Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání občanů

a) Podání občanů

V roce 2014 obdrželo oddělení vztahů s veřejností Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1585 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 29 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o mírný pokles oproti roku 2013.

Vývoj počtu doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2010 - 2014.

Doručená podání 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Dotazy - zákon č. 106/1999 Sb. 11 15 40 35 29
E-mailové podněty 1 511 1 620 1 369 1 423 1 504
Písemné podněty 106 80 104 27 51
Anonymní podání 29 11 26 12 1

Obdobně jako v předchozích letech využívali občané při zasílání podání především elektronickou cestu (převážně e-maily, datové schránky výjimečně). Nově byly zaznamenány dotazy a komentáře na facebookových stránkách Senátu.

Písemných listin bylo evidováno 51. Písemné anonymní podání bylo přijato pouze jedno.

Ve srovnání s rokem 2013 bylo přijato o polovinu písemných listin méně. Počet e mailových podání se naopak zvýšil o 81. V roce 2014 tedy dávali občané přednost elektronické formě komunikace. Část občanů využívala i komunikační nástroje sociálních sítí.

V souvislosti s legislativní činností Senátu v roce 2014 zasílali občané svoje připomínky, podněty či dotazy zejména k těmto předlohám:

  • Senátní tisk č. 173 (9. funkční období) – novelizace zákonů související s přijetím rekodifikace soukromého práva
  • Senátní tisk č. 316 (9. funkční období) – návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  • Senátní tisk č. 324 (9. funkční období) – novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
  • Senátní tisk č. 367 (9. funkční období) – novela zákona č. 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Senátní tisk č. 336 (9. funkční období) – návrh zákona o státní službě
  • Senátní tisk č. 2 (10. funkční období) – novela zákona č. 236/1995 Sb., o platech ústavních činitelů

Zaznamenány byly dotazy organizačního charakteru, například k termínům a průběhu schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, dotazy na projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního postupu, žádosti o informace vztahující se k činnosti jednotlivých senátorů, reakce na veřejná prohlášení senátorů nebo žádosti o informace vztahující se k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, volbě veřejného ochránce práv a jeho zástupce a jmenování ústavních soudců.

Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, respektive všem senátorům, byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů. Nezařazeným členům Senátu byla podání postupována přímo. V závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.

Stejně jako v minulých letech se občané ve svých písemnostech kromě činnosti Senátu věnovali rovněž celé řadě celospolečenských témat, např. zdravotnictví (zrušení zdravotnických poplatků, úrovni zdravotnické péče), sociální problematice (problematice soužití s menšinami, nezaměstnanosti, problematice zadluženosti, důchodové reformě), tématice dodržování lidských práv a svobod, týrání zvířat a jejich ochraně. Velkou odezvu vyvolaly i uskutečněné komunální volby a volba nových senátorů.

Pisatelé se ve svých písemnostech velmi zajímali o politické dění. Zamýšleli se nad jednáním a výroky Miloše Zemana a hodnotili jeho kroky v roli prezidenta. Mnozí ve svých dopisech analyzovali celý polistopadový vývoj v České republice a někteří občané vyjadřovali nespokojenost se současnou situací. Častým tématem byly rovněž zahraničně-politické události, jako např. dění na Ukrajině nebo působení Islámského státu. V souvislosti s tím zasílali pisatelé odkazy na internetové diskuse, články a reportáže v médiích, reflektující aktuální politické dění v České republice i v zahraničí.

Občané ve svých podáních vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo exekutorů. Časté byly též žádosti o pomoc v těžké životní situaci nebo upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senátu náleží moc zákonodárná a nepřísluší mu zasahovat do moci soudní a výkonné, byla těmto pisatelům poskytnuta doporučení, jak dále postupovat nebo který orgán je podle konkrétní žádosti nejkompetentnější pro řešení dané situace.

Kancelář Senátu obdržela také dotazy, vztahující se přímo k její činnosti a k akcím pořádaným pro veřejnost. Tazatelé se zajímali o možnosti navštívit sídlo Senátu nebo Valdštejnskou zahradu, zasílali žádosti o rezervace prohlídek, dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, koncerty, dny otevřených dveří, semináře, konference), žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. žádost o informace týkající se vozového parku Kanceláře Senátu).

Mnoho pochvalných dopisů přišlo na adresu průvodců. Pozitivně byla občany hodnocena rovněž akce Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, která se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem konala v rámci celorepublikové akce „Hradozámecká noc 2014“.

Občané přicházeli osobně do Informačního centra Senátu nebo kontaktovali zaměstnance Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu telefonicky. Přímo položené dotazy směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům, schůzím pléna a výborů Senátu, prohlídkám Valdštejnského paláce, otevření Valdštejnské zahrady, koncertům, výstavám a dalším akcím pro veřejnost.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace 29
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 3
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/14 13. 1. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace adresovaná předsedovi senátu Nejvyššího soudu ČR. ne 15. 1. 2014
Žadateli odeslána žádost o přesnější specifikaci požadavku. Žadatel reagoval prostým podáním, které nemělo náležitosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., na což byl žadatel upozorněn. Žádost proto byla odložena a další komunikace s pisatelem probíhala mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.
2/14 16. 1. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, zda má Kancelář Senátu etický kodex a pravidla pro posuzování střetu zájmů. ne 24. 1. 2014
Žadateli odeslána výzva k doplnění žádosti.
 
5. 2. 2014
Po doplnění náležitostí žádosti byla informace pisateli poskytnuta.
3/14 29. 1. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací týkajících se škodních událostí senátorů v posledních pěti letech. ne 5. 2. 2014
Žadateli byl sdělen odkaz na internetové stránky Senátu, kde lze nalézt požadované informace.
 
3. 3. 2014
Žadatel požádal o doplnění informace za roky 2009 až 2011.
 
4. 3. 2014
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 
27. 3. 2014
Žadatel částku uhradil a informace mu byla poskytnuta.
4/14 31. 1. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2012. ne 5. 2. 2014
Žadateli odeslána žádost o doplnění všech náležitostí žádosti dle zákona.
 
7. 2. 2014
Po doplnění náležitostí byla žadateli informace poskytnuta.
5/14 26. 2. 2014
podání prostřednictvím české pošty
Žádost o poskytnutí informací, které se vztahují k volbě Veřejného ochránce práv. ano 12. 3. 2014
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů.
 
28. 3. 2014
Žadatel podal stížnost na výši vyčíslených nákladů.
 
4. 4. 2014
Prvoinstanční orgán přezkoumal stížnost a shledal, že stížnost je důvodná. Žadateli byla informace poskytnuta bezplatně.
6/14 18. 3. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací ve věci připojení se k petici nebo žalobě na ČR kvůli diskriminaci skupiny osob z důvodu věku. ne 27. 3. 2014
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace.
7/14 26. 3. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace týkající se dohledových informačních systémů. ne 10. 4. 2014
Žadateli zaslána žádost o upřesnění informace a doplnění náležitostí dle zákona 106/1999 Sb. Náležitosti nebyly doplněny, a žádost byla proto odložena.
8/14 25. 3. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se používání znělky při schůzích Senátu. ano 11. 4. 2014
Stížnost na postup prvoinstančního orgánu při vyřizování odpovědi na žádost o informace.
 
16. 4. 2014
Prvoinstanční orgán přezkoumal stížnost a shledal, že je důvodná. Žadateli byla informace poskytnuta.
9/14 3. 4. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací ve věci volby členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 10. 4. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
10/14 15. 4. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopie dokladu o pozastavení členství Mgr. Michala Uhla ve Straně zelených. ano 25. 4. 2014
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, informace nebyla poskytnuta.
 
28. 4. 2014
Žadatel se proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu odvolal.
 
13. 5. 2014
Žadatel doplnil podání o uznávaný elektronický podpis.
 
27. 5. 2014
Druhoinstanční orgán rozhodl o zamítnutí odvolání a potvrdil rozhodnutí prvoinstančního orgánu.
11/14 22. 4. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informace, kdo je žadatelem o informace u krajského úřadu, zda senátor nebo Kancelář Senátu. ne 24. 4. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
12/14 29. 4. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se ukončení senátorského mandátu Tomia Okamury a informací o elektronickém registru oznámení veřejných činitelů. ne 7. 5. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
13/14 26. 5. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací o účasti/neúčasti senátorů na senátních schůzích v letech 2006 až 2013. ne 28. 5. 2014
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných dat. Žadatel částku neuhradil, proto byla žádost odložena.
14/14 28. 5. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí životopisů senátorů a senátorek. ne 4. 6. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
15/14 17. 6. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se outsourcingových služeb u správy objektů, nákladů za služby související se správou budov a objektů v letech 2011 až 2013, počtu zaměstnanců v současnosti a aplikace normy ČSN EN 15221 v běžném provozu. ne 27. 6. 2014
Žadateli byla zaslána žádost o upřesnění dotazů.
 
2. 7. 2014
Pisatel upřesnil žádost.
 
16. 7. 2014
Žadateli odeslána většina požadovaných informací. Část žádosti byla zamítnuta a informace nebyla z příslušné části poskytnuta.
16/14 3. 7. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost ve věci poskytnutí přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2012 a 2013. ne 16. 7. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
17/14 2. 8. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o vyplnění dotazníku v oboru řízení informatiky pro účely výzkumu v oblasti státní správy. ne 7. 8. 2014
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, informace nebyla poskytnuta.
18/14 25. 8. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informaci, zda se uskutečnilo oficiální jednání představitelů Senátu Parlamentu ČR či jeho výboru či komise se státem Vatikán či jeho představitelem či s římskokatolickou církví a to jak v ČR, tak mimo území ČR. ne 28. 8. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
19/14 29. 8. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o zaslání provozního řádu Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady. ne 1. 9. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
20/14 19. 9. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací týkajících se uzavření Valdštejnské zahrady pro veřejnost ve dnech 13. a 14. září 2014. ne 30. 9. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
21/14 22. 9. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí doplňujících informací, které se týkají vozového parku Kanceláře Senátu (typ vozidla, rok pořízení, počet najetých kilometrů). ne 7. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
22/14 2. 10. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí doplňujících informací, které se týkají vozového parku Kanceláře Senátu (typ vozidla, rok pořízení, počet najetých kilometrů). ne 7. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
23/14 2. 10. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace, kolik členů Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice schválilo obsah písemnosti ze dne 23. září 2014. ne 8. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
24/14 8. 10. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení data projednávání novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání v Senátu Parlamentu ČR. ne 9. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
25/14 9. 10. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí smluv uzavřených s Ochranným svazem autorským (OSA) týkajících se pronájmu v budovách Senátu. ne 21. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
26/14 31. 10. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací a kopií dokumentů vztahujících se k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 9. 11. 2014
Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s poskytnutím informací.
 
13. 11. 2014
Po úhradě nákladů byla informace žadateli poskytnuta.
27/14 23. 11. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení, o jaké skutečnosti pan senátor Veleba v pořadu Hydepark ČT opírá svá tvrzení, že pan prezident Zeman, který byl členem Prognostického ústavu, jako první před listopadem 1989 informoval prostřednictvím televize o stavu hospodářství. ne 25. 11. 2014
Žadatel byl informován, že Kancelář Senátu jakožto servisní organizace Senátu Parlamentu ČR není určena k výkladu a interpretaci mediálních a veřejných sdělení jednotlivých senátorů. Dotaz byl předán panu senátorovi Velebovi.
28/14 27. 11. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o vysvětlení zveřejněných prohlášení pana senátora Veleby na obhajobu prezidenta republiky. ne 1. 12. 2014
Žadatel byl informován, že Kancelář Senátu jakožto servisní organizace Senátu Parlamentu ČR není určena k výkladu a interpretaci mediálních a veřejných sdělení jednotlivých senátorů. Dotaz byl předán panu senátorovi Velebovi.
29/14 27. 11. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací a kopií dokumentů, které se týkají voleb kandidátů na veřejné funkce. ne 27. 11. 2014
Žadatel byl informován o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace vzhledem k obsáhlému vyhledávání požadovaných informací.
 
15. 12. 2014
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informací nebyla poskytnuta.
 
15. 12. 2014
Žadateli vyúčtovány náklady spojené s poskytnutím informace.
 
18. 12. 2014
Po úhradě nákladů byla informace žadateli poskytnuta.