Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 3. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 291 - Zákon o spotřebních daních
 • 292 - Zákon o vojácích z povolání
 • 293 - Zákon o úvěru - dálniční obchvat Plzně
 • 294 - Zákon o pojišťování a financování vývozu
 • 295 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 296 - Zákon o civilním letectví
 • 297 - Zákon o dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
 • 301 - Zákon o právu shromažďovacím
 • 308 - Bakteriologické a toxinové zbraně
 • 309 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 327 - Branný zákon
 • 328 - Transplantační zákon
 • 330 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 333 - Zákon o státním dluhopisovém programu - 6. polní nemocnice
 • 334 - Zákon o financování pořízení nadzvukových letadel Gripen

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 290 - Zákon o regulaci reklamy
 • 298 - Živnostenský zákon
 • 300 - Zákon o zadávaní veřejných zakázek
 • 302 - Zákon o obecní policii
 • 303 - Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • 304 - Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • 306 - Zákon o majetku ČR
 • 307 - Zákon o poskytnutí finanční pomoci - povodně
 • 310 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 311 - Energetický zákon
 • 329 - Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
 • 331 - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 299 - Zákon o rodině
 • 312 - Zákon o odpadech
 • 313 - Zákon o cenách a zákon o DPH

mezinárodní smlouva

 • 314 - Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě autokarem a autobusem
 • 320 - Smlouva ČR - Rumunsko - spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
 • 321 - Smlouva ČR - Rakousko - o společných státních hranicích
 • 322 - Smlouva ČR - Evropský policejní úřad
 • 323 - Smlouva ČR - Jugoslávie - sociálním zabezpečení
 • 324 - Dodatkový protokol k o nešíření jaderných zbraní
 • 325 - Smlouva ČR - USA - Komise J. Williama Fulbrighta
 • 326 - Změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 úmluvy o odstranění rasové diskriminace

jiný

 • 287 - Informace vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
 • 335 - Žádost prezidenta o vyslovení souhlasu se jmenováním soudce Ústavního soudu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
287

Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období červenec až prosinec 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období

287/1 VZOB
 • bere na vědomí
Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
  Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.389  - bere na vědomí
  Podán:
  290

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  290/1 VHZD
  • zamítá
  290/2 VZSP
  • schvaluje
  290/3 VVVK
  • zamítá
  Josef Janeček a Vilém Holáň(poslanci)Soňa Paukrtová (VHZD) Daniela Filipiová(VZSP) Věra Vašínková (VVVK) 18. schůze č.387  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: omezování soutěže, zdravotní politika, veřejné mínění, hromadné sdělovací prostředky, propagace, tabák, analýza dopadu, tabákový průmysl, farmaceutický výrobek, image, zdravotní riziko, lék, policie
  291

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

  291/1 VHZD
  • nezabývat se
  Jiří Rusnok(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) 18. schůze č.397  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2002 Sb. celní sazebník, palivo, mazivo
  292

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

  292/1 VZOB
  • schvaluje
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.388  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2002 Sb. pracovní právo, vojenský personál, profesionální armáda, elektrická energie, statut zaměstnance, cena energie
  293

  Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

  293/1 VHZD
  • nezabývat se
  293/2 VUZP
  • nezabývat se
  Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Alexandr Novák (VHZD) Bohumil Kulhánek (VUZP) 18. schůze č.394  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2002 Sb. úvěr, silniční stavby, silniční doprava, investiční úvěr, Evropská investiční banka, investiční podpora, dálnice
  294

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

  294/1 VHZD
  • schvaluje
  294/2 VEI
  • schvaluje
  Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Vlastimil Šubrt(VEI) 18. schůze č.410  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2002 Sb. pojištění vývozních úvěrů, kompenzace ztráty z vývozu, podpora vývozu, vývozní úvěr
  295

