Informace k databázi IPEX

S mezi hvězdami EU

Zpracoval: Milan Petřík, IPEX korespondent
Datum zpracování: 13. srpna 2012
Telefon: 257 07 2585, e-mail:


OBSAH

 1. Základní informace o projektu IPEX
 2. Organizační struktura
 3. Účastníci IPEXu
 4. Databáze dokumentů EU
 5. IPEX – Senát PČR

1.Základní informace o projektu IPEX

K posílení demokratické kontroly záležitostí týkajících se EU a zajištění odpovědnosti v rozhodovacích postupech EU zavedly národní parlamenty členských zemí určité kontrolní procedury. Jednotlivé modely parlamentní kontroly evropského legislativního procesu mají ale různé odlišnosti. A právě z tohoto důvodu byl vytvořen IPEX, jehož cílem je posílit kontrolní aktivity všech parlamentních orgánů v souladu s jejich vlastními procedurami a pravomocemi. IPEX navíc zvyšuje transparentnost a vůbec poprvé umožňuje národním parlamentům zveřejňovat své dokumenty na celoevropských webových stránkách.

Databáze IPEX – Interparliamentary EU-Information Exchange – vznikl jako projekt meziparlamentní výměny informací na základě doporučení Konference předsedů parlamentů Evropské unie, která se konala v Římě roku 2000. Cílem IPEXu je vytvořit elektronickou platformu pro meziparlamentní výměnu informací týkajících se Evropské unie. Konkrétně IPEX usiluje o:

Konkrétně IPEX usiluje o:

 • usnadnění meziparlamentní výměny všech informací týkajících se Evropské unie;
 • poskytnutí fóra pro výměnu názorů ohledně parlamentní kontroly evropského legislativního procesu včetně různých aspektů principu subsidiarity;
 • správu harmonogramu meziparlamentních akcí.

Základní navigace v IPEXu je od poloviny roku 2011 možná ve všech úředních jazycích EU. Vnitrostátní parlamenty mohou vkládat informace a stanoviska ve svém národním jazyce, nicméně z důvodu efektivnější komunikace a odstraňování jazykové bariéry by se informace a dokumenty z jednotlivých vnitrostátních parlamentů měly vkládat primárně v angličtině nebo ve francouzštině (alespoň ve formě krátkého shrnutí).

Jelikož se způsob parlamentní kontroly evropské agendy v jednotlivých zemích liší, byl IPEX navržen jako flexibilní systém – do stejného formuláře vkládají data všechny vnitrostátní parlamenty. Z hlediska obsahu je pak IPEX rozdělen do následujících částí:

 1. harmonogram meziparlamentních akcí
 2. databáze dokumentů
 3. informace o jednotlivých vnitrostátních parlamentech; odkazy na instituce EU a databáze
 4. informace o systému (nápověda, navigace, kontaktní údaje korespondentů, centrální podpora, Rada IPEX atd.)
 5. informace o Konferencích předsedů vnitrostátních parlamentů Evropské unie

Obr. 1: Úvodní stránka databáze IPEX

Úvodní stránka databáze IPEX - sejmutá obrazovka

Organizační struktura

Hlavní cíle IPEXu jsou určovány předsedy parlamentů EU, zatímco kancléři dohlíží na chod projektu a jmenují členy Správní rady IPEXu (tzv. IPEX board) na dobu jednoho roku. Rada odpovídá za řízení celého IPEXu a dohlíží na činnost orgánu centrální podpory.

Správní rada se v současné době skládá z členů z následujících vnitrostátních parlamentů a institucí: Německo (předsednictví ve Správní radě IPEX), Polsko, Kypr, Dánsko, Portugalsko, Itálie, Belgie, Francie, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Velká Británie, Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU a Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC). Aktuální složení Správní rady je k dispozici na stránkách IPEXu v části IPEX board.

Centrální podpora má na starost každodenní údržbu webových stránek IPEXu a rovněž poskytuje odbornou pomoc IPEX korespondentům. Skládá se z několika členů z vnitrostátních parlamentů, kteří jsou ve většině případů taktéž členy Správní rady, a z 1 nebo 2 členů z Evropského parlamentu. Aktuální složení centrální podpory je rovněž dostupné na stránkách IPEXu v části Central Support.

Kromě webových stránek je IPEX tvořen rovněž sítí tzv. IPEX korespondentů, kteří mají na starost údržbu národních stránek a spolupráci s centrální podporou. Korespondenti fungují také jako kontaktní osoby pro záležitosti týkající se IPEXu. Každý parlament může rovněž určit další úředníky či jiné zaměstnance, aby taktéž poskytovali informace ohledně kontroly evropské agendy prováděné jejich parlamenty.

Organizační schéma projektu IPEX je následující:

Organizační schéma: Předsedové parlamentů - Výkonná rada - Kancléři - Technická podpora a Korespondenti

3. Účastníci IPEXu

IPEX je otevřený všem národním parlamentům členských, přistupujících a kandidátských států stejně jako Evropskému parlamentu.

IPEX se řídí třemi zásadami:

 • Jednoduchost: K aktualizaci webových stránek nepotřebuje korespondent odborné znalosti z oblasti výpočetní techniky.
 • Kvalita: Aktualizované informace přesně odrážejí stanoviska jednotlivých parlamentů.
 • Integrita: Informace z jednotlivých parlamentů mohou být aktualizovány pouze jejich vlastními, pro tento úkol určenými zaměstnanci.

4. Databáze dokumentů EU

Databáze dokumentů EU je hlavní částí webových stránek IPEXu. V této databázi jsou dostupné dokumenty Komise a legislativní návrhy členských států a to primárně v angličtině a ve francouzštině (většina těchto dokumentů je ale postupem času dostupná ve všech úředních jazycích EU). Každý dokument v databázi má svou složku (tzv. dossier). Dokumenty a informace ve složkách jsou propojeny, tudíž pro vyhledávání v databázi stačí znát číslo dokumentu (např. číslo Komise COM(2012) 130). Po zobrazení vyhledaného dokumentu je složka (dossier) připojena pod základními informacemi o dokumentu.

Ve složce (dossier) jsou pak k dispozici informace týkající se projednávání dokumentu v jednotlivých vnitrostátních parlamentech, popř. zde můžeme také zjistit konec 8týdenní lhůty pro kontrolu souladu s principem subsidiarity a odkazy na další související dokumenty.

Každý parlament či parlamentní komora má v každé složce (dossier) k dispozici svůj vlastní „poddokument“, ve kterém lze publikovat informace vztahující se k projednávání daného dokumentu, vyjadřovat obavy týkající se porušování zásad subsidiarity a proporcionality nebo zveřejňovat dokumenty vztahující se k projednávání (buďto přímo vložením dokumentu nebo pomocí odkazu). Každý takovýto poddokument také může být označen určitým počtem symbolů, které slouží pro rychlejší orientaci a vyjadřují např. fázi parlamentní kontroly, vydání odůvodněného stanoviska nebo důležité informace pro sdílení (více o symbolech dále v textu).

Obr. 2: Přehled o projednávání příslušného dokumentu v jednotlivých národních parlamentech (informace v tzv. dossier)

Přehled o projednávání příslušného dokumentu v jednotlivých národních parlamentech (informace v tzv. dossier) - sejmutá obrazovka

Obr. 3: Příklad národního „poddokumentu“, který obsahuje dokumenty a informace vztahující se k projednávání v národním parlamentu. Informace na této stránce jsou spravovány příslušným korespondentem

Příklad národního „poddokumentu“, který obsahuje dokumenty a informace vztahující se k projednávání v národním parlamentu. Informace na této stránce jsou spravovány příslušným korespondentem - sejmutá obrazovka

5. IPEX – Senát PČR

V období od 1.1.2006 – 31.12.2009 byla data týkající se projednávání evropské agendy v Senátu ručně vkládána do databáze IPEX korespondentem za Senát PČR.

5.1 Současný stav

Od 1.1.2010 jsou data týkající se projednávání evropské agendy v Senátu do databáze IPEX automaticky načítána z Publikačního a evidenčního systému Senátu (PES). Jedná se zejména o:

 • informaci o výběru dokumentu k projednání
 • informaci, že byl dokument pověřeným výborem vzat po projednání na vědomí
 • usnesení pověřených výborů o postoupení dokumentu plénu Senátu (v češtině a angličtině)
 • plenární usnesení (v češtině a angličtině)
 • reakce od Evropské komise

Na základě těchto informací IPEX automaticky generuje symboly znázorňující aktuální status projednávání dokumentu v každém parlamentu/komoře:

grafické zobrazení No information has been uploaded to the database
grafické zobrazení Scrutiny is in progress
grafické zobrazení Scrutiny is complete

V databázi IPEX se zobrazují pouze usnesení k dokumentům, kterými se pověřený výbor rozhodl zabývat, tzn. usnesení o vzetí na vědomí bez projednání se do databáze nevkládají.1

Usnesení pověřených výborů a plenární usnesení jsou do PES vkládána buď sekretariátem pověřeného výboru či pracovníkem organizačního odboru. Děje se tak hned po podpisu usnesení. Do 3-5 pracovních dní jsou usnesení pracovníky OEU přeložena do angličtiny a přes PES rovněž automaticky načítána do IPEX.

Do databáze PES se mohou načítat informace doplňující odborný dokument (je možné přidat i více dokumentů).

Z dalších informací se v IPEX dále, opět prostřednictvím PES, zobrazují následující údaje nebo symboly:

 • probíhá proces přezkumu symbol oznamující, že probíhá proces přezkumu návrhu legislativního aktu, pokud jde o jeho soulad s principem subsidiarity - od 22. 6. 2012 by se tento symbol již neměl používat
 • odůvodněné stanovisko symbol upozorňující na existenci tzv. odůvodněného stanoviska vyjadřujícího se k souladu s principem subsidiarity
 • specifické informace ke sdílení symbol upozorňující na existenci specifických informací ke sdílení (tzn. jiných informací než odůvodněného stanoviska, může jít ovšem též o odůvodněné stanovisko dodané po osmitýdenní lhůtě)
 • odkazy na reakce Komise na Senátem zaslané podněty
 • kontakty na odborné referenty z Oddělení pro Evropskou unii

V nové verzi databáze IPEX, která byla spuštěna v červnu 2011 se objevily dva nové symboly:

 • odpověď komise jedná se o symbol znázorňující odpověď Komise na zaslaný podnět či usnesení v rámci tzv. neformálního politického dialogu s Komisí, odpověď Komise se zobrazuje přímo v národním poddokumentu.
 • veto jedná se o symbol znázorňující veto (někdy také označováno jako tzv. mechanismus červené karty). Veto může vydat jakýkoliv vnitrostátní parlament u tzv. obecné přechodové klauzule (čl. 48 odst. 7 SEU) a přechodové klauzule v oblasti rodinného práva s mezinárodním prvkem (čl. 81 odst. 3 SFEU)

Obr. 4: Ukázka doplňovaného dokumentu v případě Senátu PČR

Ukázka doplňovaného dokumentu v případě Senátu PČR - sejmutá obrazovka

5.2 Komunikace s Evropskou komisí

V květnu roku 2006 se Evropská komise rozhodla zasílat své legislativní návrhy a další dokumenty přímo parlamentům členských států a zároveň je vyzvala k tomu, aby jí postupovaly své reakce a podněty související s danými dokumenty. Senát svým usnesením (k sen. tisku K 75/05) zmíněnou iniciativu Komise uvítal a v současnosti Komisi své podněty prostřednictvím usnesení pléna zasílá. V roce 2007 na základě doporučení Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury Senát přijal usnesení o podrobnějších pravidlech jednání o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie (usnesení č.180 z 6. funkčního období). Tato pravidla byla následně zařazena do §119i Jednacího Řádu Senátu PČR (z.č. 107/1999 Sb.) v rámci komplexní novely XII. části.

Evropská Komise zveřejňuje své reakce na stanoviska vnitrostátních parlamentů na svých stránkách. Senát PČR reakce Komise na svá stanoviska také zveřejňuje na svých webových stránkách, přímo v historii dokumentu, ke kterému se reakce vztahuje, a pomocí PES jsou pak odkazy na reakce také automaticky načítány do databáze IPEX.