictvím e-mailu vedoucího Kanceláře Senátu
Žádost týkající se vydávání karet pro volný vstup do prostor Senátu. ne 25. 9. 2013
Žadateli odeslána část požadovaných informací, část žádosti byla zamítnuta.
28/13 10. 10. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, zda Senát PČR nebo jiný orgán rozhodl o prodeji zásobníků plynu, které vlastnila Česká republika. ne 15. 10. 2013
Žadatel upozorněn, že pokud se informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, žádosti se nevyhoví a je odložena.
Žadateli bylo doporučeno obrátit se na MPO ČR.
29/13 24. 10. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace týkající se překladatelských a tlumočnických služeb. ne 31. 10. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, žádost byla proto odložena.
30/13 24. 10. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Senátu PČR. ne 31. 10. 2013
Žadateli odeslána část požadovaných informací.
Část žádosti podmíněna úhradou nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, část žádosti byla proto odložena.
31/13 5. 11. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o přímé poskytnutí informace týkající se volby ústavních soudců. Žadatel požadoval zvukový záznam v komprimované podobě. ano 12. 11. 2013
Žadateli odeslán odkaz na webové stránky Senátu, kde lze informaci dohledat. Poskytnutí přímé informace podmíněno úhradou nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS.
32/13 19. 11. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Stížnost na poskytnutí odpovědi na žádost č. 31/13 (viz předchozí). Odvolání žadatele ke druhé instanci povinného subjektu (vedoucí Kanceláře Senátu). ne 25. 11. 2013
Vedoucí Kanceláře Senátu coby druhoinstanční orgán potvrdil rozhodnutí první instance, tj. Odboru vnějších vztahů a služeb KS. Jelikož žadatel náklady neuhradil, jeho žádost byla odložena.
33/13 21. 11. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, zda a případně kdy byl předán všem senátorům návrh zákona na zajištění dostupnosti konopí pro léčbu a výzkum. ne 29. 11. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
34/13 6. 12. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací ve věci členství současných senátorek a senátorů v KSČ a KSČM. ne 18. 12. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
35/13 9. 12. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací ve věci členství současných senátorek a senátorů v KSČM a ve věci čísla senátního tisku, kde se hovoří o odškodnění občanů, kteří plnili v letech 1951 až 1969 zemědělské dodávky. ne 18. 12. 2013
Žadateli odeslána část požadovaných informací.
Část žádosti podmíněna úhradou nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, část žádosti byla proto odložena.