Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2010

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2010
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 8. PRO VEŘEJNOST
 9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 10. VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A STÁŽE
 11. EKONOMICKÉ ÚDAJE
 12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2011

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2010

Stálou prioritou činnosti Kanceláře Senátu je zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost Senátu jako jedné z komor Parlamentu ČR, tzn. organizační příprava plenárních zasedání (v roce 2010 se jich konalo 13), zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací a poskytování servisu pro orgány Senátu. V roce 2010 Senát projednal 65 návrhů zákonů postoupených z Poslanecké sněmovny, se 47 vyslovil souhlas, 5 zamítl a 7 vrátil s Pozměňovacími návrhy. K 6 návrhům zákonů nepřijal žádné usnesení. Dále postoupil Poslanecké sněmovně 12 senátních návrhů zákonů.

Na činnost Senátu měly vliv volby do Poslanecké sněmovny, které znamenaly zastavení legislativního procesu, a do jedné třetiny Senátu, kdy musely být včas a kvalitně zabezpečeny všechny náležitosti nově zvolených senátorů.

Sídlo Senátu je místem nejen pro zasedání Senátu a jeho orgánů, ale konají se zde i konference, semináře, kolokvia, veřejná slyšení, přednášky a další kulturně-společenské akce. V roce 2010 se jich konalo 177.

Kancelář Senátu pokračovala v plnění záměru co nejvíce zpřístupnit prostory Senátu široké veřejnosti. V červnu až září proběhl již pátý ročník Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, kde se konaly také další kulturní festivaly i jednotlivá vystoupení. Koncerty Kulturního léta navštívilo přes 6 800 diváků, další akce v zahradě přes 22 000 lidí.

Ve Výstavní síni proběhlo pod patronací senátorů sedm výstav, největší návštěvnický ohlas měly výstavy Značka Praga a tradiční vánoční výstava, kterou navštívil rekordní počet zájemců. Další výstavy probíhaly v Předsálí Jednacího sálu a chodbě místopředsedů. Ve Valdštejnské zahradě byla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem dlouhodobě instalována výstava k 65. výročí ukončení 2. světové války. Zájem byl i o stálou expozici protokolárních darů v Trčkovské galerii, kde se návštěvnost proti minulému roku zvýšila téměř o 70 %.

Pokračovaly i další úspěšné tradiční akce, jako jsou semináře pro pedagogy základních a středních škol o činnosti Senátu nebo dny otevřených dveří, kdy byl kromě Valdštejnského paláce zpřístupněn i Kolovratský palác. V roce 2010 Senát navštívilo celkem více než 200 tisíc návštěvníků. Od 1. 1. 2010 byly spuštěny speciální webové stránky pro děti a mládež, které se setkaly s velmi příznivou odezvou.

Stálá pozornost je věnována vývoji informačních technologií. Byla např. dokončena digitalizace vnitřních televizních rozvodů, vyměněna řada technologických prvků, rozšířeny možnosti uživatelů našich webových stránek při přenosu schůzí atd.

V oblasti technického zajištění byly úspěšně završeny stavební práce na rozšíření prostor Trčkovské galerie, probíhala průběžná oprava fasád, byla dokončena oprava filtrace rybníka a proběhlo jeho vyčištění.

Z ostatních úkolů je nutné uvést zpracování jednotného grafického manuálu pro Senát, který navázal na jednotný grafický manuál Kanceláře Senátu. Pro všechny uživatele se tak sjednotily logo, symbol, barvy a jejich užívání, typy písma, merkantilní tiskoviny a další grafické prvky.

V ekonomické oblasti je třeba zdůraznit, že hospodaření Kanceláře Senátu skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2010 byly dodrženy. Ve spolupráci s ostatními útvary byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2011.

Činnost Kanceláře Senátu byla ovlivněna úspornými opatřeními, která způsobila pozastavení některých plánovaných úkolů nebo jejich rozložení do více let. Přesto je možné konstatovat, že všechny zásadní úkoly stanovené pro rok 2010 byly splněny na požadované úrovni.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Legislativní odbor v loňském roce pracoval v dosavadním personálním složení – tj. ředitelka odboru, 2 pracovnice sekretariátu a 14 legislativních expertů.

Legislativní odbor pro potřeby senátorů zajišťuje v rámci své působnosti konzultační služby v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná. Děje se tak především formou písemných informací k projednávaným návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám, které se po ratifikaci prezidentem stávají součástí českého právního řádu.

Legislativní experti se zároveň zúčastňovali všech schůzí výborů a pléna, v rámci kterých probíhalo projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, byli nápomocni při přípravě pozměňovacích návrhů a konečném znění usnesení orgánů Senátu. Pokud jde o senátní iniciativy, byli těmi, kdož zajišťoval konečné legislativní a formální zpracování návrhů zákonů zasílaných Senátem Poslanecké sněmovně.

Rok 2010 byl rokem, který někdy byl označen jako „supervolební“, neboť se v něm konaly několikeré volby, především však volby do obou komor Parlamentu. Tato skutečnost ovlivnila i činnost legislativního odboru. V loňském roce mnoho zákonů zůstalo v Poslanecké sněmovně neprojednáno a díky principu diskontinuity bude pravděpodobně většina z nich opětovně předložena a Senátu postoupena v roce 2011.

V roce 2010 připravil legislativní odbor informace celkem ke 127 tiskům, z nichž 83 obsahovalo návrhy zákonů a 44 mezinárodní smlouvy. V roce 2009 jen tisků obsahujících návrhy zákonů bylo 137 – méně však bylo mezinárodních smluv (30). V mnoha případech legislativci upozornili na závažné nedostatky v tiscích obsahující mezinárodní smlouvy, což vedlo k jejich doplnění nejen v Senátu, ale samozřejmě i v Poslanecké sněmovně, popř. k jejich stažení.

Výše uvedenou statistiku lze ještě doplnit údajem o počtu projednávaných nových zákonných úprav - 12 , např. zákon o spotřebitelském úvěru či zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a počtu novelizací – 191 , např. zákon o cestovních dokladech. V listopadu projednal Senát ve zkráceném jednání čtyři zákony, které byly součástí úsporných opatření za účelem snížení deficitu státního rozpočtu.

