Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2015

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2015
 3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ
 5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 8. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2016

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. ID datové schránky: 44iaeqj
 5. telefon: ústředna + 420 257 071 111, Informační centrum + 420 257 075 707
 6. fax: + 420 257 075 700
 7. e-mail:
 8. webová adresa: www.senat.cz

2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2015

Kancelář Senátu se po celý rok 2015 soustředila především na plnění odborných, organizačních a technických úkolů, souvisejících se zajištěním činnosti Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánů, představitelů a senátorů, jak jí to ukládá zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

Kancelář Senátu zabezpečila 12 schůzí Senátu, na nichž bylo přijato 237 usnesení, a 2 veřejná slyšení Senátu. Příslušné útvary připravily 160 senátních tisků, 59 evropských tisků a 429 usnesení výborů a komisí, která se k těmto tiskům vztahovala.

V rámci legislativního posouzení předloh bylo vypracováno 103 informací, z čehož 81 k návrhům zákonů a 22 k mezinárodním smlouvám. Celkově bylo z legislativního hlediska analyzováno 270 novelizací zákonů, 9 nových zákonných úprav a 1 schválená senátní iniciativa.

Organizačně, protokolárně a obsahově bylo připraveno a realizováno 112 zahraničních cest, přijetí 58 zahraničních návštěv na úrovni předsedy a místopředsedů Senátu, výborů i jednotlivých senátorů, 28 přijetí velvyslanců předsedou Senátu a 31 přijetí velvyslanců místopředsedy Senátu a předsedy jednotlivých výborů.

Představitelé Senátu se zúčastnili celkem 357 protokolárních akcí a 78 pietních aktů na celém území České republiky.

V sídle Senátu bylo zorganizováno 230 akcí pro odbornou a širokou veřejnost, z čehož například 37 konferencí, 33 seminářů a 9 veřejných slyšení výborů. Pro širokou veřejnost bylo tradičně uspořádáno setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě, dny otevřených dveří a řada dalších kulturních a edukativních akcí. Paláce Senátu v roce 2015 navštívilo více než 192 tisíc občanů.

V rámci písemné komunikace s veřejností přijala Kancelář Senátu 2 196 podání, z čehož 29 žádostí bylo vyřízeno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zorganizováno bylo 42 tiskových konferencí a briefingů pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků a rozesláno více než 100 tiskových zpráv a avíz.

Hospodaření Kanceláře Senátu v roce 2015 skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu byly dodrženy.

Kancelář Senátu se věnovala rovněž péči o Valdštejnský, Kolovratský a Malý Fürstenberský palác a Valdštejnskou zahradu, soustředila se na rozvoj a modernizaci informačních systémů, komunikačních technologií i obnovu technického zázemí pro orgány Senátu, senátory a zaměstnance Kanceláře Senátu.

Podrobný popis činnosti Kanceláře Senátu ve výše naznačených oblastech i v oblastech dalších, stejně jako statistické údaje a souhrnné přehledy za rok 2015, jsou uvedeny v následujících kapitolách.

3. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

3.1 Útvary Sekce vedoucího Kanceláře Senátu

Sekce vedoucího Kanceláře Senátu zahrnuje odbor legislativní, samostatné oddělení personální, samostatné oddělení právní, samostatné oddělení protokolu a referát interního auditu. Vedoucímu Kanceláře Senátu je přímo podřízena rovněž bezpečnostní ředitelka, která je organizačně zařazena do referátu oběhu a archivu spisů organizačního odboru (oddíl 3.2.1).

3.1.1 Odbor legislativní

V roce 2015 vykonával odbor svou působnost v personálním složení: ředitel, pracovnice sekretariátu a legislativci odboru, část roku v počtu 16 a část roku v počtu 17 zaměstnanců.

Legislativní odbor plnil úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti Senátu, a to primárně ty, spojené s přijímáním zákonů. Konkrétně se jednalo o poskytování konzultační služby legislativní povahy senátorům, realizované především formou písemných informací k návrhům zákonů. Obdobný servis legislativní odbor poskytoval ohledně mezinárodních smluv, zasílaných Senátu vládou k vyslovení souhlasu k ratifikaci.

Smyslem informací bylo nastínit kontury dané problematiky, přiblížit obsah postoupeného dokumentu, shrnout dosavadní legislativní proces, postihnout další právní souvislosti a upozornit na případné věcně právní i legislativní nedostatky, jakož i přinést náměty na odstranění vytýkaných nesrovnalostí. V roce 2015 odbor vypracoval 103 informací, z toho 81 k návrhům zákonů a 22 k mezinárodním smlouvám.

Cílem odboru bylo podávání odborných stanovisek v co nejvyšší kvalitě a tak, aby byly využitelné již při přípravě senátorů na projednání v senátorských klubech a orgánech Senátu. Legislativci se dále pravidelně zúčastňovali schůzí orgánů Senátu a pléna, kde byli nápomocni při přípravě a podávání pozměňovacích návrhů a konečných znění usnesení.

V roce 2015 pokračovala vládní koalice v plnění programového prohlášení vlády. Z toho důvodu se Senát v rámci schvalování návrhů zákonů zabýval např. tématikou posílení parlamentní kontroly zpravodajských služeb České republiky, ukončení důchodového spoření ve II. pilíři či veřejnými zakázkami. V souladu s plánem legislativních prací na rok 2015 předložila vláda Senátu též zcela nový zákon o hasičském záchranném sboru. V důsledku nastalých skutečností se Senát věnoval několikrát politickým i právním aspektům uprchlické krize v Evropské unii, mj. úpravě azylového zákona. Společensky sledovaným a legislativně náročným byl pro Senát návrh zákona o registru smluv, hojně diskutovanou pak záležitost pojištění cestovních kanceláří, veřejných zakázek i změn v zákoně o silničním provozu. V prosinci, který byl z hlediska zákonodárného procesu pro Senát tradičně napjatým, byly projednávány zákony vztahující se k daním. Stejně jako Senát, byl i legislativní odbor vystaven v těchto případech nadstandardně ztíženým podmínkám.

Vše uvedené přispělo k tomu, že v roce 2015 posoudil odbor 270 novelizací zákonů, 9 zcela nových zákonných úprav a 1 schválenou senátní iniciativu. Vedle toho odbor zpracoval pro předsedu Senátu 18 návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.

Nad rámec shora uvedeného útvar poskytl nebo písemně vypracoval nespočet individuálních konzultací a stanovisek pro funkcionáře Senátu, orgány Senátu či jednotlivé senátory. Za zmínku rovněž stojí významný podíl senátních legislativců na řešení otázek souvisejících s chodem Senátu jak uvnitř, tak i ve vztahu k ostatním ústavním institucím, orgánům a osobám.

3.1.2 Samostatné oddělení personální

Samostatné oddělení personální má tři zaměstnance včetně vedoucí.

Oddělení se zabývá pracovněprávní problematikou, tj. zejména:

 • agendou související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru,
 • personální agendou senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 • profesním a osobním rozvojem zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a aktivit.

Počet zaměstnanců Kanceláře Senátu k 31. prosinci 2015 činil 192 osob, tedy o čtyři více než na počátku téhož roku.

Na vzdělávací programy pro zaměstnance vynaložila organizace částku přesahující 607 tisíc Kč.

Kancelář Senátu obdržela 14 děkovných dopisů vyzdvihujících kvalitně odvedenou práci a ochotu zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 6 a 7.

3.1.3 Samostatné oddělení protokolu

Agendu samostatného oddělení protokolu zajišťuje 7 zaměstnanců včetně vedoucí.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 357 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2015.

