Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2006

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁKLADNÍ ÚKOLY PRO ROK 2006
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. PRO VEŘEJNOST
 8. ZÁVAŽNÉ PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
 9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 10. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 11. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY
 12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2007

PŘÍLOHA:

 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KANCELÁŘE SENÁTU 2006
 2. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: 257 071 111
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu za rok 2006 je druhou takovouto zprávou za dobu její existence. Umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.

V roce 2006 museli pracovníci Kanceláře Senátu zvládat své povinnosti i v podmínkách reorganizace, která probíhala na základě procesně - personálního auditu, jehož výsledky byly zohledněny při přípravě nové organizační struktury, která vychází z menšího počtu pracovních míst. Nový Organizační řád byl uveden do praxe s účinností od 1. března 2006. Jeho cílem bylo zlepšení služeb poskytovaných senátorům, koordinace činností některých útvarů Kanceláře Senátu ve vztahu k příslušným výborům Senátu, zlepšení otevřenosti Senátu vůči veřejnosti, zvýšení informovanosti o Senátu a jeho činnosti, snížení počtu vedoucích pracovníků a celkové zefektivnění jednotlivých procesů vykonávaných zaměstnanci Kanceláře Senátu. Počet pracovních míst se snížil o 6,5 % a počet vedoucích zaměstnanců klesl o více než 30 %. Realizované změny se ukázaly jako prospěšné, jejich efekt je zřetelný a lze konstatovat, že výše uvedené cíle jsou po uplynutí deseti měsíců roku 2006 naplněny.


3. POSLÁNÍ, CÍLE, ÚKOLY PRO ROK 2006

Obecné úkoly Kanceláře Senátu vyplývají z § 146 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. V odstavci 1 je stanoveno, že Kancelář Senátu plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a senátorských klubů. Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře Senátu upravuje Organizační řád, který schvaluje Organizační výbor Senátu ve smyslu odst. 2 uvedeného paragrafu.

Konkrétní úkoly byly stanoveny v závěru výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2005, z níž vyjímáme:

V roce 2006 je pro Senát PČR a Kancelář Senátu výjimečný a činnost bude determinována 10. výročím ustavení horní komory PČR. Je rovněž rokem volebním - obmění se třetina senátorů, bude dokončena rekonstrukce sídla Senátu, uskuteční se různé mezinárodní a domácí akce. I nadále zůstává hlavním cílem Kanceláře Senátu vytváření podmínek pro bezproblémovou realizaci všech úkolů - standardních (zákonodární činnost), ale i nadstandardních (konference, semináře, setkání s občany, zpřístupnění historických prostor sídla Senátu široké veřejnosti apod.).

Snahou Kanceláře Senátu v roce 2006 je rovněž zefektivnit přípravnou fázi a zkvalitnit realizaci jednotlivých akcí konaných v prostorách sídla Senátu. Pravidla pro užívání a pronajímání jeho prostor jsou v současné době nevyhovující a je navrhováno řešení, které přinese jednak změnu ve schvalovacím procesu, jednak snížení počtu akcí a tím nepřímo i zvýšení jejich kvality.

Jedním ze stěžejních úkolů bude zřízení Informačního centra, jehož úkolem bude naplnění cíle Senátu PČR otevřít se široké veřejnosti. Jeho návštěvníci budou mít od 31. března 2006, zatím ve všední dny, k dispozici informační i odborné senátní materiály, mohou vyhledávat informace na počítačích, nainstalovány budou dvě obrazovky s informacemi o aktuálním dění v Senátu a různými multimediálními prezentacemi.

V roce 2006, roce 10. výročí ustavení druhé komory Parlamentu ČR, je její činnost a činnost Kanceláře Senátu více než v jiných letech vedena snahou připomenout ústavní postavení Senátu Parlament České republiky a přiblížit jej prostřednictvím naplánovaných akcí a programů české veřejnosti.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary řízené vedoucím Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Odbor pracuje ve složení ředitelka odboru a 16 zaměstnanců bez členění na oddělení.

Rok 2006 byl rokem „volebním“ tj. rokem, v němž se konaly několikeré volby. Z hlediska legislativní činnosti měly na Senát větší dopady volby do Poslanecké sněmovny než volby do samotného Senátu. Důvodem byla legislativní exploze na půdě Poslanecké sněmovny krátce před skončením volebního období. Počet návrhů zákonů postoupených Senátu v průběhu prvého pololetí, způsob jejich zpracování, vzájemná neprovázanost zásahů do jednoho a téhož zákona vytvořily prostředí, jak konstatovala Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury a následně i plénum Senátu, které se vzdaluje klasickým ideálům tvorby souladného, přehledného a předvídatelného práva.

Celkový počet tisků obsahujících návrhy zákonů byl 137, z toho bylo nových zákonných předloh 40 a 89 tisků obsahovalo změny platných zákonů. V těchto návrzích zákonů se provádělo 904 novelizací ve 558 zákonech.

V této statistice vede občanský soudní řád spolu se zákonem o správních poplatcích, které bylo navrženo novelizovat celkem 19krát.

Výše uvedené údaje doplňuje údaj o třiceti tiscích, v nichž byl Senát žádán o souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv, které jsou nyní též součástí našeho právního řádu.

Má-li být kvantifikována činnost legislativního odboru ve výše uvedeném smyslu, je třeba závěrem ještě doplnit, že pro předsedu Senátu bylo připraveno celkem dvacet návrhů vyjádření Senátu k Ústavnímu soudu ve věci zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení pro jejich rozpor s ústavním pořádkem.

A.2) Samostatné oddělení personální

Činnost oddělení byla poznamenána odchodem vedoucího k 3. 2. 2006 a nástupem nové vedoucí až 1. 6. 2006. Přesto všechny úkoly byly v tomto období průběžně plněny zbývajícími dvěma zaměstnanci.

Samostatné oddělení personální se v průběhu roku 2006 zabývalo především:

 • komplexním zajišťováním agendy související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • vyřizováním personální agendy senátorů i zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • zajišťováním osobního rozvoje zaměstnanců Kanceláře Senátu

Přehled projektů samostatného oddělení personálního v průběhu roku 2006:

 • realizace organizačních změn v Kanceláři Senátu (s účinností od 1. 3. 2006)
 • realizace nového systému vzdělávání ve formě manažerských školení pro vedoucí pracovníky a tajemníky
 • tvorba „Systému hodnocení zaměstnanců Kanceláře Senátu“
 • zápočet praxí 200 zaměstnanců Kanceláře Senátu jako příprava na účinnost nového zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.) od 1. 1. 2007
 • tvorba nového platového řádu
 • plán vzdělávání na rok 2007 (sběr informací a požadavků od jednotlivých oddělení, návrh rozpočtu a možných variant, návrh rozšířených "bloků" manažerských školení pro vedoucí pracovníky, tajemníky a "střední management")
 • agenda spojená s nástupem nových/znovuzvolených senátorů a jejich asistentů (tj. sběr prvotních informací, vyhotovení průkazů, zajištění diplomatických pasů)
 • tvorba rozpočtu FKSP ve spolupráci s ekonomickým odborem, úprava směrnice k FKSP (mj. návrh inovačních opatření)

A.3) Interní audit

Původní obsazení útvaru ve formě 1 auditor a asistentka (2/3 úvazek) bylo od 1. 3. 2006 (s praktickým uplatněním od 1. 6. 2006) nahrazeno systémem dvou rovnocenných auditorů, přičemž byla uskutečněna komplexní personální rekonstrukce tohoto úseku.

Účelem této organizační změny bylo:

 • zabezpečení přechodu činnosti interního auditu od prostého výkonu statické kontroly k výkonu klasické dynamické auditorské činnosti
 • zavedení dosud ne zcela funkčních poradenských a konzultačních služeb ze strany interního auditu
 • implementace metodické pomoci zákazníkům auditu
 • zavedení systému spolupráce mezi interním auditem a zákazníkem auditu (oproti původnímu přístupu kontrolní nadřazenosti)
 • preference detekce rizik (a stanovení jejich příčin a možností eliminace) oproti prosté konstataci odchylek od legislativních a jiných norem

Výkon interního auditu:

 1. Oproti plánovanému počtu 5 auditů vykonal (od června t. r.) posílený útvar interního auditu celkem 9 auditů, a to v požadované kvalitativní změně
 2. Od I. pololetí byla interním auditem zavedena i požadovaná konzultační a poradenská služba, která našla uplatnění zejména na úsecích ekonomických a majetkosprávních.
 3. Interní audit se v rámci svých pravomocí (viz Standardy profesionální praxe IA, které nepovolují přímou tvorbu interních předpisů Interním auditem) začlenil rovněž do metodické činnosti, a to zejména formou inovačních opatření, která spočívala v řadě případů v "doporučení" či "vzorech" návrhů interních předpisů či formulářů (a to v 6 případech)
 4. Interní audit byl rovněž aktivně účasten v užším projektovém týmu specializovaném na nové formy hodnocení zaměstnanců
 5. Pracovníci interního auditu si v průběhu roku zvýšili svou odbornou kvalifikaci úspěšným absolvováním 4 certifikovaných programů v oblasti: zadávacích řízení, benchmarkingu, srovnávací analýzy, resp. účetní závěrky ve státní správě.

A.4) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 7 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 328 protokolárních akcí v období leden - prosinec 2006 (viz tabulka "Souhrnný přehled protokolárních akcí").

Mezi nejvýznamnější patřily Mimořádné zasedání Asociace evropských Senátů, Pražský summit předsedů Parlamentů zemí V4, oficiální návštěva předsedy Senátu Filipínské republiky J. E. Franklina M. Drilona, seminář Vysokoškoláci za svobodu a demokracii, prezentace výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba nebo přednáška generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoop Scheffera.

V roce 2006 se samostatné oddělení protokolu podílelo na zajištění řady významných společenských akcí - např. slavnostní setkání Světové federace válečných veteránů, Císařský průvod Karla IV., setkání s olympioniky ZOH 2006 v Turíně, setkání s olympioniky z roku 1956 v Melbourne a Cortině d'Ampezzo či otevření Kolovratského paláce.

Samostatné oddělení protokolu se také podílelo na akcích pořádaných k 10 výročí ustavení českého Senátu - např. organizovalo Slavnostní shromáždění k 10. výročí Ustavující schůze Senátu PČR, spoluorganizovalo setkání s občany ve Valdštejnské zahradě, slavnostní otevření Informačního centra, zahájení výstavy Obrazový průvodce dějinami stavovství a parlamentarismu v českých zemích a výstavy Parlament v zrcadle času.

Souhrnný přehled protokolárních akcí zajišťovaných samostatným oddělením protokolu - celkem 328 akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí14
oficiální návštěvy v ČR na pozvání předsedy3
přijetí velvyslanců předsedou42
přijetí velvyslanců místopředsedy7
pietní akty44
přijetí zahraničních delegací předsedou16
přijetí zahraničních delegací místopředsedou23
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů100
návštěva krajů a městských částí4
akce ostatních senátorů44
akce připravené a zrušené31

A.5) Samostatné oddělení právní

Oddělení pracuje ve složení vedoucí + 3 zaměstnanci.

Činnost samostatného oddělení právního je závislá na činnostech ostatních úvarů Kanceláře Senátu nebo na požadavcích senátorů. Proto oddělení v průběhu roku 2006 řešilo úkoly tak, jak mu byly ukládány především vedoucím Kanceláře Senátu a jak byly právnímu oddělení předávány požadavky ostatních útvarů, příp. senátorů.

Činnost samostatného oddělení právního v roce 2006 byla ovlivněna především pracemi souvisejícími s organizační změnou v Kanceláři Senátu (tvorba nového Organizačního řádu, spolupráce s personálním oddělení při ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci, novelizace vnitřních předpisů Kanceláře Senátu souvisejících s organizační změnou) a dále volbami do Senátu na podzim roku 2006.

V souvislosti s volbami do Senátu byly právním oddělením zpracovány nové vzory smluv uzavíraných pro senátory (tzn. smlouvy o poskytování služeb asistenta smlouvy o nájmu nebytových prostor a smlouvy o nájmu vybavení kanceláře senátora).

V roce 2006 bylo v právním oddělení evidováno 210 smluv a 34 dodatků k dříve uzavřeným smlouvám (evidence smluv pro senátory je oddělená). V průběhu roku 2006 bylo uzavřeno v Kanceláři Senátu za spolupráce samostatného oddělení právního s ostatními útvary 191 smluv včetně dodatků, dále 140 smluv pro senátory k naplnění jejich nároků (asistent, kancelář a vybavení kanceláře) a 127 dodatků k senátorským smlouvám, celkem 458 smluv a dodatků.

Na rok 2006 byla plánována 3 výběrová řízení (oprava střechy Valdštejnské jízdárny, vrátenská služba a nákup licencí Microsoft); uskutečnilo se jich 5, z nichž jedno výběrové řízení bylo zrušeno a poté opakováno (nákup licencí Microsoft). Jedno výběrové řízení zahájené v roce 2005 bylo dokončeno v lednu 2006 (rozšíření vybavení interiérů Kolovratského a Fürstenberského paláce) a jedno výběrové řízení bylo zahájeno v roce 2006 a bylo dokončeno v lednu 2007 (údržba telefonní ústředny). Některá výběrová řízení se uskutečnila podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, další podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Externí firmy jsou využívány buď dlouhodobě na základě uzavřených smluv nebo krátkodobě na základě objednávek jednotlivých služeb. Smluvní vztah je uzavřen např. pro služby IT, monitoring tisku, úklid, ostrahu, jazykovou výuku, technický dozor, památkový dozor atd. Smlouvy na nákup služeb jsou v souladu se zákonem uzavírány na základě výběrového řízení. Pro specifické služby jednorázové nebo v nižším objemu plnění jsou uzavírány kontrakty na základě objednávky, např. na dodávku potravin, protokolární dary a akce, dopravu, instalaci výstav, vzdělávací kurzy, inzeráty, MTZ, jednotlivé edice informačních materiálů, tlumočení, řemeslnické práce atd.

Externích subjektů využívá i právní oddělení jednak při zadávání veřejných zakázek, jednak při zastupování před soudy, v konkursních řízeních a při exekucích. Při zadávání veřejných zakázek spolupracuje Kancelář Senátu se společností Tercier, s.r.o.; v roce 2006 bylo uzavřeno 6 mandátních smluv. Pro zastupování Kanceláře Senátu byly v roce 2006 uzavřeny 2 mandátní smlouvy s advokátkou paní JUDr. Věrou Bognárovou. Pro ostatní případy soudní spory byly mandátní smlouvy uzavřeny v době vzniku sporné události, a to s advokátní kanceláří JUDr. P. Kavínka.

Přehled výběrových řízení je zveřejněn na webových stránkách Senátu - http://www.senat.cz ve složce "Kancelář Senátu".

A.6) Tiskový tajemník

V roce 2006 bylo publikováno celkem 251 tiskových zpráv včetně avíz o akcích pořádaných v Senátu. Celkem se uskutečnilo 49 tiskových konferencí.

Většina dotazů byla vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence. Dotazy se týkaly především:

 1. legislativní práce Senátu Parlamentu ČR, schvalování zákonů, legislativního procesu
 2. jednotlivých senátorů, klubů, výborů a komisí
 3. chodu Kanceláře Senátu a financování Senátu

Mediální pozornost přitahovaly mimořádné aktivity Senátu, především Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě, které bylo médii velmi kladně přijato. Zasloužený mediální ohlas si postupně získával chystaný projekt výstavy o Albrechtu z Valdštejna, který byl odborné veřejnosti a médiím představen v červenci.

Ani další velké senátní výstavy pro veřejnost (Parlament v zrcadle času a Dějiny parlamentarismu u nás) neunikly pozornosti médií a byly kladně hodnoceny.

Média rovněž zaznamenala další organizační proměny Kanceláře Senátu (systém odměňování, platový řád) a také nové webové stránky byly novináři zmiňovány.

Veřejnoprávní televize ČT v průběhu roku 2006 dále rozšiřovala počet vstupů ze Senátu v průběhu jednání pléna a živé vstupy do zpravodajských relací a na program ČT24 se staly standardem. Rovněž parlamentní televize 24CZ pokračovala v průběhu roku 2006 ve vysílání záznamů z jednání pléna a klíčových jednání výborů Senátu. Problematická ale zůstává malá aktuálnost vysílaných pořadů této stanice.

Celkově lze říci, že mediální zájem o Senát v roce 2006 vzrostl. Svůj podíl na tom mají politické události po červnových volbách do Poslanecké sněmovny, kdy se o Senátu hodně publikovalo v rámci mediálních spekulací o možných ústavních krizích a dalším vývoji povolebního vyjednávání. Nezanedbatelný podíl na větší medializaci Senátu má řada konferencí, seminářů a dalších akcí pro odbornou i laickou veřejnost.

Širší prostor věnovaný v médiích měl vliv i na zvýšenou důvěru občanů v Senát během roku 2006: leden 23%, březen 23%, duben 26%, květen 27%, září 27%, prosinec 27%.

B) Útvary sekce Senátu

B.1) Organizační odbor

Organizační odbor doznal reorganizací a změnou organizačního řádu Kanceláře Senátu od 1. března 2006 významných změn. Organizační odbor převzal řadu agend, které doposud vykonával zejména odbor tiskový a spisový, který byl transformován do nově zřízeného odboru vnějších vztahů a služeb. Kromě zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru, archivu a stenografických služeb má nově na starosti chod podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska. Celkové složení je tedy 15 zaměstnanců.

Rok 2006 v činnosti zaměstnanců organizačního odboru vypadal následovně:

 • zabezpečování přípravy a průběhu 9 schůzí Senátu (přijato 331 usnesení) a 27 schůzí Organizačního výboru (150 usnesení);
 • vypracování 74 informačních podkladových materiálů k senátním tiskům (zapracované pozměňovací návrhy do platného znění zákonů)
 • zajištění konání 9. veřejného slyšení Senátu na téma „Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století“;
 • podíl na přípravě výstavy „Parlament v zrcadle času“ a zpracování materiálu mapujícího deset let existence Senátu do Sborníku „Parlamenty a jejich funkce v 21. století“;
 • podíl na přípravách nových internetových stránek Senátu - grafická podoba, Publikační a evidenční systém, slovník Parlamentního práva apod.;
 • příprava návrhů usnesení a dalších potřebných dokumentů pro konání 1. schůze Senátu v 6. funkčním období po pravidelných volbách v říjnu 2006;
 • organizační zabezpečení setkání vedoucích pracovníků Kanceláře Senátu a zástupců Parlamentního institutu a Parlamentní knihovny se senátorkami a senátory a jejich asistenty;
 • vyhotovení a zveřejnění na internetových stránkách celkem 900 senátních tisků - z toho 174 evropských tisků - (v roce 2005 to bylo 601 tisků);
 • pokračování stáže pracovníků Krajského úřadu Vysočina, stejně jako stáží dalších středoškolských i vysokoškolských studentů;
 • stenografické služby - korekturní a ediční činnost spojená s vydáváním a distribucí Těsnopiseckých zpráv ze schůzí Senátu a jejich vkládání do "Publikačního systému". Aktualizace rozdělovníku, přičemž z původních 220 výtisků se nyní vyhotovuje 100 - řadě institucí se nově zasílají těsnopisecké zprávy na CD-romu,
  • po převzetí agend vládních materiálů bylo zaevidováno a zájemcům předáno cca 1570 vládních materiálů
  • kromě schůzí Senátu a Organizačního výboru bylo realizováno 50 požadavků na přepis zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu
 • reprografické středisko - bylo vyhotoveno 2 600 000 černobílých kopií a 400 000 barevných kopií, 980 kusů knižní vazby (včetně těsnopiseckých zpráv doposud vyhotovovaných externí tiskárnou);
 • archiv
  • organizační zajištění 9 schůzí Senátu a veřejného slyšení,
  • aktualizace a předání karty Národního archivního dědictví,
  • novelizace Skartačního řádu Kanceláře Senátu,
  • 3 skartační řízení ve spolupráci s jednotlivými odbory Kanceláře Senátu a Národním archivem,
  • přebírání, kontrola a evidence 338 evidenčních jednotek z činnosti Senátu,
  • revize stenozáznamů z 2. a 3. funkčního období,
  • doplňování jmenných rejstříků senátorů,
  • dohledání a doplnění senátních tisků ze 4. funkčního období do fondů Parlamentní knihovny,
  • obeslání nově zvolených senátorek a senátorů a sekretariátů stran zastoupených v Senátu se žádostí o dodání předvolebních materiálů a doplnění sbírky,
  • vytipování kategorií fotografií pro založení fotografických sbírek z činnosti Senátu.
 • podatelna převzala a zaevidovala cca 13 800 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 12 000 materiálů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin a časopisů atd.
 • spisovna - průběžně probíhala skartace písemností, přebírání spisů do spisovny, udržování elektronické spisové služby v chodu, zaškolování osob obsluhujících spisové uzly;
 • bezpečnostní ředitelka - bylo zpracováno cca 60 utajovaných materiálů, určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu; vedení tajné spisovny, prověrky a proškolování zaměstnanců, administrativní, personální a objektová bezpečnost a změny v souvislosti s novým zákonem o utajovaných informacích; zajištění neveřejných schůzí VZOB; příprava Registru utajovaných informací; příprava projektu pro vládní utajované spojení Vega,

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. V důsledku reorganizace bylo od 1. 3. 2006 do odboru zařazeno samostatné oddělení pro evropské záležitosti, takže je odbor nyní členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího a oddělení pro Evropskou unii - 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři - odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů se v roce 2006 podíleli na obsahové i organizační přípravě 103 přijetí zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo cca 40 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2006 149 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků oddělení zahraničních vztahů.

Předseda Senátu uskutečnil dvě velké zahraniční cesty, a to na Filipíny a do Malajsie na přelomu března a dubna a do Ruské federace a Gruzie v listopadu. Jeho další zahraniční aktivity byly ve znamení účasti na konferencích předsedů parlamentů zemí EU, Visegrádské čtyřky či regionálního partnerství k aktuálním tématům (volný pohyb pracovních sil, rozšíření schengenského prostoru).

S tím souvisí i dvě významné akce, které se konaly na půdě Senátu PČR, a to únorový summit předsedů parlamentů V4 na téma přechodné období na volný pohyb pracovních sil a mimořádné slavnostní zasedání Asociace evropských senátů u příležitosti 10. výročí obnovení českého Senátu.

Pracovníci oddělení pro Evropskou unii třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání. Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 2. 1. 2006 do 31. 12. 2006 byl v rozmezí 25 - 30 000, z toho jako relevantních bylo do týdenních přehledů vybráno celkem 632, z nich v roce 2006 Výbor pro záležitosti Evropské unie k projednání vybral 47 dokumentů, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k projednání vybral 4 dokumenty.

V roce 2006 pracovníci oddělení vypracovali 43 tzv. „Informací“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

Kromě podkladů pro projednávání evropských předloh na půdě Senátu zajišťuje oddělení pro Evropskou unii odborný servis i pro konference, veřejná slyšení, společná parlamentní setkání, společná jednání výborů parlamentů členských států a další jednání senátorů související s agendou EU. Takovýchto podkladů bylo v roce 2006 deset:

 • Jednání COSAC, Vídeň
 • Jednání COSAC, Helsinky
 • Parlamentní setkání „Budoucnost Evropy“, Brusel
 • 7. setkání předsedů parlamentů Regionálního partnerství, Vídeň
 • Summit předsedů parlamentů zemí V4, Košice
 • Společné zasedání zástupců výborů pro rozvojové otázky a Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu, Brusel
 • Jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu za účasti zástupců vnitrostátních parlamentů členských států EU, (22. června 2006, Brusel)
 • Parlamentní setkání „Budoucnost Evropy“, Brusel
 • Konference předsedů Výborů pro vnitřní záležitosti národních parlamentů členských států členských států EU, kandidátských zemí a Evropského parlamentu, Vídeň
 • Parlamentní setkání „Parlamenty na cestě k Lisabonu“, Brusel

I v roce 2006 působila v Bruselu pověřená zástupkyně, jejímž úkolem je zprostředkovávat informace a dokumenty relevantní pro evropskou agendu v Senátu a pro práci oddělení pro Evropskou unii, spolupracovat se senátory navštěvujícími evropské instituce, zprostředkovávat meziparlamentní spolupráci a poskytovat partnerským institucím informace o Senátu PČR. V roce 2006 informovala zástupkyně Senát prostřednictvím 22 zpráv.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor se na základě reorganizace Kanceláře Senátu transformoval z bývalého tiskového a spisového odboru, je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (8 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

Oddělení vztahů s veřejností

Rok 2006 byl rokem, kdy si Senát připomínal 10 let své existence. Byl proto kladen větší důraz na informování občanů o činnosti Senátu a na kontakt s veřejností. V rámci výročí bylo také připraveno mnoho akcí, na jejichž většině členové oddělení spolupracovali či je přímo garantovali.

Oddělení spolupracovalo na přípravě a otevření Informačního centra Senátu. Od 31. března 2006 zde mají návštěvníci k dispozici informační a propagační materiály a získávají zde všechny informace o činnosti a sídle Senátu. Od začátku provozu informační centrum navštívilo přes 4000 zájemců (viz bod 7c).

V informačním centru se také shromažďují požadavky na prohlídky Valdštejnského paláce. V pátek jsou zajišťovány speciální prohlídky Valdštejnského paláce pro studenty a školní mládež rozšířené o promítání filmu o Senátu. Od dubna do konce roku se oddělení zabezpečilo přes 400 prohlídek pro více než 14 000 návštěvníků (celkový počet prohlídek za celý rok viz bod 7 b).

Pracovníci oddělení garantovali a zabezpečovali též veškeré víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, včetně dvou Dnů otevřených dveří 9.5. a 28. 10. Palác navštívilo o víkendech cca 70 000 návštěvníků, z toho při dnech otevřených dveří okolo 7000 (viz bod 7b).

V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se oddělení podílelo na přípravě programu a informačních materiálů.

V oddělení v letošním roce vzniklo několik nových informačních a propagačních materiálů, především se vázajících k 10. výročí. Zároveň bylo vydáno v celkovém nákladu 13 000 ks 18 titulů nových informačních a propagačních materiálů.

V srpnu byla otevřena stálá expozice Dějiny stavovství a parlamentarismu v českých zemích, následně byl z výstavy připraven informační materiál a CD-rom pro potřeby návštěvníků Senátu. Na podzim byla otevřena dočasná výstava Parlament v zrcadle času, ke které byl vyroben i cca 30 minutový dokumentární film.

V září se uskutečnilo mimořádné zasedání Asociace evropských Senátů - pro tuto příležitost oddělení připravilo filmový sestřih nejdůležitějších akcí za uplynulých 10 let a videozdravici prezidenta Václava Klause a pracovníci oddělení připravili dokumentaci pro výstavu fotografií dokumentující činnost Senátu.

Kancelář Senátu vypsala dvě soutěže k 10. výročí Senátu - výtvarnou pro žáky základních škol a literárně-vědomostní pro studenty středních škol. Zaměstnanci oddělení zorganizovali vyhodnocení obou soutěží a připravili slavnostní předání cen. Do výtvarné soutěže bylo zasláno 99 prací, do literárně-vědomostní soutěže 11 prací; obhajoby své práce se zúčastnilo všech jedenáct studentů.

Byl připraven i znalostní kviz o Senátu, který byl umístěn na senátních webových stránkách. Kvizu se zúčastnilo celkem 145 respondentů, z toho 30 soutěžících odpovědělo správně. V rámci vyhodnocení soutěží pro děti a mládež byli oceněni i úspěšní luštitelé.

Vedle této činnosti probíhala standardní práce všech pracovníků oddělení, z níž vyjímáme:

 • vyřizování podání od občanů a organizací adresovaných Kanceláři Senátu a Senátu. V roce 2006 bylo do konce listopadu vyřízeno přes 1000 písemných podání od občanů a organizací - formou dopisů a elektronickou poštou;
 • zpracování filmového dokumentu Kalendárium 2006
 • příprava a vydání 4 čísel časopisu Senát
Oddělení senátních služeb

V rámci reorganizaci Kanceláře Senátu byl odbor senátních služeb se sníženým počtem zaměstnanců začleněn jako jedno z oddělení do odboru vnějších vztahů a služeb s tím, že mu byla ponechána jeho stěžejní náplň práce, to je komplexní příprava a organizace akcí v prostorách Senát.

Prioritním úkolem pro tento rok byla příprava a realizace akcí, které v návaznosti na senátní plán aktivit souvisely s 10. výročím vzniku Senátu. Zcela novým prvkem byly akce, pořádané pro veřejnost v letních měsících ve Valdštejnské zahradě. V úzké spolupráci s oddělením vnějších vztahů bylo úspěšně zabezpečeno 15 koncertů, jejichž ohlas byl ze strany veřejnosti jednoznačně pozitivní. Organizační zabezpečení setkání občanů ve Valdštejnské zahradě dne 23. 9. bylo pak vyvrcholením připomenutí 10. výročí ustavení Senátu. I tato organizačně náročná akce byla úspěšně zvládnuta. Tak jako každý rok i letos byl zajištěn Vánoční koncert přenášený Českou televizí.

Z dalších významných úkolů je nutné zmínit tvorbu nové směrnice o pronajímání prostor Senátu a od 1. června její uvedení do praxe. Podrobné zhodnocení uplatňování směrnice v praxi bude zpracováno samostatně. Lze však konstatovat, že převažují pozitivní poznatky. Celkem se uskutečnilo 165 akcí ve 178 dnech, z toho mimo bodový systém bylo 39 akcí a 1 akce byla komerční. Zúčastnilo se jich celkem 26 600 lidí, z toho stojí za uvedení návštěvnost akce 9 bran - 3 000 a Dnů Plzně v Praze - 8 000 návštěvníků.

Kromě výše uvedených činností oddělení celoročně spolehlivě zabezpečovalo lékařskou péči pří Schůzích Senátu a dalších významných akcích, služby šatnářů při všech akcích v Senátu. Ostatní aktivity se týkaly zajišťování ubytování, stravování a pracovních podmínek při výjezdních zasedáních výborů, a to včetně následné kontroly, zadávání fakturace a vyúčtování uvedených akcí.

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Odbor zabezpečoval komplexně financování veškeré činnosti Senátu a Kanceláře Senátu v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 303 - Senát Parlamentu na rok 2006. Zároveň plnil veškeré úkoly, vyplývající z právních norem a předpisů, vztahujících se k rozpočtování, financování a výkaznictví.

V prvním pololetí roku úspěšně završil desetiletou postupnou rekonstrukci objektů areálu sídla Senátu předáním Kolovratského paláce do užívání.

Po reorganizaci měl odbor celkem 12 zaměstnanců (ředitel, 5 zaměstnanců oddělení rozpočtu, 5 zaměstnanců oddělení účetnictví - vždy včetně vedoucích oddělení - a koordinátor). Od 1. 8. se ředitelem odboru stal ředitel ekonomicko-správní sekce.

Více ekonomických informací je uvedeno v bodě 10.

C.2) Odbor technického zajištění

Po reorganizaci odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Oddělení správy majetku

Oddělení vzniklo sloučením působnosti oddělení správy majetku a materiálního a technického zásobování s oddělením správy budov.

Hlavní činností byly rozsáhlé dislokační a majetkové změny vyvolané převzetím do provozu Kolovratského paláce. Šlo nejen o rekonstruovanou historickou budovu, ale především o velmi složité technologické podzemí s novými vzduchotechnickými jednotkami, transformační stanicí, elektrickou kotelnou, úpravnou vody a dalšími zařízeními.

V návaznosti na to byla zrušena dvě křídla provizorních stavebních buněk a ukončen dočasný nájem v Thurn-Taxisově paláci, kde byly po dobu rekonstrukce náhradní kanceláře. V podstatě se tato stěhování dotkla dvou třetin všech uživatelů objektů areálu Senátu a skoro tří čtvrtin mobiliáře v užívání.

Feldovský dům i některé části Valdštejnského paláce jsou v nepřetržitém provozu již deset let. Z toho vyplývá i stupeň opotřebení některých zařízení, stav historických prostorů, střech apod. Proto byly zahájeny některé projektové práce na rekonstrukci vzduchotechnického zařízení ve Feldovském domě, opraveny tři vikýře na budově A Valdštejnského paláce, provedeny odborné prohlídky fresek a štuků. Byly restaurovány poslední soubory historického mobiliáře, provedena úplná fotografická dokumentace 379 obrazů a grafik a takřka 400 kusů historického mobiliáře.

V zahradě byly instalovány mobilní kryty na všechny historické sochy a dvě kašny byly vyloženy olověným pláštěm. Také byla opravena třetina mlatových povrchů, vyměněno veškeré potrubí ve strojovně bazénu a opraveny dvě velké kanalizační závady.

Oddělení autoprovozu

Oddělení zajišťovalo v r. 2006 veškeré požadavky Kanceláře Senátu a Senátu na přepravu senátorů, zaměstnanců, nejrůznějšího materiálu a písemností. Dále pečovalo o stoprocentní technický stav všech vozidel, jejich opravy, obnovu a vedlo veškerou evidenci s tím spojenou. V případě přepravy většího množství osob zajišťovalo pronájem vozidel u přepravních agentur. Organizovalo práci řidičů a dbalo na zvyšování jejich odbornosti pravidelným školením a absolvováním různých kurzů bezpečné jízdy k zajištění nejvyšší bezpečnosti přepravovaných osob.

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele, není členěn do oddělení.

Pracovníci odboru se podíleli se na aktivitách zaměřených na zvýšení informovanosti o Senátu a jeho činnosti. Pracovníci odboru zajišťovali z hlediska informačních technologií konference a semináře a další akce konané v prostorách sídla Senátu. Podíleli se na přípravách akcí k 10. výročí vzniku Senátu. Jako výjimečnou akci lze uvést jednání Asociace evropských Senátů, pro které útvar také vytvářel speciální webové stránky. Speciální webové stránky byly rovněž vytvářeny pro jednání pracovní skupiny ECPRD a pro vědomostní soutěž pro mládež. Útvar měl podstatnou roli při technickém vybavení Informačního centra a při jeho zprovoznění.

Odboru připadla klíčová role v první čtvrtině roku, kdy v souběhu s prováděnou restrukturalizací Kanceláře Senátu provedl adaptaci informačních systémů na novou organizační strukturu.

Byla zavedena elektronická podatelna a byl zahájen pilotní provoz aplikace HelpDesku.

Po rekonstrukci sídla Senátu pracovníci vykonávali práce spojené se stěhováním útvarů Kanceláře Senátu (reinstalace techniky, úpravy logické infrastruktury počítačové sítě).

Významnou měrou se odbor podílel na přípravě a rozběhu 6. funkčního období Senátu (nákupy a příprava výpočetní techniky a programového vybavení, příprava informačních materiálů pro nové senátory, přepracování obsahu webových stránek Senátu). V letním období byly provedeny programové a technické úpravy systému hlasovacího zařízení, které zajistily lepší stabilitu a spolehlivost systému.

Pracovníci útvaru rozhodující měrou realizovali úkol uložený vedením Kanceláře Senátu, kterým je zpracování nové grafické podoby a informační struktury webových stránek Senátu. Nové stránky byly spuštěny v den 10. výročí ustavení senátu - 18. prosince 2006.

Na bedrech odboru informačních technologií také leží rozhodující objem prací spojených s projektem integrace dokumentů EU do publikačního a evidenčního systému (k projektovým pracím částečně přispělo také odd. pro EU). Aplikační programové vybavení bude dokončeno v únoru roku 2007 a bude představovat uživatelsky příjemnější nástroj pro práci s evropskými dokumenty.

Bude nutné rovněž provést přípravné práce (technické a aplikační řešení), aby mohla Kancelář Senátu vyhovět zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, neboť Senátu zákon ukládá povinnost umožnit nahlížení do registru oznámení vyplývajících z tohoto zákona (Mandátový a imunitní výbor Senátu je evidenčním orgánem dle zákona pro senátory a soudce).

Vybavení výpočetní technikou

Přehled techniky, která je umístěná v prostorách Kanceláře Senátu a je využívána senátory a zaměstnanci Kanceláře Senátu. V seznamech není zahrnuta technika, kterou mají v užívání senátoři v regionálních kancelářích.

název počet kusů poznámka
PC 331 některé počítače mají sítové připojení k tiskárně
tiskárna 271
stroj kopírovací 74 z toho 2 barevné v rozmnožovně
notebooky 168

Počet přístupů na webové stránky

Domovská stránka www.senat.cz byla v roce 2006 navštívena 681 699 × (tj. cca 1 868 × za den a cca 1,3 přístupu za 1 minutu). Jedná se pouze o přístupy na domovskou stránku, uvedený počet nezahrnuje přímé přístupy na další stránky webu. Převážně jde o přístupy zvenku, přístupy zevnitř tvoří jen jednotky procent.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plní úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát, Kancelář senátu, senátory i zaměstnance Kanceláře Senátu s prioritou na významné pracovní akce pořádané vedením Senátu a roce 2006 speciálně na 10. výročí existence novodobého Senátu.


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

a) schůze Senátu

Na přípravě, organizaci a průběhu schůzí Senátu se podílí řada zaměstnanců z většiny útvarů Kanceláře Senátu. V roce 2006 se konalo 9 schůzí Senátu, které probíhaly celkem ve 25 jednacích dnech, bylo přijato 331 usnesení Senátu.

b) veřejná slyšení

Senát uspořádal dne v roce 2006 9. veřejné slyšení Senátu na téma „Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století“. Cílem bylo připomenout zástupcům veřejné správy doposud neřešenou otázku zničení lidských osudů v 50. letech minulého století a posouzení právních a legislativních možností šetřit tyto události jako zločiny proti lidskosti. Zúčastnili se zástupci vlády, Parlamentu ČR, justice, státního zastupitelství, Asociace soukromého zemědělství ČR, nevládních organizací a Konfederace politických vězňů ČR, mezi jejímiž zástupci byli někteří zemědělci, jichž se vyhánění týkalo.

Výbory uspořádaly celkem 6 veřejných slyšení: Výbor pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva a petice - veřejná slyšení k petici proti čističce na Císařském ostrově, k petici proti stavbě rychlostní komunikace R43, k petici k reality show, dále na témata Současné problémy památkové péče a Symboly komunismu; Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na téma Partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací.

c) počty projednaných zákonů (schválené, zamítnuté, s pozm. návrhy - projednání v PS)

Na devíti schůzích Senátu bylo v roce 2006 projednáno 116 návrhů zákonů, z toho bylo 42 schváleno, u 23 byla projevena vůle se návrhem zákona nezabývat, u 51 byly přijaty pozměňovací návrhy a 19 jich bylo zamítnuto. Bylo rovněž schváleno 7 senátních návrhů zákonů.

d) činnost výborů a komisí v roce 2006 (včetně části 6. funkčního období, které bylo zahájeno 29. listopadu 2006)

Údaje: za 6. funkční období jsou uvedeny v závorce (údaj z celkového počtu)

orgán schůze usnesení výjezdní zasedání zahraniční cesty přijetí zahraničních návštěv ostatní
(konference,
semináře,
veřejná slyšení)
Organizační výbor 27 (2) 150 (14)
Mandátový a imunitní výbor 7 (2) 7 (2)
Ústavně-právní výbor 15 (3) 61 (7) 1 3 1 1
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 23 (1) 198 2 5 10
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 20 (3) 68 (7) 3 (1) 2 (1) (1) 4 (1)
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 17 (2) 121 (12) 3 (1) 3 (1) 10 (1) 15
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 17 (2) 41+1 záznam (5) 1 1 1 6
Výbor pro záležitosti Evropské unie 26 (3) 175 (22) 1 3 10 5
Volební komise 8 16
Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí 0 7 (PR) 2
Stálá komise pro práci KS 8 (1) 93 (8)
Stálá komise pro rozvoj venkova 9 24 2 2 1 1
Stálá komise pro sdělovací prostředky 5 19 1 1
Stálá komise pro Ústavu ČR a parlam. procedury 8 13 2 1
Dočasná komise pro Bělorusko 2 1
Dočasná komise pro KSČM 1 (1) 3 (2)

e) Výsledek projednávání Senátem vrácených návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně

Výsledek projednávání Senátem vrácených návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2006 bylo předáno k vyřízení oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb, které je pověřeno zabývat se touto agendou, celkem 1 146 podání - písemných podání bylo zasláno 187, elektronickou poštou došlo 959 podání. Z toho dotazů odvolávajících se přímo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo šest (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Anonymních podání přišlo 34.

K legislativní činnosti nejvíce podnětů, připomínek a stanovisek zasílali občané k novelám zákonů o státní sociální podpoře, sociálních službách, spotřebních daních, k silničnímu zákonu, návrhu senátního návrhu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Pisatelé také zasílali návrhy kandidátů na Veřejného ochránce práv a jeho zástupce a návrhy na státní vyznamenání. Dále žádali o senátních tisky, informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, důvodové zprávy, pozměňovací návrhy, informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů.

Velký ohlas byl zaznamenán k probíhajícím volbám (možnost kandidatury, informace o kandidátech, volebních průkazech, volebních kampaních) jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, a následně k povolební situaci v Poslanecké sněmovně a k sestavování nové vlády. K činnosti Senátu se dotazy nejvíce vztahovaly k zahraničním cestám, platům a povinnostem senátorů, k rozpočtu Senátu a k 10. výročí vzniku Senátu a s ním spojeným akcím.

V mnoha podáních si pisatelé stěžovali na porušování lidských práv, na činnost soudů a soudců, na orgány činné v trestním řízení a žádali Senát o pomoc. Těmto pisatelům byla většinou poskytnuta rada, jak mají v dané věci postupovat.

Další velkou skupinu tvořily kladné i negativní připomínky, stanoviska a úvahy od jednotlivců a organizací k aktuálním politickým a společenským otázkám, např. vybudování raketové základny USA v České republice, k reformě ve zdravotnictví, vystěhování romských rodin z města Vsetína, politicko-ekonomické situaci atd.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným přímo, nebo v závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována většinou obratem. Telefonické dotazy a připomínky občanů se týkaly především aktuálně projednávaných zákonů, volebního zákona, termínu a výsledku voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu a do obecních zastupitelstev, informací na internetové stránky Senátu. Žádali o kontaktní adresy na senátorské kanceláře, Veřejného ochránce práv, orgány státní správy, zaslání senátních tisků a dokumentů Senátu.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 6
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno

Další informace:

V roce 2006 se žádosti o informace vztahovaly k ekonomické oblasti - rozpočtu Kanceláře Senátu PČR pro rok 2005 (5/06) a k platům ústavních činitelů (2/06, 3/06). Další dotazy se týkaly povinnosti senátorů odpovídat na podání občanů (1/06), počtu absencí při schůzích Senátu jednoho ze senátorů (6/06) a externího auditu v Kanceláři Senátu (4/06).

Pořad. číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/06 28. 2. 2006 (dopis čj. 2313/06) - povinnost senátorů odpovídat na dotazy občanů
- kontakt na europoslance
Ne 13. 3. 2006 žadateli odeslána odpověď včetně požadovaných kontaktů.
2/06 27. 3. 2006 (dopis čj. 3483/06) - platy ústavních činitelů
- výsledky voleb do Senátu v roce 2002
Ne Informace ekonomického charakteru zpracovány v součinnosti s ekonomickým odborem KS, v otázce voleb byl pisatel odkázán na webové stránky Senátu a ČSÚ. 4. 4. 2006 odeslána odpověď.
3/06 18. 8. 2006 (e-mail) - základní plat senátora
- seznam "náhrad výdajů spojených s výkonem funkce senátora"
Ne Informace sděleny 25. 8. 2006 v součinnosti s ekonomickým odborem KS
4/06 6. 9. 2006 (e-mail) - externí audit v Kanceláři Senátu Ne Požadované informace sděleny interním auditorem KS dne 6. 9. 2006.
5/06 24. 9. 2006 (e-mail) - rozpočet pro rok 2005 Ne Odpověď odeslána 24. 9. 2006 s odkazem na Výroční zprávu za rok 2005 KS a na zákon č. 675/2004 Sb.
6/06 17.10.2006 (e-mail) - dotaz na počet absencí jednoho ze senátorů při plénech Senátu Ne Informace sděleny 20.10.2006 ve spolupráci s archivem KS.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.


7. PRO VEŘEJNOST

V roce 10. výročí měli občané možnost navštěvovat pořady Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, na I. nádvoří výstavu Dějiny stavovství a parlamentarismu v českých zemích, v historických prostorách výstavu Parlament v zrcadle času, v Informačním centru výstavu betlémů, Valdštejnský i Kolovratský palác ve dnech otevřených dveří a každý víkend si mohli prohlédnout nejkrásnější prostory Valdštejnského paláce. 23. září senátoři pozvali do Valdštejnské zahrady naše i zahraniční návštěvníky na setkání na závěr Kulturního léta.

a) Přehled realizovaných kulturních pořadů v rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě

Datum Program + počet diváků Počet diváků
22.6. (čt) Bělásek 200
29.6. (čt) Velký swingový orchestr 500
13.7. (čt) Bluesberry a Petar Introvič 300
16.7. (ne) Dr. Swings 400
20.7. (čt) True Harmony 400
27.7. (čt) Nuo 300
3.8. (čt) Big band bonit 500
10.8. (čt) Ivan Hlas 600
13.8. (ne) Chorea Historica + Chairé 900
17.8. (čt) Petr Kocman 400
24.8. (čt) Pražský pouťový orchestr 500
31.8. (čt) Zvoneček 400
7.9. (čt) Piccolo Coro 400
10.9. (ne) Pražský studentský orchestr 900
14.9. (čt) Kühnův dětský sbor 500
23.9. (so) Setkání občanů se senátory 3 000
Celkem 10 200

b) prohlídky a návštěvnost historických prostor v roce 2006

Počet prohlídek Počet osob
Objednané prohlídky skupin 516 16 996
Protokolární prohlídky 63 330
Počet dnů Počet osob
Návštěvnost o víkendech 101 62 270
Návštěvnost o dnech otevřených dveří 2 7 000

c) Návštěvnost Informačního centra

2006 Češi Cizinci Celkem
březen (31. 3.) 3 2 5
duben 241 179 420
květen 342 295 637
červen 170 256 426
červenec 133 282 415
srpen 267 467 734
září 328 154 482
říjen 269 225 494
listopad 181 131 312
prosinec 197 157 354
Celkem 2 131 2 148 4 279

d) souhrnný přehled návštěvnosti sídla Senátu za celý rok 2006

kulturní léto 10 200
organizované prohlídky 17 326
víkendové prohlídky 62 270
dny otevřených dveří 7 000
Informační centrum 4 279
semináře, konference a ostatní 26 000
Celkem 127 076

8. ZÁVAŽNÉ PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

a) Rekonstrukce Kolovratského paláce

Od začátku roku 2006 pokračovaly dokončovací práce na rekonstrukci Kolovratského paláce. Poslední etapa stavby byla kolaudována koncem dubna 2006 a tím bylo ukončeno čtyřleté období rekonstrukce Malého Fürstenberského paláce a Kolovratského paláce, ale i desetileté období postupné rekonstrukce všech objektů sídla Senátu realizované s cílem, vytvořit potřebné vyhovující prostorové podmínky pro práci Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánů a všech senátorů.

V květnu a červnu probíhaly poslední terénní úpravy přilehlé části zahrady před Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem, byly demontovány provizorní kanceláře na II. nádvoří a nádvoří bylo upraveno do původního stavu. Úplné dokončení stavby bylo v průběhu června až září završeno vybavením části interiérů paláce novým nábytkem.

Investiční náklady rekonstrukce obou paláců, včetně přípravy, inženýrské a expertní činnosti, včetně nákladů na archeologický výzkum a vybavení interiérů, po zahrnutí všech změn a vyvolaných vícenákladů včetně vlivu změny výše sazby DPH, činily 429 856 tis. Kč, z toho v roce 2006 bylo proinvestováno celkem 102 183 tis. Kč. Kromě investičních výdajů byly čerpány na rekonstrukci paláců také neinvestiční prostředky v celkovém objemu 30 883 tis. Kč, které byly použity na předprojektovou přípravu stavby, průzkumy, studie, na archeologický výzkum a na pořízení neinvestičního vybavení interiérů.

b) Konstrukční úpravy střechy Valdštejnské jízdárny

V prvním pololetí roku byla provedena reklamační výměna střešní krytiny Valdštejnské jízdárny. Zároveň byla připravena a realizována konstrukční úprava střechy jízdárny s cílem zajistit účinné provětrávání půdního prostoru, doizolování podlahy půdy a maximální ochranu proti případným průsakům vody krytinou. Celkové náklady na realizaci konstrukčních úprav střechy a půdního prostoru včetně projektu, inženýrské činnosti, dodávky a montáže činily 6 137 tis. Kč.


9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2006: 213 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12. 2006: 200 osob
Průměrný fyzický stav zaměstnanců za rok 2006: 202,48
Počet nástupů do pracovního poměru za rok 2006: 27 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru za rok 2006: 37 zaměstnanců

Členění zaměstnanců Kanceláře Senátu podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2006

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let 0 0 0 0,00
21 - 30 let 12 17 29 14,50
31 - 40 let 18 25 43 21,50
41 - 50 let 18 25 43 21,50
51 - 60 let 32 45 77 38,50
61 let a více 6 1 7 3,50
CELKEM 82 118 200 100,00
% 41,00 59,00 100,00 -
Věkový průměr 45,68 let 44,26 let 44,85 let -

Členění zaměstnanců Kanceláře Senátu podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2006

Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem %
Základní 1 3 4 2,00
Vyučení 16 12 28 14,00
Úplné střední odborné 25 60 85 42,50
Vyšší odborné 2 0 2 1,00
Vysokoškolské 38 43 81 40,50
CELKEM 82 118 200 100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců Kanceláře Senátu - stav k 31. 12. 2006

Doba trvání Počet %
do 5 let 60 30,00
do 10 let 74 37,00
více než 10 let 66 33,00
CELKEM 200 100,00

Vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu

a) jazyková výuka

1. 1. - 31. 1. 2006 celkem 63 zaměstnanců, z toho AJ 45, NJ 3, FJ 11, ŠpJ 4
1. 2. - 30. 6. 2006 celkem 35 zaměstnanců, z toho AJ 29, FJ 6
1. 9. - 31. 12. 2006 celkem 55 zaměstnanců, z toho AJ 47, FJ 8

b) manažerské vzdělávání

Osobnost manažera a manažerská komunikace 13 osob
Time management 22 osob
Vedení a motivace lidí 14 osob
Asertivní jednání 25 osob

Náklady na vzdělávání

- v roce 2006 celkem: 1 111 375,- Kč (5 557 Kč/zaměstnanec)

     z toho náklady na jazykovou výuku: 433 430,- Kč (2 167 Kč/zaměstnanec)


10. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Souhrnné ukazatele rozpočtu

Na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 byly pro kapitolu 303 - Senát Parlamentu stanoveny souhrnné ukazatele rozpočtu:

Příjmy kapitoly celkem 3 800 tis. Kč
Výdaje kapitoly celkem 629 844 tis. Kč
z toho: běžné výdaje 490 244 tis. Kč
kapitálové výdaje 139 600 tis. Kč

V průběhu roku bylo provedeno celkem 16 rozpočtových opatření, z toho jedno opatření vyžadující souhlas Ministerstva financí a schválení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Všechny závazné ukazatele rozpočtu stanovené pro rok 2006 byly dodrženy.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

b.1) Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2006 plněny ve výši 28 972 tis. Kč, což představuje 762,41 % rozpočtu. Z toho částka 22 643 tis. Kč, která je součástí příjmů státního rozpočtu, zahrnuje převody z vlastních fondů - převod z rezervního fondu a depozitního účtu z roku 2005. Bez uvedených převodů z fondů dosáhly celkové nedaňové příjmy výše 5 851 tis. Kč, což představuje 153,97 % schváleného rozpočtu.

Celkové příjmy z vlastní činnosti činily 3 668 tis. Kč, což je 141,08 % schváleného rozpočtu.

b.2) Výdaje

b.2.1.) Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných výdajů 504 647 tis. Kč byl čerpán na 96,88 %, tj. ve výši 488 886 tis. Kč. V celkovém čerpání jsou obsaženy také prostředky použité z rezervního fondu na pokrytí mimořádných výdajů roku 2006 a dále část nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006, které byly převedeny do rezervního fondu pro potřeby krytí mimořádných výdajů v dalších letech.

Ukazatel v tis. Kč Rozpočet po změnách 2006 Skutečnost 2006 čerpáno z rezerv. fondu Převod do rezerv. fondu Zůstatek (nedočerpáno ze SR)
501 Platy zaměstnanců 89 786 86 831 0 0 2 955
502 Ostat. osobní výdaje 86 782 80 026 2 233 0 8 989
503 Povinné pojistné 58 252 55 161 0 3 091
50 Celkem 234 820 222 018 2 233 0 15 035
513 Nákup materiálu 25 245 29 625 5 014 500 134
514 Úroky 550 435 0 0 115
515 Nákup vody, paliv, energie 11 280 10 889 0 0 391
516 Nákup služeb 110 090 104 730 178 5 000 538
517 Ostatní nákupy 50 334 44 679 0 1 500 4 155
518 Poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0
519 Neinvest.výdaje a nákupy 67 896 65 168 0 0 2 728
51 Celkem 265 395 255 526 5 192 7 000 8 061
534 Převody vlast. fondům 1 796 8 737 7 000 59
z toho převod do rezerv. fondu 0 7 000 0 0
536 Ostat. neinvest. transfery 1 715 1 767 138 0 86
542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 5 0 0
551 Neiv.transfery mezinár. organizacím 900 818 0 82
590 Ostat.neinvestič. výdaje 16 15 0 1
Celkem běžné výdaje 504 647 488 886 7 563 7 000 23 324
Skutečnost bez převodu z rezerv.fondu 481 323 23 324

Přehled čerpání běžných výdajů- celkem

Upravený rozpočet běžných výdajů 504 647 000,00 Kč
Čerpání běžných výdajů z rozpočtu 481 322 646,12 Kč
Čerpání běžných výdajů z rezervního fondu 7 563 570,38 Kč
Čerpání běžných výdajů celkem 488 886 216,50 Kč
v tom převod do rezervního fondu 7 000 000,00 Kč
Nedočerpané běžné výdaje rozpočtu roku 2006 23 324 353,88 Kč

Přehled nečerpaných běžných výdajů

Zůstatek v tis. Kč (nedočerpáno)
Mzdové prostředky celkem a pojistné 15 036
Z toho: a) platy zaměstnanců 2 955
b) platy senátorů a ostatní osobní výdaje 8 990
c) pojistné 3 091
Ostatní věcné výdaje 8 288
Z toho: a) zahraniční cesty senátorů 3 405
b) náhrady senátorům 2 616
c) ostatní věcné výdaje 2 267

Celkem zůstalo z rozpočtu běžných výdajů roku 2006 nečerpáno 23 324 tis. Kč, tj. 4,62 % upraveného rozpočtu, tyto prostředky byly vráceny do státního rozpočtu ČR.

b.2.2.) Kapitálové výdaje
Ukazatel Skutečnost 2005 v Kč Rozpočet po změnách 2006 v tis. Kč Skutečnost 2006 v Kč % plnění Index 06/05
611 - Programové vybavení 1 159 264,70 3 000,00 383 667,04 12,79 0,33
612 - Pořízení hm. inv. maj. celkem 131 557 842,07 136 600,00 135 797 921,98 99,41 1,03
Kapitálové výdaje celkem 132 717 106,77 139 600,00 136 181 589,02 97,55 1,03
636 - Investiční převody vlast. fond. 7 595 131,06 0,00 18 497 749,84 0,00 2,44
6 - Kapitálové výdaje celkem 140 312 237,83 139 600,00 154 679 338,86 110,80 1,10
z toho: čerpáno z rozpočtu 139 600,00 139 600 000,00 100,00

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2006 byl schválen ve výši 139 600 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2006 činilo 136 182 tis. Kč, což je 97,55 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty také prostředky rezervního fondu v objemu 15 079 tis. Kč, které byly použity na financování individuálně sledované stavby a dalších akcí programového financování. Nevyčerpané prostředky ve výši 18 498 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou využity pro financování investic v následujících letech.

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 - Senát Parlamentu ČR pro rok 2006 byly u příjmů překročeny a u výdajů celkem byly dodrženy. Výdaje kapitoly celkem byly čerpány ve výši 643 566 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu, včetně převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu v celkové výši 25 498 tis. Kč a použití prostředků rezervního fondu z minulých let na financování kapitálových i běžných výdajů v celkovém objemu 22 643 tis. Kč.


11. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

Činnost Senátu a Kanceláře Senátu nelze vždy striktně rozdělit, takže v této zprávě jsou uváděny i některé činnosti senátní, na kterých se podílejí zaměstnanci Kanceláře Senátu. Jedná se hlavně o organizační zajištění schůzí Senátu. Komplexní informace o práci Senátu je uvedena ve Výroční zprávě o činnosti Senátu, která je k dispozici na webových stránkách www.senat.cz. V úzké součinnosti vedení Senátu i jednotlivých senátorů s Kanceláří Senátu se uskutečnily i všechny akce k 10. výročí založení českého Senátu, ať šlo o jejich charakter kulturní (např. Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě) nebo odborný (např. zasedání Asociace evropských senátů).

Rok 2006 byl výjimečný jak pro Senát PČR, tak pro Kancelář Senátu, jeho odborný a administrativní aparát.

Činnost byla determinována 10. výročím ustavení horní komory Parlamentu ČR. V průběhu celého roku se akce uskutečněné na půdě Senátu zaměřily na toto významné výročí a jedním z hlavních cílů byla a nadále zůstává snaha připomenout ústavní postavení Senátu PČR a přiblížit jej prostřednictvím připravovaných akcí a programů české veřejnosti.

Rok 2006 byl také rokem volebním, v jedné třetině, tj. 27 volebních obvodech se konaly pravidelné volby, zvoleno bylo 19 nových senátorů, 8 svůj mandát obhájilo. S tím souvisela řada organizačních opatření a administrativních úkonů, především právního charakteru - byly připraveny nové vzory pro uzavírání smluv se senátory o zajištění služeb jejich asistentů, o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláří ve volebním obvodu. Po senátních volbách v říjnu se do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb uskutečnila 1. schůze Senátu v 6. funkčním období, na které složili nově zvolení senátoři slib, byli zvoleni funkcionáři Senátu a zřízeny a ustaveny orgány Senátu.

Senát se již v novém složení a za účasti bývalých senátorů a dalších hostů sešel 19. prosince 2006 na slavnostním shromáždění k 10. výročí Ustavující schůze Senátu PČR. Při této příležitosti byl pokřtěn sborník "Parlamenty a jejich funkce v 21. století" obsahující příspěvky současných i bývalých nejvyšších představitelů ČR, účastníků zasedání Asociace evropských senátů v Praze a tuzemských expertů. Součástí bylo i promítání Kalendária, které shrnulo nejdůležitější události za 10 let a poslední rok činnosti Senátu. Tradicí se již staly vánoční koncerty ze sídla Senátu a rovněž letošní byl vysílán ze záznamu druhým programem ČT.

Hlavním cílem Kanceláře Senátu je vytvořit podmínky a zabezpečit bezproblémovou realizaci všech úkolů - standardních, jako je zákonodárná činnost Senátu, ale i nadstandardních, jako jsou různé akce (konference, semináře, apod.) a setkání s občany, či zpřístupnění historických prostor sídla Senátu - Valdštejnského paláce široké veřejnosti.

Na úseku legislativy byl v roce 2006 byl rozsah práce vymezen volbami - a z hlediska zákonodárné činnosti měly volby do Poslanecké sněmovny větší dopady než volby do samotného Senátu. Ukončení volebního období v dolní komoře Parlamentu vedlo k mimořádné legislativní aktivitě a nebylo jednoduché vyrovnat se s komplikacemi při zajišťování informací pro potřeby senátorů a při účasti na jednáních výborů a zajistit hladký průběh legislativního procesu v Senátu.

V roce 2006 se na půdě Senátu uskutečnily dvě významné zahraničněpolitické akce, které velkou měrou přispěly k připomenutí 10. výročí ustavení Senátu PČR - v únoru Pražský summit předsedů Parlamentů zemí V4 a v září zasedání Asociace evropských Senátů.

K větší otevřenosti Senátu vůči veřejnosti přispěla i reorganizace Kanceláře Senátu, která zjednodušila a zpřehlednila jednotlivá pracoviště a zlepšila jejich funkčnost.

Byl připraven, projednán a schválen v příslušných orgánech senátní návrh novely zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, který umožňuje rozšíření činnosti Kanceláře Senátu o plnění úkolů spojených s využitím objektu sídla Senátu pro veřejnost.

Projektový tým, který byl jmenován vedoucím Kanceláře Senátu, připravil a koordinoval jednotlivé akce, které tematicky přiblížily 10. výročí ustavení Senátu PČR a jejich realizace byla zaměřena na širokou veřejnost, návštěvníky sídla Senátu, odbornou veřejnost či veřejnost ve volebních obvodech.

Pro návštěvníky prostor sídla Senátu bylo zřízeno Informační centrum, které uceleným způsobem podává informace o veškerém dění ve Valdštejnském paláci a o činnosti Senátu a jeho orgánů. Infocentrum je vybaveno moderní obrazovou a zvukovou technikou. Byl splněn záměr, aby Informační centrum začalo veřejnosti sloužit v dubnu 2006, kdy dochází ke znovuotevření Valdštejnské zahrady po zimní přestávce. Velkému zájmu se těší zdarma přístupný Valdštejnský palác o víkendech.

Ve Valdštejnské zahradě se v září uskutečnilo i setkání s občany spojené s programem a občerstvením, na které přišlo cca 3 tisíce lidí. Programový i návštěvnický úspěch zaznamenal seriál koncertů, pořádaný ve Valdštejnské zahradě v rámci Kulturního léta. Velký zájem lidí je důvodem, proč bude Kancelář Senátu v této činnosti pokračovat i v roce 2007. Kromě toho je pro veřejnost určena stálá expozice o vývoji parlamentarismu v českých zemích na I. nádvoří Valdštejnského paláce, v historických prostorách paláce byla na podzim otevřena výstava "Parlament v zrcadle času". Ke všem výše vzpomínaným akcím byly vydány různé informační materiály se základními údaji o Senátu, jeho činnosti a sídle, které jsou trvale k dispozici pro návštěvníky areálu Senátu. Kromě toho bylo zorganizováno na půdě Senátu 328 protokolárních akcí a dalších 165 konferencí, seminářů, kulturně společenských a vzdělávacích akcí.

S velkým zájmem se setkaly soutěže vyhlášené pro školskou mládež. Pro žáky základních škol to byla soutěž výtvarná a pro středoškolské studenty literárně-vědomostní. Ceny byly slavnostně předány 4. prosince 2006 v Jednacím sále Valdštejnského paláce.

Snaha Kanceláře Senátu zefektivnit přípravnou fázi a zkvalitnit realizaci jednotlivých akcí konaných v prostorách Senátu PČR vedla ke zpracování nových Pravidel pro jejich užívání a pronajímání. V současné době probíhá hodnocení účinnosti této změny.

Úprava internetových stránek Senátu byla jednou z hlavních priorit Kanceláře Senátu v roce 2006, a to především pro zřízený projektový tým a pro Redakční radu WWW stránek Senátu PČR. Internetové stránky dostaly k 18. 12. 2006 novou tvář s uživatelsky komfortnějším prostředím, novou grafickou podobou. Za účelem usnadnění komunikace senátorů a senátorek s jednotlivými útvary Kanceláře Senátu byl zahájen pilotní provoz HelpDesku a zprovozněna byla také elektronická podatelna.

V roce 2006, roce 10. výročí ustavení druhé komory Parlamentu ČR, byla její činnost a činnost Kanceláře Senátu více než v jiných letech vedena snahou připomenout ústavní postavení Senátu PČR a přiblížit jej prostřednictvím naplánovaných akcí a programů české veřejnosti.

Realizace obsahové náplně činnosti Senátu PČR - a z toho vyplývajících úkolů pro Kancelář Senát - je úzce propojená s ekonomickým a technickým zabezpečením. Podle plánu se na jaře uskutečnila kolaudace Kolovratského paláce, počátkem léta byly odstraněny provizorní kanceláře na II. nádvoří, a tím byla ukončena desetiletá rekonstrukce areálu sídla Senátu.

Pro bezproblémové fungování činnosti senátorů a Senátu PČR i zaměstnanců Kanceláře Senátu jsou potřebné optimální provozní podmínky ve všech objektech, ke kterému má horní komora PČR právo hospodaření, včetně Valdštejnské zahrady, která rovněž patří k areálu Senátu. Státní závěrečný účet kapitoly 303 - Senát PČR za rok 2005 a rozpočet na rok 2007 byl projednán v orgánech Senátu, předložen Ministerstvu financí a Rozpočtovému výboru PS. Hlavní důraz je kladen na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu.

V personální oblasti byl zaveden komplexní systém vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu. V roce 2006 se realizovala manažerská školení pro vedoucí pracovníky a tajemníky. Na základě nových podnětů byl a bude systém nadále doplňován a nastaven tak, aby vyhovoval v příštích letech zaměstnancům na všech úrovních. Průběžné vzdělávání tak bude patřit k jednomu z klíčových prvků při zkvalitňování služeb Kanceláře Senátu. K této oblasti patří i úroveň jazykových znalostí zaměstnanců, a proto byl od září realizován nový systém jazykové výuky s novou jazykovou školou, která vyšla vítězně z výběrového řízení. Nicméně je nutné objektivně říci, že kvalita výuky zatím není v souladu s představou Kanceláře Senátu.

Na počátku roku 2006 byla zahájena práce na projektu systému hodnocení a odměňování zaměstnanců Kanceláře Senátu. Výsledkem je spuštění nového jednotného systému k 1. 1. 2007. V souvislosti s nabytím účinnosti nového Zákoníku práce ke stejnému datu platí nový platový řád. Ten určuje výši základního platu v dané platové třídě na základě délky započitatelné praxe. Při důsledném respektování této zásady má Kancelář Senátu v rámci platové politiky omezený prostor pro úzké provázání odměňování zaměstnanců se systémem hodnocení.


12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2007

Hlavní činností Kanceláře Senátu i v roce 2007 zůstává zajištění zákonodárné činnosti Senátu jako jedné z komor Parlamentu České republiky. Čekají ji však také úkoly, které bude plnit nad rámec běžných povinností jednotlivých útvarů.

Především se jedná o činnost, která vyplývá z novelizace zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, která byla schválena a nabyla účinnosti k 1. 1. 2007. Jde o rozšíření předmětu činnosti Kanceláře Senátu v souvislosti s využitím sídla Senátu pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně neslouží k zajišťování úkolů spojených s činností Senátu a jeho orgánů.

Stěžejním úkolem pro Kancelář Senátu v této oblasti je příprava a realizace výstavy "Albrecht z Valdštejna a jeho doba", která se bude konat ve Valdštejnské jízdárně v termínu od listopadu 2007 do února 2008. Výstavu pořádá Senát PČR společně s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží a bude ji provázet řada doprovodných kulturních a vzdělávacích programů. Projekt Albrecht z Valdštejna je unikátním projektem mezinárodního významu a její úspěšná realizace bude pro zaměstnance Kanceláře Senátu další prověrkou jejich schopností a kreativity.

Úspěšné uvedení cyklu koncertů v rámci Kulturního léta v minulém roce ve Valdštejnské zahradě utvrdilo Kancelář Senátu ve snaze připravit taková atraktivní vystoupení, aby se letní slavnosti hudby staly oblíbenými u Pražanů i návštěvníků Prahy.

Protože se práce Informačního centra osvědčila, bude i nadále poskytovat návštěvníkům informace o aktuálním dění v Senátu PČR, o průběhu zákonodárného procesu i ostatních akcích konaných v jeho prostorách. Většina objednaných prohlídek sídla Senátu je pro školní mládež, a proto Kancelář Senátu připraví projekt pro učitele společenských věd, aby získali přehled o činnosti a funkci Senátu PČR v systému našeho demokratického zřízení. Kancelář Senátu bude i nadále vycházet vstříc studentům středních a vysokých škol, kteří k ní směřují své žádosti o absolvování odborné praxe. Snahou Kanceláře Senátu bude podle prostorových možností najít prostor, aby mohla vzniknout výstavní místnost a výstavy menšího rozsahu, které se na půdě Senátu pravidelně pořádají, byly tak přístupny i veřejnosti.

V roce 2007 kromě zahraničních aktivit schválených Organizačním výborem je prioritním úkolem posilování významu projednávání evropských dokumentů, budování silné pozice Senátu v předběžné kontrole evropského legislativního procesu vůči vládě, zejména ve věci zohlednění stanovisek Senátu v mandátech vlády ČR na jednání Rady EU. V dubnu se v Praze na pozvání předsedy Senátu uskuteční 8. setkání předsedů Parlamentů zemí Regionálního partnerství. V rámci předsednictví České republiky skupině Visegrádské čtyřky v období od léta 2007 do léta 2008 se na podzim bude pořádat v sídle Senátu setkání předsedů Parlamentů zemí V4. Důležitá je příprava podílu na parlamentních aktivitách v rámci předsednictví České republiky v radě EU v první polovině roku 2009 a s tím související výhled finančního zabezpečení.

Se zahraničními aktivitami Senátu úzce souvisí činnost protokolární. Jako každoročně i letos se uskuteční řada přijetí zahraničních i domácích oficiálních delegací. Tradiční jsou novoroční setkání předsedy Senátu PČR s diplomatickým sborem a letní setkání s vedoucími zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Pozornost bude věnována slavnostnímu shromáždění k 11. výročí Ustavující schůze Senátu PČR, na kterém bude představeno Kalendárium za rok 2007.

Přiblížit Ústavu ČR a ustanovení jednacích řádů obou Komor PČR, které se vztahují k projednávání zákonů, mezinárodních smluv a přípravě senátních iniciativ, je záměrem semináře, který pro senátory a jejich asistenty připravila Kancelář Senátu a Parlamentní institut KPS v lednu 2007. Seminář navázal na již tradiční informativní setkání vedoucích zaměstnanců Kanceláře Senátu se senátory a asistenty, které se koná vždy na počátku prosince.

Kancelář Senátu připraví akreditační program, aby zástupci sdělovacích prostředků měli co nejlepší podmínky pro svou zpravodajskou činnost o dění v horní komoře PČR.

Časopis Senát v minulém roce doznal změnu nejenom po stránce grafické, ale zvýšila se i jeho kvalitativní úroveň. Nadále bude vycházet čtvrtletně a cílem je, aby se časopis stal jedním z významných prostředků informovanosti o dění v Senátu.

Rovněž pro rok 2007 byl připraven plán vzdělávání pro zaměstnance. Průběžné vzdělávání bude navazovat na loňský rok ve formě rozšířené o manažerská školení pro střední management. Na základě výše zmíněných problémů proběhne vyhodnocení v oblasti jazykové výuky zaměstnanců, kurzy budou zefektivněny a budou přijata patřičná opatření. Podstatná oblast systému vzdělávání je zaměřena především na kurzy manažerské a jazykové a dle jednotlivých žádostí i na individuální možnost rozvoje schopností a dovedností tajemníků senátních výborů a komisí.

Bude vyhodnocena jednoroční zkušenost se systémem hodnocení a odměňování, na základě již získaných zkušeností a nových podnětů bude pro Kancelář Senátu zpracována dlouhodobá personální strategie.

V oblasti informačních technologií bude dokončen projekt integrace dokumentů EU do publikačního a evidenčního systému, bude pokračovat rozvoj senátních internetových a intranetových stránek a zaveden informační systém pro vládní utajované spojení VEGA. Uskuteční se i obměna telefonní ústředny. Bude zavedeno provozně spolehlivější programové vybavení FOODMAN pro provoz stravovacích úseků v Kanceláři Senátu. V tomto roce bude rovněž zahájena příprava pro zadání na zpracování studie pro elektronizaci archivu spisů.

V oblasti technického zajištění bude řešena změna režimu vrátnic a zvažuje se možnost instalace nové optimální technologie vstupních zařízení. Řešena bude otázka vzduchotechniky v některých objektech . V letních měsících bude instalováno chlazení pro Feldovský dům.

Pro zlepšení gastronomických služeb bude realizována dotazníková akce týkající se jednotlivých provozů, které využívají senátoři a zaměstnanci. Respondenti mohou vyjádřit svůj názor na kvalitu a šíři nabízeného sortimentu, prostředí, zařízení a nabízené služby vzhledem k provozní době apod. Výsledky budou vyhodnoceny, zpracovány a závěry realizovány v příslušných opatřeních.

Tajemníci výborů a komisí zabezpečují především plynulé fungování orgánů Senátu, prostřednictvím pravidelných porad se rovněž vyjadřují k práci Kanceláře Senátu a tajemnice Stále komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu se zúčastňuje porad vedoucího Kanceláře Senátu. V případě projektového týmu k systému hodnocení je členkou i tajemnice Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

K významnému zvýšení agendy Mandátového a imunitního výboru dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, k 1. 1. 2007, který rozšířil okruh veřejných funkcionářů, kteří musí oznamovat vedlejší příjmy, výši a způsob nabytí majetku, darů a dalších příjmů získaných za dobu výkonu funkce.

Vedoucí Kanceláře Senátu zřídil projektový tým k "Rekonstrukci interní legislativy Kanceláře Senátu". Důvodem je nepřehledná, duplicitní, často zastaralá a někdy i absentující legislativní základna. Cílem práce této skupiny je zjednodušit a novelizovat interní předpisy a zároveň definovat pravomoci a povinnosti jednotlivých odpovědných pracovníků, včetně podpisových práv. Nové systémové pojetí interní legislativy je dalším důležitým krokem k debyrokratizaci a optimalizaci plnění hlavní náplně zaměstnanců Kanceláře Senátu jako servisní organizace senátorů Senátu Parlamentu ČR.


Příloha č. 1

Organizační schéma 1 Organizační schéma 2

Příloha č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2006

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2006