Odbor ekonomický

Kontakty:

Ing. Ivana Süssenmilchová / ředitelka

Tel:
25707 2659
sussenmilchovai@senat.cz

Vnitřní členění:

Oddělení rozpočtu

Kontakty:

Ing. Ondřej Vokoun / vedoucí oddělení

vokouno@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení rozpočtu odbor ekonomický:

 1. provádí rozpis schváleného rozpočtu na útvary,
 2. zpracovává státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR,
 3. zpracovává čtvrtletní a roční rozbor hospodaření,
 4. na základě požadavků útvarů sestavuje návrh rozpočtu kapitoly,
 5. zpracovává rozpočet mzdových prostředků a pojistného,
 6. zpracovává rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb,
 7. podává pravidelné měsíční zprávy vedoucímu Kanceláře Senátu s rozborem stavu čerpání finančních prostředků rozpočtu a s návrhy na další postup,
 8. zpracovává rozbor nákladů za cesty tuzemské a zahraniční v členění na zaměstnance a senátory,
 9. sleduje plnění stanoveného počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků a ostatních plateb za provedenou práci a měsíčně vypracovává rozbor čerpání v podrobném členění, odpovídá za nepřekročení ročního závazného limitu mzdových prostředků a OOV, při pracovním zařazování nových zaměstnanců a případném přeřazení na jinou funkci dbá na dodržování schváleného Platového řádu Kanceláře Senátu a odpovídá za správné zařazení zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější vykonávané práce,
 10. zpracovává státní statistický výkaz Práce 2-04,
 11. zajišťuje komplex činností spojených s účastí státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku Senátu Parlamentu v návaznosti na ISPROFIN (Informační systém financování reprodukce majetku),
 12. sestavuje střednědobý výhled financování investičních akcí nezbytných pro zajištění činnosti Senátu Parlamentu ČR,
 13. na základě podkladů odborů sestavuje předpokládaný roční rozpočet k financování akcí, zařazených do ISPROFIN,
 14. provádí kontrolu faktur v investičních akcích,
 15. sleduje čerpání rozpočtu při realizaci akcí zařazených do ISPROFIN,
 16. vypracovává stanoviska k financování návrhů na různé akce větší údržby, technických zhodnocení a pořizování investičního majetku,
 17. podává vedoucímu Kanceláře Senátu pravidelné zprávy a rozbory o stavu financování investičních akcí s návrhy na další postup,
 18. zajišťuje finanční vybavení na zahraniční a tuzemské pracovní cesty senátorů a zaměstnanců a jejich vyúčtování včetně vedení valutové pokladny,
 19. vede hlavní pokladnu a pokladnu FKSP, vykonává veškeré pokladní operace,
 20. vede a spravuje účetní archiv, zajišťuje spisovou službu odboru,

Oddělení účetnictví

Kontakty:

Bc. Martin Novotný / vedoucí oddělení účetnictví

novotnym@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení účetnictví odbor ekonomický:

 1. vede jednotnou soustavu ekonomických informací podle předepsané účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu v požadovaném analytickém členění,
 2. zpracovává měsíční, pololetní a roční uzávěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů) a předpisů souvisejících,
 3. vede účetní evidenci fondu kulturních a sociálních potřeb,
 4. čtvrtletně předává účetní výkazy Ministerstvu financí ČR a do systému ARIS,
 5. zpracovává státní statistické výkazy,
 6. vede agendu mezd senátorů, zaměstnanců Kanceláře Senátu a pracovníků činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odpovídá za dodržení metodiky výpočtu, za měsíční zálohový odvod daně včetně ročního zúčtování za úhradu sociálního a zdravotního pojištění a za včasný převod mezd na konta,
 7. zpracovává Evidenční listy důchodového pojištění senátorů a zaměstnanců,
 8. zpracovává Informační systém o platech dle harmonogramu Ministerstva financí ČR,
 9. provádí fakturaci služeb poskytovaných Kanceláří Senátu cizím subjektům a sleduje jejich včasnou úhradu, od dlužníků požaduje poplatek z prodlení,
 10. vede evidenci pohledávek Kanceláře Senátu,
 11. vede agendu daně z přidané hodnoty a zpracovává výkaz o DPH.