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  295/1 VHZD
  • schvaluje
  295/2 VEI
  • schvaluje
  Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) Milan Šimonovský(VEI) 18. schůze č.395  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2002 Sb. textilní průmysl, dovozní politika, veřejná zakázka, dovoz, silniční stavby, textilní výrobek, silniční doprava, převod vlastnictví, soukromá investice, veřejná investice, přenesení pravomoci, ochrana trhu, dálnice, silniční poplatek, koncesionář
  296

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  296/1 VHZD
  • schvaluje
  296/2 VEI
  • schvaluje
  Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Alexandr Novák (VHZD) Milan Šimonovský(VEI) 18. schůze č.396  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2002 Sb. letecká doprava, letecká kontrola, letiště, civilní letectví, letecký provoz, obchodní licence
  297

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  297/1 VHZD
  • nezabývat se
  297/2 VEI
  • schvaluje
  297/3 VVVK
  • nezabývat se
  Jiří Rusnok(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Luděk Sefzig(VEI) Václav Jehlička (VVVK) 18. schůze č.398  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2002 Sb. duševní vlastnictví, celní právo, dovoz, vývoz, padělání, autorské právo, celní delikty, celní kontrola, celní doklad, nedovolený obchod
  298

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  298/1 VHZD
  • zamítá
  298/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Němec(poslanec)Jiří Rückl (VHZD) Jaroslav Kubín (UPV) 18. schůze č.404  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: regionální finance, zánik společnosti, region, daň z převodu nemovitosti, volební kampaň, živnost, Moravskoslezský, premiér
  299

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

  299/1 VVVK
  • schvaluje
  Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Josef Pavlata (VVVK) 18. schůze č.407  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2002 Sb. rodinné právo, veřejná zakázka, manželství, manželské právo, elektronická správa, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu, přidělení zakázky, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
  300

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  300/1 VHZD
  • nezabývat se
  300/2 VEI
  • schvaluje
  Ivan Pilip(poslanec)Mirek Topolánek (VHZD) Jiří Skalický(VEI) 18. schůze č.403  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2002 Sb. veřejná zakázka, vláda, vypsání soutěže, přidělení zakázky
  301

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony

  301/1 VVVK
  • schvaluje
  301/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Věra Vašínková (VVVK) Jaroslav Šula (UPV) 18. schůze č.390  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2002 Sb. svoboda slova, svoboda projevu, právo na demonstrace, svoboda shromažďování
  302

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

  302/1 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  302/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Ivana Hanačíková(zástupce skupiny poslanců)(VZOB) Vladimír Schovánek (VUZP) 18. schůze č.417  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2002 Sb. veřejná bezpečnost, volby, nabytí vlastnictví, soukromý majetek, parlamentní kontrola, policie, premiér, vedení společnosti
  303

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  303/1 VHZD
  • zamítá
  303/2 VUZP
  • zamítá
  303/3 UPV
  • zamítá
  Tom Zajíček(zástupce skupiny poslanců)Emil Škrabiš (VHZD) Petr Fejfar (VUZP) Pavel Janata (UPV) 18. schůze č.405  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: veřejná zakázka, převod vlastnictví, veřejný majetek, podnikové vedení, pěstování lesů, obec, těžba dřeva, výrobky ze dřeva, parlamentní kontrola, katastr nemovitostí, vedení společnosti
  304

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  304/1 VHZD
  • schvaluje
  304/2 VUZP
  • schvaluje
  304/3 UPV
  • schvaluje
  Václav Grüner(zástupce skupiny poslanců)Emil Škrabiš (VHZD) Petr Fejfar (VUZP) Pavel Janata (UPV) 18. schůze č.406  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2002 Sb. nezaměstnanost, sklářský průmysl, převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, zrušení společnosti, podpora podnikání, zrušení pracovních míst, vlastnictví lesů, půda ve vlastnictví státu, státní lesy
  306

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  306/1 VHZD
  • nezabývat se
  306/2 VUZP
  • schvaluje
  306/3 UPV
  • schvaluje
  Jan Bláha a Evžen Snítilý(poslanci)Adolf Jílek (VHZD) Bohumil Čada (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 18. schůze č.400  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2002 Sb. vlastnictví, právnická osoba, družstvo, veřejný majetek, ususfructus, podmínky pro odchod do důchodu, malé a střední podniky, důchodový plán, spotřební družstvo, zvláštní dávky, policie
  307

  Návrh zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších přepisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

  307/1 VUZP
  • schvaluje
  307/2 VHZD
  • schvaluje
  307/3 UPV
  • zamítá
  Tomáš Kvapil(poslanec)Jitka Seitlová (VUZP) Adolf Jílek (VHZD) Vladimír Kulhánek (UPV) 18. schůze č.401  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2002 Sb. osídlení, pomoc obětem neštěstí, finanční pomoc, veřejné půjčky, závazková odpovědnost, hypotéka, povodeň
  308

  Návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

  308/1 VZOB
  • schvaluje
  308/2 VZSP
  • schvaluje
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Josef Zieleniec (VZOB) Miroslav Coufal(VZSP) 18. schůze č.414  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281 Sb. chemický výrobek, nebezpečná látka, řízení výroby, jaderná bezpečnost, přenesení pravomoci, obchodní licence, biologická zbraň, chemická zbraň
  309

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  309/1 VZSP
  • schvaluje
  309/2 VHZD
  • nezabývat se
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch(VZSP) Ivan Havlíček (VHZD) 18. schůze č.412  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2002 Sb. financování, privatizace, telekomunikace, důchodový plán
  310

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  310/1 VZSP
  • schvaluje
  310/2 VHZD
  • nezabývat se
  Miroslav Ouzký(zástupce skupiny poslanců)Milan Štěch(VZSP) Ivan Havlíček (VHZD) 18. schůze č.411  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2002 Sb. financování, právnická osoba, důchodový plán
  311

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

  311/1 VHZD
  • nezabývat se
  311/2 VUZP
  • nezabývat se
  Josef Hojdar a Oldřich Vojíř(poslanci)Mirek Topolánek (VHZD) Bohumil Kulhánek (VUZP) 18. schůze č.402  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2002 Sb. veřejná správa, hlasování parlamentu, energetické právo, průmyslové vlastnictví, vláda, otázka důvěry, návrh na vyslovení nedůvěry
  312

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  312/1 VUZP
  • schvaluje
  Jan Kasl(zástupce Hlavního města Prahy)Petr Fejfar (VUZP) 18. schůze č.399  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2002 Sb. odpad, odpad z domácností, místní orgány státní správy, místní daň
  313

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  313/1 VHZD
  • schvaluje
  Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Alexandr Novák (VHZD) 18. schůze č.408  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2002 Sb. pokuta, poskytování služeb, trestný čin proti majetku, maximální cena, internet, taxi, krádež, placené služby, poskytovatel internetových služeb, veřejná knihovna
  314

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy

  314/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  314/2 VEI
  • vyslovuje souhlas
  314/3 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) Vladislav Malát(VEI) Oldřich Dočekal (VZOB) 18. schůze č.420  - vyslovuje souhlas
  Česká republika, mezinárodní doprava, dopravní infrastruktura, zrušení společnosti, parlamentní kontrola, mladý člověk, mezinárodní silniční doprava, autobus, ministerská odpovědnost
  320

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze

  320/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Stanislav Gross(ministr vnitra)František Kroupa (VZOB) 18. schůze č.391  - vyslovuje souhlas
  farmaceutický průmysl, trestný čin, Česká republika, Rumunsko, boj proti zločinu, policejní spolupráce, nedostatek, omamná látka, lék, terorismus, organizovaný zločin
  321

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze

  321/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Josef Zieleniec (VZOB) 18. schůze č.392  - vyslovuje souhlas
  Česká republika, Rakousko, hranice
  322

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002)

  322/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  322/2 VEI
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) Jaroslava Moserová(VEI) 18. schůze č.393  - vyslovuje souhlas
  Česká republika, boj proti zločinnosti, policejní spolupráce, policie, Europol
  323

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002

  323/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  323/2 VZOB
  • odročuje jednání
  323/3 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Karel Barták(VZSP) Vítězslav Matuška (VZOB) 18. schůze č.415  - vyslovuje souhlas
  sociální zabezpečení, Česká republika, Republika Srbsko
  324

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni

  324/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
   Vítězslav Matuška (VZOB) 18. schůze č.416  - vyslovuje souhlas
  Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Česká republika, ubytování studentů, státní podpora, nešíření jaderných zbraní
  325

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze

  325/1 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  325/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
   Daniel Kroupa (VVVK) Josef Jařab (VZOB) 18. schůze č.418  - vyslovuje souhlas
  zemědělská nemovitost, Spojené státy, Česká republika, postgraduální studium, využití půdy, vzdělávací program, pacht
  326

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace

  326/1 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  326/2 UPV
  • vyslovuje souhlas
  326/3 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Jan Kavan(ministr zahraničních věcí)Jiří Šenkýř (VVVK) Milan Špaček (VZOB) Richard Falbr (UPV) 18. schůze č.419  - vyslovuje souhlas
  rasová diskriminace, antidiskriminační politika, Česká republika
  327

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.

  327/1 VZOB
  • schvaluje
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.427  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 286/2002 Sb. armáda, základní vojenská služba, vojenský výcvik, orgány veřejné správy
  328

  Návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

  328/1 VZSP
  • schvaluje
  328/2 VVVK
  • schvaluje
  Bohumil Fišer(ministr zdravotnictví)Tomáš Julínek(VZSP) Jiří Šenkýř (VVVK) 18. schůze č.421  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2002 Sb. lidská práva, léčba, organizace zdravotnictví, právo na sebeurčení, profesní etika, transplantace orgánů, zdravotní péče
  329

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  329/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  329/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Walter Bartoš(poslanec)Irena Ondrová (VVVK) Ladislav Svoboda (VUZP) 18. schůze č.423  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2002 Sb. organizace školství, veřejná správa, školství, regionální orgány státní správy, místní orgány státní správy, školský systém, reforma školství, územní samospráva, jmenování pracovníků, správní pravomoc
  330

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

  330/1 VZSP
  • nezabývat se
  Valdimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová(VZSP) 18. schůze č.413  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2002 Sb. sociální zabezpečení, informační systém, převod vlastnictví, veřejný majetek, sociální dávky, veřejné vlastnictví, evidence obyvatelstva, dluh
  331

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  331/1 VHZD
  • nezabývat se
  331/2 UPV
  • schvaluje
  331/3 VZSP
  • schvaluje
  Ivan Langer(poslanec)Adolf Jílek (VHZD) Alena Palečková(VZSP) Dagmar Lastovecká (UPV) 18. schůze č.409  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2002 Sb. odměňování, mzda, prémie, státní zástupce, soudce a státní zástupce, elektronická správa, trestní rejstřík, elektronický podpis
  333

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu

  333/1 VHZD
  • nezabývat se
  333/2 VZOB
  • záznam z jednání
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Rusnok(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.428  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2002 Sb. financování rozpočtu, rozpočtové výdaje, vojska v zahraničí, emise cenných papírů, dodatečné zdroje, Afghánistán, financování pomoci
  334

  Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů

  334/1 VZOB
  • zamítá
  334/2 VHZD
  • zamítá
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Rusnok(ministr financí)Michael Žantovský (VZOB) Milan Balabán (VHZD) 18. schůze č.422  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: armáda, obranná politika, převod vlastnictví, obec, ubytování vojsk, záruka úvěru, státní financování, bitevní letoun
  335

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu

  335/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  335/2 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  Václav Havel(prezident republiky)
   Ing. Ondřej Feber(UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 18. schůze č.426  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky