Odbor zahraniční

Kontakty:

Mgr. Jiří Krbec / ředitel

Tel:
25707 2761
Fax:
25753 4499
krbecj@senat.cz

Koordinátoři:

 • zajišťují spolupráci mezi Výborem pro záležitosti Evropské unie, zahraničním odborem a legislativním odborem,
 • zajišťují spolupráci mezi Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a zahraničním odborem,
 • vykonávají analytickou, poradenskou a konzultační činnost pro potřeby Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro záležitosti Evropské unie v oblastech spadajících do kompetence těchto výborů.

Vnitřní členění:

Oddělení zahraničních vztahů

Kontakty:

Bc. Radek Merkl / vedoucí oddělení

merklr@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor zahraniční plní úkoly spojené s činností Senátu v zahraničněpolitické oblasti a s jeho mezinárodními styky, s mezinárodními styky jeho orgánů, funkcionářů a senátorů, jakož i oficiálních delegací Kanceláře Senátu. Prostřednictvím oddělení pro Evropskou unii zajišťuje odborné a administrativní zázemí pro projednávání evropské agendy Senátem.

Prostřednictvím oddělení zahraničních vztahů zajišťuje:

 1. zabezpečuje pro orgány Senátu ve spolupráci s odborem organizačním informace a podkladové materiály z oblasti mezinárodních vztahů,
 2. připravuje na žádost příslušného orgánu Senátu odborná stanoviska k materiálům z oblasti zahraniční politiky,
 3. podílí se ve spolupráci se sekretariátem předsedy Senátu na obsahové přípravě zahraničních cest předsedy Senátu a přijetí jeho zahraničních hostů,
 4. zajišťuje podkladové a informační materiály pro zahraniční cesty funkcionářů a orgánů Senátu, jakož i pro přijetí zahraničních hostů a oficiálních hostů Kanceláře Senátu,
 5. poskytuje tajemnický servis pro činnost stálých delegací Senátu v meziparlamentních organizacích a parlamentních orgánech mezinárodních organizací v koordinaci se zahraničním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 6. udržuje stálý styk se sekretariáty meziparlamentních organizací a se sekretariáty parlamentních orgánů mezinárodních organizací,
 7. vede informační materiály a dokumenty vydané mezinárodními a meziparlamentními organizacemi,
 8. zajišťuje ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a služeb podmínky pro organizované prohlídky historických částí objektů Senátu, jde-li o zahraniční návštěvy,
 9. zpracovává podklady pro návrh plánu zahraničních styků Senátu, jeho orgánů, a senátorů a pro jeho projednání v Organizačním výboru,
 10. vede plán zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a senátorů a podle pokynů Organizačního výboru ho doplňuje,
 11. připravuje pro jednání příslušných orgánů Senátu zprávy o realizaci zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a senátorů,
 12. organizačně zabezpečuje cesty delegací Senátu a delegací Kanceláře Senátu do zahraničí,
 13. zajišťuje nákup letenek do zahraničí i v tuzemsku,
 14. zajišťuje vízovou agendu související se služebními cestami senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu do zahraničí,
 15. informuje výbory o akcích majících vztah k zahraničním aktivitám Senátu, které svým obsahem do působnosti výborů věcně přísluší,
 16. zajišťuje organizaci seminářů a konferencí se vztahem k zahraničním aktivitám Senátu,
 17. při organizačním zajišťování zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a Kanceláře Senátu spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří Poslanecké sněmovny a dalšími odbornými pracovišti ústředních orgánů státní správy,
 18. udržuje v počítačové síti Kanceláře Senátu evidenci zahraničních aktivit Senátu, jeho orgánů, funkcionářů a senátorů i Kanceláře Senátu,
 19. v součinnosti se sekretariátem předsedy Senátu vyřizuje agendu související se zahraniční korespondencí předsedy Senátu, zajišťuje překlady materiálů souvisejících s činností Senátu z češtiny do jiných jazyků a naopak,
 20. vytváří informační databázi a zprostředkovává účast zaměstnanců Kanceláře Senátu na mezinárodních vzdělávacích aktivitách.

Oddělení pro Evropskou unii

Kontakty:

JUDr. Adéla Šuchmanová / vedoucí oddělení

suchmanovaa@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení pro Evropskou unii zajišťuje:

 1. připravuje doporučení, zda návrhy legislativních aktů Evropské unie projednat či vzít na vědomí a doporučuje projednání dalších dokumentů postoupených orgány Evropské unie, zejména dokumentů komunikačních,
 2. zkoumá Stanoviska vlády pro Parlament zpracovaná k návrhům legislativních aktů a k dalším dokumentům Evropské unie projednávaných v Senátu,
 3. připravuje podklady pro jednání výborů včetně stanovisek k věcné stránce projednávaných návrhů legislativních aktů a dalších dokumentů Evropské unie,
 4. spolupracuje v otázkách evropských záležitostí s útvary obdobného charakteru mimo Senát a Kancelář Senátu zejména s Parlamentním institutem,
 5. třídí a eviduje dokumenty s popisem jednotlivých dokumentů a výsledků jejich projednávání tak, aby byly přístupné všem senátorům a orgánům Senátu.

Prostřednictvím pověřeného zástupce Kanceláře Senátu v Bruselu (zaměstnance KS z „oddělení pro Evropskou unii“):

 1. pravidelně informuje o dění v evropských institucích, zejména v Evropském parlamentu,
 2. účastní se jednání evropských institucí,
 3. upozorňuje na důležitá jednání, týkající se zájmů České republiky, kterým by měl Senát věnovat pozornost, či na ně vyslat své zástupce,
 4. zprostředkovává Senátu všechny relevantní dokumenty s doporučením těch, kterým je vhodné věnovat zvláštní pozornost,
 5. poskytuje představitelům evropských institucí i členských států EU informace a materiály o České republice a zejména Senátu Parlamentu ČR a udržuje s nimi kontakty,
 6. spolupracuje se senátory navštěvujícími evropské instituce a poslanci Evropského parlamentu zastupujícími Českou republiku.