Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 018/13 (CZ) 4.1.21 (CZ) 9 14124/20 825
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 017/13 (CZ) 22.12.20 (CZ) 7 14282/20 393
Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 016/13 (CZ) 18.12.20 (CZ) 6 14172/20 842
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 015/13 (CZ) 16.12.20 (CZ) 6 14088/20 824
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 014/13 (CZ) 17.12.20 (CZ) 6 14150/20 823
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 013/13 (CZ) 18.12.20 (CZ) 6 14262/20 829
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 012/13 (CZ) 10.12.20 (CZ) 5 13882/20 791
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady pozměňující nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, fungování a využití Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání upozornění Europolem
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 011/13 (CZ) 11.12.20 (CZ) 5 13908/20 796
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 010/13 (CZ) 4.12.20 (CZ) 4 13678/20 790
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o Evropském akčním plánu pro demokracii
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 009/13 (CZ) 4.12.20 (CZ) 4 13665/20 784
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská média v digitální dekádě: Akční plán na podporu oživení a transformace
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie