Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2016

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2016
 3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ
 5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 8. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2017

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. ID datové schránky: 44iaeqj
 5. telefon: ústředna + 420 257 071 111, Informační centrum + 420 257 075 707
 6. fax: + 420 257 075 700
 7. e-mail:
 8. webová adresa: www.senat.cz

2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2016

Kancelář Senátu zajišťovala po celý rok 2016 v souladu se zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, a zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, odborné, organizační a technické úkoly, související s činností Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánů, představitelů a senátorů.

Kancelář Senátu splnila veškeré povinnosti spojené se vznikem mandátů senátorek a senátorů, kteří byli zvoleni v řádných volbách v říjnu roku 2016, a zahájením 11. funkčního období Senátu.

Útvary Kanceláře Senátu zajistily v souladu s příslušnými usneseními Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu důstojné připomenutí 20. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR a realizovaly akce pro odbornou a širokou veřejnost v rámci národních oslav u příležitosti 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

V roce 2016 se konalo 15 schůzí Senátu, na nichž bylo přijato 322 usnesení. Příslušné útvary připravily 215 senátních tisků, 75 evropských tisků a 352 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům.

Legislativci vypracovali 155 informací, z toho 130 k návrhům zákonů a 25 k mezinárodním smlouvám, a celkově posoudili 422 novelizací zákonů, 16 zcela nových zákonných úprav a 13 senátních iniciativ.

V sídle Senátu se uskutečnilo 62 přijetí zahraničních návštěv a 45 přijetí velvyslanců funkcionáři horní komory Parlamentu. Připraveno a realizováno bylo 116 zahraničních cest. Představitelé Senátu absolvovali celkem 355 protokolárních akcí a 76 pietních aktů na celém území České republiky.

Pro odbornou a širokou veřejnost zorganizovala Kancelář Senátu pod záštitou funkcionářů a orgánů Senátu, případně jednotlivých senátorů 227 akcí, včetně veřejných slyšení, konferencí, seminářů, edukativních a kulturních akcí.

Kancelář Senátu obdržela 1997 písemných podání od právnických a fyzických osob, včetně 23 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Senátoři vystoupili ve Valdštejnském paláci na 58 tiskových konferencích. Hromadným sdělovacím prostředkům bylo rozesláno 104 tiskových zpráv a avíz.

V průběhu celého roku poskytovala Kancelář Senátu kvalitní zázemí a servis funkcionářům a orgánům Senátu a jednotlivým senátorům a věnovala se citlivé údržbě Valdštejnského, Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce a Valdštejnské zahrady, které jsou národní kulturní památkou.

Hospodaření Kanceláře Senátu v roce 2016 skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu byly dodrženy.

Bližší informace o činnosti Kanceláře Senátu jsou uvedeny v následujících kapitolách.


3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

3.1 Útvary Sekce vedoucího Kanceláře Senátu

Do Sekce vedoucího Kanceláře Senátu je zařazen odbor legislativní, samostatné oddělení personální, samostatné oddělení právní, samostatné oddělení protokolu a referát interního auditu. Vedoucímu Kanceláře Senátu je přímo podřízena také bezpečnostní ředitelka, která je organizačně začleněna do referátu oběhu a archivu spisů organizačního odboru.

3.1.1 Odbor legislativní

V roce 2016 působil odbor v personálním složení: ředitel, pracovnice sekretariátu a legislativci odboru, a to v počtu 17 zaměstnanců.

Legislativní odbor plnil úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti Senátu, a to především ty, spojené se zákonodárstvím. Jednalo se o poskytování konzultační služby legislativní povahy senátorům, realizované především formou písemných informací k postoupeným návrhům zákonů či senátním iniciativám. Obdobný servis poskytoval legislativní odbor i v případě mezinárodních smluv zasílaných Senátu vládou k vyslovení souhlasu k ratifikaci.

Smyslem informací bylo podat základní údaje o projednávané věci, přiblížit obsah navrhované úpravy, shrnout dosavadní legislativní proces, postihnout další právní souvislosti a upozornit na případné věcně právní a legislativní nedostatky, jakož i přinést náměty na odstranění vytýkaných nesrovnalostí. V roce 2016 odbor vypracoval 155 informací, z toho 130 k návrhům zákonů a 25 k mezinárodním smlouvám.

Cílem odboru bylo poskytovat odborná stanoviska v co nejvyšší kvalitě a tak, aby byla využitelná již při přípravě senátorů na projednání v senátorských klubech a orgánech Senátu. Legislativci se také pravidelně zúčastňovali schůzí orgánů Senátu a pléna, kde byli nápomocni při přípravě a podávání pozměňovacích návrhů, jakož i konečného znění usnesení Senátu i jeho orgánů.

V říjnu 2016 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a rovněž do jedné třetiny Senátu. Následně po volbách legislativní odbor poskytl řadu konzultací a stanovisek souvisejících s první schůzí, čímž se podílel na zdárném průběhu ustavení Senátu v 11. funkčním období. V roce 2016 v důsledku značné aktivity vlády i dolní komory Parlamentu vyrovnal Senát historicky nejvyšší počet (15) schůzí konaných v jednom roce. Nejvypjatější pracovní období připadlo tradičně na poslední měsíce roku, kdy bylo nutné projednat zejména návrhy zákonů týkající se finančního a sociálního práva. Senát však projednal množství dalších složitých a přitom celospolečensky sledovaných návrhů změn či zcela nových zákonů v průběhu celého roku. Za všechny jmenujme zákony o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, o evidenci tržeb, o zadávání veřejných zakázek, o posuzování vlivu na životní prostředí, o vinohradnictví a vinařství či o léčivech nebo o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Horní komora se zabývala i některými normami důležitými pro fungování ústavního a politického systému, ať už šlo o zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o střetu zájmů, o volbách, nebo dokonce o Ústavu. Zvlášť vyzdvihnout je třeba iniciativu Senátu vztahující se k tzv. stykovému zákonu.

Senát mnohdy z důvodu nutnosti brzkého přijetí zákonné předlohy pracoval ve zrychleném tempu. Těmto nadstandardně náročným podmínkám byl vystaven i legislativní odbor.

V roce 2016 se vedle zákonodárné činnosti věnoval Senát důkladně i evropským otázkám, zejména co se týče migrace a azylové politiky. Z agendy vyřizování petic pak vynikla ta, která se týkala Národního parku Šumava.

Uvedené přispělo k tomu, že v roce 2016 posoudil legislativní odbor 422 novelizací zákonů, 16 zcela nových zákonných úprav a 13 senátních iniciativ. Dále odbor zpracoval pro předsedu Senátu 15 vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.

Nad rámec shora vypsaného poskytl nebo písemně vypracoval legislativní odbor nespočet individuálních konzultací a stanovisek pro funkcionáře Senátu, orgány Senátu či jednotlivé senátory. Za zmínku rovněž stojí významný podíl senátní legislativy na řešení otázek souvisejících s chodem Senátu jak uvnitř, tak i ve vztahu k ostatním ústavním institucím.

3.1.2 Samostatné oddělení personální

Agendu samostatného oddělení personálního zajišťují 3 zaměstnanci včetně vedoucí.

Oddělení se zabývá pracovněprávní problematikou, tedy především:

 • agendou související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru,
 • personální agendou senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 • profesním a osobním rozvojem zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a aktivit.

Kancelář Senátu zaměstnávala k 31. prosinci 2016 193 osob, tedy o tři více než na počátku téhož roku.

Na vzdělávací programy pro zaměstnance byla vynaložena částka přesahující 655 tisíc Kč.

Kancelář Senátu obdržela 14 děkovných dopisů vyzdvihujících vstřícnost a dobře odvedenou práci zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 6 a 7.

3.1.3 Samostatné oddělení protokolu

Samostatné oddělení protokolu má celkem 7 zaměstnanců včetně vedoucí.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu Parlamentu ČR a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu Parlamentu ČR, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 355 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2016.

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli na oficiální návštěvu ČR v roce 2016 předseda Spolkové rady Spolkové republiky Německo J.E. pan Stanislaw Tillich (24. 2. 2016), předseda Národního shromáždění Maďarska J.E. pan László Köver (27. – 28. 4. 2016), předseda Sněmovny poradců Parlamentu Marockého království J.E. pan Abdelhakim Benchamach (15. – 19. 5. 2016), předseda Národní rady Slovenské republiky J.E. pan Andrej Danko (6. 6. 2016), maršálek Senátu Polské republiky J.E. pan Stanisław Karczewski (9. – 10. 6. 2016) a předseda Senátu Kanady J.E. pan George J. Furey s chotí (7. – 10. 9. 2016).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu - např. ministra pro evropské záležitosti Spolkové republiky Německo pana Michaela Rotha (19. 1. 2016), prezidenta Slovinské republiky J.E. pana Boruta Pahora (18. 2. 2016), předsedy vlády Gruzie J.E. pana Giorgiho Kirikašviliho (23. 2. 2016), místopředsedy Knesetu Státu Izrael pana Joela Chasona (26. 2. 2016), maršálka Sejmu Polské republiky J.E. pana Marka Kuchcińského (2. 3. 2016), místopředsedy Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění Běloruské republiky pana Viktara Aljaksandroviče Guminského (22. 3. 2016), prezidenta Čínské lidové republiky J.E. pana Xi Jinpinga (29. 3. 2016), prezidenta Republiky Tatarstán J.E. pana Rustama N. Minnichanova (7. 4. 2016), místopředsedy Národního shromáždění Ázerbájdžánské republiky pana Valeha Alasgarova (25. 5. 2016), viceprezidentky Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Dang Thi Ngoc Thinh (15. 6. 2016), prezidenta Kapverdské republiky J.E. pana Jorge Carlose de Almeidy Fonsecy (22. 6. 2016), předsedy Parlamentního shromáždění Rady Evropy pana Pedra Agramunta (30. 8. 2016), předsedy Parlamentu Švédského království J.E. pana Urbana Ahlina (11. 11. 2016), prezidenta Srbské republiky J.E. pana Tomislava Nikoliće s chotí (29. 11. 2016), prezidenta Republiky Tádžikistán J.E. pana Emomaliho Rachmona (1. 12. 2016) a ministra zahraničních věcí Libyjského státu J.E. pana Mohammeda Thera Siyala (6. 12. 2016).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili mezinárodních konferencí – Zasedání předsedů parlamentů zemí Evropské unie (22. – 24. 5. 2016), Evropské konference předsedů parlamentů (14. – 16. 9. 2016), neformální Konference předsedů parlamentů zemí Evropské unie (6. – 7. 10. 2016), 17. zasedání Asociace evropských Senátů (20. – 21. 10. 2016) a Konference předsedů parlamentů zemí V4 (3. – 4. 12. 2016).

Předseda Senátu Parlamentu ČR pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce – novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků (6. 1. 2016) a diplomatickým sborem (18. 1. 2016), konference na téma „Rozvoj vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou se zaměřením na příhraniční spolupráci“ (4. 4. 2016), společenské setkání a následná slavnostní vernisáž česko-bavorské zemské výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ (14. 5. 2016), oběd pro Radu Asociace krajů ČR (20. 5. 2016), setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest (22. 6. 2016), setkání s vedoucími zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (23. 8. 2016), Tradiční setkání s občany (10. 9. 2016), slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu v předvečer Dne české státnosti (27. 9. 2016), slavnostní koncert u příležitosti 80. výročí narození prezidenta Václava Havla (5. 10. 2016) a slavnostní shromáždění k 20. výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu České republiky (15. 12. 2016).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili i dalších pracovních, společenských a regionálních setkání - např. veletrhu Regiontour 2016 (14. 1. 2016), FIS světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (22. – 24. 1. 2016), vyhlášení Cen Thálie za rok 2015 (26. 3. 2016), oficiální návštěvy statutárního města Jablonec nad Nisou (1. 4. 2016), akce Víno a Delikatesy 2016 (26. 4. 2016), 15. ročníku Helicoptershow 2016 (14. 5. 2016), oslav 110 let společnosti MADETA a. s. (16. 6. 2016), slavnostního složení slibu Policie ČR (16. 6. 2016), Tour de Feminin 2016 (10. 7. 2016), 25. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov (16. 7. 2016), slavnostního zahájení Olympijského parku RIO – LIPNO 2016 (5. 8. 2016), Svatovavřinecké pouti na Sněžku (9. – 10. 8. 2016), World Press Photo (8. 9. 2016), 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu 2016 (3. 10. 2016), Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR (13. 12. 2016) a BMW IBU Světového poháru v biatlonu 2016 (17. – 18. 12. 2016) a mnohých dalších.

V průběhu roku 2016 samostatné oddělení protokolu zajistilo 76 pietních aktů na celém území České republiky.

3.1.4 Samostatné oddělení právní

V roce 2016 zabezpečovaly agendu samostatného oddělení právního 4 zaměstnankyně včetně vedoucí.

Oddělení plní úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu a jeho orgánům. Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení a předkládá právní stanoviska k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu.

V roce 2016 řešilo samostatné oddělení právní zejména následující úkoly:

 • Příprava a uzavírání písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce senátora. K zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory bylo uzavřeno celkem 184 smluv a dodatků.
 • Součinnost při uzavírání písemných smluv k organizačnímu a technickému zabezpečení činnosti Senátu, jeho orgánů, funkcionářů a senátorů a k využití objektů sídla Senátu pro vzdělávací, vědecké a kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu. K těmto účelům bylo uzavřeno celkem 175 smluv a dodatků.
 • Příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení a z pověření vedoucího Kanceláře Senátu zastupování Kanceláře Senátu v těchto řízeních. Pravomocnými rozsudky byly uzavřeny 2 soudní spory s účastenstvím Kanceláře Senátu, z toho jednou ve prospěch Kanceláře Senátu (zamítnutí žalobního návrhu) a jednou byla Kanceláři Senátu uložena povinnost plnění (v této právní věci podala Kancelář Senátu dovolání). Dosud není pravomocně skončen jeden soudní spor, není rozhodnuto o jednom dovolání Kanceláře Senátu a v 7 případech jsou pravomocně přiznané nároky Kanceláře Senátu vymáhány.
 • Úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná dle potřeb Kanceláře Senátu a v souvislosti se změnou právních předpisů; pravidelná aktualizace Souboru interní legislativy proběhla k 1. 4. 2016 a k 1. 10. 2016.
 • Evidence všech smluv uzavřených Kanceláří Senátu v databázi „Centrální evidence smluv“ a její správa.
 • Zajištění průběhu zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách po procesní stránce. Bylo zahájeno celkem 6 zadávacích řízení, z toho 3 veřejné zakázky byly zadány, 2 zadávací řízení byla zrušena a 1 zadávací řízení dosud probíhá.

3.1.5 Referát interního auditu

Stejně jako v předchozím roce byl i v roce 2016 výkon činnosti útvaru interního auditu zabezpečován jedním interním auditorem.

V průběhu roku vykonával interní audit následující činnosti:

 • vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů
  V roce 2016 bylo zahájeno a uzavřeno 8 auditních šetření. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů pak bylo přijato celkem 6 opatření s tím, že ve všech případech se jednalo o opatření nápravná.

  Ze závěrů auditních šetření vyplývá následující:

  • Byl udržen nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn., že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň vykázala i značnou úroveň účinnosti.
  • Substitučně k navrhovaným opatřením byla uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“. Ta nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají jiné varianty postupů, přístupů apod.
 • metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek či inventur.

 • konzultační činnost
 • sebevzdělávání a prohlubování odbornosti

3.1.6 Agenda bezpečnostní ředitelky

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 80 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku určených zejména pro předsedu Senátu a předsedu Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu.

Byla provedena komisionální skartace vyřazených dokumentů.

V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi.

Na základě § 137 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, byla v Kanceláři Senátu provedena kontrola (státní dozor) Národním bezpečnostním úřadem. Obecné povinnosti, Registr utajovaných informací, Bezpečnost informačních systémů, Fyzická bezpečnost, Personální bezpečnost a Administrativní bezpečnost byly shledány bez nedostatků.

3.2 Útvary Sekce senátní

Sekce senátní zahrnuje odbor organizační, odbor zahraniční a odbor vnějších vztahů a služeb.

3.2.1 Odbor organizační

Agendu odboru organizačního zajišťuje 14 zaměstnanců včetně ředitelky, která je zároveň ředitelkou Sekce senátní. Do odboru je organizačně začleněna rovněž bezpečnostní ředitelka (k agendě bezpečnostní ředitelky viz oddíl 3.1.6).

Zaměstnanci organizačního odboru zajišťují schůze Senátu, veřejná slyšení pořádaná Senátem a schůze Organizačního výboru, včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále mají na starosti fungování Archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu) a reprografického střediska.

V roce 2016 pracovníci odboru zabezpečili tyto akce a zpracovali k nim písemné podklady:

 • 15 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 322 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy; mezi nimi i 1. schůzi Senátu v 11. funkčním období, která se konala v návaznosti na pravidelné volby do třetiny Senátu v říjnu 2016;
 • 22 schůzí Organizačního výboru se 129 usneseními; ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy;
 • 215 senátních tisků a dalších 75 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů, a následných 352 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách a výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • informace pro nově zvolené senátorky a senátory;
 • výstava k 20. výročí ustavení Senátu a publikace vydaná při příležitosti tohoto výročí, jednalo se o zpracování řady statistických informací a přehledů;
 • kompletní korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí;
 • kompletní korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně;
 • dodatečné zpracování dalších 14 akcí pořádaných výbory Senátu či předsedou nebo místopředsedy Senátu formou doslovného stenografického zápisu, celkem se jednalo o 1 085 stran textu;
 • stáže středoškolských i vysokoškolských studentů.

Odbor se intenzivně věnoval také projektům e-Legislativa a e-Sbírka. Ve spolupráci s tajemníky výborů a komisí Senátu koordinoval činnost Senátu a jeho orgánů.

Reprografické středisko, kromě senátních tisků zmíněných výše, které představovaly cca 350 000 kopií, vytisklo přibližně 900 000 černobílých a téměř 760 000 barevných kopií. Z nich pak bylo vyrobeno například 400 ks podkladů pro protokolární akce, 6 900 ks pozvánek a zvacích dopisů pro výbory či jednotlivé senátory, 800 ks dopisů, podkladů a prezentací pro výbory, 400 ks podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, 320 ks plakátů pro výstavy a jiné senátní akce konané v prostorách Senátu a cca 360 000 informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, dny otevřených dveří).

Archiv Senátu v roce 2016 protokolárně prováděl výběr dokumentů s trvalou hodnotou v šesti skartačních a jednom mimo skartačním řízení. Šlo o skartační řízení v agendě bezpečnostní ředitelky pro utajované dokumenty, v odboru gastronomických služeb, v agendě stenografické služby organizačního odboru, v oddělení autoprovozu odboru technického zajištění a v oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu. Šesté skartační řízení nebylo v roce 2016 uzavřeno, protože jde o rozsáhlé skartační řízení připravené centrální spisovnou, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Mimo skartační řízení se týkalo především dokumentů vzniklých z činnosti Senátu v 10. funkčním období a Sekretariátu předsedy Senátu. Po posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 13,01 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování, tj. 32 % archiválií. Celkem bylo posouzeno 40,46 bm dokumentů. Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny i veřejnosti 62 informací a dohledání k činnosti Senátu ze všech archivovaných dokumentů z jednotlivých funkčních období. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na jeho webových stránkách Archiv navštívili osobně 2 badatelé, z toho jeden badatel zde byl dvakrát. Badatelům byly předloženy 3 evidenční jednotky archiválií. Dalších 9 zájemců si přišlo prohlédnout archiv, prohlídka archivu byla spojena s přednáškou o jeho činnosti a dokumentech v něm uchovávaných (jednalo se jak o studenty, tak o kolegy archiváře). Pro potřeby Kanceláře Senátu a Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo vyhledáno 98 evidenčních jednotek.

Podatelna převzala a zaevidovala 11 943 dokumentů s číslem jednacím, zapsala 6 160 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala 686 a vypravila 1 003 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo vypraveno 341 a doručeno 2 134 dokumentů.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace se spisovými uzly, kontrolu spisových uzlů a proškolování nových zaměstnanců. Byla provedena příprava na skartační řízení a dokumenty určené k posouzení a výběru byly předány do Archivu Senátu.

3.2.2 Odbor zahraniční

Do odboru zahraničního patří oddělení zahraničních vztahů a oddělení pro Evropskou unii. Útvar má 14 zaměstnanců včetně ředitele. V rámci odboru dále působí dva odborní poradci.

Oddělení zahraničních vztahů se v roce 2016 podílelo na obsahové i organizační přípravě přijetí 62 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 21 přijetí velvyslanců předsedou Senátu a 24 přijetí velvyslanců místopředsedy Senátu a předsedy jednotlivých výborů (detailní informace viz oddíl 3.1.3). Mezi nejvýznamnější návštěvy na pozvání předsedy Senátu patřily návštěva předsedy Národního shromáždění Maďarska L. Kövera, předsedy horní komory Parlamentu Marockého království A. Benchamacha, maršálka polského Senátu S. Karczewského, předsedy Národní rady Slovenské republiky A. Danka a předsedy Senátu Kanady G. Fureyho.

Z dalších přijetí lze vyzdvihnout setkání představitelů Senátu s prezidenty Slovinska, Srbska, Tádžikistánu a Tatarstánu, premiérem Gruzie, předsedy polského Sejmu, afghánského Národního shromáždění, moldavského Parlamentu, norského Parlamentu, švédského Riksdagu, ministry zahraničí Turkmenistánu, Řecka, Chorvatska a Srí Lanky a předsedou Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

V roce 2016 podnikli senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu 116 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků oddělení zahraničních vztahů.

Předseda Senátu v čele senátní delegace a v doprovodu podnikatelů navštívil v roce 2016 Kanadu. Na pozvání předsedy Českého olympijského výboru se zúčastnil Letních olympijských her v brazilském Riu. Parlament České republiky zastupoval na Konferenci předsedů parlamentů zemí EU v Lucembursku, mimořádné Konferenci předsedů parlamentů zemí EU v Bratislavě, na konferenci Asociace evropských Senátů ve Švýcarsku a na parlamentní konferenci Rady Evropy ve Štrasburku.

Pracovníci oddělení pro EU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 637. V průběhu roku pak tento výbor projednal celkem 72 dokumentů, z toho 65 bylo projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost byl 119. Výbor finálně projednal jeden evropský dokument. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nechává pravidelně informovat vládou. Ministerstvo zahraničních věcí dále výboru představuje agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V roce 2016 vypracovalo oddělení pro Evropskou unii 49 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Uvedený dokument vždy shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

3.2.3 Odbor vnějších vztahů a služeb

Do odboru vnějších vztahů a služeb patří oddělení vztahů s veřejností a oddělení senátních služeb. Odbor má celkem 16 zaměstnanců včetně ředitelky.

Nad rámec standardní agendy se odbor vnějších vztahů a služeb soustředil v roce 2016 na činnosti související s říjnovými volbami do jedné třetiny Senátu a ustavující schůzí Senátu v jeho 11. funkčním období a také na dvě mimořádná výročí, kterými v roce 2016 byly 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. a 20. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR.

V případě realizace aktivit souvisejících s oběma výročími postupoval odbor vnějších vztahů a služeb v souladu s plánem akcí, který již v předcházejícím roce projednala a schválila Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu.

U příležitosti 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. uvedl Senát hned na počátku roku 2016 výstavu „Dílo Karla IV. v běhu staletí“, kterou oddělení vztahů s veřejností připravilo ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR. Veřejnost ji mohla v průběhu první poloviny roku 2016 zhlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Pro odbornou veřejnost zase byla určena konference „Obraz Karla IV. v moderní době“, která byla zorganizována rovněž za odborné podpory Historického ústavu Akademie věd ČR.

Odbor vnějších vztahů a služeb koordinoval činnost jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu v souvislosti s přípravou a realizací slavnostní vernisáže česko-bavorské zemské výstavy „Císař Karel IV. 1316-2016“, která se za účasti ústavních činitelů a představitelů kulturního a společenského života Česka i Bavorska konala 14. května 2016 ve Valdštejnské zahradě.

V souvislosti s 20. výročím ustavení Senátu připravil odbor vnějších vztahů a služeb dvacetiminutový audiovizuální dokument „20 let Senátu Parlamentu ČR“, mapující uplynulé dvě dekády existence Senátu napříč oblastmi, kterými se horní komora Parlamentu zabývá. Dokument se zaměřuje na Senát jako ústavní pojistku země a zákonodárnou komoru, jejíž aktivity v oblasti legislativy měly v uplynulých 20 letech pozitivní dopad na právní řád země i její rozpočet. Připomíná úlohu Senátu v oblasti zahraniční politiky a unijní agendy, jeho podporu občanské společnosti i spolupráci s veřejností. Dokument zhlédli současní i bývalí senátoři a další významní hosté na slavnostním shromáždění k 20. výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu ČR, které v prosinci roku 2016 uspořádal předseda Senátu. Veřejnost se s dokumentem může seznámit na webových stránkách Senátu.

K uvedenému výročí vydal odbor vnějších vztahů a služeb také publikaci „20 let Senátu Parlamentu ČR“, která reflektuje působení Senátu v novodobých dějinách prostřednictvím textových informací, množství fotografií, statistik a přehledů.

Klíčové momenty za dobu existence Senátu, výsledky jeho dvacetileté činnosti a řadu dalších zajímavých informací se dozvěděli návštěvníci výstavy „20 let Senátu Parlamentu ČR“, kterou taktéž připravil odbor vnějších vztahů a služeb a která byla instalována v druhé polovině roku 2016 v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce.

Odbor vnějších vztahů a služeb dále zajistil organizaci konference k témuž výročí a podílel se na přípravě vydání sborníku „20 let Senátu Parlamentu ČR v souvislostech“, který ve spolupráci s doc. Janem Kyselou vydalo nakladatelství Leges.

Aktivity týkající se senátního jubilea vyvrcholily v polovině prosince roku 2016 slavnostním shromážděním současných a bývalých senátorů a za účasti dalších významných hostů v Hlavním sále Valdštejnského paláce, které u příležitosti 20. výročí Ustavující schůze Senátu uspořádal předseda Senátu Milan Štěch. Organizačně zajistil slavnostní shromáždění odbor vnějších vztahů a služeb ve spolupráci se samostatným oddělením protokolu.

O všech výše uvedených aktivitách byla veřejnost široce informována prostřednictvím médií, webových stránek Senátu, facebookového profilu a dalších informačních kanálů.

Z hlediska standardní agendy zabezpečil odbor vnějších vztahů a služeb celkem 227 akcí, včetně veřejných slyšení, konferencí, seminářů, diskusních panelů, kulturních akcí a dalších akcí pro veřejnost.

Akce pořádané OVS v roce 2016 v prostorách sídla Senátu Parlamentu ČR
přehled uskutečněných akcí podle typu

počet
Akce pořádané orgány Senátu104
Akce spolupořádané orgány Senátu28
Akce pořádané senátorskými kluby7
Veřejná slyšení 6
Akce organizované Kanceláří Senátu pro veřejnost
(včetně výstav, koncertů Kulturního léta, dnů otevřených dveří ad.; vyjma prohlídek)
82
Celkem227
Návštěvnost vybraných akcí pro veřejnost pořádaných v sídle Senátu Parlamentu ČR
typ akce4 počet osob
Prohlídky Valdštejnského paláce pro veřejnost - organizované skupiny
(bez protokolárních prohlídek)
18 967
Prohlídky Valdštejnského paláce pro veřejnost - víkendové návštěvy47 863
Dny otevřených dveří5 856
Kulturní léto v Senátu10 000
Tradiční setkání s občany2 500

Oddělení vztahů s veřejností se soustředilo na publikaci tiskovin, které byly distribuovány senátorům při ustavující schůzi Senátu v 11. funkčním období. Vydán tak byl mj. aktualizovaný souhrn právních předpisů, zahrnující Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, Jednací řád Senátu a Jednací řád Poslanecké sněmovny.

Oddělení se zabývalo rovněž přípravou nástěnného kalendáře Senátu pro rok 2017, který prostřednictvím fotografií historických fresek vypráví mytologické příběhy a legendy zachycené ve zdech Valdštejnského paláce.

Oddělení zajistilo spuštění interaktivní virtuální prohlídky vybraných historických prostor sídla Senátu, která je pro veřejnost dostupná na webových stránkách Senátu a prostřednictvím facebookového profilu.

Připravena byla také výstava o Albrechtovi z Valdštejna, kterou může veřejnost po část roku 2017 zhlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce.

Oddělení vztahů s veřejností v rámci standardní agendy dále zajišťovalo následující činnosti:

 • komunikace s veřejností, včetně vyřízení 1997 písemných podnětů občanů, z čehož 23 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • informování veřejnosti o činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů,
 • zajištění chodu Informačního centra a organizace komentovaných prohlídek ve Valdštejnském paláci, kterých se v roce 2016 zúčastnilo 18 967 osob,
 • organizace a realizace výstav ve Výstavní síni a Mytologické chodbě,
 • organizace a realizace edukativních akcí pro veřejnost, včetně Dnů otevřených dveří 8. května a 28. října, přičemž v rámci Dne otevřených dveří Senátu 8. května 2016 byl zajištěn mimořádný program s komentovanými prohlídkami Valdštejnské zahrady,
 • informování o kulturních akcích pro veřejnost v Senátu, včetně koncertů Kulturního léta a Tradičního setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě,
 • vydávání čtvrtletníku Senát,
 • fotografování a filmování schůzí pléna a akcí konaných v sídle Senátu,
 • aktualizace a dotisk informačních materiálů pro veřejnost,
 • aktualizace webových prezentací Senátu určených pro veřejnost, webových stránek pro mládež, facebookového profilu Senátu a dalších komunikačních a prezentačních platforem,
 • ve spolupráci s tiskovou tajemnicí zajištění komunikace se zástupci hromadných sdělovacích prostředků.

Oddělení senátních služeb v průběhu roku 2016 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 215 akcí konaných ve 220 dnech. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu (tj. předseda Senátu nebo místopředsedové Senátu) nebo orgány Senátu (tj. výbory či komise). V 7 případech byl pořadatelem politický klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i některé akce pořádané Kanceláří Senátu.

Mezi akce, které zabezpečilo oddělení senátních služeb, patří: koncert Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, 2. ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské zahradě, 13. ročník veřejného setkání proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“, produkce při Tradičním setkání s občany ve Valdštejnské zahradě a slavnostním předávání stříbrných pamětních medailí Senátu. Dále již tradičně nedělní, mezi veřejností velmi populární akce – Malostranské komorní slavnosti, Festival spisovatelů Praha, konference k 20. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR, vyhlášení soutěže Žena regionu, mezinárodní konference k 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu v roce 1956, konference „Obraz Karla IV. v moderní době“, Den města Plzně ve Valdštejnské zahradě, Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále Valdštejnského paláce, Vánoční setkání senátorů spojené s koncertem, vysílaným Českou televizí, a dále zejména akce odborné, související s projednávanými zákony či s problematikou spojenou s fungováním státu. Zároveň oddělení organizačně zabezpečilo 6 veřejných slyšení výborů.

Oddělení zajistilo 40 výstav v Předsálí Jednacího sálu a Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce a 19 koncertů Kulturního léta v Senátu.

Pro akce konané v Senátu objednávalo oddělení šatnářské služby (177x) a lékařskou službu (32x). Zajistilo 90 protokolárních prohlídek pro 608 osob. Administrativně zabezpečilo 16 výjezdních zasedání výborů a komisí a podílelo se na zajištění služeb při schůzích Senátu.

