Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání občanů

a) Podání občanů

V roce 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 3441 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 24 žádostí bylo podáno a vyřízeno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. zachycuje tabulka „Doručená podání 2014–2018“.

Doručená podání 2014 - 2018
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Podání celkem 1 555 2 196 1 997 2 812 3 441
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 29 29 23 27 24

Nárůst počtu podání ve srovnání s předchozím rokem byl 22 procent.

Stejně jako v uplynulých letech převažovala podání učiněná prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu. Listinná podání nebo podání datovou schránkou zasílají pisatelé spíše výjimečně.

V souvislosti s legislativní činností Senátu žádali občané mj. o informace týkající se témat zdravotnických a sociálních služeb, daňových zákonů nebo insolvenčního zákona. Mezi poptávané tisky patřily např.:

  • Senátní tisk č. 207 (11. FO) - návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 313 (11. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Senátní tisk č. 337 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 12 (12. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Pisatelé se ve svých podáních zabývali problematikou sociální politiky, zvláště v souvislosti s vyplácením pomoci v hmotné nouzi nebo stanovením výše důchodu (nejen starobního, ale i vdovského, vdoveckého atp.). Podněty a připomínky často směřovaly k činnosti soudů, soudním průtahům nebo práci exekutorů. Občané se zaobírali rovněž bezpečnostní politikou a problematikou migrace. Vyjadřovali se k nepříznivé atmosféře ve společnosti, nebezpečí populismu a úpadku tradičních hodnot.

Občané se dotazovali na senátní volby, termíny a programy schůzí pléna Senátu a schůzí senátních orgánů, legislativní proces a termíny projednávání konkrétních senátních tisků. Soustředili se na legislativní aktivitu jednotlivých senátorů, jejich účast na schůzích pléna Senátu i orgánů Senátu, ale i činnost v jejich volebních obvodech. Předmětem zájmu byly rovněž platy a náhrady senátorů.

Podněty adresované všem senátorům byly předávány senátorům pro informaci nebo k využití prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným senátorům byla podání zasílána přímo do jejich e-mailových schránek, věcně příslušným orgánům byla postoupena prostřednictvím tajemnice či tajemníka příslušného výboru nebo komise. Pokud občané ve svých podáních požadovali informace veřejně dostupné, byly jim zasílány odkazy na webové stránky Senátu s konkrétním linkem na požadovanou informaci.

Kromě činnosti Senátu, domácí a zahraniční politiky nebo aktuálního dění v zemi projevovali občané nadále zájem o komentované prohlídky sídla Senátu a akce pořádané v sídle Senátu pro veřejnost, zvláště pak koncerty Kulturního léta, dny otevřených dveří nebo Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany.

Kromě standardní písemné komunikace vyřizoval odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu dotazy příchozích občanů v Informačním centru Senátu, telefonické dotazy nebo dotazy zaslané prostřednictvím sociálních sítí Senátu.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme souhrnné údaje o žádostech, v nichž pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

V období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 přijala Kancelář Senátu celkem 24 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ve většině případů odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu žádostem vyhověl a informace poskytl.

Proti postupu orgánu prvního stupně povinného subjektu se ohradili dva žadatelé, přičemž jejich podání vyhodnotil odbor vnějších vztahů a služeb jako stížnost, které v obou případech zcela vyhověl. V jednom z případů (žádost o poskytnutí informací, týkajících se senátorů V. Plačka a A. Dernerové a jejich stanovisek v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání) se žadatel nespokojil s plným vyhověním stížnosti a poskytnutím informací a podal žalobu k Městskému soudu v Praze.

Odvolání proti rozhodnutí orgánu prvního stupně povinného subjektu o odmítnutí žádosti bylo podáno v jednom případě. Orgán druhého stupně povinného subjektu odvolání zamítl a potvrdil postup orgánu prvního stupně. Žadatel následně podal proti rozhodnutí Kanceláře Senátu žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud rozsudkem č. j. 11 A 144/2018-32 žalobu zamítl s mj. následujícím konstatováním: „Žalovaná (Kancelář Senátu) se ve správním řízení zabývala všemi shromážděnými listinnými důkazy a v odůvodnění svých rozhodnutí v obou stupních se náležitě vypořádala se zjištěnými skutečnostmi. Městský soud v Praze neshledal žádné vady řízení, které by měly za následek nezákonnost či věcnou nesprávnost napadeného rozhodnutí.“

Kancelář Senátu nepožadovala v uvedeném období žádnou úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím informací.

1. Počet podaných žádostí o informace 24
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 1 (viz výše)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/18 5. 1. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace o evidenci trestně obviněných advokátů za období let 2012- 2017. ne 10. 1. 2018
Žadateli bylo odesláno sdělení o odložení žádosti
(informace mimo působnost KS)
2/18 23. 1. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se činnosti Kanceláře Senátu (platové poměry managementu, organizační řád, počet a jmenný přehled zaměstnanců, interní předpisy atd.). ne 6. 2. 2018
Žadateli byly informace z části poskytnuty
 
6. 2. 2018
Žadateli bylo odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
3/18 14. 1. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací – dotazník Výzkumu etického managementu ve veřejných institucích ČR. ne 17. 1. 2018
Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti
 
28. 1. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
2. 2. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
4/18 1. 2. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí konkrétních faktur, které KS uhradila za jednotlivé senátory v období 1. 11. 2017-1. 2. 2018. ne 16. 2. 2018
<Žadateli byla informace poskytnuta
5/18 6. 2. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se zveřejnění žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR se jmenováním soudce Ústavního soudu. ne 20. 2. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
6/18 8. 2. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí kopií všech omluvenek z jednání, které do Senátu zaslal senátor Fr. Čuba, a to od 18. 10. 2014. ne 21. 2. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
7/18 14 2. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platových poměrů definovaných zaměstnanců KS. ano 1. 3. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
15. 3. 2018
Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
11. 4. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o zamítnutí odvolání
 
8. 6. 2018
Žadatel podal žalobu k Městskému soudu v Praze
 
17. 12. 2018
Městský soud v Praze žalobu zamítl (rozsudek č. j. 11 A 144/2018-32)
8/18 15. 2. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí písemného vyjádření Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/17. ne 21. 3. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
9/18 926. 3. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí stanoviska odboru legislativního Kanceláře Senátu ve věci neslučitelnosti funkcí poslance a senátora. ne 3. 4. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
 
4. 4. 2018
Žadatel podal stížnost
 
12. 4. 2018
Stížnosti žadatele bylo vyhověno a v jejím vyřízení bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
10/18 11. 4. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se senátorů V. Plačka a A. Dernerové a jejich stanovisek v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. ne 24. 4. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
 
14. 5. 2018
Žadatel podal stížnost
 
21. 5. 2018
Stížnosti žadatele bylo vyhověno a v jejím vyřízení byla informace žadateli poskytnuta
 
22. 7. 2018
Žadatel podal žalobu k Městskému soudu v Praze
 
Rozhodnutí soudu ke dni předložení zprávy nebylo učiněno
11/18 24. 4. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí záznamů o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). ne 7. 5. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
12/18 26. 4. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. ne 10. 5. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
13/18 4. 7. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu mandátu senátorky Renaty Chmelové. ne 10. 7. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
11. 7. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
 
25. 7. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
14/18 4. 7. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platu a náhrad senátorů. ne 13. 7. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
15/18 4. 7. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu mandátu senátora Ladislava Kose ne 10. 7. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
11. 7. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
 
25. 7. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
16/18 27. 7. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se činnosti Kanceláře Senátu, výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2017, senátorského sboru ad. ne 10. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
17/18 1. 8. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se užívání plakátovací plochy v místě zalomené části vnější zdi Valdštejnské zahrady a na ohradní zdi dvorku stanice metra Malostranská. ne 14. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
18/18 7. 8. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platu a náhrad senátora Zdeňka Brože za období 2016-2018. ne 21. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
19/18 10. 8. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí vyjádření Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/18. ne 16. 8. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
20/18 23. 8. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí tištěného textu Jednacího řádu Senátu. ne 4. 9. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
21/18 24. 10. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se činnosti Kanceláře Senátu za r. 2017 a 2018. ne 6. 11. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
22/18 18. 9. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací o způsobu vyrozumění všech senátorů s otevřeným dopisem žadatelky ve věci vdovských důchodů. ne 21. 9. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
22. 9. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
 
5. 10. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
23/18 16. 10. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kompletního výpisu ze všech návštěvních knih Kanceláře Senátu za období 4. 9. 2017- 4. 9. 2018 ne 22. 10. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
26. 11. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti (žadatel nedoplnil povinné náležitosti žádosti)
24/18 13. 11. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se výkonu mandátu senátora Jiřího Buriana za období říjen 2014 – září 2018. ne 28. 11. 2018
Žadateli byla informace zaslána