Album vedoucích zaměstnanců Kanceláře Senátu

Jana Vohralíková

Vedoucí Kanceláře Senátu: Jana Vohralíková, tel. 257 072 462

Řídí a organizuje činnost Kanceláře Senátu, koordinuje práci jejích útvarů a za jejich činnost odpovídá předsedovi Senátu.
Do její přímé působnosti patří útvary sekce vedoucí Kanceláře Senátu.


Sekretariát vedoucího Kanceláře Senátu

Tajemnice: Júlia Turková, tel. 257 072 275
Sekretářka: Daniela Stropnická, tel. 257 072 316
Tisková tajemnice: Sue Nguyen, tel. 257 072 342

Odbor kybernetické bezpečnosti

Odbor legislativní

Ředitel: Milan Eberle, tel. 257 072 656
Zpracovává pro potřeby senátorů informace k postoupeným či předloženým návrhům zákonů a mezinárodním smlouvám. Na žádost senátora-zpravodaje spolupůsobí při zpracování přehledu podaných pozměňovacích návrhů k projednávaným návrhům zákonů. Podílí se při tvorbě usnesení Senátu k projednávaným zákonům ve smyslu čl. 46 Ústavy. Zajišťuje konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná.

Samostatné oddělení personální

Vedoucí: Eva Vrublová, tel. 257 072 750
Vede evidenci senátorů a zaměstnanců KS a osobní agendu s tím spojenou. Připravuje podklady pro uzavření, změny nebo skončení pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti. Přihlašuje a odhlašuje senátory a zaměstnance na zdrav. pojišťovny a na ČSSZ. Vypracovává personální strategii a systém hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců. Spolupracuje při zajišťování systému vzdělávání zaměstnanců. Zajišťuje agendu FKSP, agendu související s vydáváním a evidencí senátorských pasů a služebních pasů zaměstnanců, vystavuje a eviduje průkazky senátorů a zaměstnanců.

Samostatné oddělení právní

Vedoucí: Dagmar Šimáková, tel. 257 072 774
Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům KS. Zajišťuje řízení o zadávání veřejných zakázek. Připravuje smlouvy k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory. Zastupuje KS před soudy. Spolupůsobí při přípravě interních normativních aktů a vede evidenci interních předpisů.

Samostatné oddělení protokolu

Vedoucí: Valérie Ciprová, tel. 257 072 628
Vede protokol předsedy Senátu. Zabezpečuje přijetí hostů předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti EU, zabezpečuje přijetí velvyslanců. Pro výše uvedené zajišťuje účast na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích. Připravuje a organizuje zahraniční a tuzemské cesty. Zajišťuje nákup protokolárních darů.

Referát interního auditora

Jiří Majdl, tel. 257 072 203
Vypracovává plány interního auditu, provádí audity a dílčí šetření útvarů KS. Prověřuje dodržování rozpočtu Senátu a hospodárné vynakládaní finančních prostředků pro potřeby Senátu. Provádí ekonomické, finanční a majetkové kontroly.

Bezpečnostní ředitel

Alexandra Jarošová, tel. 257 072 721
Zajišťuje personální, administrativní, fyzickou bezpečnost, bezpečnost informačních a komunikačních systémů. Vytváří směrnice, pokyny, provádí školení a kontrolní činnost.
Plní úkoly, které ukládá zákon č. 412/2005 Sb.o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Sekretariáty

Do působnosti vedoucího Kanceláře Senátu spadají dále sekretariáty předsedy a místopředsedů Senátu, výborů a komisí Senátu, které zabezpečují servis pro uvedené funkcionáře a orgány.

Sekretariát předsedy Senátu

Ředitel: Petr Kostka, tel. 257 072 602

Sekretářka: Naděžda Škodová, tel. 257 072 331

Sekretariát 1. místopředy Senátu

Veronika Trávníčková, tel. 257 072 797

Sekretariáty místopředsedů Senátu

Miluše Rathouská, tel. 257 072 330
Jana Pešková, tel. 257 072 346
Marta El Bournová, tel. 257 072 777
Jiřina Ferbrová, tel. 257 073 134

Sekretariát Organizačního výboru

Tajemnice: Kristýna Ječmenová , tel. 257 075 108

Sekretariát Mandátového a imunitního výboru

Tajemnice: Dana Šedivá, tel. 257 072 520

Sekretariát Ústavně-právního výboru

Tajemnice: Květa Skoupá, tel. 257 072 289

Sekretariát Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Tajemnice: Alena Doležalová, tel. 257 073 125

Sekretariát Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Tajemnice: Jana Hauserová, tel. 257 072 716

Sekretariát Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Tajemnice: Kateřina Šarmanová, tel. 257 072 737

Sekretariát Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Tajemnice: Andrea Jůzová, tel. 257 072 765

Sekretariát Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Tajemnice: Václava Brabcová, tel. 257 072 784

Sekretariát Výboru pro záležitosti EU

Tajemnice: Štěpánka Götthansová, tel. 257 072 629

Sekretariát Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Tajemnice: Bronislava Vacková, tel. 257 072 794

Sekretariát Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Tajemník: Pavel König , tel. 257 072 233

Sekretariát Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Tajemnice: Jitka Pilařová, tel. 257 072 755

Sekretariát Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Tajemnice: Jitka Pilařová, tel. 257 072 755

Sekretariát Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury

Tajemník: Jan Kysela, tel. 257 072 757

Sekretariát Stálé komise Senátu VODA - SUCHO

Tajemník: Pavel König , tel. 257 072 233

Sekretariát Volební komise

Tajemnice: Dana Šedivá, tel. 257 072 520


Odbor organizační

Ředitelka: Sylva Kyselová, tel. 257 075 100
Zabezpečuje úkoly organizační a administrativní povahy, související s jednáním Senátu a jeho orgánů. Připravuje návrh časového harmonogramu akcí Senátu. Zabezpečuje vyhotovení přijatých usnesení a zápisů ze schůzí Organizačního výboru a Senátu. Zajišťuje vyhotovení doslovných stenografických zápisů. Zabezpečuje distribuci senátních tisků, vládních a poslaneckých materiálů. Vypracovává týdenní program jednání v sídle Senátu. Zpracovává podkladové materiály k senátním tiskům obsahujícím zapracované pozměňovací návrhy do platného textu zákonů. Zajišťuje provoz rozmnožovny.

Referát archivu a oběhu spisů

Zabezpečuje sčítání hlasů na schůzi Senátu skrutátory, podílí se na výkonu služby během schůzí Senátu. Přejímá archiválie k trvalému uložení. Zajišťuje příjem a odesílání pošty, provádí skartaci dokumentů.

Odbor zahraniční

Ředitel: Jiří Krbec, tel. 257 072 761

Oddělení zahraničních vztahů

Vedoucí: Radek Merkl, tel. 257 072 636
Plní úkoly spojené s činností Senátu v zahraničně-politické oblasti a s jeho mezinárodními styky, zajišťuje odborné a administrativní zázemí pro projednávání evropské agendy. Organizačně zajišťuje zahraniční styky Senátu, podílí se na obsahové přípravě zahraničních cest předsedy Senátu a přijetí jeho hostů, zajišťuje podkladové materiály pro zahraniční cesty a přijetí. Zabezpečuje podkladové materiály z oblasti mezinárodních vztahů. Poskytuje tajemnický servis pro činnost stálých delegací v meziparlamentních a parlamentních orgánech mezinárodních organizací. Zajišťuje překlady materiálů z češtiny do jiných jazyků a naopak.

Oddělení pro Evropskou unii

Vedoucí: Jan Grinc, tel. 257 072 664
Doporučuje projednání dokumentů postoupených orgány EU, připravuje podklady pro jednání výborů včetně stanovisek k věcné stránce projednávaných návrhů legislativních aktů a dokumentů EU. Prostřednictvím pověřeného zástupce KS v Bruselu informuje o dění v evropských institucích, upozorňuje na důležitá jednání týkající se zájmů ČR, spolupracuje se senátory navštěvujícími evropské instituce.

Odbor vnějších vztahů a služeb

Ředitelka: Pavlína Heřmánková, tel. 257 072 335

Oddělení vztahů s veřejností

Vedoucí: Denisa Čermáková, tel. 257 072 684
Zabezpečuje komunikaci s veřejností. Vyřizuje a vede databázi podání občanů adresovaných Senátu a žádostí o poskytnutí informací. Vypracovává program činnosti informačního centra a zabezpečuje jeho činnost. Řídí a realizuje veškerou ediční činnost KS. Vede příruční odbornou knihovnu KS. Zajišťuje vysílání na TV vnitřním okruhu, monitoruje zpravodajské a publicistické pořady, pořizuje a archivuje videozáznamy a fotodokumentaci k akcím konaným v Senátu. Vyhotovuje „Kalendárium“. Spolupracuje s tiskovým tajemníkem.

Oddělení senátních služeb

Vedoucí: Jitka Boumová, tel. 257 072 649
Zabezpečuje služby při schůzích Senátu a při oficiálních příležitostech. Realizuje akce požadované orgány a funkcionáři Senátu a prohlídky historických prostor. Zabezpečuje provoz help desku a objednávky vstupenek na kulturní a sportovní akce.

Odbor ekonomický

Ředitelka: Ivana Süssenmilchová, tel. 257 072 659

Oddělení rozpočtu

Vedoucí: Ivana BUBNOVÁ, tel. 257 072 729
Provádí rozpis a sleduje čerpání rozpočtu. Zpracovává státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát PČR, čtvrtletní a roční rozbor hospodaření, rozpočet mzdových prostředků a pojistného, rozpočet FKSP a rozbor nákladů na zahraniční a tuzemské cesty. Sleduje plnění stanoveného počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků, sestavuje střednědobý výhled financování investičních akcí. Provádí kontrolu faktur v investičních akcích, zajišťuje finanční vybavení na zahraniční a tuzemské cesty. Vede hlavní pokladnu a pokladnu FKSP, vykonává veškeré pokladní operace.

Oddělení účetnictví

Vedoucí: Martin Novotný, tel. 257 072 743
Zpracovává měsíční, pololetní a roční uzávěrky, vede účetní evidenci FKSP. Vede agendu mezd, zpracovává státní statistické výkazy a Evidenční listy důchodového pojištění. Provádí fakturaci služeb poskytovaných KS a vede evidenci pohledávek KS.

Odbor technického zajištění

Ředitel: Zdeněk Růžek, tel. 257 072 227

Oddělení správy majetku

Vedoucí: Stanislav Šandera, tel. 257 072 228
Zajišťuje správu a provoz budov (technický stav, údržba, opravy, úklid), správu a centrální evidenci nemovitého a movitého majetku, provoz energetických systémů, péči o faunu a flóru, obsluhu technického velínu. Koordinuje činnost dodavatelských firem, zabezpečuje materiálové a technické vybavení pracovišť. Plní úkoly související s požární ochranou a ochranou sídla Senátu.

Oddělení autoprovozu

Vedoucí: Pavel Křivanec, tel. 257 072 780
Zajišťuje chod autoprovozu KS, péči o motorová vozidla, organizuje práci řidičů.

Odbor informačních technologií

Ředitel: Lukáš Gajarský, tel. 257 072 656
Zajišťuje a spravuje informační systém v sídle Senátu a jeho napojení na informační systémy externích subjektů prostřednictvím Internetu. Zabezpečuje rozvoj aplikací a provoz nových technologií, „správu software a hardware“, nákup předmětů informačních a komunikačních technologií. Odpovídá za vnitřní televizní okruhy, provoz hlasovacího zařízení a funkci zvukové režie, ozvučuje akce Senátu a pořizuje zvukové záznamy ze schůzí. Zprostředkovává automatický elektronický přenos informací z tiskových agentur a kabelový přenos schůze Senátu. Zajišťuje technickou správu webové prezentace Senátu, správu sítě, nastavování přístupových práv a služby uživatelům. Zodpovídá za bezpečnost informačního systému a ochranu dat.

Odbor gastronomických služeb

Ředitel: Jan Coufal, tel. 257 072 710

Oddělení přípravy jídel

Vedoucí: Miroslav Beránek, tel. 257 072 620
Odpovídá za provoz zaměstnaneckého stravování, výrobně zajišťuje gastronomické akce, sestavuje jídelní lístek a navrhuje menu pro mimořádné akce.

Oddělení provozní

Vedoucí: Petr Illek, tel 257 072 545
Přijímá, eviduje a zajišťuje objednávky, zásobování gastronomických služeb a provoz stravovacích zařízení. Zabezpečuje výběr dodavatelů, provoz automatů a kantýny.