Významným úkolem oddělení senátních služeb bylo vypracování smluv s mimosenátními spolupořadateli, včetně propočtu cen za provozní náklady a bodů v rámci interního bodového systému. Oddělení jednalo a uzavíralo písemné smlouvy s umělci, kteří vystupovali na akcích pořádaných předsedou Senátu Parlamentu ČR a Kanceláří Senátu, dále s vystavovateli o dočasném umístění výstavy v Předsálí Jednacího sálu a v Chodbě místopředsedů.

Oddělení důsledně vedlo a sledovalo plnění (čerpání bodů) jak v rámci vedení Senátu a senátních orgánů, tak platby mimosenátními spoluorganizátory, a to ve spolupráci s ekonomickým odborem Kanceláře Senátu.

3.3 Útvary Sekce ekonomicko-správní

Sekci ekonomicko-správní tvoří odbor ekonomický, odbor technického zajištění, odbor informačních technologií a odbor gastronomických služeb. Sekci vede ředitel.

3.3.1 Odbor ekonomický

Útvar je členěn na oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví. Pracuje v něm celkem 11 zaměstnanců včetně ředitele.

Ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 8.

3.3.2 Odbor technického zajištění

Odbor je rozdělen na oddělení správy majetku a oddělení autoprovozu. Má 26 zaměstnanců včetně ředitele.

Oddělení správy majetku realizovalo v roce 2016 následující akce:

 • Od března do října 2016 byla realizována oprava střechy a fasády budovy A, která zahrnovala výměnu prejzů, opravu říms, větracích komínů, krovu, podlah, okapů a svodů i nový nátěr fasády. Celá akce byla organizačně složitá, protože v prostorách budovy A a přilehlé budovy B probíhaly i po dobu oprav důležité senátní akce. Opravu zajišťovala firma H+B Delta. Na opravu vynaložila Kancelář Senátu cca 14,5 mil. Kč.
 • V Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci proběhla oprava systému měření a regulace. Jednalo se o výměnu 7 podstanic XL smart za XL 800 a výměnu příslušných vstupně-výstupních modulů v počtu 108 kusů. Podstanice zajišťují regulaci vytápění všech místností, časový program VZT a chladících jednotek, topnou křivku a časový program pro jednotlivé topné větve (Kolovratský palác, podlahové topení, topné stropy, Malý Fürstenberský palác), větrání garáží, tlak topení, chlazení, teplotu UPS. Tato oprava si vyžádala 2 376 tis. Kč.
 • V centrální kuchyni ve Feldovském domě, kde je přípravna masa, bylo nově instalováno chlazení v ceně 485 tis. Kč.
 • Pod dozorem Národního památkového ústavu byla provedena celková výměna původních parket v kanceláři č. 318 ve 2. patře VPC 1. Stávající parkety bylo nutné kompletně odstranit, usadit nový rošt, doplnit podsyp a poté osadit nové parkety. Celková hodnota díla činila 245 tis. Kč.
 • V říjnu a listopadu roku 2016 byla provedena repase balustrády saly terreny ve Valdštejnské zahradě.

Kancelář Senátu využívala v roce 2016 celkem 36 služebních vozidel, kterými bylo dohromady za celý rok najeto 1 116 986 km, což v průměru vychází 31 027 km na jedno vozidlo. Celková spotřeba vozidel, hrazená Kanceláří Senátu za rok 2016, činila 77 509 litrů PHM. Benzínu bylo spotřebováno 69 793 litrů za průměrnou cenu 29,16 Kč/litr a 6 136 litrů nafty za průměrnou cenu 29,06 Kč/litr. (Předsedové výborů a klubů si pohonné hmoty hradí sami). Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu pohonných hmot.

V roce 2016 pokračovala Kancelář Senátu v postupné plánované obnově vozového parku. V souladu s plánem investic byla nakoupena čtyři vozidla Škoda Octavia a jedno vozidlo Škoda Superb celkem za 3 177 010 Kč včetně DPH.

3.3.3 Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů (ekonomický systém, personální a mzdový systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická přepisovací pracoviště, systém pro evidenci, správu a zveřejňování senátních dokumentů na Internetu a další), spravuje a zajišťuje rozvoj webu Senátu včetně webového vysílání, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež. Též zajišťuje provoz ISVS Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Odbor informačních technologií dále provádí pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů, clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic, provoz antispamového systému, správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu k Internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejné správy (komunikační infrastruktura veřejné správy, připojení k Centrálnímu místu služeb veřejné správy, příjem telegramů MZV ČR, správa subsystému IS EU Extranet ČR), správa systému utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a preventivní údržbu hlasovacího zařízení včetně upgradu nadstavbového softwaru dle potřeb při schůzích Senátu, dále technické zajištění akcí, které probíhají v prostorách Senátu a ve Valdštejnské zahradě (zasedání výborů a komisí, semináře, společenská a pracovní setkání apod.). Při akcích se jedná především o zajištění ozvučení, přípravu promítání prezentací, zajištění tlumočnické techniky a další servis dle potřeb jednotlivých organizátorů. K dalším činnostem odboru patří zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu, jako jsou kopírovací stroje, faxy, televizní technika, kamerové systémy, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního materiálu. Zajišťuje hlasové služby, provoz telefonní ústředny a centrální rozmnožovny.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2016:

 • Rozšíření možností vyhledávání senátních dokumentů prostřednictvím webového rozhraní,
 • zahájení přechodu na operační systém Windows 10 a kancelářský balík MS Office 2016 na stolních i přenosných počítačích,
 • modernizace, posílení kapacity a rozšíření bezdrátového přístupu k Internetu (Wi-Fi) v jednacích prostorách,
 • obnova a modernizace antivirové brány,
 • obnova a modernizace systému prevence průniku do počítačové sítě,
 • zajištění zvýšení ochrany počítačové sítě před kybernetickými útoky,
 • vybavení nově zvolených senátorů výpočetní technikou,
 • zprovoznění intranetu pro ochrannou službu,
 • realizace přípojky do Centrálního místa služeb,
 • spolupráce na přípravě části projektu e-Sbírka a e-Legislativa, týkající se legislativního procesu na úrovni Senátu,
 • provedení komplexní údržby hlasovacího zařízení v Jednacím sále,
 • rozvoj SW nadstavby hlasovacího zařízení,
 • smluvní snížení nákladů na služby poskytované mobilními operátory,
 • provedení obnovy třech středních kopírovacích strojů.
Informace o přístupech na internetové stránky

Přístupy* na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2015
942 6942 583+ 14 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

Přístupy* na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2015
23 159 463 + 729 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu

3.3.4 Odbor gastronomických služeb

Odbor má 33 zaměstnanců včetně ředitele. Je členěn na oddělení přípravy jídel a oddělení provozní.

Hlavními úkoly odboru bylo v roce 2016 zajištění gastronomických služeb v rámci konání odborných konferencí a společenských, protokolárních a pracovních akcí pořádaných funkcionáři a orgány Senátu. Útvar se významně podílel na zabezpečení akcí, které se v sídle Senátu konaly u příležitosti 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. a 20. výročí ustavení Senátu.

Mezi další činnosti útvaru patří:

 • Příjem a evidence objednávek vyplývajících z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu.
 • Zajištění běžného provozu stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a přilehlých salonků a kantýny.
 • Zajištění veškerého zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vést přesné účtování dodaného a spotřebovaného zboží.
 • Zajištění nákupu zařízení nezbytného k provozu odboru gastronomických služeb.
 • Zajištění zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím ze skladů gastronomického provozu.
 • Zajištění provozu automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu včetně doplňování surovin a peněžních operací.

4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ

a) Podání občanů

Oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdrželo v roce 2016 celkem 1997 podání od fyzických a právnických osob, z toho 23 žádostí bylo podáno dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je uveden v tabulce Doručená podání 2011-2016.

Doručená podání 2011 - 2016
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Podání celkem 1 700 1 473 1 450 1 555 2 196 1 997
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 15 40 35 29 29 23

Rok 2016 se v počtu doručených podání zásadně nelišil od let předchozích. Jednoznačně převažovala elektronická forma podání nad listinnou či prostřednictvím datových schránek.

Podněty a dotazy občanů související s legislativní činností Senátu se vztahovaly zejména k těmto předlohám:

 • Senátní tisk č. 80 (10. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • Senátní tisk č. 193 (10. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
 • Senátní tisk č. 239 (10. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Senátní tisk č. 273 (10. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Senátní tisk č. 332 (10. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Senátní tisk č. 1 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
 • Senátní tisk č. 2 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
 • Senátní tisk č. 3 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Senátní tisk č. 10 (11. FO) – návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Občané se dotazovali na termíny a program schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, žádali senátní tisky a vysvětlení dalšího legislativního postupu. Zajímali se o aktivity jednotlivých senátorů na půdě horní komory i v regionech, jejich účast a počet vystoupení na plénu Senátu, počet podaných návrhů i to, jak hlasovali při projednávání vybraných zákonů.

V případě, že občané požadovali informace, které již byly zveřejněny na webových stránkách Senátu, byl žadatelům zaslán odkaz, na němž bylo možné požadovanou informaci nalézt. Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, případně všem senátorům, byla postupována pro informaci nebo k dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným senátorům byla podání postupována přímo. V závislosti na tématech podání byly podněty dávány na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.

Kromě legislativní činnosti Senátu se občané ve svých písemnostech zaměřovali také na celospolečenské a zahraničněpolitické dění a reagovali na události v Evropské unii i ve světě. Značnou pozornost věnovali pisatelé domácímu politickému dění, vystoupením jednotlivých ústavních činitelů či politické kultuře obecně. Velké množství podání se týkalo problematiky migrační krize, přičemž většina reakcí přicházela ze strany odpůrců přijímání uprchlíků. Častým tématem byla média, resp. přesvědčení občanů o nedostatečné objektivitě především veřejnoprávních médií při informování veřejnosti. Občané se ve svých podáních soustředili i na oblast zdravotnictví, a to mj. dostupnost kvalitní zdravotní péče a léků, a sociální problematiku, např. ztíženou péči o děti rodičů dojíždějících za prací do vzdálenějších oblastí, zadluženost domácností, nízké výměry důchodů nebo dle některých občanů nespravedlivé vyplácení sociálních dávek.

Na odbor vnějších vztahů a služeb směřovaly také dotazy českých občanů i zahraničních turistů, týkající se akcí pro veřejnost a možností prohlídek jednotlivých prostor sídla Senátu, včetně Valdštejnské zahrady. Evidovány byly i žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. rozpočet, počet zaměstnanců, výdaje na správu nemovitostí atp.).

Kromě písemné komunikace využívali občané možnost dotázat se prostřednictvím facebookového profilu Senátu, telefonicky nebo osobně v Informačním centru Senátu.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a způsobu jejich vyřízení.

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu obdržel v roce 2016 celkem 23 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V jednom případě bylo identické znění žádosti podáno různými žadateli 143krát. Předmětem této žádosti byla problematika veřejných vystoupení senátorů na téma pěstování a používání konopí. Protože se jednalo o stejné znění žádosti, byla zaevidována pod jedním evidenčním číslem, odbor vnějších vztahů a služeb nicméně každou tuto jednotlivou žádost vyřídil vzhledem k různým žadatelům samostatně.

K omezení práva žadatelů na informace přistupuje odbor vnějších vztahů a služeb pouze v případech, kdy to je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezbytné. Celkem byla vydána tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dvě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se odvolal jeden žadatel, na základě čehož odbor vnějších vztahů a služeb své rozhodnutí přehodnotil a požadovanou informaci poskytl. Vedoucí Kanceláře Senátu jako orgán druhého stupně povinného subjektu neobdržel žádnou stížnost na postup odboru vnějších vztahů a služeb.

1. Počet podaných žádostí o informace 23
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/16 5. 1. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše náhrad senátorky Ivany Cabrnochové v letech 2014 a 2015, a identifikačních údajů osob, jimž byly proplaceny faktury, které senátorka Cabrnochová v rámci čerpání náhrad předložila. ne 20. 1. 2016
Žadateli byla část požadovaných informací poskytnuta
 
20. 1. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
2/16 18. 1. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace týkající se změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. ne 25. 1. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
3/16 28. 1. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají střetu zájmů členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 18. 2. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
4/16 4. 2. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše platů a výše náhrad senátorů za rok 2014. ne 18. 2. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
5/16 19. 2. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše platů a výše náhrad konkrétních senátorů za měsíc leden 2016. ne 1. 3. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
6/16 29. 2. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
 
(identickou žádost podal žadatel prostřednictvím elektronické podatelny znovu dne 9. 3. 2016)
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. výše platu a odměn současného a bývalého vedoucího Kanceláře Senátu, rozpočtu a počtu zaměstnanců Kanceláře Senát. ne 14. 3. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
 
14. 3. 2016
K části žádosti (výše platu a odměn bývalého VKS) bylo žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
7/16 9. 3. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platu a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce senátora Zdeňka Brože. ne 18. 3. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
8/16 15. 3. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mj. zda se v Senátu připravuje vydání metodiky, stanoviska či novely, která by se vztahovala na golfová hřiště. ne 30. 3. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
9/16 18. 4. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí názvu používaného SW pro vedení spisové služby v Senátu Parlamentu České republiky a názvu jeho poskytovatele. ne 22. 4. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
10/16 28. 4. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o výši náhrad senátorů za rok 2015. ne 12. 5. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
11/16 13. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o bydlení a ubytování senátorů. ne 26. 5. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
12/16 18. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se smlouvy o nájmu nebytových prostor pro kancelář senátorky Ivany Cabrnochové. ne 31. 5. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
13/16 25. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se senátora Lubomíra France a činnosti jeho asistentů. ne 8. 6. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
14/16 26. 5. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se závěrečných účetních zpráv jednotlivých prezidentských kandidátů v poslední přímé volbě prezidenta republiky. ne 8. 6. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
15/16 12. 7. 2016
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace, resp. vysvětlení k podání žádosti ve věci konání veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR. ne 26. 7. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
16/16 25. 7. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o překlad dopisu předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi ze dne 27. června 2016, na nějž odkazoval ve svém vystoupení senátor Petr Bratský v průběhu 26. schůze Senátu. ano 5. 8. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
17. 8. 2016
Žadatel podal odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
29. 8. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí, ve kterém OVS odvolání žadatele vyhověl a požadovanou informaci poskytl
17/16 28. 7. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopií všech výročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. ne 2. 8. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
18/16 23. 8. 2016
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informace o počtu správních žalob, které podala Kancelář Senátu ke správním soudům v letech 2012-2016 a poskytnutí textu těchto žalob. ne 5. 9. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
19/16 14. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí platového řádu Kanceláře Senátu platného pro rok 2016. ne 10. 10. 2016
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
20/16 10. 10. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu zasedání a hlasování Senátu a účasti senátorky Daniely Filipiové na těchto jednáních a hlasováních Senátu za dobu jejího působení v této instituci. ne 4. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta
21/16 16. 11. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se částky vydané z rozpočtu Senátu na správu nemovitostí v roce 2015 a statistických údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání senátorů v 11. funkčním období. ne 30. 11. 2016
Žadateli byla informace poskytnuta
22/16 7. 12. 2016
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. rozpočtu a počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu v období 2011-2016, personálního složení Senátu Parlamentu ČR a jeho orgánů a další. ne 20. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta
23/16 28. 12. 2016
29. 12. 2016
podání prostřednictvím elektronické podatelny
 
(podáno celkem 143 identických žádostí)
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se veřejných vystoupení senátorů k problematice pěstování a používání konopí. ne 3. - 5. 1. 2017
V 81 případech byla žadateli informace poskytnuta
 
3. - 5. 1. 2017
V 62 případech byl žadatel vyzván k doplnění náležitostí žádosti

5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

V roce 2016 se v souvislosti se Senátem zaměřovala média především na legislativu, volby a 20. výročí ustavení horní komory. V oblasti legislativy byla velká pozornost věnována pozměňovacím návrhům zákonů, které byly v Senátu předloženy, respektive schváleny. V regionálních médiích byli v předvolebním a volebním období představováni kandidáti v jednotlivých obvodech, na celostátní úrovni se pak objevily ve větší míře články bilancující nejen volební účast a volební výsledky v jednotlivých obvodech i na stranické úrovni, ale také články a analýzy věnující se šířeji významu Senátu a jeho činnosti během uplynulých 20 let. Toto výročí ostatně neopomenula žádná zásadní zpravodajská média v zemi.

V Senátu se v průběhu roku 2016 konalo 58 tiskových konferencí a tiskových briefingů, jejichž videozáznamy lze dohledat na webových stránkách Senátu. Část patřila senátorským klubům a prezentaci jejich postojů k projednávané legislativě, část pak akcím konaným v Senátu. Celkově bylo v souladu s pravidly platnými od roku 2015 vydáno 104 tiskových zpráv, které byly publikovány na webu Senátu a většina z nich také rozeslána 170 novinářům zařazených do medialistu. Ti také dostávají pravidelný týdenní přehled akcí, na které jsou do Senátu zváni.

Z legislativy byla největší pozornost věnována přelomovým vládním novelám (zavedení elektronické evidence tržeb, zákaz kouření v restauracích, zákon o střetu zájmů politiků, apod.) nebo novelám, na které Senát měl odlišný názor vzhledem k vysokému zastoupení regionálních politiků (rozšíření pravomocí NKÚ na kontroly obcí, rozpočtová odpovědnost obcí, zákon o národních parcích, apod.).

Velká mediální pozornost patřila také dvojici výročí: Senát si připomněl 20 let od zahájení své činnosti v roce 1996, média proto přinesla bilanční články a rozhovory, které však byly často spojeny s útoky některých vysokých ústavních činitelů zpochybňujícími smysl Senátu. Výstavou a konferencí v historických prostorách sídla Senátu bylo připomenuto 700. výročí narození Karla IV. V září podobně jako v minulých letech přinesla média informace o osobnostech vyznamenaných stříbrnou pamětní medailí Senátu.

Základním pilířem spolupráce s médii jsou pro Senát nadále veřejnoprávní média. Především jejich zástupci docházejí pravidelně na jednání pléna a výborů, ostatní média často jejich zprávy přebírají. Stálou akreditaci má v Senátu 41 zástupců sdělovacích prostředků, zhruba tři čtvrtiny z nich jsou právě z redakcí veřejnoprávních médií.

Dotazy novinářů zodpovídala tisková tajemnice ve spolupráci s oddělením vztahů s veřejností. Šlo zejména o tyto oblasti:

 • průběh legislativního procesu, zákony a pozměňovací návrhy, činnost pléna Senátu, výborů a klubů,
 • statistiky a souhrnné přehledy o činnosti Senátu a o volbách do Senátu,
 • stanoviska předsedy Senátu, program předsedy Senátu,
 • informace o veřejných slyšeních, odborných konferencích a dalších akcích pořádaných v Senátu,
 • informace o sídle Senátu,
 • práce a odměňování jednotlivých senátorů, rozpočet Senátu, zahraniční cesty apod.

6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2016: 190 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2016: 193 osob

Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2016: 15 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2016: 17 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské x rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci apod.

V roce 2016 obdržela Kancelář Senátu 14 děkovných dopisů s vyjádřením uznání kvalitní práce zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let68147,25
31 – 40 let13223518,13
41 – 50 let19375629,02
51 – 60 let21335427,98
61 let a více18163417,62
CELKEM77116193100,00
%39,9060,10100,00x

Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu je 48,41 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1342,07
Vyučení13132613,47
ÚSO x ÚSV s maturitou25467136,79
Vyšší odborné1121,04
Vysokoškolské37539046,63
CELKEM77116193100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2016

Doba trvání Počet %
do 5 let5629,01
do 10 let3317,10
do 15 let2311,92
do 20 let8141,97
do 25 let00,00
CELKEM193100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila v roce 2016 Kancelář Senátu dvěma způsoby:

 • zaměstnávala 4 osoby se zdravotním postižením (3 osoby 1. stupně a 1 osobu 2. stupně),
 • od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením odebírala celoročně výrobky a služby v celkové výši 2 902 079,91 Kč bez DPH.

Celkově tak Kancelář Senátu splnila povinný podíl více než dvakrát.


7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena v Kč
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 32 0,-*
Školení „ČSN 01 6910“
(Aktuální pravidla českého pravopisu)
100 84 700,-
Celkové náklady v Kč 84 700,-

* DPP (20 000,- Kč) - nehrazeno z rozpočtu na vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu

Jazyková výuka

Anglický jazyk Rok 2016
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob33
Náklady v Kč224 010,-

Participace účastníků dle Souboru interní legislativy Kanceláře Senátu - 16 600,- Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2016

Typ vzdělávání Cena v Kč
Školení jednotlivých pracovišť 330 801,90
Vybrané skupiny zaměstnanců 84 700,00
Konference 32 329,00
Jazyková výuka
(po odečtení participace účastníků)
207 410,00
Celkem v Kč 655 240,90

8. EKONOMICKÉ ÚDAJE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele příjmů a výdajů na rok 2016 pro kapitolu 303 Senát Parlamentu byly stanoveny zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 takto:

Příjmy celkem2 500,00 tis. Kč
Výdaje celkem558 711,00 tis. Kč
v tom:běžné výdaje525 741,00 tis. Kč
kapitálové výdaje32 970,00 tis. Kč

V roce 2016 provedla Kancelář Senátu celkem 14 rozpočtových opatření, z toho 10 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu, 3 opatření na čerpání prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let (dále jen NNV) a 1 rozpočtové opatření se souhlasem Rozpočtového výboru PSP ČR. Rozpočtový výbor PSP ČR svým usnesením č. 531/2016 vyslovil souhlas s navýšením prostředků na platy zaměstnanců za listopad - prosinec 2016 včetně příslušenství o částku 1 065,47 tis. Kč. Prostředky poskytnuté z kapitoly Státní dluh byly v plné výši vyčerpány. Celkové výdaje kapitoly 303 Senát Parlamentu byly pro rok 2016 navýšeny na částku 559 776,48 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny i prostředky z NNV v celkové výši 22 881,14 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 582 657,61 tis. Kč.

O nevyčerpané prostředky z rozpočtu a nedočerpané NNV v roce 2016 v celkové výši 60 458,67 tis. Kč bude navýšen zůstatek NNV.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy za rok 2016 dosáhly výše 4 747,15 tis. Kč, což představuje 189,89 % rozpočtované částky. Nedaňové příjmy tvořily 183,54 % rozpočtu a byly naplněny ve výši 4 588,46 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti ve výši 3 443,48 tis. Kč, příjmy z pronájmů pozemku a majetku ve výši 921,62 tis. Kč a ostatní nahodilé příjmy ve výši 181,94 tis. Kč. Z depozitního účtu byla převedena do příjmů částka 158,69 tis. Kč, která se týkala roku 2015. V meziročním srovnání došlo k poklesu celkových příjmů o 84 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2016 v objemu 558 711,00 tis. Kč byl navýšen rozpočtovými opatřeními a rozpočet po změnách činil 559 776,48 tis. Kč. Tento byl dále upraven o prostředky z NNV na konečný rozpočet v objemu 582 657,61 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků z rozpočtu kapitoly ve výši 522 198,95 tis. Kč představuje 93,29 % rozpočtu po změnách a 89,62 % konečného rozpočtu. Ze zapojených prostředků NNV bylo použito 22 447,68 tis. Kč na financování akce „Opravy střech, říms a fasády VPA“ a na pokrytí rozpočtem nezajištěných výdajů. V meziročním srovnání došlo k nárůstu výdajů o 31 730 tis. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů (v tis. Kč)

Rozpočet po změnách526 806,48
Prostředky NNV21 940,40
Konečný rozpočet548 746,88
Čerpání běžných výdajů celkem512 006,76
- z rozpočtu490 066,35
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)21 940,40

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 526 806,48 tis. Kč byl navýšen o prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 21 940,40 tis. Kč na konečný rozpočet v objemu 548 746,88 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 512 006,76 tis. Kč představuje 97,19 % rozpočtu po změnách a 93,30 % konečného rozpočtu. Z prostředků rozpočtu roku 2016 byly vyčerpány výdaje ve výši 490 066,35 tis. Kč a částka 21 940,40 tis. Kč z NNV byla použita na financování oprav a údržby a rozpočtem nezajištěných výdajů na soudní poplatky a úroky z prodlení.

V meziročním srovnání došlo k navýšení čerpání běžných výdajů o 39 235 tis. Kč, a to především u mandatorních výdajů.

Z rozpočtu po změnách roku 2016 zůstalo nevyčerpáno na běžných výdajích celkem 36 740 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2016 Nároky nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2016 Skutečnost 2016 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců95 145,400,0095 145,4095 105,5299,9699,96
502 - Ostat. osobní výdaje94 355,520,0094 355,5282 583,9287,5287,52
503 - Povinné pojistné63 992,310,0063 992,3159 139,8792,4292,42
504 - Odměny za užití dušev. vlast.790,000,00790,00567,9271,8971,89
513 - Nákup materiálu13 364,000,0013 364,0011 723,8287,7387,73
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje400,000,00400,00353,5288,3888,38
515 - Nákup vody, paliv, energie14 470,000,0014 470,0012 574,3086,9086,90
516 - Nákup služeb114 966,600,00114 966,60108 842,7694,6794,67
517 - Ostatní nákupy41 805,4614 105,9555 911,4151 887,20124,1292,80
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.82 639,707 834,4590 474,1584 672,27102,4693,59
534 - Převody vlast. fondům1 427,180,001 427,181 427,18100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 870,000,001 870,001 833,7598,0698,06
542 - Náhrady placené obyvatelstvu280,000,00280,00254,9291,0491,04
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 300,000,001 300,001 039,6379,9779,97
Běžné výdaje celkem526 806,4821 940,40548 746,88512 006,7697,1993,30

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 32 970 tis. Kč byl navýšen o prostředky NNV ve výši 940,73 tis. Kč a konečný rozpočet poté činil 33 910,73 tis. Kč. Čerpání ve výši 10 192,19 tis. Kč představuje 30,91 % rozpočtu po změnách a 30,06 % konečného rozpočtu. Vzhledem k neukončeným veřejným zakázkám zůstaly z rozpočtu nečerpané prostředky ve výši 23 285,09 tis. Kč a ze zapojených prostředků NNV ve výši 433,45 tis. Kč. Celkem budou prostředky NNV u kapitálových výdajů navýšeny o částku 23 718,54 tis. Kč a použity v příštím roce.

Přehled čerpání kapitálových výdajů - program 003010

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2016 Nároky nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2016 Skutečnost 2016 % plnění k rozpočtu po změnách % plnění ke konečnému rozpočtu
611 - Pořízení dlouhodob. nehmot. majetku2 100,000,002 100,000,000,000,00
612 - Pořízení dlouhodob. hmot. majetku30 870,00940,7331 810,7310 192,1933,0233,04
Kapitálové výdaje celkem32 970,00940,7333 910,7310 192,1930,9130,06

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2016 byly dodrženy.

Ukazatel
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po změnách 2016 Nároky z nespotřebovaných výdajů Konečný rozpočet 2016 Skutečnost 2016 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 500,002 500,000,002 500,004 747,15189,89189,89
   Nedaňové příjmy2 500,002 500,000,002 500,004 588,46183,54183,54
Výdaje celkem558 711,00559 776,4822 881,14582 657,61522 198,9593,2989,62
   Běžné výdaje525 741,00526 806,4821 940,40548 746,88512 006,7697,1993,30
   Kapitálové výdaje32 970,0032 970,00940,7333 910,7310 192,1930,9130,06
čerpání z rozpočtu499 751,26
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů22 447,68
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201660 025,21
Nečerpané výdaje ze zapojených NNV433,45
Nespotřebované výdaje v roce 201660 458,67

V roce 2015 byly v návaznosti na změnu zákona č. 218/2000 Sb. zapojeny do rozpočtu veškeré prostředky NNV týkající se platů a ostatních plateb za provedenou práci a tím byly zařazeny mezi profilující výdaje. Z celkového objemu bylo čerpáno 10 493,12 tis. Kč a částka 24 255,85 tis. Kč zůstala nečerpaná.

Z rozpočtu roku 2015 zůstaly nedočerpané prostředky ve výši 41 949,86 tis. Kč. Nespotřebované výdaje z předchozích let budou navýšeny celkem o 66 205,71 tis. Kč.


9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2017

Prioritním úkolem Kanceláře Senátu v roce 2017 bude poskytování kvalitního odborného, organizačního a technického zázemí pro Senát, jeho představitele a orgány i jednotlivé senátory. Organizace se bude nadále věnovat citlivé péči o sídlo Senátu, rozvoji vztahů s veřejností a komunikace s médii.

Hlavní úkoly Kanceláře Senátu vyplývají z těchto oblastí:

1. Servis pro orgány Senátu Parlamentu ČR a senátory

 1. organizačně zajistit přípravu a průběh všech schůzí Senátu Parlamentu ČR včetně přípravy podkladových materiálů,
 2. pokračovat v elektronizaci dokumentů, podílet se na přípravách projektů e-Legislativa a e-Sbírka,
 3. zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a tuzemské i zahraniční cesty.

2. Vztahy s veřejností

 1. informovat veřejnost o činnosti Senátu Parlamentu ČR,
 2. zabezpečit úkoly vyplývající pro Kancelář Senátu ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zajistit organizaci a realizaci akcí pro veřejnost konaných v sídle Senátu, mj.:
  • Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě,
  • Kulturní léto v Senátu,
  • výstavy ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě, Předsálí Jednacího sálu a Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce,
  • ve spolupráci s Českou televizí vánoční koncert v Hlavním sále Valdštejnského paláce,
  • Dny otevřených dveří Senátu 8. 5. a 28. 10. 2017,
  • Noc otevřených dveří v rámci Hradozámecké noci 2017,
  • Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále Valdštejnského paláce,
  • 100. výročí vzniku samostatného československého státu,
  • 80. výročí Mnichovské dohody,
  • 50. výročí pražského jara.

3. Technické záležitosti

 1. pokračování procesu digitalizace kamerového systému areálu Senátu,
 2. systematická údržba a citlivá péče o paláce Senátu a Valdštejnskou zahradu.

4. Informační technologie

 1. výměna kamer v Jednacím sále včetně úpravy technologie pro následné zpracování a distribuci obrazového signálu (realizace probíhá),
 2. obnova centrálního databázového serveru,
 3. přípravné práce na zajištění úpravy systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů v souvislosti s projektem e-Sbírka a e-Legislativa,
 4. přípravné práce na zajištění obměny hlasovacího zařízení v Jednacím sále Senátu,
 5. dokončení obměny webových serverů,
 6. obnova audio a videotechniky pro účely konferencí a seminářů konaných v Hlavním a Jednacím sále Valdštejnského paláce.

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2017,
 2. sestavit rozpočet Kanceláře Senátu na rok 2018.

6. Personální záležitosti

 1. zajištění plynulého chodu samostatného oddělení personálního, flexibilně a proaktivně reagujícího na potřeby senátorek a senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 2. správa kompletní personální agendy,
 3. koordinace procesu vystavování diplomatických a služebních pasů,
 4. výroba a následná distribuce vstupních průkazů pro všechny oprávněné skupiny,
 5. v souladu s plánem vzdělávání koordinace a následná realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců Kanceláře Senátu (jazyková výuka, školení ad hoc, hromadná školení, atd.).

7. Další

 1. dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek,
 2. zakázky zadávat a realizovat maximálně transparentně a v souladu s právními předpisy.

PŘÍLOHA

Organizační struktura Kanceláře Senátu