„Snížená“ legislativní aktivita Poslanecké sněmovny byla „vyvažována“ zákonodárnou aktivitou senátorů; bylo zpracováno celkem 14 informací k senátním iniciativám. Ve srovnání s předešlými lety se výrazně nezměnil počet pro předsedu Senátu zpracovávaných návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem. V roce 2010 bylo zpracováno 22 takových návrhů vyjádření. Z návrhů senátních návrhů zákonů vyvolal velkou pozornost návrh novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jehož předkladatelem v Senátu byla skupina senátorů v čele se senátorem Jiřím Žákem a Jiřím Nedomou. Cílem novelizace byla mimo jiné nová koncepce přehledu jednání spočívajících v porušení vybraných povinností a počet bodů za toto jednání, se záměrem bodově ohodnocovat jen nejzávažnější z nich. Důležitý byl i zákon, jímž se novelizoval zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě.

Kromě standardních úkolů legislativní odbor v loňském roce připravil též novou publikaci pro senátory, kterou obdrželi v souvislosti s předáním osvědčení o jejich zvolení. Obsahuje Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a jednací řády obou komor. Zároveň byl připraven výběr nejčastěji používaných zákonů, který tentokrát nebyl zpracován v knižní podobě, ale je senátorům zpřístupněn na webových stránkách legislativního odboru na intranetu Senátu. Tyto předpisy jsou legislativním odborem průběžně aktualizovány v závislosti na jejich novelizaci. Rovněž probíhá doplňování tzv. breviáře legislativy webových stránek legislativního odboru vedené snahou upozornit na nejobecnější, resp. opakující se nedostatky v projednávaných zákonech.

A.2) Samostatné oddělení personální

Samostatné personální oddělení ve složení vedoucí a dva zaměstnanci zajišťuje komplexní pracovněprávní agendu, zejména:

 • agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů

V roce 2010 byla v Kanceláři Senátu zaměstnána jedna osoba se zdravotním postižením 1. stupně a od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením byly odebrány výrobky a služby za 2.771.490,- Kč (bez DPH). Tím Kancelář Senátu splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podle zákona o zaměstnanosti) více než dvojnásobně.

I v tomto roce pokračovalo vzdělávání zaměstnanců v různých formách. Na vzdělávání a školení zaměstnanců bylo z rozpočtu čerpáno 776 384 Kč.

V roce 2010 obdržela Kancelář Senátu 14 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy tabulkách v oddílech 9 a 10.

A.3) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 361 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2010 (viz tabulka „souhrnný přehled protokolárních akcí“).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí a návštěv - např. prezidenta Polské republiky (21.1.2010), předsedy vlády Makedonské republiky (10.2.2010), prezidenta Portugalské republiky (15.4.2010), předsedkyně Parlamentu Ghany (26.4.2010), generálního tajemníka Frankofonie (6.5.2010), předsedkyně Národního shromáždění Bulharské republiky (21.5.2010), předsedy Ústavního soudu Korejské republiky (24.5.2010), viceprezidenta a předsedy Senátu Indické republiky (6.-9.6.2010), předsedy Parlamentu Grónska (5.-9.9.2010), předsedy Parlamentu Finské republiky (23.-24.9. 2010), předsedy Senátu Kanady (11.-14.10.2010), předsedy Národní rady Slovenské republiky (29.10.2010).

Předseda a místopředsedové Senátu pořádali nebo se účastnili mnoha společenských setkání - např. novoroční setkání senátorů s novináři a diplomatickým sborem (19.1. a 22.1.2010), setkání senátorek a senátorů s vedoucími obchodně-ekonomických úseků ZÚ ČR (29.6.2010), pracovní večeře vedení Senátu se členy vlády ČR (30.6. a 25.8. 2010), Večer lidí dobré vůle ve Velehradě (4.-5.7.2010), tradiční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem ČR (1.9.2010), pracovní večeře vedení Senátu a Poslanecké sněmovny PČR (7.12.2010), Slavnostní shromáždění k 14. výročí Ustavující schůze Senátu (15.12.2010).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili důležitých mezinárodních konferencí - 12. zasedání Asociace evropských Senátů v Římě (15.-16.4.2010), Konference předsedů parlamentů EU ve Stockholmu (13.-15.5.2010), Evropské konference předsedů Parlamentů v Limassolu (10.-13.6. 2010), Celosvětového setkání předsedů Parlamentů v Ženevě (19.-21.7.2010), Setkání předsedů Parlamentů V4 v Bratislavě (30.9.-1.10.2010), Setkání předsedů Parlamentů Regionálního partnerství ve Varšavě (4.-5.11.2010).

V roce 2010 samostatné oddělení protokolu také zajistilo 70 pietních aktů na celém území České republiky.

A.4) Samostatné oddělení právní

Oddělení má 4 zaměstnance včetně vedoucí.

Činnost samostatného oddělení právního (SOP) je závislá na činnostech ostatních úvarů Kanceláře Senátu (KS) nebo na požadavcích senátorů. SOP v průběhu roku 2010 řešilo úkoly především na základě zadání vedoucího Kanceláře Senátu a ředitelů odborů, a dále podle toho, jak byly právnímu oddělení předávány požadavky útvarů KS, příp. senátorů.

Činnost SOP v roce 2010 byla ovlivněna následujícími skutečnostmi:

 • podzimní volby do Senátu PČR: projednávání a uzavírání smluv, které jsou uzavírány ve prospěch senátorů
 • příprava materiálů pro soudní řízení
 • zadávání veřejné zakázky na konsolidaci servisních smluv k Publikačnímu a evidenčnímu systému; spolupráce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • práce v Redakční radě pro úpravy interní legislativy; úprava Souboru interní legislativy
 • spolupráce při uzavírání smluv pro akce spolupořádané v prostorách Senátu.

V centrální evidenci smluv a dodatků KS v právním oddělení bylo v roce 2010 nově evidováno celkem 178 smluv a dodatků ke smlouvám.

Dále bylo právním oddělením projednáno a uzavřeno celkem 140 smluv a dodatků ke smlouvám senátorů (132 smluv a 8 dodatků ke smlouvám).

A.5) Interní audit

Po většinu hodnoceného období (tj. roku 2010) byl výkon činnosti útvaru interního auditu v důsledku úmrtí jednoho ze dvou interních auditorů zabezpečován jedním interním auditorem.

Stejně jako v minulých letech se interní audit ve své činnosti řídil nejen interními předpisy, ale i dalšími dokumenty, zejména pak:

 • Etickým kodexem interního auditu
 • Statutem útvaru interního auditu
 • Střednědobým plánem interního auditu
 • Ročním plánem interního auditu (který zároveň slouží jako příkaz vedoucího Kanceláře Senátu k uskutečnění uvedených auditů)
 • Mapou rizik KS
 • SWOT analýzou Kanceláře Senátu (interní dokument auditu, který charakterizuje slabé a silné stránky úřadu, jakož i definuje příležitosti či ohrožení dané vlivem okolního prostředí)

V roce 2010 uskutečnil interní audit celkem 11 auditních šetření s tím, že jedno bylo (vzhledem ke sníženému personálnímu zajištění) dokončeno v lednu 2011. Žádné z provedených šetření nezjistilo závažnější systémové či individuální pochybení. Interní audit se zaměřil spíše na navržení účinnějších či aktuálnějších forem řešení prostřednictvím tzv. „inovačních opatření“, resp. nabídl variantní přístup k řešení formou „doporučení“. Na podkladě vykonaných auditů pak bylo přijato celkem 16 opatření, z toho 10 inovačních, 4 nápravná a 2 opakovaná.

Dále byl zpracován jeden metodický pokyn, a to: Metodický pokyn útvaru interního auditu a sekce ekonomicko správní „Organizace a procesy pokladny OGS, vč. pokladních limitů“.

Mimo to se interní audit věnoval poradenské a konzultační činnosti.

B. Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Kromě ředitele má odbor dalších 13 zaměstnanců, z toho je 6 v referátu archivu a oběhu spisů.

Pracovníci organizačního odboru mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále zabezpečují fungování archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2010 pracovníci odboru zabezpečili akce nebo zpracovali písemné podklady dle následujícího přehledu:

 • uskutečnilo se 13 schůzí Senátu, bylo přijato 284 usnesení;
 • konalo se 27 schůzí Organizačního výboru, a bylo přijato 131 usnesení;
 • bylo vyhotoveno celkem 693 senátních tisků a dalších 147 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • proběhla řada stáží středoškolských i vysokoškolských studentů.

Archiv Senátu PČR se dle zák. č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě, na základě vlastní odborné činnosti akreditoval rozhodnutím odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ke dni 30.10.2007 jako specializovaný akreditovaný archiv.

V Archivu Senátu PČR proběhla v roce 2010 zdárně státní kontrola zaměřená na základní evidenci národního archivního dědictví, správnost evidence národního archivního dědictví v listinné podobě a její správu. Odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra neshledal nedostatky.

V roce 2010 archiv provedl čtyři skartační řízení. Po provedeném posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 10,3 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování (asi třikrát více než v roce 2009) a archiv udělil povolení ke zničení 17 bm dokumentů s prošlými skartačními lhůtami bez trvalé hodnoty.

Celkem bylo posouzeno 43 bm dokumentů, z nichž ve skartačním řízení bylo vyřazeno celkem 40 % dokumentů bez trvalé hodnoty.

V souvislosti se zavedením nové elektronické a spisové služby EZOP a vypracováním nového Spisového a skartačního plánu Kanceláře Senátu byl během roku 2010 zpětně zpracováván životní cyklus dokumentů zaevidovaných od roku 1997 do současnosti.

Byl uzavřen výběr archiválií k I. funkčnímu období Senátu, který byl zaměřen na objektivní reprezentaci různých typů dokumentů tak, aby vypovídací hodnota dílčí části fondu zobrazovala všechny činnosti obnoveného Senátu na jedné straně a na druhé straně aby ukazovala naděje, které do instituce byly vkládány.

Pracovnice archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Poslanecké sněmovny i veřejnosti cca 90 informací a dohledání k činnosti Senátu ve všech archivovaných funkčních obdobích. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na jeho webových stránkách archiv navštívili 3 badatelé a pracovnice zajistily 6 exkurzí kolegů archivářů z jiných archivů a odborných pracovišť. Archiv ve spolupráci s odborem informačních technologií KS a Národním archivem organizačně zajistil pracovní seminář k otázkám elektronické spisové služby: Autentizační prvky a § 69a zák. č. 499/2004 Sb.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 15 500 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 10 500 materiálů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin a časopisů atd. Zaevidovala 600 datových zpráv a 3 600 elektronických podání.

Spisovna – dolaďování nové spisové služby

 • převod dat z původní spisové služby – zařazování spisů na jednotlivých spisových uzlech do kontejnerů
 • skartační řízení
 • proškolování nových zaměstnanců
 • novela spisového řádu

Bezpečnostní ředitelka – bylo zpracováno cca 50 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku a cca 30 utajovaných dokumentů v mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu;

 • v souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných seznamovat se s utajovanými informacemi,
 • příprava na spuštění komunikačního systému VEGA
 • příprava na certifikaci informačního systému pro zpracování utajovaných informací
 • zrušení IS Extranet EU
 • skartační řízení

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího - a oddělení pro Evropskou unii - 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2010 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 52 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 35 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 38 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů.

Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady EU doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1.1.2010 do 31.12.2010 byl v rozmezí 28 – 32 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 709 (693 v r. 2009). V roce 2010 Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal celkem 58 dokumentů (80 v r. 2009), z toho 29 bylo projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost byl 76 (65 v r. 2009). V roce 2010 tento výbor projednal celkem 4 dokumenty (7 v r. 2009), z toho 3 byly projednány plénem Senátu.

V roce 2010 pracovníci OEU vypracovali 58 tzv. „Informací OEU“ k předlohám (92 v r. 2009), které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (9 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

Oddělení vztahů s veřejností pokračovalo v plnění úkolů vytyčených komunikační strategií:

 1. Pokračuje projekt natáčení spotů senátorů, kteří na schůzi pléna Senátu komentují aktuálně projednávané zákony. V loňském roce bylo natočeno sedm filmových spotů.
 2. U příležitosti Vánočního zpívání byla připravena prohlídka zimní Valdštejnské zahrady. Jednalo se o unikátní možnost i v období, kdy je zahrada pro veřejnost zavřena, navštívit spící flóru a faunu. Zároveň měli zájemci možnost historicky vůbec poprvé nahlédnout do skleníku. Této příležitosti využilo nečekaných 150 návštěvníků.
 3. Byl připraven návrh vzdělávacího projektu pro skupiny školní mládeže – ten však byl z úsporných důvodů pozastaven.
 4. Byl připraven a zpracován grafický manuál pro Senát a jeho orgány.

Ve Výstavní síni Senátu proběhlo 7 výstav:

Poklady muzeí Pojizeří; Za zdí – výstava fotografií; Čtyřicátý pátý, konec válečných operací v Evropě - výstava ke konci 2. světové války; České hračky; Průřez dílem Josefa Zosera, Josefa Poláčka a Vladimíra Cejnara; Výstava značky Praga; Vánoční zastavení. Celkem se výstav zúčastnilo přes 21 tisíc návštěvníků. Již tradičně byla nejúspěšnější vánoční výstava s 8 700 návštěvníky. Letos byla zpestřena ukázkou tvorby betlemářů a výtvarníků. Děti, které výstavu navštívily, měly možnost se zúčastnit výtvarné soutěže. Své výtvory do Senátu zaslalo 40 žáků. Všichni účastníci soutěže byli pozváni do Senátu, oceněni drobnými dárky a byla pro ně připravena speciální prohlídka Valdštejnského paláce.

V roce 2010 oddělení uspořádalo také dvě výstavy v historických prostorách Valdštejnského paláce. Ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně to byla výstava TGM a rodina k 160. výročí narození prvního československého prezidenta, a výstava fotografií a artefaktů Tajemná zákoutí Valdštejnského paláce.

Pravidelně pracovalo Informační centrum Senátu, které v roce 2010 přivítalo 4 500 návštěvníků, jimž byly vždy podány požadované informace nebo informační materiály o Senátu a Valdštejnském paláci.

Zároveň se v Informačním centru shromaždují požadavky na prohlídky paláce, odkud každá prohlídka začíná. Pracovníci odboru zabezpečili 600 prohlídek, kterých se zúčastnilo téměř 17 000 osob.

Pracovníci oddělení garantovali a zabezpečovali též veškeré víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, včetně dvou Dnů otevřených dveří. 8. května a 28. října se ve Dnech otevřených dveří zúčastnilo prohlídek 7 100 zájemců. Během víkendů navštívilo historické prostory cca 57 600 návštěvníků. Trčkovskou galerii, která je otevřena denně a jejíž prostory byly letos rozšířeny, navštívilo téměř 40 000 Pražanů a návštěvníků Prahy.

V loňském roce jsme pokračovali v pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky, které mají stále se zvyšující úroveň. Byly realizovány tři semináře, kterých se zúčastnilo 82 pedagogických pracovníků. Na základě získaných zkušeností byla do programu zařazena beseda se senátorem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, což se ukázalo jako velmi dobrý záměr.

V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě (téměř 7 000 návštěvníků) se oddělení podílelo na přípravě programu, informativních bannerů a informačních materiálů a pro nejvěrnější diváky byl uspořádán mimořádný koncert v Hlavním sále Valdštejnského paláce, kterého se zúčastnilo 130 lidí.

Vedle této činnosti probíhala standardní práce všech pracovníků oddělení, z níž vyjímáme:

 • vyřizování podání od občanů a organizací adresovaných Kanceláři Senátu a Senátu
 • zpracování filmového dokumentu Kalendárium 2010
 • příprava a vydání čtyř čísel časopisu Senát
 • reedice informačních materiálů
 • pravidelná fotodokumentace všech akcí Senátu
 • pravidelné doplňování příslušných webových stránek, včetně stránek pro děti a mládež - téměř 18 000 přístupů
 • pracovníci oddělení také zabezpečovali styk s médii při všech schůzích Senátu a při většině akcí v Senátu

Oddělení senátních služeb v průběhu roku 2010 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 177 akcí. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu (tj. předseda Senátu nebo místopředsedové Senátu) nebo orgány Senátu (tj. výbory či komise). Jednou byl pořadatelem senátorský klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i akce pořádané Kanceláří Senátu nebo výstavy pořádané jednotlivými senátory.

Oddělení zajišťovalo nebo se podílelo na organizaci např.: Setkání s občany ve Valdštejnské zahradě při příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války, tradiční Malostranské hudební slavnosti a dále různé konference, semináře, veřejná slyšení výborů, předvánoční setkání ve Valdštejnské zahradě, festival Mladá Praha, Vánoční setkání spojené s koncertem a další.

Oddělení senátních služeb zabezpečilo včetně produkce a celkové organizace Kulturní léto v Senátu pro veřejnost ve Valdštejnské zahradě. Na koncertech vystupovaly hudební soubory různého zaměření ze senátních volebních obvodů a jeden soubor profesionální (Framus a Michal Prokop). Koncertů se zúčastnilo téměř 7 tisíc návštěvníků.

Číselný přehled všech akcí a návštěvnost sídla Senátu jsou uvedeny v oddíle 8.

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Ředitel odboru je současně ředitelem sekce ekonomicko-správní. Odbor je členěn do oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců) a oddělení účetnictví (5 zaměstnanců). Jedna zaměstnankyně je zařazena mimo oddělení. Celkem má odbor 12 zaměstnanců včetně ředitele.

Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 11.

C.2) Odbor technického zabezpečení

Odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor technického zajištění za rok 2010 realizoval prostřednictvím oddělení správy majetku následující úkoly:

 • byla dokončena úspěšná rekonstrukce pro rozšíření prostor Trčkovské galerie, kterou se zvětšily přístupné prostory a staly se průchozími
 • v roce 2010 proběhla zjišťovací etapa pro připravovanou opravu říms a fasád objektu C Valdštejnského paláce pro přípravu vlastní akce plánované na léta 2011-2013
 • v roce 2010 byla dokončena oprava filtrace rybníku včetně vyčištění bahna v celém jeho prostoru
 • komise k Valdštejnské zahradě rozhodla vzhledem ke stáří a vyžilosti buxusových plůtků ve střední části Valdštejnské zahrady o jejich vyjmutí a osázení této části zahrady prozatímně jiným porostem (realizace v r. 2011)
 • opravy střech paláců jsou pravidelně realizovány; v roce 2010 proběhla z hlediska bezpečnosti na objektu Valdštejnského paláce revize a oprava uvolněné a poškozené krytiny po celé délce okapu v pásu širokém 1,5 metru
 • akce k protipovodňovým opatřením v technickém podlaží Kolovratského paláce byly odloženy z důvodu zrušení poptávky na jejich realizaci, akce bude přehodnocena a předložena k realizaci v roce 2011

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2010:

 • modernizace přepisovacích pracovišť pro stenografy,
 • vybudování webového audiovizuálního archivu,
 • změna webového vysílání z formátu Windows Media na formát Flash,
 • úprava zobrazení stenozáznamů na webu Senátu (doplnění odkazů na audiovizuální a audio archiv, projednávané tisky a protokoly o hlasování), doplnění možnosti zobrazení vystoupení jednotlivých senátorů na schůzích pléna Senátu,
 • dokončení digitalizace vnitřních televizních rozvodů včetně ústředny STA,
 • výměna kamer v Jednacím a Hlavním sále za digitální,
 • obměna hardwaru a upgrade poštovního serveru MS Exchange na verzi 2010,
 • zpracování projektu na obměnu hardwaru a upgradu databázového serveru MS SQL na verzi 2008, přípravné práce (migrace bude dokončena začátkem roku 2011),
 • zvýšení zabezpečení vnitřní sítě,
 • připojení počítačové sítě Senátu k Centrálnímu místu služeb MV ČR,
 • realizace přenosu TV signálu mezi oběma komorami PČR prostřednictvím datové sítě MF ČR,
 • osazení záložních páteřních síťových přepínačů v lokalitách sídla Senátu,
 • technické zajišťování akcí vč. mezinárodních konferencí – zabezpečení ozvučení, projekce, nahrávání, tlumočení, výpočetní techniky a webového vysílání,
 • provedení komplexní revize a údržby hlasovacího systému,
 • zajištění vybavení nově zvolených senátorů výpočetní technikou.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plnil úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát a Kancelář Senátu s prioritou na významné státní návštěvy a pracovní akce pořádané vedením Senátu v roce 2010 (např. přijetí zahraničních delegací, setkání představitelů Senátu s našimi i zahraničními politiky, konference, vernisáže výstav, setkání s občany ve Valdštejnské zahradě atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
13
oficiální návštěvy a mezinárodní konference na pozvání předsedy
3
přijetí velvyslanců předsedou
43
přijetí velvyslanců místopředsedy
14
pietní akty
70
přijetí zahraničních delegací předsedou
13
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
16
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
115
návštěva krajů a městských částí
0
akce ostatních senátorů
47
akce připravené a zrušené
27
CELKEM
361

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2010 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1617 podání od občanů, z toho 11 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Oproti předchozím letům došlo k výraznému nárůstu e-mailových podání, jichž obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1511, naopak písemných listin bylo evidováno 106. Oproti roku 2010 tak bylo přijato o 46 písemných listin méně, počet e-mailů naopak vzrostl o 90 podání. Z celkového počtu e-mailových podání jich bylo 70 zasláno přímo na oddělení vztahů s veřejností, ostatní podání obdrželo oddělení vztahů s veřejností z elektronické podatelny. Anonymů eviduje oddělení 29, což je o 18 anonymních sdělení méně než v předešlém roce a o 96 méně než v roce 2008.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty či dotazy zejména k tématům úsporných opatření, především ke snižování platů zaměstnancům ve státní sféře. Časté reakce si rovněž vyžádalo zavedení tzv. povodňové stokoruny. Významným tématem bylo stejně jako v předchozích letech rovněž zdravotnictví, přičemž v druhé polovině roku se jednalo zejména o možný odchod lékařů do zahraničí a s tím související otázka kvality lékařské péče. Velkou pozornost si vysloužilo rovněž hodně diskutované téma státních maturit. Dále se občané obraceli na oddělení vztahů s veřejností ve věci problematiky hazardních her a drogové závislosti, občané se rovněž dotazovali na projednávání trestního zákona, zejména v souvislosti s věkovou hranicí trestní odpovědnosti. V neposlední řadě se témata týkala lidských práv a rovněž ochrany zvířat proti týrání. Následovaly dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Občané rovněž apelovali na větší dohled na činnost soudů a orgánů činných v trestním řízení. Stejně jako v předchozích letech obdrželo oddělení vztahů s veřejností také několik petic, které byly obratem postoupeny příslušnému senátnímu výboru.

Častým tématem podání občanů byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci a upozornění na protizákonná jednání. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní.

Pisatelé dále zasílali odkazy na články a reportáže v médiích, zejména pro zobrazení současného politického dění a problematiky v ČR i v zahraničí. V některých případech zasílali pisatelé svá podání prvotně jinému příjemci, přičemž senátorům dávali obsah jejich korespondence na vědomí.

V rámci těch podání, která se týkala přímo Kanceláře Senátu, převládaly dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce, dotazy týkající se dní otevřených dveří a probíhajících kulturních akcí v Senátu PČR, především pak výstav a koncertů.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným přímo. V závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta pak převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a připomínky občanů, v tomto případě se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, dotazy na možnost účasti na schůzi Senátu, dotazy na kontaktní adresy na příslušné senátory a senátorky, senátní výbory nebo komise. Ostatní telefonické dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům, výstavám či seminářům a veřejným slyšením.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předp.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1.Počet podaných žádostí o informace:11
2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0
3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/10 19. 02. 2010
podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně cesty senátní delegace do Austrálie Ne 25. 02. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
2/10 11. 03. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o počtu služebních vozů v Senátu PČR Ne 18. 03. 2010 žadatelce odeslána požadovaná informace
3/10 15. 03. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřízen podnět umístěný na stránce www.podnety.cz Ne 18. 03. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
4/10 16 .03. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřízen další podnět umístěný na stránce www.podnety.cz Ne 18. 03. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
5/10 06. 04. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o informaci týkající se vedení registru oznámení Ne 08. 04. 2010 žadatelce odeslána požadovaná informace
6/10 12. 04. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace ve věci nákupu elektřiny a plynu za měsíce únor a březen 2010 Ne 26. 04. 2010 pisateli odeslána požadovaná odpověď
7/10 16. 04. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí vyčíslení kontraktů Kanceláře Senátu na využívání externí služby a poradenství za posledních pět let Ne 20. 04. 2010 žadatelka upozorněna na nutnost doplnit identifikační údaje. Následně pisatelka žádost o poskytnutí informace vzala zpět
8/10 23. 04. 2010
(podání zasláno poštou)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně jazykového vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu Ne 26. 04. 2010 žadatelce odeslána požadovaná informace
9/10 11. 06. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, zda v Senátu působí Podvýbor pro cestovní ruch Ne 15. 06. 2010 žadateli odeslána požadovaná informace
10/10 14. 10. 2010
(podání na e-mail jednoho ze zaměstnanců)
- Žádost o poskytnutí informace o celkových objemech veřejných zakázek malého rozsahu Ne 15. 10. 2010 žadatel upozorněn na nutnost zaslání žádosti do elektronické podatelny, přesto mu byla odpověď poskytnuta
11/10 29. 10. 2010
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o příjmech senátorek a senátorů za uplynulých šest let Ne 29. 12. 2010 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.). Pouze u poslední žádosti byla lhůta pro poskytnutí informace vzhledem k rozsáhlému vyhledávání požadovaných údajů prodloužena. Žadateli byly následně účtovány náklady spojené s tímto vyhledáním.


7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

V roce 2010 byla Kancelář Senátu mediálními subjekty požádána o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve třech případech. Ve dvou případech se jednalo o informace k oficiální návštěvě předsedy Senátu PČR Austrálie, třetí žádost směřovala na senátorské nároky a náhrady za celé funkční období.

Všechny ostatní dotazy novinářů byly vyřizovány telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty v přímé komunikaci s médii.

