Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání občanů

a) Podání občanů

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdržel v roce 2017 celkem 2 812 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 27 žádostí bylo podáno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. zachycuje tabulka „Doručená podání 2013–2017“.

Doručená podání 2013 - 2017
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Podání celkem 1 450 1 555 2 196 1 997 2 812
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 35 29 29 23 27

Počet doručených podání zaznamenal v roce 2017 oproti roku 2016 nárůst, a to téměř o 41 procent. Elektronicky učiněná podání prostřednictvím e mailové adresy epodatelna@senat.cz nadále jednoznačně převažují nad listinnou formou. Datovou schránku využívají pisatelé výjimečně.

Dotazy, podněty, názory či připomínky občanů týkající se legislativní činnosti Senátu souvisely zejména s těmito předlohami:

  • Senátní tisk č. 28 (11. FO) - návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon)
  • Senátní tisk č. 79 (11. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
  • Senátní tisk č. 147 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 165 (11. FO) – návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  • Senátní tisk č. 166 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mezi nejčastěji pisateli komentovaná témata patřily například možné změny zákona o registru smluv, zákaz kouření v restauracích nebo zákaz kožešinových farem. Velký zájem veřejnosti vyvolala směrnice EU týkající se regulace zbraní, projednávání novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR a petice brojící proti zpřísnění podmínek pro legální držení zbraní.

Občané se aktivně zajímali o termíny a programy schůzí pléna Senátu a schůzí senátních výborů a dotazovali se na vybrané senátní tisky. Pozornost věnovali legislativní aktivitě jednotlivých senátorů, jejich účasti na schůzích, ale i činnosti v jejich volebních obvodech. Často také žádali kontakty na senátory.

Dotazy, které se týkaly legislativní činnosti a nebyly směřovány konkrétním adresátům, byly zpracovány odborem vnějších vztahů a služeb a na vědomí postoupeny věcně příslušným orgánům Senátu. Podání adresovaná senátorům jim byla postupována pro informaci nebo k dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným senátorům byla zasílána přímo. V případě požadavku na sdělení veřejně dostupné informace byli žadatelé odkázáni na webové stránky Senátu s konkrétním odkazem na zveřejněnou informaci.

Ve svých podáních se občané zabývali také domácím politickým děním. Zajímali se jak o volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017, tak o nadcházející senátní volby a volbu prezidenta ČR v roce 2018. Reagovali na kroky a prohlášení jednotlivých ústavních a politických činitelů a v souvislosti s tím se zaobírali problematikou respektování Ústavy, ústavních zvyklostí, právního řádu nebo úrovní politické kultury v ČR.

Stranou zájmu nezůstala sociální politika nebo zdravotnictví, pisatelé opakovaně vyjadřovali nespokojenost se systémem vyplácení dávek státní sociální podpory, výší důchodů, dostupností lékařské péče nebo nedostatkem zdravotnického personálu. Kanceláři Senátu byly adresovány rovněž stížnosti na průtahy při soudních jednáních nebo nečinnost policie. Občané se ve svých písemnostech zajímali i o zahraničněpolitické dění, události v Evropské unii i ve světě a problematiku migrace.

Pozornosti občanů se nadále těšily akce pro veřejnost konané v sídle Senátu. Dotazy se týkaly zvláště Dnů otevřených dveří, Kulturního léta v Senátu, Tradičního setkání s občany, koncertů, výstav a možností rezervace komentovaných prohlídek. Veřejnost se zajímala rovněž o otevírací dobu sídla Senátu včetně Valdštejnské zahrady.

Kromě standardní písemné komunikace se občané se svými dotazy obraceli na odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu přímo v Informačním centru, telefonicky nebo prostřednictvím facebookového profilu Senátu.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme souhrnné údaje o žádostech, v nichž pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

Počet evidovaných žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2017 činil 27, což je o 4 více než v roce předešlém. Ve většině případů odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu žádostem vyhověl a informace poskytl.

K omezení práva žadatelů na informace bylo přistoupeno pouze v jednom případě, a to vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v níž žadatel požadoval osobní údaje, jejichž poskytnutí zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neukládá.

Odbor vnějších vztahů a služeb obdržel jednu stížnost na neúplné vyřízení žádosti, týkající se poskytnutí podrobného zápisu ze 7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Orgán prvního stupně povinného subjektu stížnosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl.

Ve dvou případech byla žádost o poskytnutí informací odložena, požadované informace se totiž nevztahovaly k působnosti Kanceláře Senátu, pročež se na ně dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nevztahovala ani informační povinnost Kanceláře Senátu.

1. Počet podaných žádostí o informace 27
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/17 9. 1. 2017
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. učiněných podání fyzickou nebo právnickou osobou asociace Open Royal Academy a vedení řízení s fyzickou či právnickou osobou této asociace. ne 23. 1. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
2/17 17. 1. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o počtu senátorů, kterým byl za období let 2015 a 2016 snížen plat a paušální náhrady dle § 38 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. ne 31. 1. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
3/17 25. 1. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o výši čerpání náhrad a nemocenské senátory v roce 2016. ne 9. 2. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
4/17 31. 1. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací o výši příplatků, které pobírají předsedové a místopředsedové výborů Senátu Parlamentu České republiky. ne 14. 2. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
5/17 1. 2. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí telefonních kontaktů, resp. telefonního čísla či čísel (mobilní i pevná linka) senátorů Parlamentu České republiky, jejichž provoz senátor uplatňuje k proplacení náhrad. ne 15. 2. 2017
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
6/17 28. 2. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. činnosti Senátu Parlamentu ČR v roce 2017, jmenného přehledu zaměstnanců Kanceláře Senátu, návrhů zákonů v oblasti trestního práva, které byly v roce 2016 schváleny Senátem Parlamentu ČR. ne 14. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
7/17 8. 3. 2017
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se zaměstnanců Kanceláře Senátu a jejich zařazení v organizační struktuře. ne 14. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
8/17 8. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, příp. informace v rozsahu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. ne 22. 3. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení s doprovodnou informací
9/17 9. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se usnesení ve věci 3 T 65/2016 ze dne 2. 3. 2017. ne 15. 3. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti
10/17 10. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopií všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s., a Media Tenor, spol. s r.o. ne 25. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
11/17 14. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se Závěrečné zprávy Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, a to v jejím plném znění. ne 21. 3 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení
12/17 14. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se přehledu čerpání náhrad senátory za rok 2016. ne 27. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
13/17 17. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se kopie ústavní stížnosti, kterou podala dne 16. 3. 2017 skupina 20 senátorů vůči zákonu č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. ne 23. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
14/17 21. 4. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se povinnosti senátorů reagovat na dotazy občanů, existence etického kodexu senátorů a práva senátorů interpelovat členy vlády. Druhý bod žádosti se týkal umístění a počtu reproduktorů reprodukujících znělku před hlasováním pléna Senátu. ne 4. 5. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
15/17 18. 5. 2017
Osobní podání prostřednictvím podatelny Kanceláře Senátu
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se vyjmenovaných složek platu žadatelem definované skupiny pracovníků Kanceláře Senátu a informace o vyplaceném odchodném. ne 2. 6. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení s doprovodnou informací
16/17 7. 7. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí stanoviska, zda a jaké zákony byly porušeny ve věci zakoupení vadného zboží prostřednictvím telefonické objednávky od zahraničního dodavatele. ne 14. 7. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti
17/17 14. 7. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se poskytnutí zápisu ze 7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu z 12. 7. 2017, zahrnující vznesené připomínky k projednávaným bodům programu včetně jejich argumentace a konkrétní jmenovité hlasování. ne 8. 8. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení
21. 7. 2017
Žadatel podal stížnost na neúplné vyřízení žádosti
27. 7. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
18/17 26. 7. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, jakým subjektům, za jaké práce konkrétně a v jaké výši propláceli odborné a administrativní práce v období 1. 1. 2017–30. 6. 2017 vyjmenovaní senátoři. ne 8. 8. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
19/17 28. 7. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se ubytoven Senátu a příspěvků na bydlení. ne 10. 8. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
20/17 2. 8. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost mj. o zaslání senátního tisku č. 107 Zpráva o vývoji Evropské unie, senátního tisku č. K 031/11 Bílá kniha o budoucnosti Evropy, časopisu Senát ad. ne 17. 8. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
21/17 15. 9. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu mandátu senátorky Parlamentu České republiky JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D. ne 20. 9. 2017
Žadatel byl vyzván k doplnění náležitostí žádosti
27. 9. 2017
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
10. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
22/17 1. 10. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se podmínek chovu pávů korunkatých ve Valdštejnské zahradě. ne 13. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
23/17 4. 10. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace, zda byl u příležitosti Setkání se starosty ČR, kteří ve svém úřadu působí nepřetržitě 20 a více let, oceněn bývalý starosta obce Chudenín pan XXXX. ne 18. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
24/17 4. 10. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, jakým subjektům, za jaké práce konkrétně a v jaké výši propláceli odborné a administrativní práce v období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 vyjmenovaní senátoři. ne 18. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
25/17 28. 10. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se vyplácení náhrad na provoz kanceláře senátora Ladislava Kose. ne 8. 11. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
26/17 23. 11. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí přehledu čerpání náhrad a jmen asistentů senátorky Renaty Chmelové za dobu trvání jejího mandátu. ne 7. 12. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
27/17 17. 12. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí jmen senátorů, kteří svými podpisy podpořili vybrané kandidáty na prezidenta. ne 20. 12. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta