Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2011

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2011
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 8. PRO VEŘEJNOST
 9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 10. VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A STÁŽE
 11. EKONOMICKÉ ÚDAJE
 12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2012

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2011

Sídlo Senátu je místem nejen pro zasedání Senátu a jeho orgánů, ale konají se zde i konference, semináře, kolokvia, veřejná slyšení, přednášky a další odborné, kulturní a společenské akce. V roce 2011 se jich konalo 189. Zaměstnanci Kanceláře Senátu se také organizačně podíleli za zajištění všech zahraničních i tuzemských cest senátorů a přijetí zahraničních delegací v Senátu.

Kancelář Senátu pokračovala v plnění záměru co nejvíce zpřístupnit prostory Senátu široké veřejnosti. V červnu až září proběhl již šestý ročník Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, kde se konaly také další kulturní festivaly i jednotlivá vystoupení. Koncerty Kulturního léta navštívilo 6 000 diváků, další akce v zahradě přes 21 000 lidí.

Ve Výstavní síni proběhlo pod patronací senátorů sedm výstav, největší návštěvnický ohlas měly výstavy z historie automobilky Tatra a tradiční vánoční výstava, kterou za měsíc trvání navštívilo přes 10 tisíc zájemců. Další výstavy probíhaly v Předsálí Jednacího sálu a chodbě místopředsedů. Ve Valdštejnské zahradě byla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem dlouhodobě instalována výstava k výročí zahájení vysílání stanice Svobodná Evropa. Zájem byl i o stálou expozici protokolárních darů v Trčkovské galerii, osvědčilo se také využití této galerie pro pořádání některých vernisáží výstav. S velkou pozorností se setkaly i dlouhodobé výstavy v Mytologické chodbě, zvláště výstava o rekonstrukci sídla Senátu a expozice k patnácti letům trvání českého Senátu.

Pokračovaly i další úspěšné tradiční akce, jako jsou semináře pro pedagogy základních a středních škol o činnosti Senátu nebo Dny otevřených dveří (8. 5. a 28. 10.), kdy byl kromě Valdštejnského paláce zpřístupněn i Kolovratský palác. V roce 2011 Senát navštívilo celkem asi 196 tisíc návštěvníků.

Stálá pozornost je věnována vývoji informačních technologií. Byly např. rozšířeny prostory s bezdrátovým přístupem k internetu, vyměněna řada technologických prvků, byla provedena částečná obměna výpočetní a spojovací techniky atd.

V oblasti technického zajištění byla z větších akcí úspěšně realizována 1. etapa opravy střech, vikýřů, říms i fasády části budovy C Valdštejnského paláce, v zahradě byly vyměněny buxusy ve střední části a vyměněny topné kabely ve Valdštejnské jízdárně.

V ekonomické oblasti je třeba zdůraznit, že hospodaření Kanceláře Senátu skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2011 byly dodrženy. Ve spolupráci s ostatními útvary ekonomický odbor zpracoval návrh rozpočtu na rok 2012.

Činnost Kanceláře Senátu byla značně ovlivněna úspornými opatřeními, která způsobila pozastavení některých plánovaných úkolů nebo jejich rozložení do více let. Přesto je možné konstatovat, že ztížené podmínky neovlivnily přístup zaměstnanců Kanceláře Senátu k jejich pracovním povinnostem, všechny zásadní úkoly stanovené pro rok 2011 byly splněny na požadované úrovni a nebyly zjištěny žádné závažnější problémy.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Legislativní odbor pracoval ve složení ředitelka odboru, 2 pracovnice sekretariátu a 14 zaměstnanců - legislativních expertů.

Legislativní odbor pro potřeby senátorů zajišťuje v rámci své působnosti konzultační služby v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná. Děje se tak především formou písemných informací k projednávaným návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám, které se po ratifikaci prezidentem stávají součástí českého právního řádu. Služeb legislativního odboru využívají senátní výbory i jednotliví senátoři. Účast legislativců je samozřejmostí i na plenárním zasedání Senátu, pokud je projednávána agenda z působnosti tohoto útvaru, tj. návrhy zákonů a mezinárodní smlouvy.

Legislativní experti se zúčastňovali všech schůzí výborů a pléna, v rámci kterých probíhalo projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, byli nápomocni při přípravě pozměňovacích návrhů a konečném znění usnesení orgánů Senátu. Pokud jde o senátní iniciativy, byli těmi, kdož zajišťovali konečné legislativní a formální zpracování návrhů zákonů zasílaných Senátem Poslanecké sněmovně.

V loňském roce bylo k senátním tiskům celkem zpracováno 189 informací. Z nich 137 se týkalo návrhů zákonů, 43 mezinárodních smluv a 9 senátních legislativních iniciativ. Ve srovnání s rokem 2010 jde o podstatný nárůst (127). Při bližším srovnání roku 2011 s rokem předcházejícím lze zaznamenat nejen nárůst nových zákonných úprav - 22 oproti 12, ale také nárůst počtu projednávaných novelizací - 764 oproti 191. Obojí souvisí především s projednáváním reformních zákonů z oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.

Legislativní odbor dále připravoval návrhy vyjádření Senátu k Ústavnímu soudu - v loňském roce jich bylo celkem 13. V průběhu roku byla též prováděna aktualizace nejčastěji používaných zákonů, které senátní legislativa umístila na webové stránky Kanceláře Senátu s cílem usnadnit jejich okamžité vyhledání v aktuální znění.

A.2) Samostatné oddělení personální

Samostatné personální oddělení ve složení vedoucí a dva zaměstnanci zajišťuje komplexní pracovněprávní agendu, zejména:

 • agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů

V roce 2011 byly v Kanceláři Senátu zaměstnány 2 osoby se zdravotním postižením 1. stupně a od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením byly odebrány výrobky a služby za 4 926 783,- Kč (bez DPH), čímž v součtu Kancelář Senátu splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podle zákona o zaměstnanosti) téměř čtyřnásobně.

I v tomto roce pokračovalo vzdělávání zaměstnanců v různých formách. Na vzdělávání a odborná školení zaměstnanců bylo z rozpočtu vynaloženo 753 000 Kč.

V roce 2011 obdržela Kancelář Senátu 26 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců, což je téměř dvakrát více než v roce předešlém.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy tabulkách v oddílech 9 a 10.

A.3) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 434 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2011 (viz tabulka „souhrnný přehled protokolárních akcí“).

Senátorky a senátoři PČR se za účasti rodiny, představitelů veřejného života a veřejnosti účastnili smutečního rozloučení se senátorem Jiřím Dienstbierem (14. 1. 2011). Senát PČR uspořádal vzpomínkové shromáždění konané na počest prezidenta Václava Havla (21. 12. 2011).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí a návštěv – např. prezidenta Makedonské republiky, prezidenta Polské republiky, předsedy Spolkové rady Rakouské republiky, prezidenta Chorvatské republiky, generálního tajemníka OSN, prezidenta Maďarské republiky, předsedy Evropského parlamentu atd.

Pro senátory bylo zajištěno mnoho pracovních a společenských setkání – např. novoroční setkání senátorek a senátorů s diplomaty působícími v ČR, s novináři, tradiční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem ČR, slavnostní shromáždění k výročí Ustavující schůze Senátu, předání nominace Siru N. G. Wintonovi, zahájení Evropských her handicapované mládeže, setkání hornických měst a obcí ČR atd.

Předseda Senátu PČR pořádal v Praze Konferenci předsedů Parlamentů zemí V4 (15.-16. 9. 2011).

Delegace Senátu pod vedením předsedy vykonala oficiální návštěvy Rakouské republiky (23.-24. 2. 2011), Slovenské republiky (10.-11. 3. 2011), Indické republiky (8.-13. 5. 2011), Korejské republiky a Malajsie (14.-23. 11. 2011).

Předseda a místopředsedové Senátu PČR se účastnili mezinárodních konferencí a dalších významných akcí – Konference předsedů Parlamentů zemí EU v Bruselu (3.- 5. 4. 2011), setkání předsedů Parlamentů zemí regionálního partnerství v Bratislavě (19.- 20. 5. 2011), zasedání Asociace evropských Senátů v Madridu (16.- 17. 6. 2011), Bledského strategického fóra (7.- 10. 9. 2011), Oslavy 100. výročí narození R. Reagana v New Yorku (23.- 26. 5. 2011), předání faksimile stížného listu české šlechty v Ženevě (15.- 18. 5. 2011).

Předseda Senátu PČR navštívil také kraj Vysočina (9.-10. 2), Moravskoslezský kraj (15. 3. 2011), Zlínský kraj (25.- 26. 5. 2011), Karlovarský kraj (24.- 25. 11. 2011).

V průběhu roku 2011 samostatné oddělení protokolu zajistilo 65 pietních aktů na celém území České republiky.

A.4) Samostatné oddělení právní

Samostatné oddělení právní (SOP) má 4 zaměstnance včetně vedoucí.

Základní činnost SOP spočívá v poskytování odborných právních konzultací všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení, a v předkládání právních stanovisek k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího KS a ostatních útvarů KS, příp. orgánů Senátu.

V roce 2011 plnilo SOP následující úkoly:

 • spolupráce při uzavírání písemných smluv k zabezpečení činnosti Senátu a KS, pro kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu a uzavírání smluv k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory;
  V roce 2011 bylo v centrální evidenci smluv nově evidováno celkem 275 smluv a dodatků ke smlouvám, z toho 53 smluv a 37 dodatků představují smlouvy k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory.
 • příprava podkladů pro soudní či správní řízení;
  z celkového počtu 14 sporů, ve kterých vystupuje KS jako účastník řízení, byly v r. 2011 dořešeny 3 spory. Jednalo se o návrhy vedené proti KS, příp. Senátu PČR, kdy 2 návrhy byly zamítnuty a v 1 případě došlo k zastavení řízení (zpětvzetí žaloby).
 • úprava interních předpisů Kanceláře Senátu (SIL) prováděná zejména v souvislosti se změnou právních předpisů;
  pravidelná aktualizace SIL proběhla ke dni 1. 2. 2011 a ke dni 1. 8. 2011.
 • zajištění průběhu zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách;
  v roce 2011 byly realizovány celkem 3 veřejné zakázky v zadávacích řízeních, z toho 1 ve formě zjednodušeného podlimitního řízení a 2 formou otevřených řízení. Otevřené řízení na veřejnou zakázku „Organizační zajištění 58. výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze“ bylo zajišťováno ve spojení s Kanceláří Poslanecké sněmovny.

A.5) Interní audit

Po většinu hodnoceného období byl výkon činnosti útvaru interního auditu zabezpečován jedním interním auditorem, od 12. září byl doplněn audit na plánovaný stav dvou pracovníků.

V průběhu roku 2011 uskutečnil interní audit následují činnosti:

 1. vlastní audity dle příkazu vedoucího KS
  Uskutečnilo se celkem 10 auditních šetření - žádné z provedených šetření nezjistilo závažnější systémové či individuální pochybení. Na podkladě vykonaných auditů pak bylo přijato celkem 10 opatření, z toho 4 inovační, 4 nápravná a 2 opakovaná.
  Ze závěrů auditních šetření vyplývá:
  • dochází k postupnému snižování podílu počtu opatření celkem i opatření připadajících na 1 audit, tzn. že předchozí opatření byla nejen respektována, ale zároveň i vykázala značnou úroveň jejich účinnosti,
  • byl zachován vysoký podíl tzv. inovačních opatření, která se zaměřují zejména na systémovou problematiku, procesy a metodické postupy (40 % na celkovém počtu opatření). Stejný podíl v roce 2011 připadl na opatření nápravná (40 %), která sledují zejména odstranění jednorázového nedostatku či individuálního pochybení. 20% pak tvořila opatření opakovaná,
  • kromě navrhovaných opatření byla uplatňována alternativní forma, a to „doporučení“, která nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají i jiné varianty postupů, přístupů apod. Tato praxe byla zavedena již v roce 2009 a osvědčila se. V roce 2011 bylo navrženo 5 takovýchto doporučení.
 2. metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především v oblasti tvorby hodnotících kritérií pro potřeby zadávacích řízení.
 3. konzultační činnost
  Konzultace byly interním auditem jiným útvarům poskytovány průběžně, nejčastějšími zákazníky auditu byly útvary ze sekce ekonomicko správní a nejčastějším tématem byla problematika kritérií pro vyhodnocování výběrových řízení.
 4. účast v Redakční radě pro aktualizaci interní legislativy.

B. Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Kromě ředitelky, která je zároveň ředitelkou senátní sekce, má odbor dalších 13 zaměstnanců, z toho je 6 v referátu archivu a oběhu spisů. Pracovníci organizačního odboru mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále zabezpečují fungování Archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2011 pracovníci odboru (senátní činnosti a stenografická služba) zabezpečili tyto akce nebo zpracovali k nim písemné podklady:

 • 11 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 399 usnesení; ze všech byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy, a to prostřednictvím nového počítačového programu,
 • 26 schůzí Organizačního výboru se 135 usneseními; opět ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy,
 • 258 senátních tisků a dalších 122 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných 518 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům,
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně,
 • korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí,
 • korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně,
 • zpracování zápisů z celkem 42 akcí pořádaných orgány Senátu a funkcionáři Senátu (celkem 104 kazet), vše ve spolupráci s externími stenografy a písařkami,
 • proběhla řada stáží středoškolských i vysokoškolských studentů, aktivní účast na semináři pro pedagogické pracovníky.

Od 1. listopadu 2011 se senátorům na základě usnesení schváleného Senátem doručují všechny senátní tisky s výjimkou návrhů zákonů a usnesení k nim a návrhů zákonných opatření pouze v elektronické podobě. V této souvislosti došlo k úpravě Publikačního a evidenčního systému.

Reprografické středisko kromě senátních tisků zmíněných výše vyhotovilo 1 615 717 černobílých kopií a 202 667 barevných kopií, 150 ks barevných brožur pro setkání V4, 300 ks podkladů protokolárních akcí, 600 ks pozvánek a zvacích dopisů pro výbory či jednotlivé senátory, 700 ks tisku podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, 300 ks plakátů pro výstavy a jiné senátní akce, 75 ks těsnopiseckých zpráv ze schůzí Senátu, 300 ks brožur z konference konané v Senátu, 9500 informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, Den otevřených dveří, knihy návštěv na výstavy), tisk fotografií pro výstavu k 15. výročí Senátu.

Archiv Senátu PČR v roce 2011 provedl skartační řízení, která připravil ekonomický odbor, centrální spisovna a tajná spisovna KS. Po posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 10,8 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování tj. 25 % archiválií. Celkem bylo posouzeno 42,5 bm dokumentů.

Archiv zahájil pořádání dílčí části fondu Senát 1. funkční období. Byly zpracovány inventární záznamy k archiváliím z činnosti předsedy, korespondence předsedy a podání zaslaná Senátu v tomto období. V rámci praxe se na inventárních záznamech podíleli i stážisté z FSV a FF UK a Metropolitní univerzity.

Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby KS, PS i veřejnosti kolem 90 informací a dohledání k činnosti Senátu ve všech archivovaných funkčních období. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na jeho webových stránkách Archiv navštívilo osobně 23 návštěvníků a 4 badatelé, z toho 2 zahraniční. Pro potřeby KS a PS bylo zapůjčeno 93 evid. jednotek. Archiv zajistil průběh exkurze Historického semináře FF UK, kolegů z MÚA AV ČR, proděkanky FF Univerzity Hradec Králové a účastníků semináře pro pedagogické pracovníky pořádaném KS. Parlamentní listy č. 3/2011 uveřejnily článek o parlamentních archivech, na němž se Archiv rovněž podílel.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 14 000 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 11 250 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin a časopisů atd. Zaevidovala a vypravila 1 700 datových zpráv a 1 650 elektronických podání.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, dokončení převodu dat z původní spisové služby, provedla skartační řízení a proškolování nových zaměstnanců.

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 50 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku a cca 10 utajovaných dokumentů v mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu. V souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi, byl spuštěn informační systém VEGA (vládní utajené spojení), proběhla certifikace informačního systému pro zpracování utajovaných informací. Bylo provedeno skartační řízení utajovaných informací a proběhla kontrola Národního bezpečnostního úřadu registru utajovaných informací poskytovaných v mezinárodním styku.

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího - a oddělení pro Evropskou unii - 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2011 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 88 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 41 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 36 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů (viz též. samostatné odd. protokolu).

Senátoři a zaměstnanci KS uskutečnili v roce 2011 141 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků OZV.

Předseda Senátu uskutečnil dvě velké zahraniční cesty v čele senátní delegace, a to do Indie v květnu a do Koreje a Malajsie v listopadu. Funkční období zahájil oficiálními návštěvami sousedních zemí Rakouska a Slovenska. Jeho další zahraniční aktivity byly ve znamení účasti na konferencích Asociace evropských senátů, předsedů parlamentů zemí EU, Visegrádské čtyřky či regionálního partnerství k aktuálním tématům. Konference předsedů parlamentů zemí V4 se konala počátkem října 2011 v Senátu.

Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1.1.2011 do 31.12.2011 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 815. V roce 2011 VEU projednal celkem 87 dokumentů. Z toho 54 bylo projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání VZVOB byl 89. V roce 2011 neprojednal VZVOB žádné evropské dokumenty. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se VZVOB nechává pravidelně informovat vládou. MZV výboru představuje agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V roce 2011 pracovníci OEU vypracovali 71 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (9 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

Oddělení vztahů s veřejností pokračovalo průběžně v plnění úkolů vytyčených komunikační strategií.

Velký podíl práce byl věnován 15. výročí ustavení Senátu:

 1. byla instalována profilová výstava 15 let Senátu, která byla zahájena v červnu v historických prostorách Valdštejnského paláce a potrvá do konce března 2012
 2. byla připravena a vydána výpravná brožura 15 let Senátu
 3. pro rok 2012 byl vydán nástěnný kalendář s fotodokumentací závažných událostí probíhajících v Senátu v letech 1996 – 2011
 4. část filmového dokumentu Kalendárium bylo věnováno 15 letům Senátu

Pokračuje projekt natáčení spotů senátorů, kteří na schůzi komentují aktuálně projednávané zákony. V loňském roce bylo natočeno 11 filmových spotů. Ve Výstavní síni proběhlo sedm výstav:

 • Nebe studánek,
 • Výtvarná skupina Femina,
 • Život na Mayrau – hornictví na Kladensku,
 • Historický mobiliář Valdštejnského paláce,
 • Značka Tatra Kopřivnice,
 • Ateliér Design keramiky,
 • Vánoční výstava.

Vánoční výstava byla doplněna výtvarnou soutěží pro mládež, které se zúčastnilo 40 autorů.

V historických prostorách Valdštejnského paláce se konaly čtyři výstavy připravené převážně pracovníky oddělení:

 • Zákoutí Valdštejnského paláce,
 • Hanzelka & Zikmund - fotografie z Iráku 1960,
 • Rekonstrukce Valdštejnského paláce
 • a již zmíněná výstava k 15. výročí Senátu PČR.

Pravidelně pracovalo Informační centrum Senátu, které v roce 2011 přivítalo téměř tři tisíce návštěvníků (z toho bylo 48 % cizinců), jimž byly vždy poskytnuty požadované informace nebo informační materiály o Senátu a Valdštejnském paláci.

V Informačním centru se také shromaždují požadavky na prohlídky paláce organizovaných skupin. V roce 2011 bylo realizováno 696 prohlídek, kterých se zúčastnilo přes 18 000 osob. Výjimečná prohlídka se konala v únoru pro účastníky dětské výtvarné soutěže – děti provázel průvodce oblečený v dobovém obleku.

Pracovníci oddělení garantovali a zabezpečovali též veškeré víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, včetně Dnů otevřených dveří. 8. května a 28. října se ve Dnech otevřených dveří zúčastnilo prohlídek přes 4 000 zájemců. Během víkendů navštívilo historické prostory více než 56 000 návštěvníků, velkou návštěvnost si stále udržuje. Trčkovská galerie.

V loňském roce pokračovalo pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky, které mají stále zvyšující se úroveň. V loňském roce byly realizovány dva semináře, kterých se zúčastnilo 51 pedagogických pracovníků.

V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se oddělení podílelo na přípravě programu, informativních bannerů a informačních materiálů. Pro nejvěrnější diváky byl uspořádán mimořádný koncert v Hlavním sále Valdštejnského paláce, kterého se zúčastnilo téměř 150 osob a kde zdarma vystoupili studenti operního oddělení Pražské konzervatoře.

Pro veřejnost byly inovovány existující informační materiály a zpracovány a vydány nové:

 • speciální brožura Senát PČR pro nevidomé – vytisknuta v Braillově písmu,
 • Víte, že… o Senátu,
 • Víte, že… o Valdštejnské zahradě a uvedený materiál k 15. výročí Senátu.

Na webové stránky Senátu byla oddělením připravena interaktivní mapa areálu Senátu spolu s fotografiemi vyznačených prostor.

Vedle uvedených činností probíhala standardní práce všech pracovníků oddělení, z níž vyjímáme:

 • vyřizování podání od občanů a organizací adresovaných Kanceláři Senátu a Senátu. V roce 2011 bylo vyřízeno přes 1 700 písemných podání od občanů a organizací - formou dopisů a elektronickou poštou, z toho 15 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zpracování filmového dokumentu Kalendárium 2011
 • příprava a vydání 4 čísel časopisu Senát
 • pravidelná fotodokumentace všech akcí Senátu
 • pravidelné doplňování příslušných webových stránek, včetně stránek pro děti
 • pracovníci oddělení také zabezpečovali styk s médii při všech schůzích Senátu a při některých akcích v Senátu (ve spolupráci s tiskovou tajemnicí)

Oddělení senátních služeb (dále OSS) v průběhu roku 2011 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 189 akcí konaných ve 191 dnech. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu (tj. předseda Senátu nebo místopředsedové Senátu), orgány Senátu (tj. výbory či komise), jednotliví senátoři, Kancelář Senátu, třikrát byl pořadatelem politický klub. Oproti minulým letům došlo opět ke kvantitativnímu nárůstu.

OSS zajišťovalo např.: Setkání s občany ve Valdštejnské zahradě, tradiční Malostranské hudební slavnosti (pětidenní kulturní akci) a dále různé konference, semináře, veřejná slyšení výborů, Předvánoční zpívání, festival Mladá Praha, Vánoční setkání spojené s koncertem a dvě významné akce Visegrádské čtyřky. Výrazně se podílelo též na smutečním rozloučení s Jiřím Dientsbierem.

OSS zabezpečilo včetně produkce a celkové organizace Kulturní léto v Senátu pro veřejnost ve Valdštejnské zahradě (červen – září) a výstavy v Předsálí Jednacího sálu.

Kromě akcí, konaných přímo v gesci OSS, vypomáhalo oddělení podle potřeby samostatnému oddělení protokolu a odboru zahraničnímu a podílelo se na činnosti Informačního centra.

Zajišťovalo také protokolární prohlídky historických prostor Senátu, zabezpečilo devět výjezdních zasedání výborů a komisí. OSS je odpovědné za vypracovávání smluv s mimosenátními spolupořadateli, a to včetně propočtu cen za provozní náklady a bodů interního bodového systému.

Číselný přehled všech akcí a návštěvnost sídla Senátu jsou uvedeny v oddíle 8.

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Ředitel odboru je současně ředitelem sekce ekonomicko-správní. Odbor je členěn do oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců) a oddělení účetnictví (5 zaměstnanců). Jedna zaměstnankyně je zařazena mimo oddělení. Celkem má odbor 12 zaměstnanců včetně ředitele.

Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 11.

C.2) Odbor technického zabezpečení

Odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Oddělení správy majetku se zaměřilo na následující úkoly:

 • Během let 2007 – 2008 se začaly uvolňovat kraje korunní římsy a ohrožovaly bezpečnost chodců. Prokázalo se, že pro odstranění příčin poruch je nezbytné provést rozsáhlejší údržbové práce, aby bylo zabráněno případným škodám na zdraví i majetku. S ohledem na odhadované finanční náklady, program Senátu a zachování provozu budov bylo schváleno rozložení oprav do roků 2011 – 2013.
 • V roce 2011 byla úspěšně realizována 1.etapa opravy střech, vikýřů, říms i fasády části budovy C Valdštejnského paláce. Náklady na tyto opravy činily cca 9,4 mil. Kč.
 • Kancelář Senátu v roce 2011 získala bezplatným převodem z majetku Ministerstva zahraničních věcí 93 uměleckých děl. Jedná se o obrazy různého stáří, rukopisů, stylů a žánrů. Snahou bylo vybrat díla nadčasová, vytvořená ještě v duchu klasické malby, součástí souboru jsou i obrazy z období socialistického realismu. Po jejich zrestaurování (422 tis. Kč) byly v reprezentativních prostorách těmito uměleckými díly nahrazeny obrazy zapůjčené od Moravské galerie Brno a Nadace českého výtvarného umění. Tím bude docházet k roční úspoře rozpočtu 233 tis. Kč za pronájem obrazů.
 • Ve Valdštejnské zahradě byly nákladem cca 750 tis. Kč vyměněny buxusy ve středním panteru. Obnova těchto rostlin při rekonstrukci zahrady v roce 2002 nebyla provedena, jednalo se o původní výsadbu z roku 1950, kde byl zaznamenán určitý stupeň druhotného patogenu na těchto přestárlých rostlinách a odumírání keřů. Hrozilo nebezpečí ohrožení mladých rostlin na celé zahradě.
 • V rámci investičních akcí byla provedena výměna chlazení ve Valdštejnské jízdárně a topné kabely pro zamezení vzniku rampouchů na Kolovratském a části A Valdštejnského paláce.

Oddělení autoprovozu zajistilo plánovanou výměnu služebních vozidel. Řidiči ujeli téměř 560 000 km bez nehody.

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2011:

 • Provedení obnovy velkokapacitního kopírovacího stroje v rozmnožovně Kanceláře Senátu.
 • Přivedení signálu z kamer z Jednacího (a Hlavního) sálu do Jičínského salonku pro využití novináři.
 • Změna aplikačního programového vybavení pro vedení personálních a mzdových agend.
 • Provedení obměny zálohované databázové sestavy na poslední vývojovou řadu a migrace větší části databází a úprava uživatelských databázových aplikací.
 • Začlenění Senátu Parlamentu ČR do informačního systému vládního spojení VEGA-D.
 • Technologická obměna části starších síťových datových přepínačů lokální počítačové sítě za přepínače umožňující připojení koncových stanic rychlostí až 1 Gbps (započetí prací).
 • Realizace rozšíření bezdrátového přístupu k Internetu (Wi-Fi) do dalších jednacích prostor sídla Senátu (senátorská jídelna, S-klub, Zelený salonek, Černínský salonek, Růžový salonek, Valdštejnova pracovna, místnost VPC 352).
 • Návrh a realizace obměny serveru pro uzel systému pro distribuci dokumentů EU EuExtranet-N k zajištění příjmu hlaviček vyhrazených dokumentů.
 • Úprava systému pro zveřejňování a evidenci senátních dokumentů v návaznosti na předpokládané úpravy evropského systému IPEX, do kterého jsou odesílány informace o změnách v projednávání evropských senátních tisků, úpravy na základě aktuálních požadavků uživatelů a na základě legislativních změn a úprava v souvislosti s projektem elektronizace senátních tisků (notifikace všech senátních tisků, možnost vložení tisků v originálu ve formátu PDF a jako podkladového materiálu ve formátu DOC, automatizovaná tvorba brožury se stenozáznamy).
 • Upgrade diskového pole zálohovacího serveru pro operativní zálohování uživatelských mailboxů po migraci elektronického poštovního úřadu Kanceláře Senátu.
 • Úprava systému webového vysílání (podpora více platforem, normy HTML 5 a zvýšení kvality) (započetí prací).
 • Provedení obnovy 10 ks stolních kopírovacích strojů.
 • Předepsaná výměna kondenzátorů a ventilátorů v centrálním záložním napájecím zdroji serverových sestav.
 • Zajištění plánované obměny části počítačů a tiskáren.
 • Nákup jedné sady staniček pro ozvučení jednacích salonků.
 • Rozšíření počtu licencí pro vzdálený přístup k elektronické poště.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plnil úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát a Kancelář Senátu s prioritou na významné státní návštěvy a pracovní akce pořádané vedením Senátu v roce 2011 (např. přijetí zahraničních delegací, setkání představitelů Senátu s našimi i zahraničními politiky, setkání V4, konference, vernisáže výstav, setkání s občany ve Valdštejnské zahradě atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
11
oficiální návštěvy a mezinárodní konference na pozvání předsedy
5
přijetí velvyslanců předsedou
39
přijetí velvyslanců místopředsedy
13
pietní akty
65
přijetí zahraničních delegací předsedou
32
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
27
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
218
návštěva krajů a městských částí
8
akce ostatních senátorů
5
akce připravené a zrušené
11
CELKEM (20% nárůst proti r. 2010)
434

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2011 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1700 podání od občanů, z toho 15 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Stejně jako v loňském roce občané při zasílání podání nejvíce využívali elektronickou cestu. E-mailů tak obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1620, naopak písemných listin bylo evidováno pouze 80. Oproti roku 2010 tak bylo přijato o 26 písemných listin méně, počet e-mailů naopak vzrostl o 109 podání, oproti roku 2009 se jedná o nárůst 199 e-mailových podání. Anonymů eviduje oddělení 11, což je o 18 anonymních sdělení méně než v předešlém roce, kdy počet anonymních sdělení rovněž klesl přesně o 18 podání.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty či dotazy zejména k tématům sociálních reforem, z nichž se velká část týkala přímo důchodového pojištění. Stejně jako v předchozích letech se občané věnovali ve svých písemnostech rovněž otázkám zdravotnictví, zabývali se zejména kvalitou lékařské péče a její dostupností. Velkou pozornost si vysloužilo také projednávání školského zákona. Rovněž lze pozorovat přetrvávající zájem občanů o problematiky hazardních her a drogové závislosti. V neposlední řadě se témata týkala lidských práv a rovněž ochrany zvířat proti týrání. Následovaly dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Stejně jako v předchozích letech obdrželo oddělení vztahů s veřejností také několik petic, které byly obratem postoupeny senátnímu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Občané mimo jiné apelovali na větší dohled na činnost soudů a orgánů činných v trestním řízení. Častým tématem byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci a upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní.

Pisatelé dále k informaci zasílali odkazy na internetové diskusní články a reportáže v médiích, které odrážely zejména současné politické dění v ČR i v zahraničí. Některá podání byla senátorům zaslána pouze na vědomí s tím, že prvotním adresátem byla jiná instituce.

Kancelář Senátu obdržela rovněž podání týkající se přímo její činnosti a akcí pořádaných pro veřejnost. V tomto směru převládaly dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady, dotazy týkající se dnů otevřených dveří a dále výstav a koncertů konaných v prostorách Senátu PČR, především pak koncertů Kulturního léta.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným členům Senátu byla podání postoupena přímo. V závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta pak převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a podněty občanů, popř. občané přicházeli osobně do Informačního centra. V těchto případech se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, na zasedání pléna či schůze výborů a komisí. Ostatní dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům, výstavám či seminářům a veřejným slyšením.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předp.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 15
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/11 13. 01. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně nákladů zahraničních cest a o plánovaných nákladech na rok 2011 Ne 19. 01. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
2/11 25. 01. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřízen podnět umístěný na stránce www.podnety.cz Ne 28. 01. 2011 žadatelce odeslána požadovaná informace
3/11 08. 02. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, zda má občan právo na věcnou odpověď Ne 15. 02. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
4/11 23 .02. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, kolik Senát PČR zaměstnává zdravotně znevýhodněných osob Ne 28. 02. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
5/11 25. 02. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o informaci ohledně výše odměny, kterou dostává senátor za svůj mandát Ne 02. 03. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
6/11 04. 03. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace ve věci zahraniční cesty do Peru, kterou v únoru 2011 podnikl senátní Výbor pro zahr. věci, obranu a bezpečnost Ne 11. 03. 2011 pisateli odeslána požadovaná odpověď
7/11 07. 03. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o možnost nahlédnutí do smlouvy o pronájmu pražského bytu pana senátora Marcela Chládka Ne 10. 03. 2011 žadatelka upozorněna, že Kancelář Senátu není přímým účastníkem výše uvedené smlouvy. Pisatelce bylo doporučeno spojit se přímo s panem senátorem.
8/11 30. 03. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně petice přijaté Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Ne 06. 04. 2011 žadatelce odeslána požadovaná informace
9/11 01. 06. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí Zprávy o posouzení a vyhodnocení nabídek vypracované ke konkrétní veřejné zakázce Ne 03. 06. 2010 žadatelka informována, že Kancelář Senátu nemá oprávnění nechat třetím osobám do zprávy o hodnocení nabídek nahlížet.
10/11 20. 06. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o příjmech senátorek a senátorů za uplynulých šest let Ne 29. 06. 2011 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď
11/11 13. 07. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Doplnění žádosti o poskytnutí informace o příjmech senátorek a senátorů za uplynulých šest let – žádost o zaslání informací elektronicky Ne 19. 07. 2011 poskytnuta žadateli odpověď elektronicky dle požadavku
12/11 09. 08. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o struktuře administrativy EU, žádost o zaslání seznamu europoslanců a eurokomisařů Ne 10. 08. 2011 žadatel informován, že Kancelář Senátu poskytuje informace v rámci její působnosti; žadateli doporučeno kontaktovat Informační kancelář Evropského parlamentu
13/11 27. 09. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace dle dotazníku tazatele ohledně využití nevýrobních činností / služeb Kanceláře Senátu Ne 06. 10. 2011 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď
14/11 21. 10. 2011
(podání dopisem)
- Žádost o poskytnutí informace, zda Senát Parlamentu ČR pověřil svého zástupce k jednání uvedeném pisatelem Ne 02. 11. 2011 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď
15/11 02. 12. 2011
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o příjmech vedoucích pracovníků Kanceláře Senátu Ne 16. 12. 2011 poskytnuta žadateli odpověď, vzhledem k zákonu o střetu zájmů nebyla však poskytnuta v celém rozsahu

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).


7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Senát PČR byl v roce 2011 v médiích prezentován zejména jako ústavní instituce, která naplňuje v českém ústavním pořádku roli pojistky ústavnosti. Jeho aktuální složení po říjnových volbách v roce 2010 tuto roli ještě zvýraznilo. Sdělovací prostředky zaznamenávaly, že v průběhu minulého roku se Senát a jeho představitelé stavěli kriticky k legislativním krokům a záměrům vlády premiéra Petra Nečase. Bylo tomu tak mimo jiné v těchto případech: reformní zákony vlády v oblasti hospodářské, finanční, sociální atd., Národní program reforem, Konvergenční program ČR, rozhodnutí vlády vyslat vojenské lékaře na Slovensko.

Senát prostřednictvím veřejných slyšení, konferencí a seminářů upozornil na další celospolečenská témata i regionální problémy zásadní povahy. Média přitom měla možnost se všech těchto akcí zúčastnit a následně pak o problematice informovat širokou veřejnost. S velkým zájmem médií se setkala například témata:

 • situace v českém zdravotnictví v souvislosti s výzvou Děkujeme, odcházíme,
 • financování zdravotnictví,
 • změna Ústavy v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta,
 • důchodová reforma,
 • změny občanského zákoníku,
 • státní maturity,
 • reforma vysokého školství,
 • transformace služeb a rušení poboček České pošty.

Mimořádnou pozornost médií o Senát v minulém roce vyvolaly také tyto události: poslední rozloučení se senátorem Jiřím Dienstbierem, zvolení jeho syna Jiřího Dienstbiera senátorem za obvod č. 30, vzpomínkové setkání k uctění památky prezidenta Václava Havla.

Senát PČR hraje důležitou roli při utváření a realizaci české zahraniční politiky. Pro informování veřejnosti o aktivitách v této oblasti vydávala Kancelář Senátu pravidelně tiskové zprávy ze zahraničních cest předsedy Senátu a jeho účasti na multilaterálních platformách v zahraničí. Médiím byly rovněž zasílány tiskové zprávy, reflektující témata jednání předsedy, místopředsedů a výborů Senátu s jejich zahraničními partnery. U těchto příležitostí byly pro média pravidelně pořádány fototermíny, případně tiskové brífinky po skončení jednání.

V oblasti zahraniční politiky projevila média v loňském roce zájem zvláště o zasedání předsedů parlamentů zemí Visegrádské skupiny ve Valdštejnském paláci v září 2011, které následovalo zasedání premiérů visegrádských zemí o měsíc později rovněž v sídle Senátu.

V uplynulém roce byla tisková tajemnice požádána o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v jednom případě, a to souběžně s elektronicky podanou žádostí na oddělení vztahů s veřejností. Dotaz se týkal výše platů vedoucích zaměstnanců Kanceláře Senátu.

Všechny další dotazy médií byly vyřizovány prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo v přímé komunikaci s novináři. Média se zajímala zvláště o tyto oblasti:

 1. legislativní proces
 2. rozpočet Kanceláře Senátu a jeho struktura, způsob vypořádání se se snižováním přiděleného objemu prostředků
 3. kulturní akce v Senátu (Kulturní léto, výstavy, koncerty)
 4. Valdštejnská zahrada, péče o zvířata a rostliny v ní
 5. dny otevřených dveří v Senátu, setkání senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě
 6. návrhy na udělení státního vyznamenání
 7. platy, náhrady a další nároky senátorů
 8. zahraniční cesty senátorů
 9. obnova autoparku Kanceláře Senátu
 10. využívání senátorské ubytovny v Jinonicích
 11. záležitosti jednotlivých senátorů

V roce 2011 bylo do médií rozesláno celkem 238 tiskových zpráv a tiskových avíz formou TZ. Sdělovací prostředky rovněž obdržely více než 150 stručných avíz o připravovaných akcích, jichž se mohli novináři zúčastnit.

Celkem se v loňském roce uskutečnilo 50 tiskových konferencí, připravených tiskovou tajemnicí. Tiskové konference pořádal nejčastěji předseda Senátu (celkem 17x), výbory a komise obvykle v souvislosti s konáním veřejných slyšení a konferencí (celkem 16x), další funkcionáři Senátu (celkem 13x) a jednotlivé senátorské kluby (celkem 4x). V tomto výčtu nejsou zahrnuty ad hoc svolané brífinky v průběhu konání plén Senátu a tiskové konference konané bez spolupráce s tiskovou tajemnicí.

V loňském roce bylo v Senátu akreditováno 37 novinářů a 26 technických pracovníků médií.

Dle mediální služby Newton Media zmínila tištěná média, televize a rozhlasové stanice Senát 29 846x. Počet výskytů zmínek o Senátu v internetových médiích není v Kanceláři Senátu monitorován.

Pro posílení spolupráce Kanceláře Senátu a médií se konalo tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků. Pro zvýšení informovanosti byly některými funkcionáři Senátu pořádány také pracovní snídaně pro novináře, na nichž byla probírána aktuální celospolečenská témata, klíčové body nadcházejících schůzí či záležitosti týkající se Kanceláře Senátu.

Pro zkvalitnění servisu pro novináře bylo v Jičínském salonku, který je využíván jako tiskové středisko pro novináře v době konání schůzí, nainstalováno zařízení umožňující v PC novinářů přehrávání a pořizování záznamu videostreamu z kamery v Jednacím sále, a to v HD (vysoké) kvalitě i v SD (standardní) kvalitě.

Na webu Senátu v sekci pro média byly zveřejněny základní statistické ukazatele, které novinářům poskytují přehled o legislativní činnosti Senátu, počtu akcí v Senátu a návštěvnosti, a to v období od ustavení Senátu v roce 1996.

V roce 2011 bylo také rozhodnuto, že na webových stránkách Senátu budou vždy po skončení účetního roku zveřejňovány přehledy o čerpání náhrad senátorů.

8. PRO VEŘEJNOST

a) Přehled uskutečněných akcí podle typu:

počet akcí pořádaných orgány Senátu73
počet akcí spolupořádaných orgány Senátu52
počet akcí pořádaných kluby3
veřejná slyšení výborů a klubů11
počet akcí komerčních0
počet kult. akcí spolupořádaných senátory ve Valdštejnské zahradě2
počet vernisáží s výstavami23
počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost25
Celkem akcí189
Celkem dnů konání akcí191

b) Přehled akcí Kulturního léta 2011

Datum Soubor Návštěvnost
2.6. Dechový orchestr mladých Juvenka Bezdružice 300
23.6. Dechový orchestr ZUŠ Chotěboř a mažoretky ZŠ 300
30.6. Pěvecký sbor Záboj Pelhřimov 350
7.7. Folklorní soubor Old Stars 350
14.7. Blue Effect 900
21.7. Dětský flétnový soubor Sarabanda 150
28.7. Folklorní soubor Čtyřlístek 250
4.8 Domažlická dudácká muzika a soubor Mrákov 350
11.8. Junior Jazz Band 400
18.8. Národopisný soubor Klobučan 350
25.8. Horácký soubor Vysočan Jihlava 400
1.9. Folklorní soubor Písečan 350
8.9. Bigband ZUŠ A. Voborského 450
15.9. Severáček 300
29.9. Městská hudba F. Kmocha Kolín 500
6 000
17.9. Setkání s občany k 15. výročí Senátu 3 000
Celkem 9 000

c) Další kulturní akce ve Valdštejnské zahradě 2011

Datum Název akce Návštěvnost
17.4. Všichni jsme lidi 1 600
7.5. Den Evropy 1 900
18.5. Vernisáž výstavy Rožmberkové 1 200
3.6. Festpool – koncert policejních sborů 1 700
17.6. Shantyfest – koncert námořnických souborů 1 600
24.-26.6. Mezinárodní festival 9 bran 4 900
15.7. Folklorní soubor Malé Zálesí 600
17.7. Letní hudební akademie 1 200
19.8. Folklorní soubor Kopaničár 500
2.9. Plzeňské dny v Senátu 1 500
22.9. Vernisáž výstavy J. Uprka 1 100
Celkem 17 800

d) Návštěvnost Senátu (porovnání s rokem 2010)

2010 2011
Informační centrum 4 500 2 935
Prohlídky pro organizované skupiny 15 780 18 000
Prohlídky protokolární 1 200 1 342
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce 57 600 56 360
Výstavní síň 21 240 26 900
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny) 39 740 39 158
Dny otevřených dveří 7 100 4 320
Kulturní léto v Senátu 6 850 6 000
Setkání s občany 3 000 3 000
Další kulturní akce v zahradě 22 500 17 800
Akce v Senátu - odborné 9 100 13 950
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta) 12 130 6 100
Celkem 200 740 195 865

e) přístupy na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Nárůst proti r. 2010
1 718 2214 70736 %

f) Přístupy na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den
4 33512

9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 01. 01. 2011:
196 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2011:
194 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2011:
12 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2011:
16 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské dovolené a dlouhodobé nemoci.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2011

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let49136,71
31 – 40 let20284824,74
41 – 50 let17254221,65
51 – 60 let23406332,47
61 let a více14142814,43
CELKEM78116194100,00
%40,2159,79100x

Průměrný věk zaměstnanců KS je 47,85 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2011

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,55
Vyučení14142814,43
Úplné střední odborné27507739,69
Vyšší odborné1121,03
Vysokoškolské35498443,30
CELKEM78116194100,00
%40,2159,79100,00x

Délka pracovního poměru zaměstnanců KS – stav k 31. 12. 2011

Doba trvání Počet %
do 5 let4322,16
do 10 let3417,53
do 15 let6131,44
do 20 let5628,87
nad 20 let00,00
CELKEM194100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZP

V roce 2011 byly v Kanceláři Senátu zaměstnány 2 osoby se zdravotním postižením 1. stupně a od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením byly odebrány výrobky a služby za 4 926 783,- Kč (bez DPH), čímž v součtu Kancelář Senátu splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podle zákona o zaměstnanosti) téměř čtyřnásobně.


10. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A STÁŽE

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena
Školení MS Windows 7 a MS Office 2010 50 72.720,- Kč
Celkové náklady72.720,- Kč

Jazyková výuka

Anglický jazyk Rok 2011
Jazykový subjektUniverzita Jana Ámose Komenského
Počet osob33
Cenové náklady (280 000,- Kč – 41 100,- Kč*)238 900,- Kč
Celkové náklady238 900,- Kč

* Participace účastníků dle Interní legislativy KS; AJ – 41 100,- Kč

Francouzský jazyk Rok 2011
Jazykový subjektFrancouzský institut
Počet osob (jarní / podzimní semestr)3 / 4
Cenové náklady (17 800,- Kč – 4 650,-Kč*)13 150,- Kč
Celkové náklady13 150,- Kč

* Participace účastníků dle Interní legislativy KS; FJ – 4 650,- Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2011

Typ školení Cena
Školení jednotlivých pracovišť 403 335,- Kč
Vybrané skupiny zaměstnanců 72 720,- Kč
Konference 25 180,- Kč
Jazyková výuka
(po odečtení participace účastníků)
252 050,- Kč
Celkové náklady 753 285,- Kč

Školení / konference

Pro útvar Název
Organizační odbor, odbor informačních technologií Konference Co po nás zbude
Odbor legislativní Konference Dny práva
Odbor ekonomický Školení k reformě účetnictví státu
Samostatné oddělení personální, samostatné oddělení právní, odbor ekonomický Školení k novele Zákoníku práce s účinností od 1.1. 2012
Odbor technického zajištění Každoroční školení řidičů (profesionál i referent) včetně Kurzu bezpečné jízdy

11. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 stanovil ukazatele příjmů a výdajů kapitoly 303 – Senát Parlamentu ve výši:

Příjmy celkem4 000,00 tis. Kč
Výdaje celkem508 516,00 tis. Kč
v tom:běžné výdaje 493 745,00 tis. Kč
kapitálové výdaje14 771,00 tis. Kč

V průběhu roku 2011 bylo provedeno celkem 19 rozpočtových opatření, z toho 13 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu a 5 opatření se týkalo použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV). Na základě souhlasu Ministerstva financí a Rozpočtového výboru PSP ČR byly navýšeny celkové výdaje kapitoly o 4 800 tis. Kč. Prostředky byly účelově vázané na povinné pojistné placené zaměstnavatelem a byly v plné výši vyčerpané. Rozpočet po změnách činil 513 316 tis. Kč a konečný rozpočet 519 239 tis. Kč včetně prostředků NNV.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy byly naplněny na 124,85 % rozpočtované částky v objemu 4 000 tis. Kč. Z celkové částky 4 994 tis. Kč tvořily nedaňové příjmy 4 962 tis. Kč, částka 32 tis. Kč je zůstatek depozitního účtu z roku 2010.

Příjmy z vlastní činnosti v roce 2011 dosáhly výše 3 651 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku činily 1 055 tis. Kč a další nahodilé příjmy 256 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet ve výši 508 516 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením Ministerstva financí navýšen o 4 800 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl upraven na konečný rozpočet ve výši 519 239 tis. Kč použitím prostředků NNV v objemu 5 923 tis. Kč. Prostředky NNV ve výši 4 155 tis. Kč byly použity v běžných výdajích a částka 1 808 tis. Kč v kapitálových výdajích. Konečný rozpočet běžných výdajů činil 502 660 tis. Kč a kapitálových výdajů 16 579 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů činilo 500 200 tis. Kč, což představuje 97,44 % rozpočtu po změnách a 96,33 % konečného rozpočtu.

Přehled čerpání běžných výdajů:

Rozpočet po změnách513 316,00 tis. Kč
Použití prostředků NNV5 923,00 tis. Kč
Konečný rozpočet519 239,00 tis. Kč
Čerpání běžných výdajů celkem483 934,20 tis. Kč
- z rozpočtu479 818,95 tis. Kč
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)4 115,25 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 498 545 tis. Kč byl navýšen o prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 4 115,25 tis. Kč na konečný rozpočet 502 660,25 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 483 934,20 tis. Kč představuje 97,07 % rozpočtu po změnách a 96,27 % konečného rozpočtu. Prostředky NNV byly použity na výplatu zbylé části odchodného senátorů, kterým končil mandát v roce 2010.

Čerpání běžných výdajů

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2011 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2011 Skutečnost 2011 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců86 699,000,0086 699,0086 699,00100,00100,00
502 - Ostat. osobní výdaje70 942,004 115,2575 057,2573 651,88103,8298,13
503 - Povinné pojistné64 294,000,0064 294,0063 461,9598,7198,71
513 - Nákup materiálu10 667,000,0010 667,009 584,5689,8589,85
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje460,000,00460,00419,4391,1891,18
515 - Nákup vody, paliv, energie15 670,00,0015 670,0015 255,5097,3597,35
516 - Nákup služeb121 563,700,00121 563,70115 805,3695,2695,26
517 - Ostatní nákupy51 584,000,0051 584,0047 514,5892,1192,11
518 - Poskytnuté zálohy0,300,000,300,2893,3393,33
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.72 473,000,0072 473,0067 683,6593,3993,39
534 - Převody vlast. fondům867,000,00867,00867,00100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 875,000,001 875,001 827,9097,4997,49
542 – Náhrady placené obyvatelstvu350,000,00350,00195,4955,8555,85
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 100,000,001 100,00967,6387,9787,97
Běžné výdaje celkem498 545,004 115,25502 660,25483 934,2097,0796,27

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů v objemu 14 771 tis. Kč byl navýšen o prostředky NNV v objemu 1 808 tis. Kč, které byly použity na dofinancování akce z roku 2010 a na financování plánovaných akcí v roce 2011, které nebyly pokryty rozpočtem. Konečný rozpočet, který činil 16 579,11 tis. Kč byl čerpán ve výši 16 265,87 tis. Kč, což představuje 110,12 % rozpočtu po změnách a 98,11 % konečného rozpočtu.

Přehled čerpání kapitálových výdajů

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2011 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2011 Skutečnost 2011 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpoč.
611 – Pořízení dlohodob. nehmot. majet.1 869,000,001 869,001 776,1495,0395,03
612 – Pořízení dlohodob. hmot. majet.12 902,001 808,1114 710,1114 489,73112,3198,50
Kapitálové výdaje celkem14 771,001 808,1116 579,1116 265,87110,1298,11

V roce 2011 zůstaly nedočerpané prostředky rozpočtu ve výši 19 039 tis. Kč. Vykázané nároky z nespotřebovaných výdajů zahrnují neprofilující běžné výdaje ve výši 18 726 tis. Kč a profilující výdaje na program 103 010 ve výši 313 tis. Kč.

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2011 byly včetně použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů dodrženy.

Ukazatel v tis. Kč) Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 Použití NNV Konečný rozpočet 2011 Skutečnost 2011 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 000,004 000,000,004 000,004 994,20124,85124,85
   Nedaňové příjmy4 000,004 000,000,004 000,004 962,04124,05124,05
Výdaje celkem508 516,00513 316,005 923,36519 239,36500 200,0797,4496,33
   Běžné výdaje493 745,00498 545,004 115,25502 660,25483 934,2097,0796,27
   Kapitálové výdaje14 771,0014 771,001 808,1116 579,1116 265,87110,1298,11
čerpání z rozpočtu494 276,71
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů5 923,36
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201119 039,29

12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2012

Kancelář Senátu se kromě standardních a stálých činností zaměří na následující základní okruhy úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit na vysoké úrovni všechny schůze a další akce Senátu a jeho orgánů
 2. zabezpečit všechny úkoly související s podzimními volbami do jedné třetiny Senátu
 3. pokračovat v elektronizace dokumentů
 4. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty
 5. připravit ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou zasedání Parlamentního shromáždění NATO v listopadu 2012

2. Vztahy s veřejností

 1. zabezpečit organizaci, program a průběh setkání s občany
 2. zajistit výstavy ve Výstavní síni:
  • Stříbrná krása
  • Kámen, kov, šperk
  • Boty v průřezu staletí
  • Fotografování dříve a dnes
  • Porcelán s modrou krví
  • Ze sbírek muzea Vysočiny
  • Vánoce v Senátu
 3. Kulturní léto v Senátu
  • ve spolupráci se senátory zajistit minimálně 15 koncertů regionálních souborů ve Valdštejnské zahradě v červnu – září
  • zajistit propagaci v metru, ve Valdštejnské zahradě, na webových stránkách a v médiích
 4. jiné kulturní akce:
  • organizačně zajistit všechny další kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě
  • zajistit vánoční koncert v Hlavním sále
  • vyhlásit a vyhodnotit výtvarnou soutěž pro mládež k vánoční výstavě
  • zorganizovat Dny otevřených dveří 8. 5. a 28. 10.
  • uspořádat Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále
 5. v historických prostorách Valdštejnského paláce uspořádat výstavy:
  • Osobnosti na poštovních známkách (duben – červen)
  • Valdštejnský palác a Malá Strana ve výtvarném umění (červenec – srpen)
  • Málo známý fotograf J. Stivín (září – listopad)
 6. ve Valdštejnské zahradě zabezpečit realizaci výstavního projektu 70. let od atentátu na R. Heydricha (květen – červenec)

3. Technické záležitosti

 1. pokračovat v opravách říms a fasád Valdštejnského paláce
 2. výměna chlazení v Jednacím sále

4. Informační technologie

 1. změna grafické podoby webové prezentace Senátu
 2. projekt postupného přechodu na verzi operačního systému Windows 7 a kancelářský balík Microsoft Office 2010 (první fáze)
 3. úprava systému pro zveřejňování a evidenci senátních dokumentů v souvislosti s projektem elektronizace senátních tisků (umožnění HTML náhledů na PDF dokumenty a zajištění fulltextového vyhledávání v dokumentech ve formátu PDF)

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR za rok 2011
 2. sestavit rozpočet na rok 2013 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu

6. Další problematika

 1. zabezpečit vzdělávání zaměstnanců dle plánu vzdělávání
 2. s ohledem na snížené rozpočtové prostředky dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu