Odbor vnitřních věcí

Kontakty:

Tel:
25707 2774

Stručná charakteristika:

Odbor vnitřních věcí plní úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu a jeho orgánům a jednotlivým organizačním útvarům Kanceláře Senátu, zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 1. poskytuje odborné právní konzultace a služby všem organizačním útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení;
 2. zajišťuje po procesní a právní stránce zadávací řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek u všech zakázek nad 2 mil. bez DPH Kč, přičemž věcně příslušný odbor dodá technickou specifikaci poptávaného zboží či služby;
 3. odpovídá za zveřejnění této zakázky včetně smlouvy a skutečného plnění na profilu zadavatele;
 4. připravuje veškeré smlouvy a dodatky ke smlouvám uzavírané Senátem k zajištění činnosti této instituce a Kanceláří Senátu k zajištění činnosti Senátu;
 5. poskytuje veškerou součinnost odborům/oddělením Kanceláře Senátu při uzavírání písemných smluv, věcně příslušný odbor/oddělení je odpovědný za věcnou a technickou specifikaci smlouvy;
 6. z pověření vedoucího Kanceláře Senátu zastupuje Kancelář Senátu před soudy; shromažďuje ve spolupráci s ostatními organizačními útvary Kanceláře Senátu požadované materiály pro soudní spory v případě, kdy je Kancelář Senátu zastoupena advokátem; v případě potřeby jedná s dalšími institucemi;
 7. odpovídá za správnost a aktuálnost interních předpisů Kanceláře Senátu, zpracovává je, koordinuje aktualizaci interních předpisů, vede jejich evidenci, ve spolupráci s Odborem informačních technologií zajišťuje jejich uložení do počítačové sítě Kanceláře Senátu;
 8. ve spolupráci s Odborem komunikace a vnějších vztahů připravuje interní komunikaci normativních předpisů dovnitř Senátu;
 9. vyjadřuje se k právním otázkám obsaženým v podáních adresovaných Kanceláři Senátu z hlediska obecně právního;
 10. eviduje a ukládá originály všech smluv uzavřených Kanceláří Senátu v modulu centrální evidence smluv a odpovídá za jeho úplnost;
 11. vede evidenci zpracovatelů osobních údajů;
 12. připravuje spisy k archivaci;
 13. účastní se služeb při schůzích Senátu.