Mediální obraz Senátu výrazně ovlivnily především tyto události roku 2010:

 • květnové volby do Poslanecké sněmovny
 • sestavení koaliční vlády
 • senátní volby

Volby do Poslanecké sněmovny přinesly celkově zvýšený zájem o ústavní instituce, samozřejmě především o Poslaneckou sněmovnu, ale v konotacích s celkovým politickým uspořádáním i o druhou parlamentní komoru („supervolební“ rok). Následné sestavení koaliční vlády se dotklo Senátu, mimo běžný mediální rámec, úvahami o jeho potenciálu koaličních, respektive opozičních hlasů v Parlamentu a možném průběhu legislativního procesu.

Sestavení koaliční vlády se dotklo Senátu významně ještě v jednom směru. Nová vláda se totiž, v kontextu předvolební kampaně, zaměřila mimo jiné na hledání úspor při krácení rozpočtu a média této situace využila pro zvýšenou aktivitu, v jejímž centru stály nároky a náhrady ústavních činitelů, především poslanců a senátorů.

Senátní volby ovlivnily mediální obraz z logiky věci. Lze ovšem konstatovat, že oproti minulým volbám v roce 2008 byly tyto volby, vzhledem k politické konstelaci, více medializovány.

V roce 2010 bylo rozesláno 173 tiskových zpráv a tiskových avíz formou tiskové zprávy. Vedle toho bylo médiím poskytnuto 129 avíz o senátních akcích formou přímých pozvánek a cílených informací o konaných akcích.

Celkem se uskutečnilo 46 tiskových konferencí. V tomto souhrnu nejsou zahrnuty tiskové briefingy ad hoc v průběhu jednotlivých plén Senátu. Pořádání tiskových konferencí organizovali jak jednotliví funkcionáři Senátu, především předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka (celkem 18x) a první místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková (celkem 6x), tak výbory a komise (celkem 6x) i jednotliví senátoři (celkem 9x). Čtyři tiskové konference se konaly v souvislosti s konferencemi, mezinárodními přijetími a vernisážemi, konanými v sídle Senátu.

Média projevovala zájem o Senát především v souvislosti s následujícími tématy:

 1. Volby do Senátu PČR
 2. Senátorské náhrady, platy a nároky
 3. Rozpočet Kanceláře Senátu, především v souvislosti s jeho krácením a úpravami
 4. Legislativní proces (schvalování zákonů, výsledky hlasování, průběh legislativního procesu atd.)
 5. Kulturní projekty Kanceláře Senátu, zde dominoval zájem o výstavy
 6. Valdštejnská zahrada, péče o zvířata v ní

Pravidelné a četné dotazy se v uvedeném období konkrétně týkaly platů a financování náhrad senátorů, smluv vztahujících se k náhradám a nárokům, jízdného, letenek, zahraničních cest senátorů a jejich programů a rozpočtů, struktury rozpočtu Kanceláře Senátu (kapitálové, resp. běžné výdaje, rekonstrukce, autopark), řada dotazů se týkala projednávání konkrétních zákonů v Senátu.

V roce 2010 se v Senátu akreditovalo celkem 29 novinářů a 26 technických pracovníků médií. V uvedeném období pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi Kanceláří Senátu a Českou televizí, především při přímých přenosech (vstupech) z jednání plén Senátu, dobrá spolupráce pokračovala také s Českým rozhlasem a Českou tiskovou kanceláří. Tato média veřejné služby mají v sídle Senátu svá zázemí.

8. PRO VEŘEJNOST

a) Přehled uskutečněných akcí podle typu:

počet akcí pořádaných orgány Senátu60
počet akcí spolupořádaných orgány Senátu61
počet akcí pořádaných kluby1
veřejná slyšení výborů a klubů6
počet akcí komerčních0
počet kult. akcí spolupořádaných senátory ve Valdštejnské zahradě3
počet vernisáží s výstavami23
počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost23
Celkem akcí177
Celkem dnů konání akcí179

b) Přehled akcí Kulturního léta 2010

Datum Soubor Návštěvnost
10.6. Pěvecký sbor Slavík Pacov 300
17.6. Mužácký sbor z Pohořelic 400
24.6. Pěvecký sbor Bruntál 400
1.7. Framus Five a Michal Prokop 700
8.7. Pěvecký sbor Zvonek Sokolov 400
15.7. Pavel Novák ml. 500
22.7. Dechová hudba Dreams Dukovany 500
29.7. Dechová hudba Straňanka Stráně 600
5.8. Skupina Svítání Brno 400
12.8. Dechová hudba Zlatíčka Stříbro 400
19.8. Soubor Světlovan Bojkovice 500
26.8. Soubor Bonifantes Pardubice 400
2.9. Sbor Vrabčáci Jablonec na. Nis. 300
9.9. Koncert Pojizeří hraje a tančí 300
16.9. Muzika Špalíček a Mateník Praha 250
23.9. Hudba F. Kmocha Kolín 500
6 850
7.5. Setkání s občany k výročí konce 2. svět. války 3 000
9 850

c) Další kulturní akce ve Valdštejnské zahradě 2010

Datum Název akce Návštěvnost
18.4. Všichni jsme lidi 3 300
7.5. Vernisáž výstavy Pětačtyřicátý - konec války v Evropě 600
8.5. Den Evropy 3 550
23.5. Pražské jaro - Kühnův sbor 800
3.6. Dětské pěvecké sbory Permoníček Most a Čmeláček Žatec 650
18.6. Shantyfest - mezinárodní festival námořnických souborů 1 800
19.6. Den Plzně v Praze 5 800
24.6. Kulturní odpoledne severní Moravy 650
26.6. Mezinárodní festival 9 bran 2 200
29.6. Koncert souboru Rosonance 750
16.7. Den Zlínského kraje 1 200
20.8. Tanečně dramatické pásmo Hody, milé hody ze Spytihněvi 800
6.12. Předvánoční zpívání ve Valdštejnské zahradě 400

d) Návštěvnost Senátu (porovnání s rokem 2009)

2009 2010
Informační centrum 6 400 4 500
Prohlídky pro organizované skupiny včetně protokolárních 15 500 16 980
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce 54 800 57 600
Výstavní síň 18 000 21 240
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny) 23 700 39 740
Dny otevřených dveří 6 600 7 100
Kulturní léto v Senátu 6 500 6 850
Setkání s občany 4 000 3 000
Další kulturní akce v zahradě 23 800 22 500
Akce v Senátu - odborné 9 100 9 100
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta) 6 200 12 130
Celkem 174 600 200 740

e) přístupy na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Nárůst proti r. 2009
1 265 7003 4687 %

f) Přístupy na internetové stránky pro děti a mládež (zřízeny 1. 1. 2010)

Celkem za rok Za den
17 84049

9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 01. 01. 2010:
197 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2010:
196 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2010:
14 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2010:
11 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské dovolené a dlouhodobé nemoci.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2010

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let511168,16
31 – 40 let22264824,49
41 – 50 let16274321,94
51 – 60 let22436533,16
61 let a více13112412,24
CELKEM78118196Průměrný věk:
47,68
%39,8060,20100,00x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1121,02
Vyučení15142914,80
Úplné střední odborné26517739,29
Vyšší odborné1010,51
Vysokoškolské35528744,39
CELKEM78118196100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2010

Doba trváníPočet%
Do 5 let5327,04
Do 10 let3216,33
Do 15 let11156,63
CELKEM196100,00

10. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A STÁŽE

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob
Školení první pomoci26
Mediace a řešení sporů 14

Jazyková výuka

Anglický jazyk
Jazykový subjektUniverzita Jana Ámose Komenského
Počet osob33
Francouzský jazyk
Jazykový subjektFrancouzský institut
Počet osob (jarní / podzimní semestr)6 / 4

Ostatní školení a konference

Název Pro útvar
Konference Co po nás zbude – e-Archivace na výsluní… Organizační odbor, odbor informačních technologií
Mezinárodní kongres protokolu v Budapešti Samostatné oddělení protokolu
Školení k přípravě reformy účetnictví státu Odbor ekonomický
Školení řidičů (profesionál i referent) včetně kurzu bezpečné jízdy Odbor technického zajištění

11. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 stanovil ukazatele příjmů a výdajů kapitoly 303 – Senát Parlamentu ve výši (v tisících Kč):

Příjmy celkem4 000,00
Výdaje celkem551 155,00
v tom:běžné výdaje529 555,00
kapitálové výdaje21 600,00

V průběhu roku 2010 bylo provedeno celkem 10 vnitřních rozpočtových opatření, která neměla dopad na změnu souhrnných ukazatelů.

Na základě usnesení Rozpočtového výboru PSP ČR č. 820 a č. 19 byly v rozpočtu kapitoly vázány výdaje v celkovém objemu 24 349 tis. Kč, z toho v běžných výdajích 16 749 tis. Kč a v kapitálových výdajích 7 600 tis. Kč. V roce 2010 byly použity i prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 930 tis. Kč a konečný rozpočet výdajů činil 527 736 tis. Kč.

Všechny ukazatele včetně vázání prostředků státního rozpočtu byly dodrženy.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy dosáhly v roce 2010 výše 5 689,75 tis. Kč, což představuje 142,24 % rozpočtované částky. Z toho tvořily převody z vlastních fondů částku 231,67 tis. Kč, což je zůstatek depozitního účtu z roku 2009 a prodej dlouhodobého majetku 14,4 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 5 443,68 tis. Kč, tj. 136,09 % rozpočtu po změnách.

Příjmy z vlastní činnosti byly v roce 2010 naplněny ve výši 4 463,05 tis. Kč, což je 111,58 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2009 poklesly tyto příjmy o 206,21 tis. Kč.

Výdaje

V rozpočtu výdajů po změnách v objemu 551 155 tis. Kč byly vázány prostředky státního rozpočtu ve výši 24 349 tis. Kč a rovněž byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 930 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů pro rok 2010 činil 527 736 tis. Kč, z toho běžné výdaje 513 619 tis. Kč a kapitálové výdaje 14 117 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů bylo ve výši 499 076,35 tis. Kč, z toho činily běžné výdaje 485 076,57 tis. Kč a kapitálové výdaje 13 999,78 tis. Kč. V důsledku přijatých úsporných opatření a vázání prostředků rozpočtu byly výdaje v roce 2010 oproti roku 2009 nižší o 47 187 tis. Kč, z toho u kapitálových výdajů o 17 934 tis. Kč.

V rozpočtu běžných výdajů po změnách ve výši 529 555 tis. Kč bylo vázání prostředků státního rozpočtu v objemu 16 749 tis. Kč. Na výplatu odstupného zaměstnanců byly použity prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 813 tis. Kč a konečný rozpočet činil 513 619 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 485 076,57 tis. Kč představuje 91,60 % rozpočtu po změnách a 94,44 % konečného rozpočtu.

Přehled čerpání běžných výdajů:

Rozpočet po změnách529 555,00 tis. Kč
Vázání16 749,00 tis. Kč
Použití prostředků NNV813,00 tis. Kč
Konečný rozpočet513 619,00 tis. Kč
Čerpání běžných výdajů celkem485 076,57 tis. Kč
- z rozpočtu484 263,84 tis. Kč
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)812,73 tis. Kč

Čerpání běžných výdajů dle položek:

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2010 Vázání Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2010 Skutečnost 2010 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpoč.
501 - Platy zaměstnanců96 332,00,00,096 332,095 789,2399,4499,44
502 - Ostat. osobní výdaje89 950,03 700,0813,087 063,079 312,6388,1791,10
503 - Povinné pojistné59 407,0440,00,058 967,057 898,0997,4698,19
513 - Nákup materiálu12 269,03 322,00,08 947,08 443,3368,8294,37
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje450,00,00,0450,0431,9896,0096,00
515 - Nákup vody, paliv, energie15 880,0105,00,015 775,015 127,7695,2695,90
516 - Nákup služeb127 089,06 142,00,0120 947,0114 906,3390,4195,01
517 - Ostatní nákupy45 154,01 409,00,043 745,037 284,8482,5785,23
518 - Poskytnuté zálohy1,00,00,01,00,3535,3435,34
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.77 946,01 586,00,076 360,071 081,2791,1993,09
534 - Převody vlast. fondům1 927,00,00,01 927,01 920,0099,6499,64
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 900,045,00,01 855,01 820,1695,8098,12
542 – Náhrady placené obyvatelstvu250,00,00,0250,0140,2356,0956,09
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 000,00,00,01 000,0920,3792,0492,04
Běžné výdaje celkem529 555,016 749,0813,0513 619,0485 076,5791,6094,44

V rozpočtu po změnách kapitálových výdajů v objemu 21 600 tis. Kč byly vázány prostředky ve výši 7 600 tis. Kč a z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů byla použita částka 117 tis. Kč na dokončení akcí z roku 2009. Konečný rozpočet, který činil 14 117 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 999,78 tis. Kč, což představuje 64,81 % rozpočtu po změnách a 99,17 % konečného rozpočtu. V rozpočtu po změnách kapitálových výdajů v objemu 21 600 tis. Kč byly vázány prostředky ve výši 7 600 tis. Kč a z prostředků nároků nespotřebovaných výdajů byla použita částka 117 tis. Kč na dokončení akcí z roku 2009. Konečný rozpočet, který činil 14 117 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 999,78 tis. Kč, což představuje 64,81 % rozpočtu po změnách a 99,17 % konečného rozpočtu.

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2010 Vázání Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2010 Skutečnost 2010 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpoč.
611 – Pořízení dlohodob.nehmot.majet.3 040,00,00,03 040,03 032,2299,7499,74
612 – Pořízení dlohodob.hmot. majet.18 560,07 600,0117,011 077,010 967,5659,0999,01
Kapitálové výdaje celkem21 600,07 600,0117,014 117,013 999,7864,8199,17

Za rok 2010 byly vykázané nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 28 660 tis. Kč. Uvedená částka obsahuje nedočerpané výdaje programu 103 010 ve výši 117 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 28 543 tis. Kč, ze kterých bude v roce 2011 hrazen doplatek odchodného senátorům, kterým skončil mandát v roce 2010 a dále budou použity na financování oprav a údržby objektů areálu Senátu, které jsou národní kulturní památkou.

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2010 byly, včetně vázání prostředků státního rozpočtu a použití prostředků z nároky nespotřebovaných výdajů, dodrženy (viz následující tabulka).

Ukazatel v tis. Kč) Schválený rozpočet 2010 Rozpočet po změnách 2010 Vázání Použití NNV Konečný rozpočet 2010 Skutečnost 2010 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp
Příjmy celkem4 000,004 000,000,000,004 000,005 689,75142,24142,24
   Nedaňové příjmy4 000,004 000,000,000,004 000,005 443,68136,09136,09
Výdaje celkem551 155,00551 155,0024 349,00930,00527 736,00499 076,3590,5594,57
   Běžné výdaje529 555,00529 555,0016 749,00813,00513 619,00485 076,5791,6094,44
   Kapitálové výdaje21 600,0021 600,007 600,00117,0014 117,0013 999,7864,8199,17
čerpání z rozpočtu498 146,730,000,00
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů929,630,000,00
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201028 659,65

12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2011

Kancelář Senátu se kromě standardních a stálých činností zaměří na následující základní okruhy úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit na vysoké úrovni všechny schůze a další akce Senátu a jeho orgánů
 2. novela Jednacího řádu Senátu (elektronizace dokumentů)
 3. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty
 4. zabezpečit zasedání V4 v Senátu PČR v září 2011
 5. administrativně připravit ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou zasedání Parlamentního shromáždění NATO v listopadu 2012

2. 15. výročí Senátu

 1. připravit výstavu „15 let Senátu Parlamentu České republiky“ v historických prostorách Valdštejnského paláce v 2. pololetí roku
 2. v září zabezpečit organizaci a průběh setkání s občany

3. Vztahy s veřejností

 1. výstavy ve Výstavní síni:
  • Nebe studánek
  • Výstava výtvarné skupiny Femina
  • Život na Mayrau – hornictví na Kladensku
  • Historický mobiliář Valdštejnského paláce
  • Výstava značky Tatra
  • Ateliér Design keramiky
  • Vánoční výstava
 2. Kulturní léto v Senátu
  • ve spolupráci se senátory zajistit minimálně 15 koncertů regionálních souborů ve Valdštejnské zahradě v červnu – září
  • produkčně zajistit v červenci jeden koncert profesionálního souboru
  • zajistit propagaci v metru, ve Valdštejnské zahradě a v médiích
 3. jiné kulturní akce:
  • organizačně zajistit všechny další kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě
  • zajistit vánoční koncert v Hlavním sále
  • zorganizovat dny otevřených dveří 8. 5. a 28. 10.
  • uspořádat jednu kulturní akci v zimní zahradě (adventní zpívání s prohlídkou zimní zahrady)
  • v historických prostorách uspořádat v 1. pololetí výstavu Rekonstrukce Valdštejnského paláce
  • ve Valdštejnské zahradě realizovat dva výstavní projekty:
   • Svobodně! 65 let od zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.
   • Bratrské objetí – Varšavská smlouva a její rozpuštění 1955 – 1991. Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.
 4. další aktivity
  • průběžně plnit úkoly komunikační strategie
  • dle potřeby inovovat webové stránky
  • v letních měsících přizpůsobit větší návštěvnosti otevírací dobu v Informačním centru, Valdštejnském paláci, Valdštejnské zahradě, Výstavní síni a Trčkovské galerii
  • nově koncipovat semináře pro pedagogy
  • vydat základní informace o Senátu a jeho sídle v Braillově písmu pro nevidomé

4. Technické záležitosti

Akce většího rozsahu:

 1. zahájení a ukončení I.etapy oprav říms a fasád Valdštejnského paláce
 2. výměna fyzicky i morálně opotřebené technologie chlazení ve Valdštejnské jízdárně
 3. výměna a náhrada vyžilých porostů ve Valdštejnské zahradě
 4. vyhřívání okapu nad chodníkem u Kolovratského paláce (opatření proti tvorbě rampouchů)
 5. výměna technicky zastaralého zařízení ústředny elektronického zabezpečovacího systému
 6. výměna kamer monitorovacího systému
 7. rekonstrukce montážní šachty u vodního zdroje ve Valdštejnské zahradě

5. Informační technologie

 1. přivedení audiovizuálního signálu z kamer z Jednacího sálu do Jičínského salonku pro využití novináři
 2. provedení obměny zálohované databázové sestavy na poslední vývojovou řadu a migrace uživatelských databázových aplikací
 3. zajištění zabezpečeného příjmu elektronických telegramů z velvyslanectví MZV ČR prostřednictvím kritické komunikační infrastruktury MV ČR
 4. začlenění Senátu PČR do informačního systému vládního spojení VEGA-D
 5. technologická obměna starších síťových datových přepínačů za přepínače umožňující připojení koncových stanic rychlostí až 1Gbps
 6. obměna serveru pro zálohování serveru jmenných služeb, serveru pro EuExtranet-N a dalších služebních serverů
 7. úprava Publikačního a evidenčního systému (dále PES) v návaznosti na předpokládané úpravy systému IPEX, do kterého jsou z PES odesílány informace, a úpravy na základě aktuálních požadavků uživatelů a na základě legislativních změn

6. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR za rok 2010
 2. sestavit rozpočet na rok 2012 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu
 3. příprava na projekt státní pokladny

7. Další problematika

 1. zabezpečit vzdělávání zaměstnanců dle plánu vzdělávání
 2. s ohledem na snížené rozpočtové prostředky dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek
 3. podílet se na akcích ke 150. výročí českého parlamentarismu

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu