Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání občanů

a) Podání občanů

Oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdrželo v roce 2016 celkem 1997 podání od fyzických a právnických osob, z toho 23 žádostí bylo podáno dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je uveden v tabulce Doručená podání 2011-2016.

Doručená podání 2011 - 2016
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Podání celkem 1 700 1 473 1 450 1 555 2 196 1 997
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 15 40 35 29 29 23

Rok 2016 se v počtu doručených podání zásadně nelišil od let předchozích. Jednoznačně převažovala elektronická forma podání nad listinnou či prostřednictvím datových schránek.

Podněty a dotazy občanů související s legislativní činností Senátu se vztahovaly zejména k těmto předlohám:

  • Senátní tisk č. 80 (10. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
  • Senátní tisk č. 193 (10. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  • Senátní tisk č. 239 (10. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Senátní tisk č. 273 (10. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Senátní tisk č. 332 (10. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Senátní tisk č. 1 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
  • Senátní tisk č. 2 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
  • Senátní tisk č. 3 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  • Senátní tisk č. 10 (11. FO) – návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Občané se dotazovali na termíny a program schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, žádali senátní tisky a vysvětlení dalšího legislativního postupu. Zajímali se o aktivity jednotlivých senátorů na půdě horní komory i v regionech, jejich účast a počet vystoupení na plénu Senátu, počet podaných návrhů i to, jak hlasovali při projednávání vybraných zákonů.

V případě, že občané požadovali informace, které již byly zveřejněny na webových stránkách Senátu, byl žadatelům zaslán odkaz, na němž bylo možné požadovanou informaci nalézt. Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, případně všem senátorům, byla postupována pro informaci nebo k dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným senátorům byla podání postupována přímo. V závislosti na tématech podání byly podněty dávány na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.

Kromě legislativní činnosti Senátu se občané ve svých písemnostech zaměřovali také na celospolečenské a zahraničněpolitické dění a reagovali na události v Evropské unii i ve světě. Značnou pozornost věnovali pisatelé domácímu politickému dění, vystoupením jednotlivých ústavních činitelů či politické kultuře obecně. Velké množství podání se týkalo problematiky migrační krize, přičemž většina reakcí přicházela ze strany odpůrců přijímání uprchlíků. Častým tématem byla média, resp. přesvědčení občanů o nedostatečné objektivitě především veřejnoprávních médií při informování veřejnosti. Občané se ve svých podáních soustředili i na oblast zdravotnictví, a to mj. dostupnost kvalitní zdravotní péče a léků, a sociální problematiku, např. ztíženou péči o děti rodičů dojíždějících za prací do vzdálenějších oblastí, zadluženost domácností, nízké výměry důchodů nebo dle některých občanů nespravedlivé vyplácení sociálních dávek.

Na odbor vnějších vztahů a služeb směřovaly také dotazy českých občanů i zahraničních turistů, týkající se akcí pro veřejnost a možností prohlídek jednotlivých prostor sídla Senátu, včetně Valdštejnské zahrady. Evidovány byly i žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. rozpočet, počet zaměstnanců, výdaje na správu nemovitostí atp.).

Kromě písemné komunikace využívali občané možnost dotázat se prostřednictvím facebookového profilu Senátu, telefonicky nebo osobně v Informačním centru Senátu.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a způsobu jejich vyřízení.

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu obdržel v roce 2016 celkem 23 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V jednom případě bylo identické znění žádosti podáno různými žadateli 143krát. Předmětem této žádosti byla problematika veřejných vystoupení senátorů na téma pěstování a používání konopí. Protože se jednalo o stejné znění žádosti, byla zaevidována pod jedním evidenčním číslem, odbor vnějších vztahů a služeb nicméně každou tuto jednotlivou žádost vyřídil vzhledem k různým žadatelům samostatně.

K omezení práva žadatelů na informace přistupuje odbor vnějších vztahů a služeb pouze v případech, kdy to je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezbytné. Celkem byla vydána tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dvě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se odvolal jeden žadatel, na základě čehož odbor vnějších vztahů a služeb své rozhodnutí přehodnotil a požadovanou informaci poskytl. Vedoucí Kanceláře Senátu jako orgán druhého stupně povinného subjektu neobdržel žádnou stížnost na postup odboru vnějších vztahů a služeb.

1. Počet podaných žádostí o informace 23
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/16 5. 1. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše náhrad senátorky Ivany Cabrnochové v letech 2014 a 2015, a identifikačních údajů osob, jimž byly proplaceny faktury, které senátorka Cabrnochová v rámci čerpání náhrad předložila. ne 20. 1. 2016
Žadateli byla část požadovaných informací poskytnuta
 
20. 1. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
2/16 18. 1. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace týkající se změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. ne 25. 1. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
3/16 28. 1. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají střetu zájmů členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 18. 2. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
4/16 4. 2. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše platů a výše náhrad senátorů za rok 2014. ne 18. 2. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
5/16 19. 2. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše platů a výše náhrad konkrétních senátorů za měsíc leden 2016. ne 1. 3. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
6/16 29. 2. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
 
(identickou žádost podal žadatel prostřednictvím elektronické podatelny znovu dne 9. 3. 2016)
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. výše platu a odměn současného a bývalého vedoucího Kanceláře Senátu, rozpočtu a počtu zaměstnanců Kanceláře Senát. ne 14. 3. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
 
14. 3. 2016
K části žádosti (výše platu a odměn bývalého VKS) bylo žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
7/16 9. 3. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platu a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce senátora Zdeňka Brože. ne 18. 3. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
8/16 15. 3. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mj. zda se v Senátu připravuje vydání metodiky, stanoviska či novely, která by se vztahovala na golfová hřiště. ne 30. 3. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
9/16 18. 4. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí názvu používaného SW pro vedení spisové služby v Senátu Parlamentu České republiky a názvu jeho poskytovatele. ne 22. 4. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
10/16 28. 4. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o výši náhrad senátorů za rok 2015. ne 12. 5. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
11/16 13. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o bydlení a ubytování senátorů. ne 26. 5. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
12/16 18. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se smlouvy o nájmu nebytových prostor pro kancelář senátorky Ivany Cabrnochové. ne 31. 5. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
13/16 25. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se senátora Lubomíra France a činnosti jeho asistentů. ne 8. 6. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
14/16 26. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se závěrečných účetních zpráv jednotlivých prezidentských kandidátů v poslední přímé volbě prezidenta republiky. ne 8. 6. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
15/16 12. 7. 2016
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace, resp. vysvětlení k podání žádosti ve věci konání veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR. ne 26. 7. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
16/16 25. 7. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o překlad dopisu předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi ze dne 27. června 2016, na nějž odkazoval ve svém vystoupení senátor Petr Bratský v průběhu 26. schůze Senátu. ano 5. 8. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
17. 8. 2016
Žadatel podal odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
29. 8. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí, ve kterém OVS odvolání žadatele vyhověl a požadovanou informaci poskytl
17/16 28. 7. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopií všech výročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. ne 2. 8. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
18/16 23. 8. 2016
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informace o počtu správních žalob, které podala Kancelář Senátu ke správním soudům v letech 2012-2016 a poskytnutí textu těchto žalob. ne 5. 9. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
19/16 14. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí platového řádu Kanceláře Senátu platného pro rok 2016. ne 10. 10. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
20/16 10. 10. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu zasedání a hlasování Senátu a účasti senátorky Daniely Filipiové na těchto jednáních a hlasováních Senátu za dobu jejího působení v této instituci. ne 4. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta
21/16 16. 11. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se částky vydané z rozpočtu Senátu na správu nemovitostí v roce 2015 a statistických údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání senátorů v 11. funkčním období. ne 30. 11. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
22/16 7. 12. 2016
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. rozpočtu a počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu v období 2011-2016, personálního složení Senátu Parlamentu ČR a jeho orgánů a další. ne 20. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta
23/16 28. 12. 2016
29. 12. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
 
(podáno celkem 143 identických žádostí)
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se veřejných vystoupení senátorů k problematice pěstování a používání konopí. ne 3. - 5. 1. 2017
V 81 případech byla žadateli informace poskytnuta
 
3. - 5. 1. 2017
V 62 případech byl žadatel vyzván k doplnění náležitostí žádosti