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli na oficiální návštěvu České republiky v roce 2015 předsedkyně Senátu Nizozemského království J. E. paní Ankie Broekers-Knol (4. 5. 2. 2015), předseda Senátu Malajsie J. E. pan Tan Sri Abu Zahar Ujang (19. 22. 10. 2015) a předseda Spolkové rady Rakouské republiky J. E. pan Gottfried Kneifel (4. - 6. 11. 2015).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu - např. prezidenta Mongolska J. E. pana Tsakhiagiina Elbegdorje (19. 1. 2015), předsedy Národní rady Slovenské republiky J. E. pana Petra Pellegriniho (24. 2. 2015), předsedy Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky J. E. pana Yiannakise L. Omirou (26. 2. 2015), místopředsedy Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Sharmazanova (10. 3. 2015), předsedy Sněmovny lidu Národního shromáždění Afghánistánu J. E. pana Abdula Raoufa Ibrahimiho (14. 4. 2015), prezidenta Vietnamské socialistické republiky J. E. pana Truonga Tan Sanga (11. 5. 2015), místopředsedy Evropské komise pana Maroše Šefčoviče (26. 5. 2015), předsedy vlády Arménské republiky J. E. pana Hovika Abrahamjana (2. 6. 2015), místopředsedy Sejmu Polské republiky pana Marka Kuchcińského (3. 6. 2015), 1. místopředsedy vlády, ministra zahraničních věcí Srbské republiky a předsedy Parlamentního shromáždění OBSE J. E. pana Ivicy Dačiće (15. 9. 2015), předsedy vlády Albánské republiky J. E. pana Ediho Ramy (13. 10. 2015), prezidenta Státu Izrael J. E. pana Reuvena Rivlina (21. 10. 2015), předsedy Poslanecké sněmovny Chilské republiky J. E. pana Marca Antonia Núněze Lozana (23. 10. 2015), prezidentky Korejské republiky J. E. paní Park Geun-hye (2. 12. 2015).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili mezinárodních konferencí - Konference předsedů parlamentů zemí V4 (19. - 20. 3. 2015), Konference předsedů parlamentů zemí EU (20. - 21. 4. 2015), zasedání Asociace evropských senátů (21. 22. 5. 2015), 4. Světové konference předsedů parlamentů (31. 8. - 2. 9. 2015). Předseda Senátu také v doprovodu podnikatelské mise navštívil Marocké království (18. - 22. 2. 2015) a Vietnamskou socialistickou republiku (15. - 20. 11. 2015).

Předseda Senátu pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce - novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků (8. 1. 2015) a s diplomatickým sborem (15. 1. 2015), XXIII. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií (15. 1. 2015), společné setkání vedení Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (21. 1. 2015), Mezinárodní fórum „Let My People Live“ (26. - 27. 1. 2015), setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest (24. 6. 2015), setkání s vedoucími zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (26. 8. 2015), Setkání senátorek a senátorů s občany (12. 9. 2015), slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí v předvečer Dne české státnosti (25. 9. 2015), slavnostní shromáždění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa (24. 11. 2015).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili i dalších pracovních, společenských a regionálních setkání - např. veletrhu Regiontour 2015 (15. 1. 2015), FIS světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (7. - 8. 2. 2015), vyhlášení soutěže Žena regionu 2014 (9. 4. 2015), Víno a Delikatesy 2015 (22. 4. 2015), Manažer roku 2014 (23. 4. 2015), slavnostního odhalení pomníku generála Pattona (1. 5. 2015), akce Legiovlak 2015 (19. 5. 2015), vyhlášení nejlepších biatlonistů sezóny 2014/15 (19. 5. 2015), mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015 (30. 5. 2015), Slavnostního ceremoniálu zahájení výroby vozu Hyundai Tuscon (23. 6. 2015), Drillfest Army (24. 6. 2015), připomínkových akcí k 600. výročí upálení mistra Jana Husa (červenec 2015), Tour de Feminin 2015 (12. 7. 2015), Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově (17. 7. 2015), 18. ročníku Selských slavností v Holašovicích (24. 7. 2015), XXII. Slavností bratrství Čechů a Slováků (26. 7. 2015), 5. mezinárodní fyzikální konference (28. - 29. 7. 2015), otevření návštěvnického centra Kvilda (18. 8. 2015), Euroher Doksy (28. 8. 2015), Vesnice roku 2015 (28. 8. 2015), 50. ročníku Zlaté podkovy 2015 (23. 8. 2015), Země živitelky 2015 (27. 8. 2015), Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (11. 9. 2015), World Press Photo (10. 9. 2015), 15. výročí založení Kraje Vysočina (11. 9. 2015), XXXVII. ročníku Mezinárodní soutěže horské služby (11. - 12. 9. 2015), 57. mezinárodního strojírenského veletrhu (14. 9. 2015), XXIII. celostátního setkání členů PTP praporů (17. 9. 2015), Dnů NATO v Ostravě (18. 9. 2015), ČT AUTHOR CUP 2015 (10. 10. 2015), Stavby roku 2015 (13. 10. 2015), vyhlášení nejlepší lékařské publikace (13. 10. 2015), návštěvy Mendelovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu (15. 10. 2015), Ceny Franze Kafky (22. 10. 2015), předávání cen nejlepším projektům Technologické agentury ČR (22. 10. 2015), Hornických slavností Barborka (21. 11. 2015), akcí Efektivní nemocnice 2015 (24. 11. 2015), Národní cena kvality (24. 11. 2015), Česká hlava 2015 (1. 12. 2015), Exportér roku 2015 (14. 12. 2015) a mnohých dalších.

V průběhu roku 2015 samostatné oddělení protokolu zajistilo 78 pietních aktů na celém území České republiky.

3.1.4 Samostatné oddělení právní

Samostatné oddělení právní má 4 zaměstnankyně včetně vedoucí.

Plní úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu a jeho orgánům. Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení a předkládá právní stanoviska k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu.

V roce 2015 řešilo samostatné oddělení právní zejména následující úkoly:

 • Příprava a uzavírání písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce senátora, přičemž k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátorky/senátory bylo uzavřeno celkem 194 smluv a dodatků.
 • Spolupráce při uzavírání písemných smluv k organizačnímu a technickému zabezpečení činnosti Senátu, jeho orgánů, funkcionářů a senátorů a k využití objektů sídla Senátu pro vzdělávací, vědecké a kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu. K těmto účelům bylo uzavřeno celkem 149 smluv a dodatků.
 • Příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení a z pověření vedoucího Kanceláře Senátu zastupování Kanceláře Senátu v těchto řízeních. S konečnou platností resp. pravomocně byly uzavřeny 2 soudní spory, a to ve prospěch Kanceláře Senátu. Dosud nejsou pravomocně skončeny 3 soudní spory a v 7 případech jsou pravomocně přiznané nároky Kanceláře Senátu vymáhány (soudní výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení).
 • Úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná dle potřeb Kanceláře Senátu a v souvislosti se změnou právních předpisů; pravidelná aktualizace Souboru interní legislativy proběhla k 1. 3. 2015 a k 1. 9. 2015.
 • Evidence všech smluv uzavřených Kanceláří Senátu v databázi „Centrální evidence smluv“ a její správa.
 • Zajištění průběhu zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách. Byla zahájena 3 otevřená řízení, z toho 1 zadávací řízení bylo zrušeno, 1 veřejná zakázka byla zadána a 1 zadávací řízení dosud probíhá.

3.1.5 Referát interního auditu

Výkon činnosti útvaru interního auditu byl v roce 2015 zabezpečován jedním interním auditorem.

V průběhu roku 2015 vykonával interní audit následující činnosti:

 • vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů
  V roce 2015 bylo zahájeno a uzavřeno osm auditních šetření. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů pak byla přijata 2 opatření s tím, že v obou případech se jednalo o opatření nápravná. Ze závěrů auditních šetření vyplývá, že:
  • byl udržen nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn., že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň vykázala i značnou úroveň jejich účinnosti,
  • substitučně k navrhovaným opatřením byla uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“. Ta nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají jiné varianty postupů, přístupů apod.
 • metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek či inventur.
 • konzultační činnost
 • sebevzdělávání a prohlubování odbornosti

3.2 Útvary Sekce senátní

Do Sekce senátní náleží odbor organizační, odbor zahraniční a odbor vnějších vztahů a služeb. Sekci vede ředitelka.

3.2.1 Odbor organizační

Kromě ředitelky má odbor dalších 13 zaměstnanců.

Zaměstnanci organizačního odboru zajišťují schůze Senátu, veřejná slyšení pořádaná Senátem a schůze Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále mají na starosti fungování Archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2015 pracovníci odboru zabezpečili tyto akce a zpracovali k nim písemné podklady:

 • 12 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 237 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy;
 • 20 schůzí Organizačního výboru se 112 usneseními; ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy;
 • 2 veřejná slyšení Senátu, ze kterých byly vyhotoveny na základě stenografických zápisů protokoly obsahující veškerá vystoupení a předložená doporučení;
 • 160 senátních tisků a dalších 59 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů, a následných 429 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách a výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • kompletní korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí;
 • kompletní korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně;
 • dodatečné zpracování dalších 17 akcí pořádaných výbory Senátu či předsedou nebo místopředsedy Senátu formou doslovného stenografického zápisu, celkem se jednalo o 1 415 stran;
 • stáže středoškolských i vysokoškolských studentů.

Odbor se intenzivně věnoval také projektům e-Legislativa a e-Sbírka. Ve spolupráci s tajemníky výborů a komisí Senátu koordinoval činnost Senátu a jeho orgánů.

Reprografické středisko, kromě senátních tisků zmíněných výše, které představovaly cca 300 000 kopií, vytisklo přibližně 1 100 000 černobílých a téměř 640 000 barevných kopií. Z nich pak bylo vyrobeno například 600 ks podkladů pro protokolární akce, 5 400 ks pozvánek a zvacích dopisů pro výbory či jednotlivé senátory, 900 ks dopisů, podkladů a prezentací pro výbory, 600 ks podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, 310 ks plakátů pro výstavy a jiné senátní akce konané v prostorách Senátu a cca 350 000 informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, dny otevřených dveří).

Archiv Senátu v roce 2015 protokolárně provedl výběr dokumentů s trvalou hodnotou ve třech skartačních a dvou mimo skartačních řízeních. Především šlo o rozsáhlé skartační řízení připravené centrální spisovnou, skartační řízení v agendě bezpečnostní ředitelky pro utajované dokumenty a skartační řízení v odboru technického zajištění Kanceláře Senátu pro dokumenty oddělení správy majetku. Mimo skartační řízení se týkala především dokumentů vzniklých z činnosti Senátu v 9. funkčním období a Sekretariátu předsedy Senátu.

Po posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 20,83 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování, tj. 56,5 % archiválií. Celkem bylo posouzeno 36,86 bm dokumentů.

Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny i veřejnosti 68 informací a dohledání k činnosti Senátu ze všech archivovaných dokumentů z jednotlivých funkčních období. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na jeho webových stránkách Archiv navštívili osobně 2 badatelé, z toho jeden byl zahraniční. Badatelům bylo předloženo 6 evidenčních jednotek archiválií. Pro potřeby Kanceláře Senátu a Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo vyhledáno 110 evidenčních jednotek.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 13 800 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 7 000 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala cca 750 a vypravila cca 1 000 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo vypraveno cca 300 a doručeno cca 2 500 dokumentů.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace se spisovými uzly, skartační řízení a proškolování nových zaměstnanců.

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 40 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku a cca 10 utajovaných dokumentů v mezinárodním styku určených zejména pro předsedu Senátu a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi.

3.2.2 Odbor zahraniční

Odbor zahraniční tvoří oddělení zahraničních vztahů (OZV) a oddělení pro Evropskou unii (OEU). Útvar má celkem 14 zaměstnanců včetně ředitele. V rámci odboru nadto působí dva odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů se v roce 2015 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 58 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 28 přijetí velvyslanců předsedou Senátu a 31 přijetí velvyslanců místopředsedy Senátu a předsedy jednotlivých výborů.

Mezi nejvýznamnější návštěvy uskutečněné na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR patřily návštěva předsedkyně Senátu Nizozemí Ankie Broekers-Knol, předsedy Senátu Parlamentu Malajsie Tana Sri Abu Zahara Ujangeho a předsedy rakouské Spolkové rady Gottfrieda Kneifela. Vyzdvihnout je třeba také setkání s prezidenty Mongolska T. Elbegdorjem a Vietnamu T. Tan Sangem, předsedou Národní rady SR P. Pellegrinim, předsedou Parlamentu Kypru Y. Omirouem, premiéry Arménie H. Abrahamjanem, Černé Hory M. Dukanovičem a Albánie E. Ramou, dále pak přijetí místopředsedy Evropské komise J. Katainena a generálního tajemníka NATO J. Stoltenberga.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2015 112 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků OZV.

Předseda Senátu v roce 2015 v čele senátní delegace navštívil Maroko, Maďarsko a Vietnam. Na většině pravidelných meziparlamentních konferencí ho zastupoval 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka - konkrétně na Konferenci předsedů parlamentů zemí EU v Itálii, setkání předsedů parlamentů zemí V4 v Bratislavě, na konferenci Asociace senátů v Nizozemsku a na parlamentní konferenci v OSN v New Yorku.

Pracovníci oddělení pro EU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU) do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 585. V roce 2015 VEU projednal celkem 43 dokumentů. Z toho 30 bylo projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost byl 132.

V roce 2015 pracovníci OEU vypracovali 35 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

3.2.3 Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor vnějších vztahů a služeb (OVS) se člení na oddělení vztahů s veřejností (OVV) a oddělení senátních služeb (OSS). Má 15 zaměstnanců včetně ředitelky.

Oddělení vztahů s veřejností se nad rámec běžných činností v souladu s pokynem Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu zaměřilo v roce 2015 na aktivity vztahující se k významným výročím v letech 2015 a 2016.

U příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války byl na státní svátek 8. května připraven a realizován zcela mimořádný program Dne otevřených dveří Senátu. Pozornost pořadatelů a následně i návštěvníků se prioritně soustředila na Kolovratský palác, jehož historie je úzce spjata s přijetím Mnichovského diktátu a klíčovými okamžiky a postavami protektorátu Čechy a Morava. Příchozí měli jedinečnou možnost zhlédnout Kolovratský palác v doprovodu průvodců a vyslechnout si podrobný výklad mapující právě zásadní okamžiky související s 2. světovou válkou a obdobím, které ji předcházelo.

V souvislosti s 600. výročím upálení mistra Jana Husa OVV realizovalo dvě mimořádné husovské výstavy, z nichž první „Tři životy Jana Husa. Učenec a reformátor – kacíř a světec – národní hrdina“ byla připravena ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a druhá, nazvaná „Mistr Jan Hus očima autorů učebnic dějepisu …“, se uskutečnila ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.

O těchto aktivitách byla veřejnost široce informována prostřednictvím médií, webových stránek Senátu, facebookového profilu a dalších komunikačních platforem. Intenzivní prezentace akcí se odrazila ve vysoké návštěvnosti i nebývale zvýšené pozornosti médií.

Úkolem odboru bylo zároveň naplánovat a připravit (včetně rozpočtového zajištění) aktivity, kterými si Senát připomíná významná výročí v roce 2016. Po celý rok 2015 se tak odbor intenzivně věnoval přípravám projektů, kterými se Senát zapojí do národních oslav 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. Konkrétně se tak jednalo zejména o přípravu výstavy Dílo Karla IV. v běhu staletí, a to ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, přípravu mimořádného programu Setkání senátorek a senátorů s občany a přípravu programu Hradozámecké noci 2016 v Senátu.

OVV se dále zabývalo přípravou aktivit souvisejících s 20. výročím ustavení Senátu Parlamentu ČR. V souvislosti s tímto výročím byly již v roce 2015 připraveny dva obsáhlé a reprezentativní informační materiály: Senát Parlamentu ČR a Sídlo Senátu Parlamentu ČR v české a anglické verzi, s jejichž vydáním na přelomu roku 2015 a 2016 horní komora Parlamentu vstoupila do jubilejního roku svého ustavení.

V rámci Mezinárodního dne seniorů zorganizovalo OVV sérii speciálních prohlídek Valdštejnského paláce a besed pro skupiny seniorů. U této příležitosti byla ve spolupráci s OSS, tiskovou tajemnicí a Životem 90 zorganizována rovněž speciální výstava a tisková konference. Vzhledem k tomu, že se zvláště speciální prohlídky setkaly s velkým nadšením mezi seniory, lze předpokládat, že budou pokračovat i v následujících letech.

OVV v rámci standardní agendy dále zajišťovalo následující činnosti:

 • komunikace s veřejností, včetně vyřízení 2 196 písemných podnětů občanů, z čehož 29 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • informování veřejnosti o činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů,
 • zajištění chodu Informačního centra a organizace komentovaných prohlídek ve Valdštejnském paláci, kterých se v roce 2015 zúčastnilo 18 023 osob,
 • organizace a realizace výstav ve Výstavní síni a Mytologické chodbě,
 • organizace a realizace edukativních akcí pro veřejnost, včetně Dnů otevřených dveří 8. května a 28. října, Dne dětí, Noci otevřených dveří Valdštejnského paláce v rámci celorepublikové akce Hradozámecká noc 2015,
 • informování veřejnosti o kulturních akcích pro veřejnost v Senátu, včetně koncertů Kulturního léta a tradičního Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě,
 • vydávání čtvrtletníku Senát,
 • fotografování a filmování schůzí pléna a akcí konaných v sídle Senátu,
 • aktualizace a dotisk informačních materiálů pro veřejnost,
 • aktualizace webových prezentací Senátu určených pro veřejnost, webových stránek pro mládež, facebookového profilu Senátu a dalších komunikačních a prezentačních platforem,
 • ve spolupráci s tiskovou tajemnicí zajištění komunikace se zástupci hromadných sdělovacích prostředků.

Oddělení senátních služeb v průběhu roku 2015 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 218 akcí konaných ve 219 dnech. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu (tj. předseda Senátu nebo místopředsedové Senátu) nebo orgány Senátu (tj. výbory či komise). Čtyřikrát byl pořadatelem politický klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i akce pořádané Kanceláří Senátu a akce kulturní či výstavy, kdy byli pořadateli jednotliví senátoři, tedy akce, jejichž jediným gestorem bylo OSS.

Konkrétně OSS organizačně zajistilo například Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě, nedělní cyklus Malostranských hudebních slavností, Festival spisovatelů Praha, Předvánoční zpívání v Hlavním sále Valdštejnského paláce, vánoční setkání senátorů spojené s koncertem vysílaným Českou televizí, a dále řadu konferencí, seminářů a jiných odborných akcí. Kromě toho OSS organizačně zajistilo 9 veřejných slyšení výborů.

Produkčně a organizačně se OSS věnovalo rovněž přípravě a realizaci koncertů Kulturního léta a zásadně participovalo na realizaci Dětského dne a Hradozámecké noci. Společně se samostatným oddělením protokolu připravilo a zorganizovalo slavnostní shromáždění k završení připomínky 600. výročí upálení mistra Jana Husa, které se uskutečnilo 19. 5. 2015, nebo slavnostní shromáždění u příležitosti předávání Stříbrných pamětních medailí předsedou Senátu dne 25. 9. 2015.

V rámci standardní činnosti zajišťovalo OSS dále výjezdní zasedání výborů a komisí (celkem 22 zasedání), protokolární prohlídky historických prostor Senátu (celkem 92 prohlídek pro 614 osob), služby při schůzích Senátu, lékařské nebo šatnářské služby při akcích konaných v sídle Senátu.

Důležitým úkolem bylo vypracovávání smluv s mimosenátními spolupořadateli, včetně propočtu cen za provozní náklady či propočtu bodů v rámci tzv. interního bodového systému Kanceláře Senátu. Oddělení jednalo a uzavíralo písemné smlouvy s umělci, kteří vystupovali na akcích pořádaných předsedou Senátu Parlamentu ČR a Kanceláří Senátu. Dále jednalo s vystavovateli o dočasném umístění výstav v Předsálí Jednacího sálu a v Chodbě místopředsedů.

OSS důsledně vedlo evidenci a sledovalo jak plnění, resp. čerpání bodů sekretariáty vedení Senátu a senátních orgánů, tak platby mimosenátními spolupořadateli, a to ve spolupráci s ekonomickým odborem Kanceláře Senátu. Pečlivě také kontrolovalo dodržování interních předpisů Kanceláře Senátu a platné legislativy.

Akce pořádané OVS v roce 2015 v prostorách sídla Senátu Parlamentu ČR
Přehled akcí uskutečněných podle typu

počet
koncerty14
konference37
jiné (včetně Dnů otevřených dveří, Noci otevřených dveří, Dětského dne) 75
akce pořádané Kanceláří Senátu6
přednášky1
semináře33
vernisáže spojené s výstavou54
veřejná shromáždění1
veřejná slyšení9
Celkem230
Návštěvnost sídla Senátu Parlamentu ČR
2014 2015
Informační centrum4 1655 336
Prohlídky pro organizované skupiny14 10018 023
Prohlídky protokolární810614
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce41 70951 276
Výstavní síň12 63015 373
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny)40 26049 852
Dny otevřených dveří5 6008 545
Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce1 2501 500
Kulturní léto v Senátu8 5009 400
Setkání senátorů a senátorek s občany1 8003 000
Další kulturní akce ve Valdštejnské zahradě4 2005 800
Akce v Senátu - odborné17 40019 200
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta)3 5004 650
Celkem*155 924192 569

* Vyjma návštěvnosti akcí pro veřejnost, organizovaných ve Valdštejnské zahradě, není započítána návštěvnost Valdštejnské zahrady, která je veřejnosti volně přístupná každoročně od dubna do října.

3.3 Útvary Sekce ekonomicko-správní

Sekci ekonomicko-správní tvoří odbor ekonomický, odbor technického zajištění, odbor informačních technologií a odbor gastronomických služeb. Sekci vede ředitel.

3.3.1 Odbor ekonomický

Útvar je rozdělen na oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví. V odboru pracuje 11 zaměstnanců včetně ředitele.

Ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 8.

3.3.2 Odbor technického zajištění

Odbor se člení na oddělení správy majetku a oddělení autoprovozu. Má 27 zaměstnanců včetně ředitele.

Oddělení správy majetku se v roce 2015 soustředilo na následující:

 • V roce 2015 proběhlo výběrové řízení, ze kterého vzešel úspěšný uchazeč, který by měl v roce 2016 realizovat rozsáhlou výměnu prejzové krytiny a opravu fasády budovy A Valdštejnského paláce. Smlouva s dodavatelem opravy bude podepsána ve finančním objemu 13 782 tis. Kč.
 • V průběhu roku byl připravován záměr zadání veřejné zakázky na akci „Přechod systému CCTV z analogového na digitální“. Současný kamerový systém v objektu sídla Senátu postupně technicky zastarává a je omezována dostupnost náhradních dílů. V roce 2016 bude probíhat výběr dodavatele formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., a poté realizace akce. Objem investice je cca 25 mil. Kč.
 • Proběhla plánovaná výměna ústředny „Elektronická požární signalizace“ v budově Malého Fürstenberského paláce v částce 1 056 tis. Kč.
 • V rámci plánovaných investičních akcí byla provedena výměna chlazení ve VZT kuchyně a kanceláře odboru gastronomických služeb ve Feldovském domě v částce cca 1,4 mil. Kč.
 • Odbor technického zajištění provedl havarijní opravu ohradní zdi a fasády Malého Fürstenberského paláce ze strany Polského velvyslanectví za cca 183 tis. Kč.
 • Dle plánu byly vymalovány batikou historické chodby a pracovny předsedů výborů a jejich sekretariátů v 1. a 2. patře budovy C 2 Valdštejnského paláce, včetně nátěrů dveří s meziprostorem a špaletových oken i s vnitřní okenicí. Dále bylo vymalováno klasicistní schodiště budovy B Valdštejnského paláce s galerií předsedů Senátu, celý sekretariát předsedy Senátu, všechny pracovny senátorského klubu ČSSD a odboru legislativy. Průběžně se opravovaly nátěry fasád paláců a nádvoří.
 • Proběhla plánovaná oprava chlazení místnosti UPS pro serverovnu v Kolovratském paláci (výměna venkovní a vnitřní jednotky) ve finančním objemu 237 tis. Kč.
 • Ve Valdštejnské zahradě byl v roce 2015 zrestaurován povrch 15 bronzových plastik a 11 váz a dále 3 nástěnné malby na jižní kolmé stěně saly terreny, celkově v ceně 270 tis. Kč.
 • V roce 2015 pokračoval odbor v postupné obnově vozového parku Kanceláře Senátu. V souladu s plánem investic bylo nakoupeno 12 vozidel Škoda Octavia a 4 vozidla Škoda Superb celkem za 10 268 tis. Kč s DPH.

Kancelář Senátu využívala v roce 2015 celkem 36 služebních vozidel, kterými bylo dohromady najeto za celý rok 1 062 732 km, což v průměru vychází 29 520 km na jedno vozidlo. Celková spotřeba vozidel hrazená Kanceláří Senátu za rok 2015 činí 87 927 litrů PHM. Benzínu bylo spotřebováno 79 087 litrů za průměrnou cenu 31,93 Kč/litr a 8 840 litrů nafty za průměrnou cenu 33,00 Kč/litr. (Předsedové výborů a klubů si pohonné hmoty hradí sami). Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu pohonných hmot.

3.3.3 Odbor informačních technologií

Agendu odboru zabezpečuje 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů (ekonomický systém, personální a mzdový systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická přepisovací pracoviště, systém pro evidenci, správu a zveřejňování senátních dokumentů na Internetu a další), spravuje a zajišťuje rozvoj webu Senátu včetně webového vysílání, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež. Též zajišťuje provoz ISVS Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Odbor informačních technologií dále provádí pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů, clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic, provoz antispamového systému, správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu k Internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejné správy (komunikační infrastruktura veřejné správy, připojení k Centrálnímu místu služeb veřejné správy, příjem telegramů Ministerstva zahraničních věcí ČR, správa subsystému IS EU Extranet ČR), správa systému utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a preventivní údržbu hlasovacího zařízení včetně upgradu nadstavbového softwaru dle potřeb při schůzích Senátu, dále technické zajištění akcí, které probíhají v prostorách Senátu nebo ve Valdštejnské zahradě (zasedání výborů a komisí, semináře, společenská a pracovní setkání apod.). Při akcích se jedná především o zajištění ozvučení, přípravu promítání prezentací, zajištění tlumočnické techniky a další servis dle potřeb jednotlivých organizátorů. K dalším činnostem odboru patří zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu, jako jsou kopírovací stroje, faxy, televizní technika, kamerové systémy, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního materiálu. Zajišťuje hlasové služby, provoz telefonní ústředny a po technické stránce provoz centrálního reprografického střediska.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2015:

 • Obměna HW a modernizace SW části systému webového vysílání.
 • Realizace druhé fáze rozvoje Znalostního systému Senátu.
 • Nasazení nového antispamového systému.
 • Modernizace systému pro zabezpečení webových serverů.
 • Obnova centrální zálohovací páskové knihovny.
 • Obnova serveru pro vzdálený přístup k elektronickým poštovním schránkám.
 • Modernizace systému bezpečného přístupu k informačním zdrojům na Internetu.
 • Rekonstrukce senátního uzlu IS EU Extranet ČR.
 • Implementace vnějšího ochranného systému počítačové sítě Senátu.
 • Provedení obnovy dvou středních kopírovacích strojů.
 • Provedení komplexní údržby hlasovacího zařízení v Jednacím sále.
 • Dokončení digitalizace záznamů z jednání (Hlavní a Jednací sál).
 • Zajištění atestace Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.
 • Zprovoznění datového úložiště pro archiv multimediálních záznamů.
Informace o přístupech na internetové stránky

Přístupy* na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2014
826 8792 265+ 9 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

Přístupy* na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2014
17 886 49 + 70 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu

3.3.4 Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozního (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Prioritními úkoly odboru gastronomických služeb v roce 2015 bylo zabezpečení gastronomických služeb v rámci konání významných konferencí a společenských, protokolárních a pracovních akcí pořádaných představiteli Senátu.

Mezi hlavní činnosti útvaru dále patří:

 • Příjem a evidence objednávek vyplývajících z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu.
 • Zajištění běžného provozu stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a přilehlých salonků a kantýny.
 • Zajištění veškerého zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vést přesné účtování dodaného a spotřebovaného zboží.
 • Zajištění nákupu zařízení nezbytného k provozu odboru gastronomických služeb.
 • Zajištění zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím ze skladů gastronomického provozu.
 • Zajištění provozu 6 automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu včetně doplňování surovin a peněžních operací.

4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ

a) Podání občanů

Oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdrželo v roce 2015 celkem 2 196 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 29 žádostí bylo podáno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2011 - 2015.

Doručená podání 2011 - 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 15 40 35 29 29
Elektronicky podané podněty 1 620 1 369 1 423 1 504 2 140
Podněty podané v listinné formě 80 104 27 51 56
Anonymní podání 11 26 12 1 5

V roce 2015 došlo k poměrně velkému nárůstu elektronické korespondence (převážně e maily, méně podání prostřednictvím datové schránky). Počet elektronicky podaných písemností se zvýšil oproti roku 2014 o 636. V tomto roce tedy opět jednoznačně převládala elektronická forma komunikace.

Písemných listin bylo evidováno 56. Anonymních podání bylo přijato pět. Všechna byla zaslána prostřednictvím České pošty.

Ve srovnání s rokem 2013 bylo přijato o polovinu písemných listin méně. Počet e mailových podání se naopak zvýšil o 81. V roce 2014 tedy dávali občané přednost elektronické formě komunikace. Část občanů využívala i komunikační nástroje sociálních sítí.

Připomínky, podněty či dotazy občanů vztahující se k legislativní činnosti Senátu směřovaly zejména k těmto předlohám:

 • Senátní tisk č. 65 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • Senátní tisk č. 87 – novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Senátní tisk č. 126 - návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • Senátní tisk č. 148 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Senátní tisk č. 149 - novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Senátní tisk č. 157 - návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

V souvislosti s projednávanou legislativou se občané tázali po termínech a průběhu schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, po senátních tiscích a upřesnění dalšího legislativního postupu. Občané se ve srovnání s předchozími lety intenzivněji zajímali o činnost jednotlivých senátorů, zvláště o počet jejich vystoupení na plénu Senátu, počet podaných návrhů i to, jak senátoři hlasovali při schvalování konkrétních zákonů. Zájem projevili o kontakty na jednotlivé senátory a jejich regionální kanceláře a reagovali na veřejná vystoupení zákonodárců.

Pokud občané žádali informace, které již byly zveřejněny na webových stránkách Senátu, byl žadateli zaslán odkaz, na němž bylo možné požadovanou informaci najít. Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, respektive všem senátorům, byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů. Nezařazeným senátorům byla podání postupována přímo. V závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.

Stejně jako v minulých letech se občané ve svých písemnostech kromě legislativní činnosti Senátu věnovali rovněž celé řadě celospolečenských a zahraničněpolitických témat. Velké množství podání se týkalo problematiky migrační krize. Odpůrci i zastánci přijímání uprchlíků se ve svých písemnostech vyjadřovali ke kvótám Evropské unie na přerozdělování uprchlíků, celkovému řešení migrační krize, k otázkám soužití s uprchlíky i příčinám války v Sýrii. Dalším hojně pojednávaným tématem zvláště v první polovině roku bylo dění na Ukrajině. Občané se ve svých podáních dále zaobírali například aktuálními tématy ve zdravotnictví (obzvláště problematika očkování dětí) a sociální problematikou (nespokojenost s výší důchodů, péče o seniory a handicapované, soužití s menšinami, nezaměstnanost, problematika zadluženosti). Písemnosti stejně jako v uplynulých letech obsahovaly hodnocení domácí politické scény a obavy z nejisté budoucnosti a ztráty sociálních jistot. Mnoho občanů reagovalo, ať již pozitivně či negativně, na prezidenta republiky Miloše Zemana, jeho jednání a konkrétní výroky.

Odbor vnějších vztahů a služeb obdržel také řadu dotazů vztahující se k činnosti Kanceláře Senátu a k akcím pořádaným pro veřejnost. Čeští občané i zahraniční turisté se dotazovali na možnosti navštívit sídlo Senátu nebo Valdštejnskou zahradu a zasílali žádosti o rezervace prohlídek. Časté byly dále dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, koncerty, Dny otevřených dveří, semináře, konference). Zaznamenány byly i žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. veřejné zakázky, počty zaměstnanců Kanceláře Senátu, využívání služeb soukromých společností a výše nákladů s tím souvisejících).

Občané využívali také možnost dotázat se osobně v Informačním centru Senátu, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických komunikací. Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

Počet obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. činil 29, což je totožný počet s rokem 2014. Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu se snaží o maximální otevřenost vůči veřejnosti a přistupuje k omezení práva žadatelů na informace pouze v případech, kdy to je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezbytné. Vedle podání uplatňujících veřejnou kontrolu činnosti Senátu je totiž Kancelář Senátu adresátem také podání požadujících informace využitelné např. v obchodních vztazích.

Celkem vydal odbor vnějších vztahů a služeb 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., přičemž v jednom z těchto případů se odmítnutí vztahovalo pouze k části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se odvolali dva žadatelé, z nichž jeden se odvolal proti části rozhodnutí a svou původní žádost upřesnil. V obou případech odbor vnějších vztahů a služeb své rozhodnutí přehodnotil a požadovanou informaci poskytl. Vedoucí Kanceláře Senátu jako orgán druhého stupně povinného subjektu rozhodoval o jedné stížnosti, která byla podána na vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací. Vedoucí Kanceláře Senátu postup odboru vnějších vztahů a služeb i výši požadované úhrady potvrdil.

1. Počet podaných žádostí o informace 29
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/15 8. 1. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, které se týkají kandidatury některých osob do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 21. 1. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
26. 1. 2015
Žadatel částku uhradil a informace mu byla poskytnuta.
2/15 14. 1. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí jmen všech asistentů senátora Ivo Valenty. ne 26. 1. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
3/15 15. 1. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají střetu zájmů členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 26. 1. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
4/15 5. 2. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací – kopií dokumentů, které se týkají vyúčtování volební kampaně některých kandidátů na prezidenta v roce 2013. ne 18. 2. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
Žadatel vyúčtované náklady neuhradil, žádost byla odložena.
5/15 29. 2. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací o hlasových službách komunikační infrastruktury veřejné správy. ne 12. 2. 2015
Žadateli odeslána výzva k doplnění informací.
 
17. 2. 2015
Žadatel svou žádost doplnil.
 
19. 2. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
6/15 19. 2. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se antivirového programu. ne 26. 2. 2015
Žadateli odeslána výzva k doplnění informací.
 
30. 3. 2015
Žadatel svou žádost doplnil.
 
31. 3. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
7/15 19. 4. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají veřejných zakázek v letech 2012–2014. ne 27. 4. 2015
Žadateli zasláno vyrozumění o prodloužení lhůty o 10 dnů.
 
12. 5 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
Žadatel vyúčtované náklady neuhradil, žádost byla odložena.
8/15 26. 4. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se finančních nákladů senátora Petra Gawlase v letech 2010–2014. ne 5. 5. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
9/15 2. 5. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají finančních nákladů senátora Pavla Eyberta v letech 2010–2014. ne 12. 5. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
10/15 25. 5. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D. ne 9. 6. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
11/15 8. 6. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají platů a odměn nejvýše postavených úředníků Kanceláře Senátu za rok 2014. ne 18. 6. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
25. 6. 2015
Žadatel podal stížnost na výši požadované úhrady k vedoucímu Kanceláře Senátu.
 
7. 7. 2015
Vedoucí KS postup i výši požadované úhrady potvrdil.
 
Žadatel vyúčtované náklady neuhradil, žádost byla odložena.
12/15 16. 6. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D. ano 23. 6. 2015
Žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
23. 6. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím části požadovaných informací.
 
2. 7. 2015
Žadatel podal odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
7. 7. 2015
Po úhradě nákladů byla žadateli informace zčásti poskytnuta.
 
15. 7. 2015
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí, ve kterém OVS odvolání žadatele vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
13/15 2. 7. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D. ne 15. 7. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
14/15 23. 8. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, která se týká poskytnutí daňového přiznání senátora Jana Látky za rok 2014. ne 25. 8. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
15/15 18. 9. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají mj. počtu žádostí o vydání senátora k trestnímu stíhání od počátku fungování Senátu PČR do současnosti. ne 2. 10. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
16/15 22. 9. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají návštěvy senátora Jaroslava Doubravy na Krymu. ne 29. 9. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
17/15 1. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají Mandátového a imunitního výboru ve věcech imunitních podle § 13 odst. 3 a § 14 resp. § 41 odst. 1 písm. c, d zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. ne 15. 10. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
18/15 4. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají hospodaření Kanceláře Senátu s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. Jednalo se o 10 otázek vyjadřující subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních prostředků. ano 8. 10. 2015
Žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
9. 10. 2015
Žadatel podal odvolání proti části Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a svou žádost upřesnil.
 
23. 10. 2015
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí, ve kterém OVS odvolání žadatele vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
19/15 14. 10. 2015
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí výše platu a odměn asistenta senátora Jaroslava Palase (od počátku jeho působení na asistentské pozici) a výše platu a náhrad senátora Jaroslava Palase. ne 23. 10. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
20/15 23. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše platu a náhrad senátora Jaroslava Palase od jeho zvolení senátorem do současnosti. ne 4. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
21/15 25. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu a počtu externistů, a to k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a k 1. lednu 2015. ne 4. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
22/15 2. 11. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur. ne 10. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
23/15 15. 11. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopií vybraných usnesení Senátu a usnesení Mandátového a imunitního výboru. ne 30. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
24/15 18. 11. 2015
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí adresáře všech senátorů, adresáře nevládních organizací, projektů Senátu v oblasti justice a adresáře organizačních složek Senátu PČR. ne 30. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
25/15 20. 11. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí jmenovitého seznamu všech novinářů a zástupců médií, kteří byli akreditováni dne 19. 11. 2015 na panelovou diskusi: „Novela zákona o vinohradnictví a kontrola dovezeného vína do ČR z pohledu Ministerstva financí a Celní správy“. ne 4. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
26/15 4. 12. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí resp. zveřejnění elektronické kopie plného znění textů stanovisek všech pěti ústavně právních expertů, kteří jej připravili jako jeden z podkladů pro jednání o případné žalobě Senátu na prezidenta republiky. ne 9. 11. 2015
Žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
27/15 7. 12. 2015
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o doplnění adresáře nevládních organizací a zaslání výtisků časopisů Senát za rok 2014 a č. 1 a 2 za rok 2015. ne 16. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
28/15 3. 12. 2015,
resp. 11. 12. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informaci, zda Senát PČR hodlá podat žádost a ucházet se o dotaci z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu č. 17 a zda by Senát PČR žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a realizační management zajišťoval vlastními pracovníky nebo externími subjekty na základě výběrového řízení. ne 3. 12. 2015
Podání zasláno tiskové tajemnici Senátu, následně postoupeno OVS.
 
4. 12. 2015
Žadateli zaslána výzva k doplnění a řádnému podání žádosti.
 
11. 12. 2015
Žadatel zaslal doplněnou žádost.
 
18. 12. 2015
Žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
29/15 16. 12. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informace, které se týkají spolupráce s firmami Newton Media a.s, Anopress IT a.s., Bisnode Česká republika a.s. ne 28. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.

5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Rok 2015 byl pro Senát z mediálního hlediska průměrným rokem, protože nedošlo k výměně žádného člena horní komory (nebyly volby, ani neskončil mandát nikomu ze senátorek a senátorů) a z dalších mediálních záležitostí nebyla žádná natolik závažná, aby předčila význam legislativní činnosti Senátu. Ta byla naopak mimořádně hojná a ve zpravodajství často zmiňovaná.

V Senátu se konalo 42 tiskových konferencí a tiskových briefingů, jejichž záznamy lze dohledat na webových stránkách Senátu. Část patřila senátorským klubům a prezentaci jejich postojů k projednávané legislativě, část pak akcím na půdě Senátu (konference, veřejná slyšení, apod.). V tomto roce byla poprvé formálně ukotvena pravidla pro konání tiskových konferencí a briefingů, která v nepsané podobě platila i v minulých letech. Základním pravidlem je, že tiskové konference v Senátu mohou pořádat pouze výbory, komise a kluby a také předseda a místopředsedové Senátu. Jednotliví senátoři tak nadále pořádají tiskové konference ve vlastní režii, bez organizačního zajištění pracovníky Kanceláře Senátu.

K upevnění spolupráce mezi zástupci hromadných sdělovacích prostředků a senátory slouží každoročně lednové setkání s novináři, které v roce 2015 proběhlo 7. ledna. Předseda Senátu zde poděkoval médiím za spolupráci.

Stěžejními partnery pro mediální komunikaci jsou veřejnoprávní média (ČTK, ČT a ČRo), jimž také Kancelář Senátu poskytuje mimořádné podmínky (stálé akreditace, vlastní studia a také např. exkluzivní rozhovory). Zde je nutno zmínit nový pořad Týden v politice, který vysílá ČT 24 vždy v neděli ve 20:00 a kde Senát získal významný prostor, v rámci něhož redaktoři ČT a také sami senátoři prezentují výsledky práce v Senátu.

V oblasti projednávané legislativy se v médiích objevilo nejvíce zpráv o zákonech, ke kterým měl Senát výhrady. Šlo např. o registr smluv, pojištění cestovních kanceláří, zvýšení rychlosti na dálnicích a další novely. Do konce roku 2015 projednala Poslanecká sněmovna 13 z 15 novel, které jí Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. V devíti případech pak opravy uznala za vhodné a schválila novelu ve znění navrženém Senátem. O všech těchto změnách referovala většina relevantních zpravodajských médií.

Média reflektovala také rozhodování Senátu o návrzích prezidenta Miloše Zemana na jmenování ústavních soudců. V roce 2015 vyhověl Senát oběma návrhům prezidenta a tím byl Ústavní soud kompletně naplněn soudci navrženými Milošem Zemanem. Pokud nedojde k předčasnému ukončení mandátu některého ze zvolených ústavních soudců, bude se další člen Ústavního soudu vybírat až v roce 2023. Prezident Zeman tak během svých prvních 3 let na Hradě dokončil ve spolupráci se Senátem kompletní obměnu Ústavního soudu, což bylo v médiích také zmiňováno.

Do médií se dostaly zprávy o konaných konferencích, seminářích, odborných diskusích a veřejných slyšeních, oficiálních přijetích nebo akcích konaných u příležitosti významných výročí. Z nepolitických témat lze zmínit akce pro veřejnost v režii Kanceláře Senátu, o kterých média informovala především v případech, kdy o ně byl ze strany občanů velký zájem (koncerty ve Valdštejnské zahradě, Dny otevřených dveří, Hradozámecká noc nebo výstava k 600. výročí upálení mistra Jana Husa). V médiích se objevily také zprávy o chystané rekonstrukci části Valdštejnského paláce nebo plánované obnově kamerového systému v Jednacím sále.

Do horní komory Parlamentu v roce 2015 docházelo pravidelně 41 novinářů se stálou akreditací, z toho 15 technických pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Celkem 170 novinářů zařazených na media list Senátu obdrželo během roku více než 100 tiskových zpráv a pozvánek, vedle toho zpravidla každý týden dostávali také přehledný seznam akcí v Senátu na následující týden.

Dotazy novinářů zodpovídala tisková tajemnice ve spolupráci s oddělením vztahů s veřejností. Šlo zejména o tyto oblasti:

 • legislativní proces, předlohy a úpravy zákonů, práce výborů, klubů a pléna Senátu,
 • stanoviska předsedy Senátu, program předsedy Senátu,
 • informace o odborných diskusích a dalších akcích pořádaných v Senátu a o sídle Senátu,
 • rozpočet Senátu, zahraniční cesty,
 • statistiky a souhrnné přehledy o činnosti.

Senát se nadále snaží využít moderní komunikační platformy, zefektivňuje svou prezentaci na sociálních sítích a postupně zlepšuje své oficiální webové stránky, aby byly pro veřejnost i pro zástupce sdělovacích prostředků přehledné.

6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2015: 188 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2015: 192 osob

Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2015: 15 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2015: 17 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské x rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci apod.

V roce 2015 obdržela Kancelář Senátu 14 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let88168,33
31 – 40 let11283920,31
41 – 50 let18325026,04
51 – 60 let20294925,52
61 let a více20183819,80
CELKEM77115192100,00
%40,1059,90100,00x

Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu je 48,03 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1342,08
Vyučení15142915,10
ÚSO x ÚSV s maturitou23477036,46
Vyšší odborné1231,56
Vysokoškolské37498644,80
CELKEM77115192100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2015

Doba trvání Počet %
do 5 let5629,17
do 10 let3518,23
do 15 let2412,50
do 20 let7740,10
nad 20 let00,00
CELKEM192100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila v roce 2015 Kancelář Senátu dvěma způsoby:

 • zaměstnávala 3 osoby se zdravotním postižením (2 osoby 1. stupně a 1 osobu 2. stupně),
 • od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením odebírala celoročně výrobky a služby v celkové výši 2.883.925,- Kč bez DPH.

Celkově tak Kancelář Senátu splnila povinný podíl více než dvakrát.


7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Náklady v Kč
Školení první pomoci 100 54.000,-

Jazyková výuka

ANGLICKÝ JAZYK Rok 2015
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob34
Náklady v Kč228.360,-

Participace účastníků dle Souboru interní legislativy KS - 17.150,- Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2015

Typ vzdělávání Cena
Školení jednotlivých pracovišť 312.403,29 Kč
Vybrané skupiny zaměstnanců 54.000,00 Kč
Konference 29.559,00 Kč
Jazyková výuka
(po odečtení participace účastníků)
211.210,00 Kč
Celkem 607.172,29 Kč

8. EKONOMICKÉ ÚDAJE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Ukazatele příjmů a výdajů na rok 2015 pro kapitolu 303 Senát Parlamentu byly stanoveny zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 takto:

Příjmy celkem2 500,00 tis. Kč
Výdaje celkem521 306,94 tis. Kč
v tom:běžné výdaje487 636,94 tis. Kč
kapitálové výdaje33 670,00 tis. Kč

Kancelář Senátu provedla v roce 2015 celkem 17 rozpočtových opatření, z toho 11 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu, 5 opatření na čerpání prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let (dále jen NNV) a 1 rozpočtové opatření se souhlasem Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svým usnesením č. 332/2015 vyslovil souhlas s navýšením prostředků na platy zaměstnanců za listopad-prosinec 2015 včetně příslušenství o částku 618 373 Kč. Prostředky, poskytnuté z kapitoly VPS pod účelovým znakem 153980048, byly v plné výši vyčerpány. Celkové výdaje kapitoly 303 Senát Parlamentu byly pro rok 2015 navýšeny na částku 521 924,31 tis. Kč. Do rozpočtu byly v souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., zapojeny i prostředky z NNV v celkové výši 34 748,97 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 556 674,28 tis. Kč.

O nevyčerpané prostředky z rozpočtu pro rok 2015 ve výši 41 949,86 tis. Kč bude navýšen zůstatek NNV.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

V roce 2015 dosáhly celkové příjmy výše 4 663,32 tis. Kč, což představuje 186,53 % rozpočtované částky. Nedaňové příjmy tvořily 174,55 % rozpočtu a byly naplněny ve výši 4 363,67 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti ve výši 3 378,09 tis. Kč, příjmy z pronájmů pozemku a majetku ve výši 914,91 tis. Kč a ostatní nahodilé příjmy ve výši 70,68 tis. Kč. Z depozitního účtu za rok 2014 byla převedena do příjmů částka 299,64 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k poklesu celkových příjmů o 116,33 tis. Kč.

Výdaje

Celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2015 v objemu 521 306,94 tis. Kč byly upraveny rozpočtovými opatřeními na rozpočet po změnách ve výši 521 925, 31 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl dále upraven o prostředky z NNV na konečný rozpočet v objemu 556 674,28 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků z rozpočtu kapitoly bylo ve výši 479 975,46 tis. Kč, což představuje 91,96 % rozpočtu po změnách. Z prostředků NNV bylo použito 10 493,12 tis. Kč na pokrytí mandatorních výdajů senátorů, které nebyly v návaznosti na změny zákonů do návrhu rozpočtu zahrnuty – platy a související výdaje. Celkové čerpání výdajů v roce 2015 ve výši 490 468,57 tis. Kč představuje 93,97 % k rozpočtu po změnách a 88,11 % ke konečnému rozpočtu.

V meziročním srovnání došlo k nárůstu výdajů o 19 682,17 tis. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů (v tis. Kč)

Rozpočet po změnách488 255,31
Prostředky NNV34 748,97
Konečný rozpočet523 004,28
Čerpání běžných výdajů celkem472 772,05
- z rozpočtu462 278,93
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)10 493,12

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 488 255,31 tis. Kč byl navýšen o prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 34 748,97 tis. Kč na konečný rozpočet 523 004,28 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 472 772,05 tis. Kč představuje 96,83 % rozpočtu po změnách a 90,40 % konečného rozpočtu. Z rozpočtu roku 2015 byly vyčerpány prostředky ve výši 462 278,93 tis. Kč a částka 10 493,12 tis. Kč byla použita na dofinancování mandatorních výdajů senátorů spojených se změnou platové základny pro výpočet platů ústavních činitelů pro rok 2015.

V meziročním srovnání došlo k navýšení čerpání běžných výdajů o 23 348,24 tis. Kč, a to zejména v oblasti „mandatorních výdajů“.

Z rozpočtu po změnách roku 2015 zůstalo nevyčerpáno celkem 25 976,38 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2015 Nároky nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2015 Skutečnost 2015 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců92 068,815 147,3497 216,1592 067,93100,0094,70
502 - Ostat. osobní výdaje72 307,3026 301,6298 608,9379 443,93109,8780,56
503 - Povinné pojistné55 887,883 300,0059 187,8858 592,39104,8498,99
504 - Odměny za užití dušev. vlast.1 360,000,001 360,00893,4465,6965,69
513 - Nákup materiálu14 165,400,0014 165,4010 825,6876,4276,42
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje400,000,00400,00365,8291,4591,45
515 - Nákup vody, paliv, energie15 468,000,0015 468,0014 134,5891,3891,38
516 - Nákup služeb112 489,780,00112 489,78105 290,0093,6093,60
517 - Ostatní nákupy45 061,000,0045 061,0035 099,5077,8977,89
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.74 855,460,0074 855,4671 943,3496,1196,11
534 - Převody vlast. fondům920,690,00920,69920,69100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 870,000,001 870,001 835,5298,1698,16
542 - Náhrady placené obyvatelstvu300,000,00300,00269,1589,7289,72
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 100,000,001 100,001 089,9399,0899,08
Běžné výdaje celkem488 255,3234 748,97523 004,28472 772,0596,8390,40

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách v objemu 33 670 tis. Kč byl čerpán ve výši 17 696,52 tis. Kč, což představuje 52,56 % rozpočtu po změnách. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka na Digitalizaci systému CCTV nebyla ukončena, zůstaly v rozpočtu nečerpané prostředky v objemu 15 973,48 tis. Kč.

Přehled čerpání kapitálových výdajů - program 003010

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost 2015 % plnění
611 - Pořízení dlouhodob. nehmot. majetku1000,00582,5958,26
612 - Pořízení dlouhodob. hmot. majetku32 670,0017 113,9352,38
Kapitálové výdaje celkem33 670,0017 696,5252,56

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2015 byly dodrženy.

Ukazatel
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 NNV Konečný rozpočet 2015 Skutečnost 2015 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 500,002 500,000,002 500,004 663,32186,53186,53
   Nedaňové příjmy2 500,002 500,000,002 500,004 663,32186,53186,53
Výdaje celkem521 306,94521,925,3134 748,97556 674,28490 468,5793,9788,11
   Běžné výdaje487 636,94488 255,3134 748,97523 004,28472 772,0596,8390,40
   Kapitálové výdaje33 670,0033 670,000,0033 670,0017 696,5252,5652,56
čerpání z rozpočtu479 975,46
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů10 493,12
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201566 205,71

V roce 2015 byly v návaznosti na změnu zákona č. 218/2000 Sb. zapojeny do rozpočtu veškeré prostředky NNV týkající se platů a ostatních plateb za provedenou práci a tím byly zařazeny mezi profilující výdaje. Z celkového objemu bylo čerpáno 10 493,12 tis. Kč a částka 24 255,85 tis. Kč zůstala nečerpaná.

Z rozpočtu roku 2015 zůstaly nedočerpané prostředky ve výši 41 949,86 tis. Kč. Nespotřebované výdaje z předchozích let budou navýšeny celkem o 66 205,71 tis. Kč.


9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2016

Kancelář Senátu se bude v roce 2016 soustředit především na poskytování kvalitního servisu pro orgány Senátu a senátory a vytváření vhodného zázemí pro jejich legislativní činnost. Dále se organizace zaměří na optimální správu sídla Senátu, efektivní a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky nebo rozvíjení komunikace s veřejností a médii. Konkrétní úkoly Kanceláře Senátu budou vycházet z těchto oblastí:

1. Servis pro orgány Senátu Parlamentu ČR a senátory

 1. organizačně zajistit přípravu a průběh všech schůzí Senátu Parlamentu ČR včetně přípravy podkladových materiálů,
 2. zabezpečit všechny úkoly související s volbami do jedné třetiny Senátu konanými na podzim roku 2016,
 3. pokračovat v elektronizaci dokumentů, podílet se na přípravách projektů e-Legislativa a e-Sbírka,
 4. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a tuzemské i zahraniční cesty.

2. Vztahy s veřejností

 1. informovat veřejnost o činnosti Senátu Parlamentu ČR,
 2. zabezpečit úkoly vyplývající pro Kancelář Senátu ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zabezpečit organizaci, program a průběh akcí pro veřejnost konaných v sídle Senátu, mj.:
  • Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě
  • Kulturní léto v Senátu
  • výstavy ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě, Předsálí Jednacího sálu a Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce
  • ve spolupráci s Českou televizí vánoční koncert v Hlavním sále
  • Dny otevřených dveří Senátu 8. 5. a 28. 10. 2016
  • Noc otevřených dveří v rámci Hradozámecké noci 2016
  • Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále

3. Technické záležitosti

 1. pokračování procesu digitalizace kamerového systému areálu Senátu a ukládání dat,
 2. digitalizace archivu videozáznamů,
 3. realizace rozsáhlé výměny prejzové krytiny a oprava fasády budovy A Valdštejnského paláce.

4. Informační technologie

 1. výměna kamer v Jednacím sále včetně úpravy technologie pro následné zpracování a distribuci obrazového signálu,
 2. obnova centrálního databázového serveru,
 3. obnova centrálního poštovního serveru,
 4. příprava výpočetní techniky pro nově zvolené senátory,
 5. obnova systémů pro zvýšení bezpečnosti počítačové sítě (vstupní antivirová brána, vzdálený přístup),
 6. přípravné práce na zajištění úpravy systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů v souvislosti s projektem e-Sbírka a e-Legislativa,
 7. obnova webových serverů.

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2016
 2. sestavit rozpočet na rok 2017 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu

6. Personální záležitosti

 1. zajištění plynulého chodu samostatného oddělení personálního, flexibilně a proaktivně reagujícího na potřeby senátorek a senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 2. správa kompletní personální agendy
 3. koordinace procesu vystavování diplomatických a služebních pasů
 4. výroba a následná distribuce vstupních průkazů pro všechny oprávněné skupiny
 5. v souladu s plánem vzdělávání koordinace a následná realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců Kanceláře Senátu (jazyková výuka, individuální a hromadná školení, atd.)

7. Další

 1. dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek
 2. všechny zakázky zadávat přísně v souladu s právními předpisy a s důrazem na maximální transparentnost

PŘÍLOHA

Organizační struktura Kanceláře Senátu