§3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

219/2000 Sb.

ZÁKON
ze dne 27. června 2000
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Změna: 492/2000 Sb.
Změna: 229/2001 Sb.
Změna: 501/2001 Sb.
Změna: 320/2001 Sb.
Změna: 280/2002 Sb.
Změna: 202/2002 Sb.
Změna: 476/2002 Sb.
Změna: 88/2003 Sb.
Změna: 480/2003 Sb.
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 218/2004 Sb.
Změna: 41/2004 Sb.
Změna: 217/2005 Sb.
Změna: 359/2005 Sb.
Změna: 22/2006 Sb.
Změna: 140/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

...

Organizační složky státu

§ 3

(1) Organizačními složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou ministerstva a jiné správní úřady 5) státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 51); obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.

(2) Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu.

(3) Organizační složka je účetní jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 4 a 51).

(4) Pravidla financování organizačních složek upravují zvláštní právní předpisy.

...

§ 67
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.