Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2018

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2018
 3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ
 5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 8. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2019

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. Zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. Sídlo: Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. ID datové schránky: 44iaeqj
 5. Telefon: ústředna + 420 257 071 111, Informační centrum + 420 257 075 707
 6. E-mail:
 7. Webová adresa: www.senat.cz

2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2018

Kancelář Senátu v roce 2018 prioritně plnila odborné, organizační a technické úkoly, související se zajištěním činnosti Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánů, představitelů a senátorů tak, jak je uloženo zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, a zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

V roce 2018 se konalo 11 schůzí Senátu, členové horní komory Parlamentu v jejich průběhu přijali 249 usnesení. V souvislosti s tím připravil organizační odbor 143 senátních tisků, 74 evropských tisků a 319 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům.

Legislativci Kanceláře Senátu v rámci legislativního posouzení předloh zpracovali 98 informací, z toho 58 k návrhům zákonů a 40 k mezinárodním smlouvám, přičemž 5 zákonných úprav bylo zcela nových a v 10 případech se jednalo o senátorské iniciativy.

Útvary Kanceláře Senátu se podílely na zajištění společné schůze obou komor Parlamentu ČR ke složení slibu prezidenta republiky konané v březnu 2018, v rámci níž nově zvolený prezident složil slib do rukou předsedy Senátu.

Ze strany Kanceláře Senátu byly řádně zajištěny všechny potřebné úkony související s konáním doplňovacích voleb do Senátu v lednu a květnu roku 2018 a pravidelných voleb do Senátu konaných v říjnu roku 2018. Završeno bylo 11. funkční období Senátu a ustavující schůzí Senátu dne 14. listopadu 2018 zahájeno 12. funkční období komory. Během ustavující schůze složili nově zvolení senátoři slib daný Ústavou ČR a bylo zvoleno nové vedení Senátu v čele s předsedou Jaroslavem Kuberou.

Představitelé Senátu přijali ve Valdštejnském a Kolovratském paláci 52 oficiálních zahraničních návštěv a předseda, místopředsedové Senátu a předsedové senátních výborů dále přijali 62 velvyslanců. Představitelé komory se zúčastnili celkem 318 protokolárních akcí.

V sídle Senátu bylo komplexně zajištěno 147 odborných a kulturně společenských akcí dle tzv. bodového systému, 12 veřejných slyšení výborů Senátu a desítky kulturních akcí pro veřejnost. Odbornými konferencemi i edukativními akcemi pro veřejnost bylo důstojně připomenuto 100. výročí vzniku Československa i další „osmičková“ výročí.

V rámci komentovaných prohlídek si interiéry sídla Senátu prohlédlo více než 18 tisíc osob. Dalších 56 tisíc návštěvníků zavítalo do Valdštejnského paláce během vybraných víkendů a o státních svátcích, kdy byl palác otevřen pro veřejnost. Velkému zájmu veřejnosti se těšily také Dny otevřených dveří Senátu, Hradozámecká noc v Senátu i Setkání senátorek a senátorů ve Valdštejnské zahradě.

Odbor vnějších vztahů a služeb přijal 3 441 podání od občanů, skupin a organizací, z toho 24 žádostí bylo vyřízeno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tisková tajemnice Senátu předala médiím 171 tiskových zpráv, avíz a prohlášení. Uspořádáno bylo na 80 tiskových konferencí, které mohli zájemci nově sledovat online na webu Senátu.

Snazší dostupnost informací z činnosti Senátu přinesla kromě streamovacího zařízení pro živý přenos tiskových konferencí a dalších vybraných akcí rovněž realizace responzivního designu webu Senátu.

V průběhu celého roku zajišťovaly útvary Kanceláře Senátu kvalitní zázemí a servis funkcionářům a orgánům Senátu i jednotlivým senátorům a věnovaly se pečlivé a systematické údržbě sídla Senátu, které je národní kulturní památkou.

Hospodaření Kanceláře Senátu v roce 2018 skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu byly dodrženy.

Popis činnosti jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu je dále podrobně uveden v následujících kapitolách.


3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

3.1 Útvary Sekce vedoucího Kanceláře Senátu

Do Sekce vedoucího Kanceláře Senátu je začleněn odbor legislativní, samostatné oddělení personální, samostatné oddělení právní, samostatné oddělení protokolu a referát interního auditu. Vedoucímu Kanceláře Senátu je přímo podřízena také bezpečnostní ředitelka, která je organizačně začleněna do referátu oběhu a archivu spisů organizačního odboru.

3.1.1 Odbor legislativní

Legislativní odbor plnil úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti Senátu, hlavně ty spojené se zákonodárstvím. Konkrétně se jednalo o poskytování služby legislativní povahy senátorům, prováděné především formou písemných informací k postoupeným návrhům zákonů či senátorským iniciativám. Obdobný servis poskytoval legislativní odbor i ohledně mezinárodních smluv zasílaných Senátu vládou k vyslovení souhlasu k ratifikaci.

Smyslem informací bylo představit základní údaje o projednávané věci, přiblížit obsah navrhované úpravy, shrnout legislativní proces, postihnout další právní souvislosti a upozornit na případné věcně-právní a legislativní nedostatky, jakož i přinést náměty na odstranění vytýkaných nesrovnalostí. V roce 2018 odbor vypracoval 98 informací, z toho 58 k návrhům zákonů a 40 k mezinárodním smlouvám. V rámci podaného přehledu se jednalo o 5 zcela nových zákonných úprav a 10 senátorských iniciativ.

Cílem odboru bylo podávání odborných stanovisek v co nejvyšší kvalitě a tak, aby byla využitelná již při přípravě senátorů na projednání v senátorských klubech a orgánech Senátu. Legislativci se dále pravidelně zúčastňovali schůzí orgánů Senátu a pléna, kde byli nápomocni při přípravě a podávání pozměňovacích návrhů, jakož i konečného znění usnesení Senátu i jeho orgánů.

Jako každý sudý kalendářní rok, tak i v roce 2018 proběhly v říjnu volby do jedné třetiny Senátu. V souvislosti s touto událostí participoval legislativní odbor prostřednictvím odborných konzultací a stanovisek ústavně-právní povahy na zdárném ustavení horní komory pro 12. funkční období. Vzhledem k tomu, že Senát současně projednával návrhy zákonů, postoupené mu Poslaneckou sněmovnou, kladla tato paralelní činnost zvýšené nároky na celý odbor. Zákonodárná aktivita nepolevila ani poté a jenom za poslední dva měsíce v roce 2018 Senát posoudil 21 návrhů zákonů, řadu mezinárodních smluv a také senátorské iniciativy. Ke všem těmto činnostem mu legislativní odbor poskytl patřičné odborné zázemí, přičemž některé věci (novela zákona o platu představitelů státní moci, novela insolvenčního zákona, Fiskální pakt) znamenaly z časových či jiných důvodů pro legislativce nadměrné pracovní vypětí.

Senát však projednal množství celospolečensky významných legislativních iniciativ i v průběhu celého roku. Sledované odborným i laickým publikem, tím samým náročnější na službu odboru, byly zákony z oblasti sociální a zdravotní a dále např. i změny týkající se zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákona energetického či o provozu na pozemních komunikacích. Procedurálně náročným byl pro útvar již zmiňovaný Fiskální pakt.

Horní komora se také zabývala některými normami důležitými pro fungování ústavního a politického systému. Hned několikrát v plénu rozhodovala o změnách volebních zákonů nebo zákona o střetu zájmů.

Vedle výše uvedeného legislativní odbor zpracoval pro předsedu Senátu 18 vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení a ústně či písemně poskytl nespočet individuálních konzultací, právních rad a stanovisek v různě složitých věcech jak pro funkcionáře Senátu nebo jeho orgány, tak pro jednotlivé senátory. Stranou nelze ponechat ani četná právní vyjádření k otázkám souvisejícím s chodem Kanceláře Senátu.

3.1.2 Samostatné oddělení personální

Personální oddělení se zabývá pracovněprávní problematikou, tedy především:

 • agendou související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru,
 • personální agendou senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 • profesním a osobním rozvojem zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a aktivit.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 6 a 7.

3.1.3 Samostatné oddělení protokolu

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu Parlamentu ČR a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu Parlamentu ČR, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu i ostatních senátorů zastupujících předsedu Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 318 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2018.

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli na oficiální návštěvu ČR v roce 2018 předseda Státní rady Parlamentu Sultanátu Omán J.E. pan Yahya Al-Manthri (15. - 19. 4. 2018) a předseda Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pan Ara Bablojan (22. - 24. 8. 2018).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu Parlamentu ČR: např. předsedy Mažilisu Parlamentu Republiky Kazachstán J.E. pana Nurlana Nigmatulina (15. 3. 2018), předsedy vlády Slovenské republiky J.E. pan Petra Pellegriniho (11. 4. 2018), viceprezidentky Bulharské republiky J.E. paní Ilijany Jotové (18. 5. 2018), maršálka Sejmu Polské republiky J.E. pana Marka Kuchcińského (24. 5. 2018), předsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Liliane Maury Pasquier (28. 8. 2018), předsedy Parlamentu Kosovské republiky J.E. pana Kadri Veseliho (9. 10. 2018), prezidenta Makedonské republiky J.E. pana Gjorge Ivanova (4. 10. 2018), předsedy Shromáždění Makedonské republiky J.E. pana Talata Xhaferiho (22. 10. 2018), předsedy vlády Estonské republiky J.E. pana Jüriho Ratase (23. 11. 2018), předsedy vlády Maďarska J.E. pana Viktora Orbána (30. 11. 2018) a předsedkyně vlády Srbské republiky J.E. paní Any Brnabić (10. 12. 2018).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili mezinárodních konferencí: Setkání předsedů Parlamentů zemí V4 (1. - 2. 3. 2018), Konference předsedů Parlamentů zemí EU (23. - 24. 4. 2018), 19. zasedání Asociace evropských Senátů (14. 6. 2018).

Předseda a místopředsedové Senátu uskutečnili několik zahraničních cest: např. oficiální návštěva Albánské republiky (20. 2. - 22. 2. 2018), oficiální návštěva Švédska (9. - 10. 4. 2018), návštěva Státu Izrael (2. - 4. 7. 2018), návštěva USA u příležitosti oslav výročí 100 let Pittsburské dohody (30. 5. - 4. 6. 2018), návštěva Paříže u příležitosti vernisáže výstavy „A. Mucha“ (11. - 12. 11. 2018), návštěva Kyjeva u příležitosti slavnostní vernisáže výstavy „ZA VAŠI A NAŠI SVOBODU 1968 - 2018“ (12. - 14. 9. 2018), oficiální návštěva Indonéské republiky a Srí Lanky (16. - 21. 9. 2018), návštěva Gruzie u příležitosti inaugurace nové prezidentky (16. 12. 2018).

Předseda Senátu pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce: novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků (17. 1. 2018) a diplomatickým sborem (16. 1. 2018), setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest (27. 6. 2018), setkání s vedoucími zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (28. 8. 2018), slavnostní předání stříbrných pamětních medailí v předvečer Dne české státnosti (27. 9. 2018), oběd pro bývalou předsedkyni a bývalé předsedy Senátu Parlamentu ČR (19. 12. 2018), setkání k 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a statečného odporu holešovských výsadkářů (19. 12. 2018).

Předseda a místopředsedové Senátu PČR se účastnili i dalších pracovních, společenských a regionálních setkání: novoroční představení opery Rusalka (11. 1. 2018), otevření a uzavření Korunní komory (15. 1. a 24. 1. 2018), pracovní večeře vedení Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (22. 1. 2018), slavnostní inaugurace rektora Univerzity Karlovy p. Tomáše Zimy (7. 3. 2018), repatriace J. Em. Josefa Kardinála Berana (21. - 22. 4. 2018), konference „Ústavní kontinuita ČR s československou tradicí“ (10. 5. 2018), Večer lidí dobré vůle VELEHRAD 2018 (4. 7. 2018), XVI. všesokolský slet (5. 7. 2018), TOUR DE FEMININ (8. 7. 2018), Regionální potravina Jihočeského kraje 2018 (20. 7. 2018), Země živitelka 2018 (23. 8. 2018), zasazení růží do Záhonu republiky – pocta lidickým mužům (27. 9. 2018), Národní svatováclavská pouť (28. 9. 2018), vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU 2018 (3. 10. 2018), oficiální zahájení 28. shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR (12. 10. 2018), vyhlášení Ceny Franze Kafky 2018 (22. 10. 2018), slavnostní zahájení 27. ročníku hudebního cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté (23. 10. 2018), slavnostní uvedení opery Bedřicha Smetany „Libuše“ (27. 10. 2018), 5. Broumovská diskuse (7. 11. 2018), Česká hlava 2018 (25. 11. 2018), Národní cena kvality 2018 (27. 11. 2018), EXPORTÉR ROKU 2018 (17. 12. 2018).

Samostatné oddělení protokolu dále zajistilo účast na 89 pietních a smutečních akcích na celém území České republiky.

3.1.4 Samostatné oddělení právní

Samostatné oddělení právní plní úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu, jeho orgánům, funkcionářům a senátorům. Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení a předkládá právní stanoviska k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu.

V roce 2018 řešilo samostatné oddělení právní zejména tyto úkoly:

 • Vedení centrální evidence smluv a zvláštní evidence smluv o zpracování osobních údajů.
 • Návrhy písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce senátora; k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory bylo uzavřeno celkem 200 smluv a dodatků.
 • Součinnost při uzavírání písemných smluv k organizačnímu a provozně-technickému zabezpečení činnosti Senátu, jeho orgánů a senátorů a k využití objektů sídla Senátu pro vzdělávací, vědecké a kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu; k těmto účelům uzavřela Kancelář Senátu celkem 211 smluv a dodatků.
 • Příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení a z pověření vedoucího Kanceláře Senátu zastupování Kanceláře Senátu v těchto řízeních, přičemž:
  • 2 soudní spory s účastenstvím Kanceláře Senátu byly pravomocně skončeny, v jednom případě došlo k zamítnutí žaloby podané proti Kanceláři Senátu a ve druhém případě došlo k záměně žalovaného účastníka řízení, kdy místo Kanceláře Senátu do řízení vstoupila jiná organizační složka státu,
  • 2 soudní spory vedené proti Kanceláři Senátu nejsou dosud pravomocně ukončeny,
  • 7 peněžitých pohledávek Kanceláře Senátu je vymáháno.
 • Úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná dle potřeb Kanceláře Senátu a v souvislosti se změnou právních předpisů; v průběhu roku 2018 proběhly celkem tři aktualizace Souboru interní legislativy.
 • Součinnost při organizaci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. V roce 2018 byla zadána 1 nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení.

3.1.5 Referát interního auditu

V průběhu roku 2018 vykonával interní audit následující činnosti:

 • vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů
  V roce 2018 bylo zahájeno a uzavřeno 7 auditních šetření. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů byla v roce 2018 přijata čtyři opatření s tím, že některá drobná pochybení či nedostatky byly odstraněny v průběhu auditních šetření.
  Ze závěrů auditních šetření vyplývá, že:
  • se daří udržovat velmi nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn., že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň vykázala i značnou úroveň jejich účinnosti,
  • substitučně k navrhovaným opatřením může být uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“. Ta nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají jiné varianty postupů, přístupů apod.
 • metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek či inventur.
 • spolupráce na komplexní přípravě Kanceláře Senátu na účinnost GDPR
 • konzultační činnost
 • sebevzdělávání a prohlubování odbornosti.

3.1.6 Agenda bezpečnostní ředitelky

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 50 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku určených zejména předsedovi Senátu a předsedovi Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Byla provedena komisionální skartace vyřazených dokumentů a proběhla kontrola Registru UI pracovníky NBÚ.

V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi.

V rámci personální bezpečnosti bylo vydáno cca 10 Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a vydáno 10 Záznamů o zániku platnosti Oznámení.

Součástí agendy bezpečnostní ředitelky bylo rovněž zajišťování provozu vládního utajovaného informačního a komunikačního systému Vega – D.

3.2 Útvary Sekce senátní

Do Sekce senátní je začleněn odbor organizační, odbor zahraniční a odbor vnějších vztahů a služeb.

3.2.1 Odbor organizační

V roce 2018 zabezpečil organizační odbor tyto akce a zpracoval k nim písemné podklady:

 • 11 schůzí Senátu, které proběhly v 15 jednacích dnech a na kterých bylo přijato 249 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy; což činilo 738 turnů a 2 214 stran;
 • 18 schůzí Organizačního výboru se 105 usneseními; ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy;
 • 143 senátních tisků a dalších 74 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů, a následných 319 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách a výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • spolupráce při zajištění společné schůze obou komor Parlamentu ČR ke složení slibu prezidenta republiky konané v březnu 2018;
 • zajištění potřebných úkonů souvisejících s konáním doplňovacích voleb do Senátu v lednu a květnu 2018 a pravidelných voleb do Senátu v říjnu 2018;
 • kompletní korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí;
 • kompletní korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně;
 • dodatečné zpracování dalších 24 akcí pořádaných výbory Senátu či předsedou nebo místopředsedy Senátu formou doslovného stenografického zápisu, celkem se jednalo o 24 akcí, jejichž délka zápisu činí 378 turnů a 1324 stran;
 • spolupráce při zajištění Semináře pro pedagogy konaného v červnu a listopadu 2018;
 • zpracovávání statistických a dalších informací z činnosti Senátu pro publikování na internetových stránkách Senátu, v časopise Senát či při zodpovídání dotazů zástupců veřejnosti či sdělovacích prostředků;
 • stáže středoškolských i vysokoškolských studentů.

Odbor se intenzivně věnoval také projektům e-Legislativa a e-Sbírka. Ve spolupráci s tajemníky výborů a komisí Senátu koordinoval činnost Senátu a jeho orgánů.

Reprografické středisko vytisklo, včetně senátních tisků zmíněných výše, přibližně 700 000 černobílých a barevných kopií. Z nich zmiňme například 600 ks podkladů pro protokolární akce, 5 500 ks pozvánek pro akce konané v prostorách Senátu, cca 450 ks podkladů pro zahraniční cesty a přijetí a přes 25 000 kopií informačních materiálů (letáky, průvodce, programy Kulturního léta, Dny otevřených dveří).

Archiv Senátu v roce 2018 prováděl výběr dokumentů s trvalou hodnotou v šesti skartačních řízeních. Nejprve šlo o skartační řízení v agendě bezpečnostní ředitelky pro utajované dokumenty, skartační řízení u samostatného oddělení personálního, dále u odboru vnějších vztahů a služeb pro nejstarší fotografickou dokumentaci a na Sekretariátu předsedy Senátu. Bylo rozpracováno skartační řízení připravené centrální spisovnou za rok 2018 pro dokumenty s prošlou skartační lhůtou jak z výborů a komisí Senátu, tak z činnosti jednotlivých odborů a oddělení Kanceláře Senátu. Skartační řízení pro 11. funkční období, které probíhá průběžně od listopadu 2016, se týkalo především dokumentů v režimu A0 vzniklých z činnosti Senátu Parlamentu ČR a Sekretariátu předsedy Senátu.

Při dokončených skartačních řízeních bylo posouzeno celkem 13,06 bm a 6,285 GB dokumentů vzešlých z činnosti Senátu Parlamentu ČR v letech 1996–2018, ze kterých bylo k archivnímu zpracování a trvalému uložení vybráno 12,43 bm dokumentů a 6,285 GB digitalizovaných fotografií a videozáznamů.

Při skartačním řízení probíhajícím průběžně po celé 11. funkční období byly do Archivu Senátu předány 1 desky (slib senátorů) a 106 kartonů archiválií: Usnesení Senátu (3 kartony), Schůze Senátu, společná schůze obou komor Parlamentu ČR (34 kartonů), Výbory Senátu (20 kartonů), Podvýbory Senátu (2 kartony), Komise Senátu (2 kartony), Materiály došlé k projednání (26 kartonů), Senátní tisky (10 kartonů), Evropské tisky (8 kartonů), Sekretariát předsedy (1 karton).

Archiv ve spolupráci se všemi dotčenými pracovníky provedl v první polovině roku 2018 revizi a následně aktualizaci celého spisového plánu Senátu tak, aby byl v souladu s povinnostmi kladenými na instituci v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny i veřejnosti 23 informací a dohledání k činnosti Senátu ze všech archivovaných dokumentů z jednotlivých funkčních období. Pro potřeby Kanceláře Senátu a Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo vyhledáno 67 evidenčních jednotek. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na webových stránkách Archiv Senátu Parlamentu ČR navštívily osobně 2 badatelky při jedné badatelské návštěvě. Každé byla předložena 1 evidenční jednotka archiválií. Konzultace byla poskytnuta sedmi kolegům archivářům. Praxi v archivu vykonalo 14 studentek.

Podatelna převzala a zaevidovala 14 953 dokumentů s číslem jednacím, zapsala 5 183 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala 1 053 a vypravila 943 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo vypraveno 1 322 a doručeno 3 498 dokumentů.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace se spisovými uzly, kontrolu spisových uzlů a proškolování nových zaměstnanců. Byla provedena příprava na skartační řízení a dokumenty určené k posouzení a výběru byly předány do Archivu Senátu. Zajišťovala provoz systému pro přeposílání telegramů TIC a jejich posílání adresátům. Přeposláno bylo cca 2 500 telegramů. Pracovnice spisovny se také průběžně účastní školení a prohlubují svou odbornost.

3.2.2 Odbor zahraniční

Součástí odboru zahraničního je oddělení zahraničních vztahů (OZV) a oddělení pro EU (OEU).

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů se v roce 2018 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 52 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 27 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu, 12 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a 23 přijetí velvyslanců u předsedů jednotlivých výborů. Mezi nejvýznamnější návštěvy na pozvání předsedy Senátu patřily oficiální návštěvy předsedy Státní rady Sultanátu Omán Yahyi Mahfoodha Salima Al-Manthriho a předsedy Národního shromáždění Arménské republiky Ary Bablojana. Z jednorázových přijetí je nutno uvést setkání s prezidentem Makedonské republiky, viceprezidenty Guatemaly a Bulharska, premiéry či premiérkami Slovenska, Estonska, Maďarska a Srbska, předsedy Parlamentů Polska, Kosova a Makedonie, ministrem zahraničí Srí Lanky, předsedkyní Parlamentního shromáždění Rady Evropy a předsedou Mezinárodního trestního soudu.

Ve dnech 3. – 4. 10. 2018 se v Senátu uskutečnila jednání spojená s návštěvou delegace Podvýboru pro demokratické vládnutí a Podvýboru pro transatlantickou obrannou a bezpečnostní spolupráci Parlamentního shromáždění NATO a ve dnech 7. – 8. 10. 2018 se v prostorách Senátu konalo zasedání předsedů výborů pro evropské záležitosti Parlamentů zemí V4. Obě tyto akce byly ve výhradní gesci zahraničního odboru.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2018 124 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků OZV.

Předseda Senátu v roce 2018 v čele senátní delegace s podnikatelským doprovodem navštívil Albánii, Indonésii a Srí Lanku. Dále oficiálně navštívil Švédsko, Izrael a Francii. Parlament České republiky zastupoval na konferenci Asociace Senátů v Rumunsku, Konferenci předsedů Parlamentů zemí EU v Estonsku a několika akcích V4 konaných v Maďarsku a na Slovensku. Dále předseda Senátu zastupoval jako jediný ústavní činitel Českou republiku na XXIII. ZOH v korejském Pchjongčchangu.

Pracovníci oddělení pro EU sledují dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na základě nichž si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 725. V roce 2018 výbor projednal celkem 111 dokumentů. Z toho 105 následně projednalo plénum Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost byl 214. V roce 2018 si výbor nevybral k projednání žádný evropský dokument. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se výbor nechává pravidelně informovat vládou. Ministerstvo zahraničních věcí ČR sděluje výboru agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V roce 2018 pracovníci OEU vypracovali 82 tzv. „Informací OEU“ k předlohám projednávaným ve výborech Senátu a v plénu Senátu. Informace vystihuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v unijních institucích a stanovisko příslušného ministerstva. Součástí Informací OEU je analýza dokumentů, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

3.2.3 Odbor vnějších vztahů a služeb

Součástí odboru vnějších vztahů a služeb je oddělení vztahů s veřejností a oddělení senátních služeb.

Odbor v roce 2018 zajišťoval následující akce a činnosti:

 • komunikace s veřejností, včetně evidence a vyřízení 3 441 podání od občanů, skupin a organizací, z toho 24 žádostí podaných v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • evidence a vyřízení žádostí dle GDPR,
 • správa Informačního centra Senátu a informování veřejnosti o činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, o sídle Senátu a edukativních a kulturních akcích pořádaných v sídle Senátu pro veřejnost,
 • aktualizace Sekce pro veřejnost na webových stránkách Senátu a webových stránek Senátu pro mládež,
 • správa sociálních sítí Senátu (facebookový profil a twitterový účet) a prezentace činnosti Senátu na sociálních sítích Senátu,
 • zajištění komentovaných prohlídek historických prostor Valdštejnského paláce pro 18 340 osob v rámci organizovaných skupin (zvláště školní skupiny) a pro 362 osob při příležitosti protokolárních akcí,
 • koordinace zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro veřejnost o vybraných víkendech a státních svátcích dle plánu pro rok 2018, který schválila Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu, přičemž v rámci těchto otevíracích hodin o vybraných víkendech a státních svátcích navštívilo v roce 2018 historické prostory Valdštejnského paláce 56 524 osob,
 • příprava, prezentace a realizace edukativních akcí pro veřejnost: Dny otevřených dveří Senátu 8. května a 28. října (celkem přes 4 700 návštěvníků) a Hradozámecká noc v sídle Senátu (více než 2 800 návštěvníků),
 • příprava, prezentace a realizace kulturních akcí pro veřejnost, pořádaných funkcionáři nebo orgány Senátu: Setkání senátorek a senátorů s občany (přibližně 4 000 návštěvníků), Krojované slavnosti ve Valdštejnské zahradě, Koncert Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK ad.,
 • organizace a realizace 61 výstav pod záštitou jednotlivých senátorů ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, ve Valdštejnské zahradě, v předsálí Jednacího sálu a v Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce,
 • příprava, prezentace a realizace 23 koncertů Kulturního léta pořádaných pod záštitou jednotlivých senátorů ve Valdštejnské zahradě (celkem více než 10 tisíc posluchačů),
 • ve spolupráci s organizačním odborem zajištění seminářů pro pedagogy základních a středních škol,
 • organizace a realizace 147 akcí pořádaných nebo spolupořádaných v rámci takzvaného bodového systému funkcionáři a orgány Senátu nebo senátorskými kluby v prostorách sídla Senátu a spolupráce s externími organizacemi, které se na zajištění akcí podílejí, např.:
  • konference: „Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost“, třídenní konference „Československo v proměnách Evropy XX. století“, „Cesta ke svobodě a demokracii: česko-slovenské vztahy“, XVII. mezinárodní konference „Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?“, „Boj s dezinformacemi v ČR“, „Zločiny komunismu“, konference „Role USA v evropské bezpečnostní architektuře – 100 let poté“ ad.,
  • semináře: „Odpadové hospodářství obcí v ČR“, „Změna systému voleb do Senátu: od dvoukolové volby k tzv. australskému hlasování“, „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“, „Problematika sucha a vody - zhodnocení vývoje od roku 2015“, „Integrační sociální podnikání zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ ad.,
  • společenská setkání a kulturně-společenské akce: křest knihy „Historie mezi osmičkami“, 15. ročník veřejného setkání proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“, koncert „Pět tváří zdi“, „Festival spisovatelů Praha“, „Den města Plzně ve Valdštejnské zahradě“, tradiční vánoční koncert ČT z Valdštejnského paláce ad.,
  • slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen: „Žena regionu“, „Cena Inovace roku“, „Vesnice roku 2018“, „Slavnostní předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2017“, „Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva“, „Slavnostní předávání cen MŠMT ČR“ ad.,
 • v součinnosti s příslušnými orgány Senátu zajištění 12 veřejných slyšení výborů Senátu
  • např.: „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“, „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“, „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“, „Braňme média veřejné služby“ ad.,
 • administrativní zajištění 7 výjezdních zasedání výborů a komisí,
 • vydávání čtvrtletníku Senát,
 • zpracování aktualizovaného alba senátorů,
 • vydání nástěnného kalendáře Senátu pro rok 2019,
 • aktualizace a dotisk informačních materiálů pro veřejnost, včetně speciálních informačních materiálů pro mládež, a aktualizace a zajištění tisku informačních panelů a plakátů pro veřejnost v areálu Senátu,
 • fotografování schůzí pléna Senátu a významných společenských setkání a akcí konaných v sídle Senátu, prezentace fotografií na webu Senátu a sociálních sítích Senátu,
 • zajištění a prezentace videodokumentace tiskových konferencí a vybraných akcí konaných v sídle Senátu,
 • prezentace online přenosu (streamu) schůzí Senátu, tiskových konferencí a vybraných akcí pořádaných v sídle Senátu,
 • objednávky periodického tisku pro funkcionáře a orgány Senátu a útvary Kanceláře Senátu a nákup a evidence odborných publikací pro jednotlivé útvary Kanceláře Senátu,
 • správa takzvaného bodového systému pro pořádání akcí v sídle Senátu, propočty cen za provozní náklady a propočty bodů v rámci tzv. bodového systému. Oddělení senátních služeb přitom důsledně vedlo a sledovalo čerpání bodů funkcionáři a orgány Senátu i platby mimosenátními spoluorganizátory, a to ve spolupráci s ekonomickým odborem Kanceláře Senátu, zároveň důkladně kontrolovalo dodržování interních předpisů Kanceláře Senátu, vycházejících ze zákona o hospodaření s majetkem státu,
 • příprava smluv s mimosenátními spolupořadateli akcí, vystupujícími umělci a vystavovateli,
 • zajišťování monitoringu médií prostřednictvím externího subjektu,
 • zajištění činnosti telefonní spojovatelny prostřednictvím externího subjektu,
 • objednávky zdravotnických služeb při schůzích Senátu a významných akcích konaných v Senátu,
 • zajištění služby při schůzích Senátu na základě požadavku odboru organizačního,
 • zajištění šatnářských a dalších služeb při oficiálních společenských, protokolárních a odborných akcích konaných v sídle Senátu,
 • zajištění odborných stáží pro studenty středních škol,
 • vypracování výroční zprávy Kanceláře Senátu v oblasti podání občanů a poskytování informací za rok 2017 a na základě podkladů útvarů Kanceláře Senátu vypracování výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2017,
 • příprava programů využití sídla Senátu pro veřejnost v roce 2019, konkrétně plánu otevíracích hodin jednotlivých prostor sídla Senátu pro veřejnost v roce 2019 a výstavního plánu pro rok 2019 včetně akcí konaných v sídle Senátu při příležitosti významných výročí v roce 2019, a jejich předložení Stálé komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu ke schválení,
 • poskytování součinnosti tiskové tajemnici při komunikaci s médii.

Odbor vnějších vztahů a služeb se v roce 2018 soustředil též na činnosti související s říjnovými volbami do jedné třetiny Senátu a ustavující schůzí Senátu v jeho 12. funkčním období.

U příležitosti takzvaných „osmičkových“ výročí v roce 2018 realizoval odbor v souladu s plánem akcí schváleným Stálou komisí Senátu pro práci Kanceláře Senátu například tyto edukativní výstavy pro veřejnost:

 • Výstavu „OKAMŽIKY STOLETÍ“ ve Valdštejnské zahradě, ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří.
 • Výstavu „Československo v proměnách Evropy 20. století“ ve Valdštejnské zahradě, ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR.
 • Výstavu „Československý parlament v roce 1968. Výstava k 50. výročí pražského jara“ v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.
 • Výstavu „Mnichovská dohoda 1938 v kontextu evropských dějin 20. století“ v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR.

V souvislosti s připomínkou národních výročí připravilo oddělení vztahů s veřejností v rámci květnového Dne otevřených dveří Senátu pro veřejnost speciální komentované prohlídky Kolovratského paláce k výročí mnichovské dohody.

Prezentaci výše uvedených i dalších akcí zajišťoval odbor ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která zabezpečovala centrální propagaci akcí k významným výročím v roce 2018 mimo jiné prostřednictvím webových stránek SpolečnéStoletí.cz.

Již v roce 2018 byly také započaty přípravy připomínkových akcí v sídle Senátu k významným výročím v roce 2019, tedy zejména 30. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České, 80. výročí vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a výročí 100 let od narození kardinála Tomáše Špidlíka.

3.3 Útvary Sekce ekonomicko-správní

Součástí Sekce ekonomicko-správní je odbor ekonomický, odbor technického zajištění, odbor informačních technologií a odbor gastronomických služeb.

3.3.1 Odbor ekonomický

Odbor ekonomický zahrnuje oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví.

Oddělení rozpočtu sestavuje návrh rozpočtu kapitoly 303 Senát Parlamentu ČR na příslušný rozpočtový rok a střednědobý výhled na další dva roky na základě požadavků jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu, provádí rozpis schváleného rozpočtu na útvary, sleduje čerpání rozpočtu v průběhu roku a dle potřeby provádí rozpočtová opatření, zpracovává pravidelné měsíční zprávy pro vedoucího Kanceláře Senátu s rozborem stavu čerpání finančních prostředků rozpočtu a čtvrtletní a roční rozbory hospodaření pro Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Zpracovává návrh Státního závěrečného účtu kapitoly 303 za předchozí rok a zajišťuje jeho předložení v daných termínech orgánům Senátu, Ministerstvu financí ČR, Rozpočtovému výboru PSP ČR, NKÚ a ČSÚ. Zajišťuje komplex činností spojených s účastí státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku Senátu Parlamentu v návaznosti na informační systém Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS) a Integrovaný informační systém Státní pokladny (dále jen IISSP). V rámci své náplně vede i hlavní a valutovou pokladnu a vykonává veškeré pokladní operace, zajišťuje finanční vybavení na zahraniční a tuzemské pracovní cesty senátorů a zaměstnanců včetně jejich vyúčtování. Do působnosti oddělení spadá i vedení spisové služby odboru.

Oddělení účetnictví zabezpečuje komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, zajišťuje předávání účetních a rozpočtových výkazů do systému IISSP v předepsaných termínech včetně Pomocného analytického výkazu se statistickými a konsolidačními údaji, zajišťuje vedení agendy daně z přidané hodnoty, zajišťuje platební styk s Českou národní bankou. Do kompetence oddělení spadá i naplňování „Stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu“ včetně vedení všech souvisejících evidencí. Rovněž zajišťuje a odpovídá za dodržení metodiky výpočtu platů senátorů, zaměstnanců a osob činných na základě dohod, odvody daní z příjmů a pojistného, za vedení mzdových a evidenčních listů senátorů a zaměstnanců.

V průběhu roku 2018 ekonomický odbor mimo jiné zpracoval:

 • 16 rozpočtových opatření;
 • v rámci systému IISSP celkem 1 872 rezervací finančních prostředků a 1 225 přeúčtování skutečností;
 • 11 144 faktur a plateb (nezahrnuje agendu platů);
 • v pokladnách Kanceláře Senátu celkem 1 204 pokladních dokladů;
 • v hlavní účetní knize celkem 23 932 účetních dokladů;
 • valutově vybavil a vyúčtoval celkem 124 zahraničních cest senátorů a zaměstnanců;
 • do systému IISSP odeslal celkem 75 účetních a rozpočtových výkazů.

Ekonomické ukazatele jsou uvedeny v oddíle 8.

3.3.2 Odbor technického zajištění

Útvar se dělí na oddělení správy majetku a oddělení autoprovozu.

Pro zvýšení bezpečnosti ústavních činitelů a delegací instaloval odbor technického zajištění v areálu sídla Senátu nové bezpečnostní výsuvné sloupky, a to jak z Valdštejnského náměstí, tak z Valdštejnské ulice.

V technologickém zázemí obrazové a zvukové režie Jednacího sálu bylo zrekonstruováno chlazení a opravena UPS pro hlasovací systém používaný při schůzích Senátu.

Na chodbách objektu VPA, VPA1, VPB a v Senátorské jídelně byly renovovány parkety včetně položení nových koberců.

Byla realizována plánovaná rekonstrukce ústředny EZS (elektronický zabezpečovací systém) v objektu VPC.

Ve Valdštejnské zahradě zajistil odbor konzervační opravu krápníkové stěny restaurátorskou firmou.

Útvar zajistil repasi elektrických rozvodů pěti mosazných lustrů holandského typu umístěných ve 2. patře VPC.

V Kolovratském paláci byla realizována úprava podstřešního zateplení.

Pokračovaly běžné opravy objektu, například nátěry oken, dveří, opravy a nátěry fasád apod.

Kancelář Senátu využívala v roce 2018 celkem 38 služebních vozidel, kterými bylo za rok najeto celkem takřka 1 milion km, což v průměru vychází cca 25 tisíc km na jedno vozidlo.

Celková spotřeba vozidel hrazená Kanceláří Senátu za rok 2018 činila 70 tisíc litrů PHM. Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu pohonných hmot.

3.3.3 Odbor informačních technologií

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů (systém pro evidenci, správu a zveřejňování senátních dokumentů na Internetu, ekonomický systém, personální a mzdový systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, elektronická pošta, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická přepisovací pracoviště a další), spravuje a realizuje rozvoj webu Senátu včetně webového vysílání, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež.

Odbor informačních technologií má na starosti rovněž pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů, clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic, zajištění ochrany počítačové sítě před kybernetickými útoky, provoz antispamového systému, správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu k Internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejné správy (komunikační infrastruktura veřejné správy, připojení k Centrálnímu místu služeb veřejné správy, příjem telegramů MZV ČR, správa subsystému IS EU Extranet ČR), správa systému utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám a provoz Wi-Fi sítě pokrývající vybrané jednací místnosti.

Odbor informačních technologií zajišťuje dále provoz a preventivní údržbu hlasovacího zařízení včetně úprav nadstavbového softwaru dle potřeb při schůzích Senátu, dále technické zajištění akcí, které probíhají v prostorách Senátu a ve Valdštejnské zahradě (zasedání výborů a komisí, semináře, společenská a pracovní setkání apod.). Při akcích se jedná především o zajištění ozvučení, přípravu promítání prezentací, zajištění tlumočnické techniky, zajištění streamování a další servis dle potřeb jednotlivých organizátorů. K dalším činnostem odboru patří zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu, jako jsou kopírovací stroje, faxy, televizní technika, kamerové systémy, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního materiálu. Zajišťuje hlasové služby, provoz telefonní ústředny a centrální rozmnožovny.

V roce 2018 zabezpečil odbor tyto hlavní úkoly:

 • realizace responzivního designu webu Senátu,
 • implementace bezpečnostních doporučení na základě provedené analýzy NBÚ a NÚKIB,
 • příprava výpočetní techniky pro nově zvolené senátory,
 • nákup a uvedení do provozu mobilního streamovacího zařízení včetně kamery,
 • spolupráce na analýze legislativního procesu na úrovni Senátu v souvislosti s projektem e-Sbírka a e-Legislativa,
 • pokračování prací na přechodu na operační systém MS Windows 10 a kancelářský balík MS Office 2016 na stolních i přenosných počítačích,
 • provedení bezpečnostního auditu používaných konfigurací počítačů,
 • provedení komplexní údržby hlasovacího zařízení v Jednacím sále,
 • pořízení reprodukční a audiovizuální techniky a pokračování v modernizaci ozvučení Jednacího sálu,
 • provedení obnovy čtyř středních kopírovacích strojů,
 • realizace řešení umožňující vzdálenou pomoc a aktualizaci SW vybavení v regionálních kancelářích senátorů,
 • připojení počítačové sítě Kanceláře Senátu k novému Centrálnímu místu služeb veřejné správy a migrace služeb.
Informace o přístupech na internetové stránky

Přístupy* na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2017
1 223 8663 353+ 22,2 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

Přístupy* na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2017
26 636 73 - 14,1 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu

3.3.4 Odbor gastronomických služeb

Odbor gastronomických služeb se skládá z oddělení přípravy jídel a oddělení provozního.

Odbor v roce 2018 primárně zabezpečoval gastronomické služby související s pořádáním významných konferencí a společenských, protokolárních a pracovních akcí, konaných v sídle Senátu pod záštitou funkcionářů horní komory Parlamentu.

Mezi hlavní činnosti útvaru dále patří:

 • Příjem a evidence objednávek vyplývajících z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu.
 • Zajištění běžného provozu stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a přilehlých salonků a kantýny.
 • Zajištění veškerého zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vedení přesného účtování dodaného a spotřebovaného zboží.
 • Zajištění nákupu zařízení nezbytného k provozu odboru gastronomických služeb.
 • Zajištění zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím ze skladů gastronomického provozu.
 • Zajištění provozu 6 automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu včetně doplňování surovin a peněžních operací.

4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ

a) Podání občanů

V roce 2018 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 3441 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 24 žádostí bylo podáno a vyřízeno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. zachycuje tabulka „Doručená podání 2014–2018“.

Doručená podání 2014 - 2018
Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Podání celkem 1 555 2 196 1 997 2 812 3 441
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 29 29 23 27 24

Nárůst počtu podání ve srovnání s předchozím rokem byl 22 procent.

Stejně jako v uplynulých letech převažovala podání učiněná prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře Senátu. Listinná podání nebo podání datovou schránkou zasílají pisatelé spíše výjimečně.

V souvislosti s legislativní činností Senátu žádali občané mj. o informace týkající se témat zdravotnických a sociálních služeb, daňových zákonů nebo insolvenčního zákona. Mezi poptávané tisky patřily např.:

 • Senátní tisk č. 207 (11. FO) - návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Senátní tisk č. 313 (11. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Senátní tisk č. 337 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Senátní tisk č. 12 (12. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Pisatelé se ve svých podáních zabývali problematikou sociální politiky, zvláště v souvislosti s vyplácením pomoci v hmotné nouzi nebo stanovením výše důchodu (nejen starobního, ale i vdovského, vdoveckého atp.). Podněty a připomínky často směřovaly k činnosti soudů, soudním průtahům nebo práci exekutorů. Občané se zaobírali rovněž bezpečnostní politikou a problematikou migrace. Vyjadřovali se k nepříznivé atmosféře ve společnosti, nebezpečí populismu a úpadku tradičních hodnot.

Občané se dotazovali na senátní volby, termíny a programy schůzí pléna Senátu a schůzí senátních orgánů, legislativní proces a termíny projednávání konkrétních senátních tisků. Soustředili se na legislativní aktivitu jednotlivých senátorů, jejich účast na schůzích pléna Senátu i orgánů Senátu, ale i činnost v jejich volebních obvodech. Předmětem zájmu byly rovněž platy a náhrady senátorů.

Podněty adresované všem senátorům byly předávány senátorům pro informaci nebo k využití prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným senátorům byla podání zasílána přímo do jejich e-mailových schránek, věcně příslušným orgánům byla postoupena prostřednictvím tajemnice či tajemníka příslušného výboru nebo komise. Pokud občané ve svých podáních požadovali informace veřejně dostupné, byly jim zasílány odkazy na webové stránky Senátu s konkrétním linkem na požadovanou informaci.

Kromě činnosti Senátu, domácí a zahraniční politiky nebo aktuálního dění v zemi projevovali občané nadále zájem o komentované prohlídky sídla Senátu a akce pořádané v sídle Senátu pro veřejnost, zvláště pak koncerty Kulturního léta, dny otevřených dveří nebo Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany.

Kromě standardní písemné komunikace vyřizoval odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu dotazy příchozích občanů v Informačním centru Senátu, telefonické dotazy nebo dotazy zaslané prostřednictvím sociálních sítí Senátu.

b) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme souhrnné údaje o žádostech, v nichž pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

V období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 přijala Kancelář Senátu celkem 24 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ve většině případů odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu žádostem vyhověl a informace poskytl.

Proti postupu orgánu prvního stupně povinného subjektu se ohradili dva žadatelé, přičemž jejich podání vyhodnotil odbor vnějších vztahů a služeb jako stížnost, které v obou případech zcela vyhověl. V jednom z případů (žádost o poskytnutí informací, týkajících se senátorů V. Plačka a A. Dernerové a jejich stanovisek v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání) se žadatel nespokojil s plným vyhověním stížnosti a poskytnutím informací a podal žalobu k Městskému soudu v Praze.

Odvolání proti rozhodnutí orgánu prvního stupně povinného subjektu o odmítnutí žádosti bylo podáno v jednom případě. Orgán druhého stupně povinného subjektu odvolání zamítl a potvrdil postup orgánu prvního stupně. Žadatel následně podal proti rozhodnutí Kanceláře Senátu žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud rozsudkem č. j. 11 A 144/2018-32 žalobu zamítl s mj. následujícím konstatováním: „Žalovaná (Kancelář Senátu) se ve správním řízení zabývala všemi shromážděnými listinnými důkazy a v odůvodnění svých rozhodnutí v obou stupních se náležitě vypořádala se zjištěnými skutečnostmi. Městský soud v Praze neshledal žádné vady řízení, které by měly za následek nezákonnost či věcnou nesprávnost napadeného rozhodnutí.“

Kancelář Senátu nepožadovala v uvedeném období žádnou úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím informací.

1. Počet podaných žádostí o informace 24
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 1 (viz výše)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/18 5. 1. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace o evidenci trestně obviněných advokátů za období let 2012- 2017. ne 10. 1. 2018
Žadateli bylo odesláno sdělení o odložení žádosti
(informace mimo působnost KS)
2/18 23. 1. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se činnosti Kanceláře Senátu (platové poměry managementu, organizační řád, počet a jmenný přehled zaměstnanců, interní předpisy atd.). ne 6. 2. 2018
Žadateli byly informace z části poskytnuty
 
6. 2. 2018
Žadateli bylo odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
3/18 14. 1. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací – dotazník Výzkumu etického managementu ve veřejných institucích ČR. ne 17. 1. 2018
Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti
 
28. 1. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
2. 2. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
4/18 1. 2. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí konkrétních faktur, které KS uhradila za jednotlivé senátory v období 1. 11. 2017-1. 2. 2018. ne 16. 2. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
5/18 6. 2. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se zveřejnění žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR se jmenováním soudce Ústavního soudu. ne 20. 2. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
6/18 8. 2. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí kopií všech omluvenek z jednání, které do Senátu zaslal senátor Fr. Čuba, a to od 18. 10. 2014. ne 21. 2. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
7/18 14 2. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platových poměrů definovaných zaměstnanců KS. ano 1. 3. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
15. 3. 2018
Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
11. 4. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o zamítnutí odvolání
 
8. 6. 2018
Žadatel podal žalobu k Městskému soudu v Praze
 
17. 12. 2018
Městský soud v Praze žalobu zamítl (rozsudek č. j. 11 A 144/2018-32)
8/18 15. 2. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí písemného vyjádření Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/17. ne 21. 3. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
9/18 926. 3. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí stanoviska odboru legislativního Kanceláře Senátu ve věci neslučitelnosti funkcí poslance a senátora. ne 3. 4. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
 
4. 4. 2018
Žadatel podal stížnost
 
12. 4. 2018
Stížnosti žadatele bylo vyhověno a v jejím vyřízení bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
10/18 11. 4. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se senátorů V. Plačka a A. Dernerové a jejich stanovisek v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. ne 24. 4. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
 
14. 5. 2018
Žadatel podal stížnost
 
21. 5. 2018
Stížnosti žadatele bylo vyhověno a v jejím vyřízení byla informace žadateli poskytnuta
 
22. 7. 2018
Žadatel podal žalobu k Městskému soudu v Praze
 
Rozhodnutí soudu ke dni předložení zprávy nebylo učiněno
11/18 24. 4. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí záznamů o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). ne 7. 5. 2018
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
12/18 26. 4. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. ne 10. 5. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
13/18 4. 7. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu mandátu senátorky Renaty Chmelové. ne 10. 7. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
11. 7. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
 
25. 7. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
14/18 4. 7. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platu a náhrad senátorů. ne 13. 7. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
15/18 4. 7. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu mandátu senátora Ladislava Kose ne 10. 7. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
11. 7. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
 
25. 7. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
16/18 27. 7. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se činnosti Kanceláře Senátu, výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2017, senátorského sboru ad. ne 10. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
17/18 1. 8. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se užívání plakátovací plochy v místě zalomené části vnější zdi Valdštejnské zahrady a na ohradní zdi dvorku stanice metra Malostranská. ne 14. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
18/18 7. 8. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se platu a náhrad senátora Zdeňka Brože za období 2016-2018. ne 21. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
19/18 10. 8. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí vyjádření Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/18. ne 16. 8. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení
20/18 23. 8. 2018
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí tištěného textu Jednacího řádu Senátu. ne 4. 9. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
21/18 24. 10. 2018
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se činnosti Kanceláře Senátu za r. 2017 a 2018. ne 6. 11. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
22/18 18. 9. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací o způsobu vyrozumění všech senátorů s otevřeným dopisem žadatelky ve věci vdovských důchodů. ne 21. 9. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
22. 9. 2018
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
 
5. 10. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
23/18 16. 10. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kompletního výpisu ze všech návštěvních knih Kanceláře Senátu za období 4. 9. 2017- 4. 9. 2018 ne 22. 10. 2018
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
26. 11. 2018
Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti (žadatel nedoplnil povinné náležitosti žádosti)
24/18 13. 11. 2018
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se výkonu mandátu senátora Jiřího Buriana za období říjen 2014 – září 2018. ne 28. 11. 2018
Žadateli byla informace zaslána

5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Agenda mediální komunikace v roce 2018 navázala na vývoj a trendy z minulých let. Zvláštní pozornost byla věnována senátním volbám a povolebním změnám v uspořádání a ve vedení Senátu.

V kalendářním roce bylo publikováno celkem 171 tiskových zpráv a prohlášení, přičemž se podle platných pravidel nadále tisková tajemnice Senátu a pracovníci oddělení vztahů s veřejností Kanceláře Senátu podílejí pouze na vydávání tiskových zpráv a organizaci tiskových konferencí a briefingů vedení Senátu a orgánů Senátu (tzn. předseda a místopředsedové Senátu, výbory, kluby a komise, nikoliv jednotliví senátoři).

V sídle Senátu se konalo bezmála 80 tiskových konferencí a briefingů, dále nespočet tiskových briefingů např. v rámci výjezdů předsedy Senátu nebo individuálních tiskových briefingů senátorů. Ustálila se praxe, která započala v průběhu 11. funkčního období Senátu, kdy tiskové briefingy v rámci plenární schůze pořádají zpravidla všechny senátorské kluby, případně většina z nich. Průměrně je to 5 – 6 tiskových briefingů v průběhu prvního dne schůze.

Rozvíjíme podmínky pro moderní komunikační prostředky, v rámci plenárních schůzí jsou tedy tiskové briefingy senátorských klubů živě přenášeny prostřednictvím webu Senátu a zájemci taktéž mohou sledovat videostreamy z nejdůležitějších akcí (vybrané semináře, veřejná slyšení apod.) v Senátu.

Žurnalisté podle očekávání sledují, využívají a obecně kvitují twitterový účet Senátu fungující od roku 2017. Ten doplňuje profil na sociální síti Facebook.

Tři desítky novinářů napříč redakcemi využívají stálou akreditaci do Senátu, seznam byl v průběhu roku aktualizován a prošel výraznější obměnou, a to zejména vlivem fluktuace novinářů. Největší skupinu tvoří nadále zástupci veřejnoprávních médií, kteří publikují zprávy z většiny akcí Senátu, které následně přebírají další média.

Z hlediska mediálního zájmu o Senát lze označit za trend požadavky na individuální rozhovory se senátory, což je ovlivněno také faktem, že v Senátu zasedají osobnosti celospolečenského dosahu.

Komunikace Senátu je také samozřejmě ovlivněna výměnou v čele komory, kdy nový předseda Senátu Jaroslav Kubera po 8 letech vystřídal doposud nejdéle sloužícího šéfa komory Milana Štěcha. V prvních dvou měsících ve funkci poskytl Jaroslav Kubera 12 rozhovorů všem významným deníkům a zpravodajským webům, které se týkaly především činnosti Senátu a jeho plánů ve vedení a směřování horní komory Parlamentu ČR.

Dotazy a požadavky novinářů směřující na tiskovou tajemnici Senátu se týkaly především následujících témat:

 • průběh legislativního procesu, zákony a pozměňovací návrhy, práce výborů, klubů, komisí a pléna Senátu,
 • postoje jednotlivých senátorů a klubů k legislativě nebo k dalším celospolečenským tématům,
 • volby do Senátu a povolební uspořádání Senátu,
 • informace o činnosti Senátu, odborných diskusích na půdě Senátu (konference, semináře apod.),
 • program a stanoviska předsedy Senátu,
 • statistiky a souhrnné přehledy o činnosti Senátu a jednotlivých senátorů,
 • zahraničně-politické aktivity senátorů, bilaterální vztahy, zahraniční cesty,
 • sídlo Senátu, akce pro veřejnost,
 • rozpočet Kanceláře Senátu, platy senátorů a s nimi spjatá agenda (asistenti, ubytovna, náhrady na dopravu apod.)

6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2018: 191 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2018: 188 osob

Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2018: 23 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2018: 19 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské x rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci apod.

Kancelář Senátu obdržela 12 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce a vstřícnosti zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let2573,72
31 – 40 let11223317,55
41 – 50 let21396031,92
51 – 60 let23376031,92
61 -70 let14132714,36
71 let a více1010,53
CELKEM72116188100,00
%38,3061,70100,00x

Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu v roce 2018 byl 49,47 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,60
Vyučení12112312,23
ÚSO x ÚSV s maturitou27487539,89
Vyšší odborné1010,53
Vysokoškolské31558645,75
CELKEM72116188100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2018

Doba trvání Počet %
do 5 let6534,57
do 10 let2412,77
do 15 let2513,30
do 20 let3116,49
do 25 let4322,87
CELKEM188100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila v roce 2018 Kancelář Senátu dvěma způsoby:

 • zaměstnávala 5 osob se zdravotním postižením (3 osoby 1. stupně a 2 osoby 2. stupně),
 • od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením odebírala celoročně výrobky a služby.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena v Kč
MS Excel 20 40 656,-
Školení českého jazyka pro administrativní praxi 75 63 525,-
Celkové náklady v Kč 104 181,-

Jazyková výuka

Anglický jazyk Rok 2018
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob35
Cenové náklady (202 960,- Kč – 13 500,- Kč)189 460,- Kč
Jazykový kurz v Londýně (Oxford International)Full Day Intensive 40
Počet osob2
Cenové náklady23 140,- Kč
Celkové náklady212 600,- Kč

Participace účastníků dle Souboru interní legislativy KS - AJ - 13 500,- Kč

Německý jazyk Rok 2018 (září - prosinec)
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob23
Cenové náklady (29 200,- Kč – 5 750,- Kč)23 450,- Kč
Celkové náklady23 450,- Kč

Participace účastníků dle Souboru interní legislativy KS - NJ - 5 750,- Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2018

Typ vzdělávání Cena v Kč
Školení jednotlivých pracovišť 347 638,40
Vybrané skupiny zaměstnanců 104 181,00
Konference 28 010,00
Jazyková výuka
(po odečtení participace účastníků)
236 050,00
Celkem v Kč 715 879,40

8. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele příjmů a výdajů na rok 2018 pro kapitolu 303 Senát Parlamentu byly stanoveny zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 takto:

Příjmy celkem2 700,00 tis. Kč
Výdaje celkem600 689,89 tis. Kč
v tom:běžné výdaje576 749,89 tis. Kč
kapitálové výdaje23 940,00 tis. Kč

V roce 2018 provedla Kancelář Senátu celkem 16 rozpočtových opatření, z toho 14 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu a 2 opatření na zapojení prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Rozpočet po změnách celkových výdajů kapitoly 303 Senát Parlamentu byl pro rok 2018 navýšen o částku 2 552,75 tis. Kč a konečný rozpočet činil 603 242,64 tis. Kč. Navýšení se týkalo zapojení prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let na pokrytí rozpočtem nezajištěných výdajů a dofinancování akcí kapitálových výdajů započatých v předchozím roce.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Přehled o celkových příjmech 2018 (v tis. Kč)

Rozpočet po změnách2 700,00
Dosažené nedaňové příjmy4 099,55
Dosažené celkové příjmy4 268,19

Celkové příjmy za rok 2018 byly dosaženy ve výši 4 268,19 tis. Kč, což představuje 158,08 % rozpočtované částky. Rozpočtované nedaňové příjmy ve výši 2 700 tis. Kč byly naplněny v částce 4 099,55 tis. Kč, tj. na 151,84 %. Příjmy plynoucí kapitole 303 Senát Parlamentu jsou zejména příjmy z gastronomické činnosti a příjmy za služby související s užíváním prostor v objektech Senátu. Tyto příjmy jsou zcela závislé na charakteru a počtu protokolárních, pracovních, odborných, kulturních a společenských akcí uskutečněných v daném roce v prostorách Senátu. Z nedaňových příjmů představují příjmy z vlastní činnosti částku 3 108,21 tis. Kč, příjmy z pronájmů pozemku a majetku částku 944,73 tis. Kč a ostatní nahodilé příjmy částku 46,61 tis. Kč. Z roku 2017 byla převedena do příjmů z depozitního účtu částka 168,65 tis. Kč.

V hodnoceném roce 2018 byly nedaňové příjmy v meziročním srovnání vyšší o 201 tis. Kč. Celkové příjmy kapitoly 303 Senát Parlamentu, které v roce 2017 dosáhly výše 4 009 tis. Kč, byly v hodnoceném roce vyšší o 259 tis. Kč.

Výdaje

Ze schváleného rozpočtu výdajů na rok 2018 ve výši 600 689,89 tis. Kč činily běžné výdaje 576 749,89 tis. Kč a kapitálové výdaje 23 940 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl ve stejné výši jako schválený rozpočet. Do rozpočtu byly v běžných výdajích zapojeny prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 143,45 tis. Kč a v kapitálových výdajích 1 409,30 tis. Kč. Konečný rozpočet kapitoly v roce 2018 činil 603 242,64 tis. Kč.

Skutečné čerpání celkových výdajů ve výši 548 649,57 tis. Kč představuje 91,34 % rozpočtu po změnách a 90,95 % konečného rozpočtu.

V roce 2018 zůstaly v rozpočtu nečerpané prostředky ve výši 54 593,08 tis. Kč, ze kterých částka 23 mil. Kč jsou tzv. mandatorní výdaje senátorů. O nedočerpané prostředky rozpočtu z roku 2018 budou navýšeny prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, kde byl zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši 191 106,45 tis. Kč.

V meziročním srovnání byly skutečné celkové výdaje v hodnoceném roce 2018 vyšší oproti roku 2017 o částku 16 356,45 tis. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů 2018 (v tis. Kč)

Rozpočet po změnách576 749,89
Prostředky NNV1 143,45
Konečný rozpočet577 893,34
Čerpání běžných výdajů celkem540 548,57
- z rozpočtu539 405,12
- NNV(nároky nespotřeb. výdajů)1 143,45

Rozpočet běžných výdajů byl pro kapitolu 303 Senát Parlamentu schválen na rok 2018 ve výši 576 749,89 tis. Kč. Ve stejné výši byl i rozpočet po změnách. Do rozpočtu běžných výdajů byly zapojeny prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 143,45 tis. Kč a konečný rozpočet běžných výdajů pak činil 577 893,34 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů ve výši 540 548,57 tis. Kč představuje 93,72 % rozpočtu po změnách a 93,54 % konečného rozpočtu. Z prostředků rozpočtu roku 2018 byly vyčerpány výdaje ve výši 539 405,12 tis. Kč a z prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů částka 1 143,45 tis. Kč, která byla použita na úhradu rozpočtem nezajištěných výdajů týkajících se služeb souvisejících se zavedením GDPR.

Z rozpočtu po změnách zůstaly u běžných výdajů v roce 2018 nečerpané prostředky ve výši 37 344,77 tis. Kč. Z toho činily profilující výdaje (platy a ostatní platby za provedenou práci) částku 10 759,27 tis. Kč a neprofilující běžné výdaje 26 585,50 tis. Kč. O tyto částky bude navýšen zůstatek nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, který byl k 31. 12. 2018 ve výši 31 408,12 tis. Kč, a neprofilujících výdajů, který byl ke dni 31. 12. 2018 ve výši 111 109,74 tis. Kč.

V meziročním srovnání došlo k vyššímu čerpání celkových běžných výdajů v hodnoceném roce 2018 o částku 23 235,16 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů 2018 dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2018 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2018 Skutečnost 2018 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců107 993,960,00107 993,96107 983,0999,9999,99
502 - Ostat. osobní výdaje106 831,820,00106 831,8296 083,4189,9489,94
503 - Povinné pojistné68 750,300,0068 750,3067 680,1898,4498,44
504 - Odměny za užití dušev. vlast.770,000,00770,00333,5643,3243,32
512 - Podlimit. tech. zhodnocení113,000,00113,0095,0584,1284,12
513 - Nákup materiálu15 642,000,0015 642,0014 051,3289,8389,83
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje450,000,00450,00361,3580,3080,30
515 - Nákup vody, paliv, energie14 140,000,0014 140,0012,336,8087,2587,25
516 - Nákup služeb123 606,001 143,45124 749,45115 353,3893,3292,47
517 - Ostatní nákupy42 874,920,0042 874,9236 746,7385,7185,71
518 - Poskytnuté zálohy1,000,001,000,077,007,00
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.90 242,000,0090 242,0084 255,1793,3793,37
534 - Převody vlast. fondům2 159,880,002 159,882 159,88100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 870,000,001 870,001 827,2597,7197,71
542 - Náhrady placené obyvatelstvu320,000,00320,00301,9194,3594,35
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.985,000,00985,00979,4299,4399,43
Běžné výdaje celkem576 749,891 143,45577 893,34540 548,5793,7293,54

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 23 940 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 143,45 tis. Kč na dofinancování investičních akcí z předchozího roku. Po navýšení rozpočtu činil konečný rozpočet kapitálových výdajů 25 349,30 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů ve výši 8 100,99 tis. Kč představuje 33,84 % rozpočtu po změnách a 31,96 % konečného rozpočtu. V souvislosti s neukončenými zadávacími řízeními a přesunem některých investičních akcí do dalších let zůstaly v rozpočtu prostředky kapitálových výdajů ve výši 17 248,31 tis. Kč nečerpané. O uvedenou částku budou navýšeny prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly k 31. 12. 2018 ve výši 48 588,60 tis. Kč. Nedokončené, resp. plánované akce na rok 2018 byly přesunuty na další roky.

Oproti roku 2017, kdy bylo čerpání kapitálových výdajů ve výši 14 980 tis. Kč, byly výdaje meziročně v hodnoceném roce 2018 nižší o 6 879 tis. Kč.

Přehled čerpání kapitálových výdajů - program 003010

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2018 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2018 Skutečnost 2018 % plnění k rozpočtu po změnách % plnění ke konečnému rozpočtu
611 - Pořízení dlouhodob. nehmot. majetku260,000,00260,00149,2157,3957,39
612 - Pořízení dlouhodob. hmot. majetku23 680,001 409,3025 089,307 951,7833,5831,69
Kapitálové výdaje celkem23 940,001 409,3025 349,308 100,9933,8431,96

c) Závěr

Organizace byla oprávněná podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla ve znění pozdějších předpisů, překročit závazné ukazatele o použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů.

Lze konstatovat, že závazné ukazatele příjmů a výdajů, stanovené pro kapitolu 303 Senát Parlamentu na rok 2018, byly dodrženy.

Ukazatel
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2018 Rozpočet po změnách 2018 Nároky z nespotřebovaných výdajů Konečný rozpočet 2018 Skutečnost 2018 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 700,002 700,000,002 700,004 268,19158,08158,08
   Nedaňové příjmy2 700,002 700,000,002 500,004 099,55151,84163,98
Výdaje celkem600 689,89600 689,892 552,75603 242,64548 649,5691,3490,95
   Běžné výdaje576 749,89576 749,891 143,45577 893,34540 548,5793,7293,54
   Kapitálové výdaje23 940,0023 940,001 409,3025 349,308 100,9933,8431,96
čerpání z rozpočtu546 096,81
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů2 552,75
Nespotřebované výdaje v roce 201854 593,08

9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2019

Prioritami Kanceláře Senátu v roce 2019 je plnění následujících úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu Parlamentu ČR a senátory

 1. poskytování odborného, organizačního a technického zázemí pro Senát, jeho představitele a orgány, senátorské kluby i jednotlivé senátory,
 2. příprava a organizační zajištění všech schůzí Senátu Parlamentu ČR,
 3. elektronizace dokumentů, participace na přípravách projektů e-Legislativa a e-Sbírka,
 4. optimální zajištění všech protokolárních akcí, zahraničních přijetí a tuzemských i zahraničních cest představitelů Senátu.

2. Vztahy s veřejností

 1. informovat veřejnost o činnosti a kompetencích Senátu, a to mj. prostřednictvím časopisu Senát, informačních materiálů o Senátu, edukativních akcí pro veřejnost a komentovaných prohlídek sídla Senátu pro občany,
 2. plnit úkoly vyplývající Kanceláři Senátu ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. kvalitně zajistit organizaci a realizaci akcí pro veřejnost konaných v sídle Senátu, mj.:
  • Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě,
  • Kulturní léto v Senátu,
  • výstavy ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě a ve Valdštejnské zahradě,
  • Dny otevřených dveří Senátu 8. 5. a 28. 10. 2019,
  • Hradozámecká noc v sídle Senátu, ad.,
 4. realizovat odborné a připomínkové akce, vztahující se k významným výročím v roce 2019, mj. 30. výročí sametové revoluce, 80. výročí vyhlášení protektorátu Čechy a Morava ad.

3. Technické záležitosti

 1. pokračování procesu digitalizace kamerového systému areálu sídla Senátu,
 2. systematická údržba a péče o objekty sídla Senátu a Valdštejnskou zahradu.

4. Informační technologie

 1. pořízení nového databázového a poštovního serveru a zajištění migrace dat a služeb,
 2. pokračování v implementaci bezpečnostních doporučení NBÚ a NÚKIB,
 3. přípravné práce na zajištění úpravy systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů v souvislosti s projektem e-Sbírka a e-Legislativa,
 4. obnova HW vybavení pro provoz systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů,
 5. přípravné práce na zajištění obměny hlasovacího zařízení v Jednacím sále Senátu,
 6. obnova centrálního přepínače počítačové sítě,
 7. obnova centrálního zálohovacího systému.

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2019,
 2. sestavit rozpočet Kanceláře Senátu na rok 2020.

6. Personální záležitosti

 1. zabezpečení plynulého chodu samostatného oddělení personálního, aktivně a vstřícně reagujícího na potřeby senátorek a senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 2. správa kompletní personální agendy,
 3. koordinace procesu vystavování diplomatických a služebních pasů,
 4. výroba a následná distribuce vstupních průkazů pro všechny oprávněné skupiny,
 5. v souladu s plánem vzdělávání koordinace a následná realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců Kanceláře Senátu (jazyková výuka, školení ad hoc, hromadná školení, atd.).

7. Další

 1. dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek,
 2. zakázky zadávat a realizovat transparentně a v souladu s právními předpisy.

PŘÍLOHA

Organizační struktura Kanceláře Senátu